Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

ESTRACYT 100X140MG Tobolky

ESTRACYT  100X140MG Tobolky

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku ESTRACYT 100X140MG Tobolky

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls266737/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ESTRACYT
tvrdé tobolky

(estramustini dinatrii phosphas)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Estracyt a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravek Estracyt používat
3. Jak se přípravek Estracyt používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Estracyt uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK ESTRACYT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Estracyt obsahuje léčivou látku estramustin a patří do skupiny léků nazývaných cytostatika.
Tyto léky se užívají k léčbě nádorů.
Přípravek Estracyt ničí nádorové buňky a zmenšuje velikost nádoru. Používá k léčbě zhoubného
nádoru prostaty v pokročilém stádiu, zejména v případech nereagujících na hormonální léčbu.
Pro nízký výskyt vážných nežádoucích účinků umožňuje i dlouhodobou terapii.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ESTRACYT
POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Estracyt
- jestliže jste alergický (přecitlivělý) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
Estracyt nebo alkylující látky ze skupiny dusíkatého yperit
- jetliže máte závažnou poruchu funkce jater
- jestliže máte závažné onemocnění srdce

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Estracyt je zapotřebí

Před použitím přípravku Estracyt se poraďte se svým lékařem jestliže máte nebo jste dříve měl
- zvýšený krevní tlak
- problémy se srážlivostí krve
- cukrovku (diabetes mellitus)
- poruchu funkce ledvin
- migrény, epileptické záchvaty
- vysokou hladinu vápníku v krvi

2/4
Při užívání přípravku Estracyt je třeba se vyhnout vakcinacím živou vakcínou. Usmrcené či
inaktivované vakcíny mohou být podány, nicméně odpověď na tyto vakcíny může být snížená.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Estracyt může ovlivňovat působení některých léku používaných k léčbě deprese, některých
léků užívaných ke snížení krevního tlaku.
Přípravek Estracyt může rovněž ovlivňovat vstřebávání vápníku u léků obsahujícíh vápník.

Při užívání přípravku Estracyt je třeba se vyhnout vakcinacím živou vakcínou. Usmrcené či
inaktivované vakcíny mohou být podány, nicméně odpověď na tyto vakcíny může být snížená.

Užívání přípravku Estracyt s jídlem a pitím
Vápník může narušit vstřebávání přípravku Estracyt. Je proto nutné vyhnout se užívání přípravku
současně s mlékem, mléčnými výrobky a léky, které obsahují vápník.

Těhotenství a kojení
Muži se mají během léčby přípravkem Estracyt vyhnout početí dítěte, protože přípravek Estracyt by
mohl dítě poškodit. Je proto nezbytné používat během léčby spolehlivou antikoncepci.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinek přípravku Estracyt na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl systematicky sledován.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ESTRACYT POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Estracyt přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba se obvykle zahajuje dávkou 4-6 tobolek; po té se podává dávka 4-8 tobolek denně, rozdělená do
2-3 dávek. Pokud po 4-6 týdnech není zaznamenána žádná odpověď na léčbu, léčba má být ukončena.

Tobolky se mají užívat nejméně 1 hodinu před jídlem nebo nejdříve 2 hodiny po jídle.
Tobolky se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. Je třeba se vyhnout současnému podávání mléka,
mléčných výrobků nebo léků obsahujících vápník, hořčík nebo hliník (např. antacida).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Estracyt, než jste měl(a)
Pokud náhodně užijete příliš mnoho tobolek, informujte o tom ihned svého lékaře nebo lékárníka.
Budete možná potřebovat lékařskou péči.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Estracyt
Vezměte si další dávku ve Vaší pravidelné době. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil
vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Estracyt nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

3/4
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Některé nežádoucí účinky by mohly být závažné. Musíte okamžitě informovat svého lékaře, pokud
proděláte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků:
alergické reakce jako jsou náhlá dušnost, obtíže při dýchání, otok očních víček, obličeje nebo
rtů, vyrážka nebo svědění (zejména je-li po celém těle)
otok nebo změna barvy jedné nebo obou končetin
bolest na hrudi nebo krácení dechu

K nejčastějším nežádoucím účinkům patří zvětšení prsních žláz, pokles sexuálních funkcí, nevolnost a
zvracení (zejména během prvních dvou týdnů léčby), zadržování tekutin a otoky.

Dalšími nežádoucími účinky jsou
srdeční selhání, infarkt myokardu, zvýšení krevního tlaku, poruchy srážení krve
průjem
snížená funkce jater

Vzácně se může objevit:
snížení počtu červených krvinek a některých bílých krvinek a počtu krevních destiček
svalová slabost, zmatenost a deprese, bolest hlavy


5. JAK PŘÍPRAVEK ESTRACYT UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí
Přípravek Estracyt nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za {zkratka
používaná pro dobu použitelnosti}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Estracyt obsahuje

- Léčivou látkou je estramustini phosphas 140 mg
- Pomocnými látkami jsou natrium-lauryl-sulfát, mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, oxid titaničitý, želatina
Potisk tobolky:
černý inkoust TekPrint SW-9008 black ink: šelak, černý oxid železitý, butanol, čištěná voda,
propylenglykol, isopropylalkohol, bezvodý ethanol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný
nebo
černý inkoust Opacode: šelak, černý oxid železitý, butanol, čištěná voda, propylenglykol,
isopropylalkohol, bezvodý ethanol, roztok amoniaku 28%.


Přípravek se dodává v lahvičkách z hnědého skla s plastovým šroubovacím uzávěrem.
Velikost balení: 100x140 mg


4/4
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Pfizer Italia S.r.L., Ascoli Piceno, Itálie


Tato příbalová informace byla naposledy schválena .
21.11.2012
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz