Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

ERDOMED 10X300MG Tobolky

Léčivý přípravek
ERDOMED 10X300MG Tobolky

Dle platné legislativy nelze tento produkt koupit v online lékárnách.

Potřebujete poradit s výběrem léků? Obraťte se na naše lékárníky v odborné poradně!

Poradit se s lékárníkem

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

Ostatní zákazníci nakupují

Do košíku
Do košíku

ERDOMED 10X300MG Tobolky

Erdomed se užívá ke snížení vazkosti hlenovitého, případně i hnisavého výměšku sliznic dýchacích cest a k usnadnění vykašlávání při: - akutním i chronickém zánětu průdušek, rozšíření průdušek a průduškovém astmatu se zvýšenou sekrecí hlenu; - akutním i chronickém zánětu horních dýchacích cest jako např. rýmě, zánětu vedlejších nosních dutin, zánětech hltanu a hrtanu. Erdomed se také užívá k předcházení zhoršení onemocnění průdušek zejména při: - postižení dýchacího systému provázeném rozedmou a zvýšenou sekrecí; - chronickém zánětu průdušek i u kuřáků; - rozedmě plic. Erdomed se také může užívat k předcházení komplikací po chirurgickém zákroku, jako je: - zápal plic; - nevzdušnost části plic. Přípravek je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 15 kg tělesné hmotnosti.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Kód výrobku:
15907
Kód EAN:
8594044140195
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Erdostein
Farmakoterapeutická skupina:
léčiva proti nachlazení a kašli | expektorancia, kromě kombinací s antitusiky | mukolytika | erdostein
Cesta podání:
Perorální podání

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

ERDOMED 10X300MG Tobolky

Příbalovou informaci k produktu ERDOMED 10X300MG Tobolky stáhnete ve formátu pdf zde: ERDOMED 10X300MG Tobolky.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC ERDOMED 10X300MG Tobolky

sp.zn.sukls830963/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

ERDOMED 300 mg

tvrdé tobolky erdosteinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je přípravek ERDOMED a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ERDOMED užívat
 3. Jak se přípravek ERDOMED užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek ERDOMED uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek

ERDOMED a k čemu se používá

Indikační skupina: Mukolytikum, expektorans, bronchoprotektivum.

ERDOMED je přípravek s ochranným účinkem na průdušky. ERDOMED usnadňuje léčbu příznaků onemocnění průdušek včetně jejich subjektivních projevů (obtíže při vykašlávání, dušnost a kašel). Přípravek ovlivňuje tvorbu hlenu, tvorbu ochranných látek (imunoglobulinů) a pohyblivost řasinek na sliznici dýchacích cest. Mírní také zánět sliznice průdušek a tím zlepšuje průvodní obtíže jako pocit bolesti a pálení za hrudní kostí. Přípravek odstraňuje ze sliznice volné radikály, jejichž nebezpečí bylo prokázáno zejména u těžkých kuřáků, a chrání před přechodem k rozedmě plic u vleklých zánětů průdušek. U pacientů s CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) vedla osmiměsíční léčba erdosteinem ke snížení počtu akutních vzplanutí nemoci a ke zlepšení kvality života.

ERDOMED se užívá ke snížení vazkosti hlenovitého, případně i hnisavého výměšku sliznic dýchacích cest a k usnadnění vykašlávání při:

 • akutním i chronickém zánětu průdušek, rozšíření průdušek a průduškovém astmatu se zvýšenou sekrecí hlenu,
 • akutním i chronickém zánětu horních dýchacích cest jako např. rýmě, zánětu vedlejších nosních dutin, zánětech hltanu a hrtanu.

ERDOMED se také užívá k předcházení zhoršení onemocnění průdušek zejména při:

 • postižení dýchacího systému provázeném rozedmou a zvýšenou sekrecí,
 • chronickém zánětu průdušek i u kuřáků,
 • rozedmě plic.

ERDOMED se také může užívat k předcházení komplikací po chirurgickém zákroku, jako je:

 • zápal plic,
 • nevzdušnost části plic.

Přípravek je vhodný pro dospělé.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

ERDOMED užívat

Neužívejte přípravek ERDOMED

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže trpíte těžkou poruchou jater a ledvin,
 • jestliže máte vrozenou poruchu látkové výměny jako je homocysteinurie.

Děti a dospívající

Přípravek není určen pro podávání dětem a dospívajícím.

Další léčivé přípravky a přípravek ERDOMED

Účinky přípravku ERDOMED a účinek jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Nedoporučuje se užívat přípravek ERDOMED současně s léky tlumícími kašel. Nebyly pozorovány žádné nežádoucí interakce s léky, včetně přípravků užívaných při onemocněních dýchacích cest, jako např. teofylin, erytromycin, amoxicilin, sulfametoprim, bronchodilatancia (léky užívané k rozšíření dýchacích cest). Bylo prokázáno vzájemné posílení účinku při kombinaci erdosteinu se salbutamolem a s budesonidem. ERDOMED zvyšuje koncentraci některých antibiotik, např. amoxicilinu a klarithromycinu, v hlenu dýchacích cest, čehož se využívá k léčebným účelům.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pro užívání přípravku v těhotenství (zejména v prvních 3 měsících) a v období kojení musí být zvlášť závažné důvody.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný nepříznivý vliv na pozornost.

3. Jak se přípravek

ERDOMED užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte přípravek podle dále uvedeného doporučení.

Dávkování

Tvrdé tobolky -obvykle se užívá 1 tobolka (300 mg) 2-3krát denně.

Jestliže se příznaky onemocnění nezlepší po 5 dnech užívání přípravku, nebo se dokonce zhoršují, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ERDOMED, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ERDOMED

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku ERDOMED, užijte ji, jakmile si vzpomenete, nebo pokračujte příští dávkou v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. ERDOMED je obvykle velmi dobře snášen, příležitostně se však mohou objevit nežádoucí účinky, jako je pálení žáhy, nevolnost, výjimečně průjem. V několika případech se na začátku léčby vyskytly poruchy chuti. Projevy přecitlivělosti, jako je kožní vyrážka nebo zvýšená teplota, jsou velmi vzácné.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek

ERDOMED uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ERDOMED obsahuje

 • Léčivou látkou je erdosteinum 300 mg v jedné tobolce.
 • Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, povidon, magnesium-stearát, želatina, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), indigokarmín (E 132).

Jak přípravek ERDOMED vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé želatinové tobolky se spodní částí žlutou, horní částí tmavě zelenou; obsah tobolky: prášek barvy slonoviny. Velikost balení: 10, 20, 30, 60 tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci : Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, Česká republika

Výrobce:

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, Česká republika AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA, Via vecchia del Pinocchio, 22 - 60100 Ancona, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 4. 2019

ERDOMED 10X300MG Tobolky

ERDOMED 10X300MG Tobolky

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku

Nevíte si rady? Požádejte o doporučení či konzultaci jednoho z našich lékárníků. Jsou právě on-line.

Zahájit konverzaci

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.