Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

ESTRACYT 100X140MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20958

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 20958
Kód EAN: 8594036500280
Kód SÚKL: 58742
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Karcinom prostaty v pokročilém stádiu, zejména v hormonálně odolných případech a v případě, že karcinom je hůře diferencovaný.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls123151/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ESTRACYT 

140 mg, tvrdé tobolky 

estramustini dinatrii phosphas 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Estracyt a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Estracyt užívat 

3. 

Jak se přípravek Estracyt užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Estracyt uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je přípravek Estracyt a k čemu se používá 

 
Přípravek Estracyt obsahuje léčivou látku estramustin a patří do skupiny léků nazývaných cytostatika. 
Tyto léky se užívají k léčbě nádorů. 
 
Přípravek Estracyt ničí nádorové buňky a zmenšuje velikost nádoru. Používá se k léčbě zhoubného 
nádoru prostaty v pokročilém stádiu, zejména v případech nereagujících na hormonální léčbu.

 

Pro nízký výskyt vážných nežádoucích účinků umožňuje i dlouhodobou terapii. 
 
 
2.  

Čemu muvíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Estracyt užívat 

 
Neužívejte přípravek Estracyt: 

jestliže jste alergický na léčivou látku estramustin nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo na alkylující látky ze skupiny dusíkatého yperitu 

jetliže máte závažnou poruchu funkce jater 

jestliže máte závažné onemocnění srdce 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Estracyt se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,  
jestliže máte nebo jste dříve měl: 

zvýšený krevní tlak 

problémy se srážlivostí krve 

cukrovku (diabetes mellitus) 

poruchu funkce ledvin 

migrény, epileptické záchvaty 

vysokou hladinu vápníku v krvi. 

 

 

Při  užívání  přípravku  Estracyt  je  třeba  se  vyhnout  vakcinacím  živou  vakcínou.  Usmrcené  či 
inaktivované vakcíny mohou být podány, nicméně odpověď na tyto vakcíny může být snížená. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Estracyt 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které  jste v nedávné době užíval 
nebo které možná budete užívat.  
 
Přípravek Estracyt může ovlivňovat působení některých léků používaných k léčbě deprese, některých 
léků užívaných ke snížení krevního tlaku. 
Přípravek Estracyt může rovněž ovlivňovat vstřebávání vápníku u léků obsahujícíh vápník. 
 
Při  užívání  přípravku  Estracyt  je  třeba  se  vyhnout  vakcinacím  živou  vakcínou.  Usmrcené  či 
inaktivované vakcíny mohou být podány, nicméně odpověď na tyto vakcíny může být snížená. 
 
Přípravek Estracyt s jídlem a pitím 
Vápník  může  narušit  vstřebávání  přípravku  Estracyt.  Je  proto  nutné  vyhnout  se  užívání  přípravku 
současně s mlékem, mléčnými výrobky a léky, které obsahují vápník. 
 
Těhotenství a kojení a plodnost 
Muži se mají během léčby přípravkem Estracyt vyhnout početí dítěte, protože přípravek Estracyt by 
mohl dítě poškodit. Je proto nezbytné používat během léčby spolehlivou antikoncepci. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Účinek přípravku Estracyt na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl systematicky sledován. 
 
 
 
3. 

Jak se přípravek Estracyt užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 4-6 tobolek; po té se podává dávka 4-8 tobolek denně, rozdělená do 
2-3 dávek. Pokud po 4-6 týdnech není zaznamenána žádná odpověď na léčbu, léčba má být ukončena. 
 
Tobolky se mají užívat nejméně 1 hodinu před jídlem nebo nejdříve 2 hodiny po jídle. 
Tobolky se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. Je třeba se vyhnout současnému podávání mléka, 
mléčných výrobků nebo léků obsahujících vápník, hořčík nebo hliník (např. antacida). 

 

Jestliže jste užil více přípravku Estracyt, než jste měl 
Pokud náhodně užijete příliš mnoho tobolek, informujte o tom ihned svého lékaře nebo lékárníka. 
Budete možná potřebovat lékařskou péči. 
 
Jestliže jste zapomněl užít přípravek Estracyt 
Vezměte si další dávku ve Vaší pravidelné době. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil 
vynechanou tabletu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

 

 
Některé nežádoucí účinky by mohly být závažné. Musíte okamžitě informovat svého lékaře, pokud 
proděláte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků: 

 

alergické reakce jako jsou náhlá dušnost, obtíže při dýchání, otok očních víček, obličeje nebo 

rtů, vyrážka nebo svědění (zejména je-li po celém těle) 

 

otok nebo změna barvy jedné nebo obou končetin 

 

bolest na hrudi nebo krácení dechu 

 
Další nežádoucí účinky přípravku Estracyt mohou zahrnovat: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) 

 

snížení počtu červených krvinek a některých bílých krvinek 

 

zadržování tekutin 

 

městnavé srdeční selhání 

 

pocit na zvracení, zvracení a průjem (zejména během prvních dvou týdnů léčby) 

  snížená funkce jater 

 

zvětšení prsních žláz 

 
Časté (mohou postihnout 1 až 10 ze 100 pacientů) 

 

snížení počtu krevních destiček 

  letargie, bolest hlavy 

 

srdeční záchvat (infarkt myokardu) 

 

poruchy srážení krve 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

 

přecitlivělost 

  stavy zmatenosti, deprese 

 

ischemická choroba srdeční (porucha prokrvení srdce) 

 

vysoký krevní tlak 

  otoky, alergická vyrážka 

 

svalová slabost 

 

pokles sexuálních funkcí 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Estracyt uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za 
„Použitelné do:“.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Po prvním otevření lahvičky spotřebujte přípravek do 6 měsíců. 
 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek

 Estracyt

 obsahuje 

 

Léčivou látkou je estramustini phosphas 140 mg. 

Pomocnými látkami jsou natrium-lauryl-sulfát, mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, oxid titaničitý, želatina.   
Potisk tobolky: 
–  černý inkoust TekPrint SW-9008 black ink: šelak, černý oxid železitý, butanol, čištěná voda, 

propylenglykol, isopropylalkohol, bezvodý ethanol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný  

nebo 
–  černý  inkoust  Opacode:  šelak,  černý  oxid  železitý,  butanol,  čištěná  voda,  propylenglykol, 

isopropylalkohol, bezvodý ethanol, roztok amoniaku 28%. 

 

Jak přípravek Estracyt vypadá a co obsahuje toto balení 
Tobolky: téměř bílý prášek, neprůhledné bílé tvrdé zasouvací želatinové tobolky s černým potiskem na 
víčku „ESTRACYT“, na těle „K Ph 750“. 
Přípravek se dodává v lahvičce z hnědého skla s těsnícím PE šrobovacím uzávěrem. Balení obsahuje 
oxid křemičitý jako vysoušedlo. 
Balení: 100 tvrdých tobolek 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce 
Pfizer Italia S.r.L., Ascoli Piceno, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.1.2016 

Recenze

Recenze produktu ESTRACYT 100X140MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ESTRACYT 100X140MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám