Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CENTOCOR B.V.
Kód výrobku: 101031
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125292
Držitel rozhodnutí: CENTOCOR B.V.
- Eprex je určen k léčbě anémie v případě, že podstupujete chemoterapii nádorového bujení, maligního lymfomu nebo mnohočetného myelomu (nádoru kostní dřeně) a Váš lékař usoudí, že u Vás může nastat značná potřeba krevní transfúze. Eprex může potřebu krevní transfúze snížit. - Eprex je určen k léčbě nemocných se středně závažnou formou anémie před plánovanou operací k odběru jejich vlastní krve před operací. Krev pak může být použita během operace nebo po operaci. Eprex povzbudí tvorbu červených krvinek a tím je umožněn odběr většího objemu krve pro transfúzi vlastní krve. - Eprex může být použit u dospělých se středně závažnou formou anémie, kteří podstupují rozsáhlou ortopedickou operaci (např. operaci při náhradě kyčle nebo kolena) ke snížení potřeby případných krevních transfúzí.

Příbalový leták

1/9
Sp.zn.sukls56944/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

EPREX 40 000 IU/ml
Injekční roztok
(epoetinum alfa)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři, sestře nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1. Co je EPREX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EPREX používat
3. Jak se EPREX používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak EPREX uchovávat
6. Další informace

1. CO JE EPREX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

EPREX je injekční roztok, který obsahuje epoetin alfa, bílkovinu, která povzbuzuje kostní dřeň ke
zvýšené tvorbě červených krvinek. Červené krvinky obsahují hemoglobin (látku, která zajišťuje
přenos kyslíku). Epoetin alfa je kopií lidské bílkoviny erytropoetinu a působí stejným způsobem.

EPREX je určen k léčbě anemie v případě, že podstupujete chemoterapii nádorového
bujení, maligního lymfomu nebo mnohočetného myelomu (nádoru kostní dřeně) a Váš lékař
usoudí, že u Vás může nastat značná potřeba krevní transfuze. EPREX může potřebu krevní
transfuze snížit.

EPREX je určen k léčbě nemocných se středně závažnou formou anemie před
plánovanou operací k odběru jejich vlastní krve před operací. Krev pak může být použita
během operace nebo po operaci. EPREX povzbudí tvorbu červených krvinek a tím je
umožněn odběr většího objemu krve pro transfuzi vlastní krve.

EPREX může být použit u dospělých se středně závažnou formou anemie, kteří
podstupují rozsáhlou ortopedickou operaci (např. operaci při náhradě kyčle nebo kolena)
ke snížení potřeby případných krevních transfuzí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EPREX POUŽÍVAT

Nepoužívejte EPREX

pokud u Vás není uspokojivě upravena léčba případného vysokého krevního tlaku.

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na epoetin alfa nebo na kteroukoli další složku
přípravku EPREX (uvedenou v bodu 6. Další informace).

2/9
pokud budete podroben/a plánované rozsáhlé ortopedické operaci (např. operaci kyčlí
nebo kolen) a jestliže:
trpíte závažným srdečním onemocněním
trpíte žilními a tepennými poruchami
jste nedávno prodělal/a srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu
nemůžete užívat léky na ředění krve,
nemusí být EPREX pro Vás vhodný. Poraďte se, prosím, s lékařem. Při léčbě přípravkem EPREX
potřebují někteří lidé užívat léky snižující riziko tvorby krevních sraženin. Pokud nemůžete užívat
léky zabraňující tvorbě krevních sraženin, nesmíte používat EPREX.

pokud byla u Vás zjištěna čistá aplazie červené krevní řady (kostní dřeň nevytváří dostatek
červených krvinek) po předchozí léčbě jakýmkoli
přípravkem, který povzbuzuje tvorbu červených krvinek (včetně přípravku EPREX). Viz bod
4. Možné nežádoucí účinky.

ke zvýšení tvorby červených krvinek (získání většího množství krve), pokud nemůžete
podstoupit transfuzi vlastní krve během operace nebo po operaci.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku EPREX je zapotřebí

Pokud se Vás týkají některé z následujících skutečností, je důležité o nich informovat lékaře. Je
možné, že Vaše léčba přípravkem EPREX může nadále pokračovat, ale poraďte se nejdříve se svým
lékařem.

Pokud trpíte nebo jste trpěl/a:
srdečními chorobami, včetně anginy pectoris;
vysokým krevním tlakem;
tvorbou krevních sraženin nebo je u Vás vyšší riziko tvorby krevních sraženin (např.
při nadměrné hmotnosti, cukrovce nebo jste-li dlouho upoután/a na lůžko z důvodu
operace nebo nemoci);
epileptickými záchvaty nebo křečemi;
anemií z jiných příčin;
jaterními chorobami;
porfyrií (vzácná porucha krve).

V případě, že trpíte nádorovým onemocněním, je zapotřebí si být vědom/a, že přípravky,
které povzbuzují tvorbu červených krvinek, jako přípravek EPREX, mohou teoreticky působit
jako růstový faktor, a proto mohou ovlivnit růst nádoru. V závislosti na Vašem osobním stavu
může být vhodnější krevní transfuze. Poraďte se o tom, prosím, se svým lékařem.

Při užívání jiných přípravků, které povzbuzují tvorbu červených krvinek, je zapotřebí zvýšené
pozornosti: EPREX je jedním ze skupiny přípravků, které povzbuzují tvorbu červených krvinek
stejným způsobem jako lidská bílkovina erytropoetin. Váš lékař vždy přesně zaznamená, jaký
konkrétní přípravek užíváte.
Jestliže dostanete v průběhu léčby přípravek z této skupiny jiný než EPREX, poraďte se před jeho
použitím se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

EPREX obvykle neovlivňuje účinek jiných léků, lékaře však informujte o všech lécích, které užíváte
nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3/9
Pokud užíváte léky obsahující léčivou látku cyklosporin (užívaný např. po transplantaci ledvin),
lékař může v průběhu léčby přípravkem EPREX požadovat vyšetření krve ke zjištění hladiny
cyklosporinu v krvi.

Přípravky doplňující železo nebo podporující krvetvorbu mohou zvýšit účinek přípravku EPREX.
O jejich užívání rozhodne lékař.

Pokud se dostanete do nemocnice, na kliniku nebo k obvodnímu lékaři, informujte lékaře, že
užíváte EPREX. Může to ovlivnit jinou léčbu nebo výsledky vyšetření.

Těhotenství a kojení

Pokud se Vás cokoli z níže uvedeného týká, je důležité o tom informovat Vašeho lékaře. Možná
budete moci používat Eprex, ale poraďte se o tom předem se svým lékařem.

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná.
Pokud kojíte.


3. JAK SE EPREX POUŽÍVÁ

Váš lékař provedl vyšetření krve a rozhodl, že potřebujete EPREX.

Eprex může být podán injekčně:
buď do žíly, nebo hadičky vedoucí do žíly (intravenózně)
nebo pod kůži (subkutánně).

Váš lékař rozhodne, jak Vám bude EPREX podáván. Obvykle Vám budou injekce podávány lékařem,
zdravotní sestrou nebo příslušným zdravotníkem. Někteří lidé, v závislosti na důvodu, proč EPREX
potřebují, se mohou později naučit podávat si podkožní injekci sami: viz Pokyny, jak si podávat
EPREX samostatně.

EPREX by neměl být používán:
po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnitřním a vnějším obalu
pokud víte, že roztok byl, nebo se domníváte, že mohl být nedopatřením zmražen
při poruše chladničky.

Dávka přípravku EPREX je odvozena od Vaší tělesné hmotnosti v kilogramech. Příčina anemie je
rovněž faktorem, podle kterého lékař stanoví správnou dávku.

V průběhu léčby přípravkem EPREX Vám bude pravidelně kontrolován krevní tlak.

Dospělí podstupující chemoterapii
Váš lékař může u Vás zahájit léčbu přípravkem EPREX, jestliže máte koncentraci
hemoglobinu v krvi 10 g/dl (6,2 mmol/l) nebo nižší.
Váš lékař bude udržovat koncentraci hemoglobinu ve Vaší krvi mezi 10 a 12 g/dl (6,2
7,5 mmol/l), protože vysoká koncentrace hemoglobinu může zvýšit riziko tvorby krevních
sraženin a úmrtí.
Obvyklá úvodní dávka činí buď 150 IU/kg tělesné hmotnosti třikrát týdně, nebo 450 IU/kg
jednou týdně.
EPREX se podává injekcí pod kůži.
Váš lékař zajistí vyšetření krve a může upravovat dávku podle průběhu léčby anemie.
4/9
K zajištění vyšší účinnosti léčby můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem EPREX
dostávat doplňky železa.
Léčba přípravkem EPREX obvykle pokračuje ještě jeden měsíc po ukončení chemoterapie.

Dospělí v programu odběrů a shromažďování vlastní krve
Obvyklá dávka činí 600 IU/kg tělesné hmotnosti podávaných dvakrát týdně.
EPREX se podává injekcí do žíly, po dobu 3 týdnů před operací, po odběru krve.
K zajištění vyšší účinnosti léčby můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem EPREX
dostávat doplňky železa.

Dospělí s plánovanou rozsáhlou ortopedickou operací
Doporučená dávka činí 600 IU/kg podkožně jednou týdně.
EPREX se podává injekcí pod kůži po dobu tří týdnů před operací a v den operace.
Při potřebě zkrátit z léčebných důvodů předoperační období, činí obvyklá denní dávka 300
IU/kg deset dnů před operací, v den operace a po čtyři dny bezprostředně po operaci.
Pokud vyšetření krve před operací prokáže příliš vysokou hladinu hemoglobinu (krevního
barviva), bude léčba ukončena.
K zajištění vyšší účinnosti léčby můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem EPREX
dostávat doplňky železa.


Pokyny, jak samostatně podávat injekci přípravku EPREX
Na počátku léčby Vám bude EPREX podáván zdravotnickými pracovníky. Lékař však může později
rozhodnout, že bude pro Vás výhodné, abyste se naučil/a Vy nebo Váš pečovatel podávat injekci pod
kůži (subkutánně) samostatně.

Bez vyškolení lékařem nebo zdravotní sestrou si nezkoušejte podávat injekci samostatně.
EPREX podávejte vždy přesně dle pokynů lékaře nebo zdravotní sestry.
Ujistěte se, že vždy podáváte pouze množství roztoku odpovídající pokynům lékaře nebo
zdravotní sestry.
EPREX používejte pouze, pokud byl správně uchováván viz bod 5. Jak EPREX uchovávat.
Před použitím nechte stříkačky nebo lahvičky přípravku EPREX stát do dosažení pokojové
teploty. To obvykle trvá 15 až 30 minut. Přípravek použijte do 3 dnů od vyjmutí
z chladničky.

Z každé předplněné injekční stříkačky nebo injekční lahvičky přípravku EPREX použijte vždy
pouze jednu dávku.

Je-li EPREX podáván pod kůži (subkutánně), injikovaný objem pro jednorázovou injekci obvykle
nepřesáhne jeden mililitr (1 ml).

EPREX se podává samostatně, nikoli spolu s dalšími injekčními roztoky.

Injekční stříkačky ani lahvičky EPREX neprotřepávejte. Dlouhé silné třepání může přípravek
poškodit. Pokud byl přípravek silně protřepáván, nepoužívejte jej.

Jak si podávat injekci samostatně s použitím předplněné injekční stříkačky:

Předplněné injekční stříkačky jsou opatřeny bezpečnostním nástavcem, který pomáhá předejít
poranění způsobenému použitou jehlou. Viz označení na obalu.

- Vyndejte injekční stříkačku z chladničky. Roztok má získat pokojovou teplotu.
5/9
- Zkontrolujte stříkačku, ujistěte se o správnosti dávky, o tom, že neuplynula doba použitelnosti,
stříkačka není poškozená, roztok je čirý a není zmrzlý.
- Zvolte místo podání. Vhodná místa jsou vrchní strana stehna a břicho v okolí žaludku, ale nikoli
v blízkosti pupíku. Místo pokaždé měňte.
- Umyjte si ruce. Použijte tampon s dezinfekčním prostředkem k dezinfekci místa injekce.
- Oddělte kryt stříkačky přidržením stříkačky a opatrným sejmutím krytu bez otáčení. Netlačte na
píst, nedotýkejte se jehly, ani netřepejte stříkačkou.
- Před podáním injekce odstraňte přebytečný roztok zatlačením na píst tak, aby ve stříkačce
zůstalo pouze množství roztoku odpovídající pokynům lékaře nebo zdravotní sestry.
- Vytvořte kožní záhyb přidržením kůže mezi palcem a ukazováčkem. Na kůži netlačte.
- Zaveďte jehlu do vytvořeného záhybu. Lékař nebo zdravotní sestra Vám mohou předvést, jak
to udělat.
- Zkontrolujte, zda jste neporušil/a cévu. Mírně povytáhněte píst zpět. Když uvidíte krev, úplně
vytáhněte jehlu a zkuste injekci na jiném místě.
- Stlačte palcem píst stříkačky, jak nejdále to jde, aby byl podán celý objem roztoku ze
stříkačky. Tlačte pomalu a stejnoměrně, kožní záhyb stále přidržujte. Bezpečnostní nástavec se
neaktivuje, dokud není podána celá dávka.
- Když je píst zasunut, jak nejdále to jde, vytáhněte jehlu a uvolněte kůži.
- Sejměte palec z pístu a nechte jehlu, aby se celá zasunula do bezpečnostního nástavce.
- Po podání injekce přitlačte na několik vteřin v místě vpichu tampon.
- Použitou stříkačku odložte do bezpečné nádoby - viz bod 5. Jak EPREX uchovávat.

Jak si podávat injekci samostatně s použitím injekční lahvičky:

- Vyndejte lahvičku z chladničky. Roztok má získat pokojovou teplotu.
- Zkontrolujte lahvičku, ujistěte se o správnosti dávky, o tom, že neuplynula doba použitelnosti,
lahvička není poškozená, roztok je čirý a není zmrzlý.
- Připravte si ostatní pomůcky, které budete k podání injekce potřebovat: stříkačku, jehlu a
tampony s dezinfekčním prostředkem.
- Umyjte si ruce.
- Odstraňte víčko z lahvičky, ale neodstraňujte gumovou zátku. Otřete gumovou zátku
tamponem s dezinfekčním prostředkem.
- Odstraňte kryt jehly připevněné ke stříkačce. Vytáhněte píst stříkačky, aby se do stříkačky
dostalo množství vzduchu odpovídající množství roztoku, které Vám předepsal lékař.
- Postavte injekční lahvičku na rovný povrch a protlačte jehlu připevněnou ke stříkačce
gumovou zátkou. Stlačením pístu vytlačte vzduch ze stříkačky do lahvičky.
- Otočte lahvičku se stříkačkou dnem vzhůru. Vytáhněte píst, aby se stříkačka naplnila
správným množstvím roztoku. Je důležité, aby byla jehla stále ponořená v roztoku, aby nedošlo
k vytvoření vzduchových bublinek ve stříkačce.
- Vytáhněte stříkačku s jehlou z lahvičky. Podržte stříkačku vzhůru hrotem jehly a podívejte se,
jestli jsou ve stříkačce vzduchové bublinky. Pokud jsou ve stříkačce bublinky, tlačte jemně na
píst, dokud nevytlačíte všechen vzduch (ale žádný roztok).
- Zvolte místo podání. Vhodná místa jsou vrchní strana stehna a břicho v okolí žaludku, ale nikoli
v blízkosti pupíku. Místo pokaždé měňte.
- Použijte tampon s dezinfekčním prostředkem k dezinfekci místa injekce.
- Vytvořte kožní záhyb přidržením kůže mezi palcem a ukazováčkem. Na kůži netlačte.
- Zaveďte jehlu do vytvořeného záhybu. Lékař nebo zdravotní sestra Vám mohou předvést, jak
to udělat.
- Zkontrolujte, zda jste neporušil/a cévu. Mírně povytáhněte píst zpět. Když uvidíte krev, úplně
vytáhněte jehlu a zkuste injekci na jiném místě.
- Stlačte palcem píst stříkačky, jak nejdále to jde, aby byl podán celý objem roztoku ze
stříkačky. Tlačte pomalu a stejnoměrně, kožní záhyb stále přidržujte.
- Když je píst zasunut, jak nejdále to jde, vytáhněte jehlu a uvolněte kůži.
- Po podání injekce přitlačte na několik vteřin v místě vpichu tampon.
6/9
- Použitou stříkačku odložte do bezpečné nádoby. Jestliže zůstane v lahvičce zbytek roztoku,
lahvička by měla být správným způsobem zlikvidována, nikoli opakovaně použita. Viz bod 5. Jak
EPREX uchovávat.


Jestliže jste použil/a více přípravku EPREX, než jste měl/a
Pokud se domníváte, že dávka přípravku EPREX byla příliš vysoká, informujte neprodleně lékaře
nebo zdravotní sestru. Nežádoucí účinky při předávkování jsou nepravděpodobné.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek EPREX
Podejte příští injekci, co nejdříve si vzpomenete. Pokud zbývá do Vaší příští injekce jeden den,
zapomenutou injekci vynechejte a pokračujte v původním plánu pro dávkování. Dávku nezdvojujte.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní
sestry nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i EPREX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Okamžitě informujte lékaře nebo zdravotní sestru, pokud zaznamenáte některý z nežádoucích
účinků uvedených v tomto seznamu.

Velmi časté nežádoucí účinky
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 osob užívajících EPREX.

Příznaky podobné chřipce jako jsou bolest hlavy, bolesti kloubů, pocity slabosti, únavy a
závratě. Tyto příznaky mohou být častější na počátku léčby. Pokud se tyto příznaky objeví
během podání injekce, je možné jim zamezit pomalejším podáním.
Překrvení dýchacích cest, jako je ucpaný nos a sucho v krku, bylo hlášeno u pacientů
s onemocněním ledvin, kteří dosud nepodstoupili dialýzu.


Časté nežádoucí účinky
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u méně než 10 ze 100 osob užívajících EPREX.

Zvýšení krevního tlaku u osob s nádorovým onemocněním a u lidí se symptomatickou
anemií způsobenou ledvinovým onemocněním. Příznakem náhlého zvýšení krevního tlaku
může být bolest hlavy, zejména náhlá, bodavá bolest hlavy připomínající migrénu, pocit
zmatenosti nebo výskyt záchvatů. Tento stav vyžaduje okamžitou léčbu. Zvýšení krevního
tlaku může vyžadovat podávání dalších léků (nebo úpravu dávkování léků, které již k léčbě
vysokého tlaku užíváte).

Bolest na hrudi, dušnost, bolestivé otoky nohou, které mohou být příznakem tvorby krevních
sraženin (trombóza).

Vyrážky na kůži a otoky kolem očí (edémy), které mohou být projevem alergické reakce
(přecitlivělosti).

Pokud podstupujete hemodialýzu:
Krevní sraženiny (trombóza) se mohou u Vás tvořit v cévní spojce. Toto je
pravděpodobnější, pokud máte nízký krevní tlak nebo komplikovaný žilní přístup.

7/9
Krevní sraženiny se mohou rovněž tvořit v dialyzačním přístroji. Váš lékař může
rozhodnout o zvýšení dávek heparinu během dialýzy.

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u méně než 1 z 10 000 osob užívajících EPREX.

Příznaky čisté aplazie červené krevní řady (PRCA).
PRCA znamená neschopnost tvorby dostatku červených krvinek v kostní dřeni. PRCA může způsobit
náhlou a závažnou anemii. Jejími příznaky jsou:
neobvyklá únava,
pocit závratí,
dušnost.

PRCA byla hlášena velmi vzácně po měsících až letech léčby přípravkem EPREX a jinými přípravky,
které povzbuzují tvorbu červených krvinek u nemocných s dlouhodobým ledvinovým selháním.

Pokud podstupujete hemodialýzu, může u Vás, zejména na začátku léčby, dojít ke zvýšení počtu
malých krevních buněk (zvaných krevní destičky), které se normálně účastní tvorby krevních sraženin.
Váš lékař bude tento stav kontrolovat.

Můžete zaznamenat zčervenání, pálení a bolest v místě vpichu.

Neprodleně sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud jste si vědom/a některého z těchto
účinků nebo pokud zpozorujete jakékoli jiné účinky v průběhu léčby přípravkem EPREX.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři,
zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

5. JAK EPREX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

EPREX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na předplněné injekční
stříkačce nebo injekční lahvičce za označením EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2-8 °C).
Přípravek EPREX můžete vyjmout z chladničky a uchovávat při pokojové teplotě (do 25 °C) nejdéle 3
dny. Jestliže byl přípravek vyjmut z chladničky a dosáhl pokojové teploty (do 25 °C), musí být buď
použit do 3 dnů, nebo zlikvidován.

Chraňte před mrazem a neprotřepávejte.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte EPREX, jestliže je porušen uzávěr nebo je roztok zabarven nebo obsahuje viditelné
částice.

Injekční stříkačky nebo lahvičky EPREX nepoužívejte, pokud se přípravku týká cokoli z výše
uvedeného. Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

8/9
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co EPREX obsahuje

Léčivou látkou je: epoetinum (epoetin) alfa (množství je uvedeno v tabulce níže).

Pomocnými látkami jsou: polysorbát 80, chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, glycin a voda na injekci.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je bez
sodíku".


Jak EPREX vypadá a co obsahuje toto balení?

EPREX je k dispozici ve formě injekčního roztoku v předplněných injekčních stříkačkách nebo
lahvičkách. Předplněné injekční stříkačky jsou opatřeny bezpečnostním nástavcem (viz tabulka níže).
EPREX je čirý bezbarvý roztok bez viditelných mechanických částic.

Balení přípravku

Odpovídající balení
přípravku
množství/objem
Množství
epoetinu alfa
Balení 1 jednotlivá předplněná injekční stříkačka
s bezpečnostním nástavcem
20 000 IU/ 0,5 ml
30 000 IU/ 0,75 ml
40 000 IU/ 1 ml
168 mikrogramů
252 mikrogramů
336 mikrogramů
Balení 4 jednotlivé předplněné injekční stříkačky
s bezpečnostním nástavcem

20 000 IU/ 0,5 ml
30 000 IU/ 0,75 ml
40 000 IU/ 1 ml
168 mikrogramů
252 mikrogramů
336 mikrogramů
Balení 6 jednotlivých předplněných injekčních
stříkaček s bezpečnostním nástavcem
20 000 IU/ 0,5 ml
30 000 IU/ 0,75 ml
40 000 IU/ 1 ml
168 mikrogramů
252 mikrogramů
336 mikrogramů
Balení 1 jednotlivá injekční lahvička

40 000 IU/ 1 ml 336 mikrogramů
Balení 4 jednotlivé injekční lahvičky

40 000 IU/ 1 ml

336 mikrogramů

Balení 6 jednotlivých injekčních lahviček

40 000 IU/ 1 ml

336 mikrogramů

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Janssen Biologics B.V., Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Nizozemsko
9/9

Kdy byla tato informace schválena
12.6.2013

Recenze

Recenze produktu EPREX 40 000 IU/ML 4X0.5ML/20KU Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu EPREX 40 000 IU/ML 4X0.5ML/20KU Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze