Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 20813
Kód EAN: 8594058720062
Kód SÚKL: 32827
Terapeutické indikace Aktivní imunizace proti klíšťové encefalitidě (TBE) u osob ve věku od 12 let včetně a starších. Toto onemocnění je způsobeno virem TBE, který je přenášen při přisátí klíštěte. Očkování je určeno zvláště pro osoby, které se trvale nebo přechodně zdržují v oblastech s endemickým výskytem TBE.

Příbalový leták

1/5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls7629/2013


Příbalová informace - Rp
Informace pro použití, čtěte pozorně !


ENCEPUR PRO DOSPĚLÉ
Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23)
Injekční suspenze

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH
PO Box 1630
D- 35006 Marburg
Německo

Složení

Léčivá látka:
1 dávka (0,5 ml inj. suspenze) obsahuje:
Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) 1,5 g
(inaktivovaný TBE virus, kmen K 23, pomnožený na buněčných kulturách kuřecích fibroblastů)

Pomocné látky:
Hydroxid hlinitý (adjuvans) 1 mg, formaldehyd max. 0,005 mg, sacharosa, chlorid sodný, trometamol,
voda na injekci.

Stopová množství: chlortetracyklin, gentamicin-sulfát, neomycin-sulfát.

Indikační skupina
Imunopreparát, inaktivovaná vakcína pro aktivní imunizaci proti klíšťové encefalitidě (TBE).

Charakteristika
Encepur pro dospělé obsahuje purifikovaný, inaktivovaný TBE virus pomnožený na buněčných
kulturách kuřecích fibroblastů. Přípravek obsahuje hydroxid hlinitý pro zvýšení imunizačních
vlastností vakcíny, neobsahuje žádný konzervační prostředek.

Sérokonverzi je možno očekávat nejdříve za 14 dnů po 2. dávce očkování.

U osob s imunodeficitem a u osob ve věku 59 let a starších musí být hladina protilátek kontrolována
30 - 60 dnů po 2. dávce běžného základního očkování anebo po 3. dávce v případě postupu podle
zrychleného schématu. Pokud je to nutné, je možné aplikovat dodatečnou dávku očkovací látky.

Po ukončení základního očkování podle jednoho z uvedených dvou schémat postačuje k posílení
imunity aplikace jedné dávky 0,5 ml přípravku Encepur pro dospělé.

Terapeutické indikace
Aktivní imunizace proti klíšťové encefalitidě (TBE) u osob ve věku od 12 let včetně a starších. Toto
onemocnění je způsobeno virem TBE, který je přenášen při přisátí klíštěte.

Očkování je určeno zvláště pro osoby, které se trvale nebo přechodně zdržují v oblastech
s endemickým výskytem TBE.

2/5
Kontraindikace
Osoby s akutním onemocněním vyžadujícím léčbu nesmí být očkovány dříve než za dva týdny po
jejich plném uzdravení.

Podání očkovací látky je kontraindikováno, jestliže je pacient alergický na kteroukoli složku vakcíny
Encepur pro dospělé.

Jestliže po očkování vzniknou nežádoucí účinky musí být považovány za kontraindikaci dalšího
očkování stejnou vakcínou až do vyjasnění příčin těchto nežádoucích účinků. Je to zvláště důležité u
nežádoucích účinků které se neomezují pouze na místo aplikace injekce.

Je nutné pečlivě zvážit očkování osob s anamnézou poškození mozku.

Nežádoucí účinky
Mohou se objevit lokální reakce jako přechodné zrudnutí, otok a bolest, občas s otokem přilehlých
lymfatických uzlin.

V ojedinělých případech může vzniknout granulom, ve výjimečných případech s tendencí k vytvoření
seromu.

Zejména po prvním očkování se mohou objevit celkové, chřipce podobné příznaky se zvýšením
tělesné teploty na 38°C doprovázené bolestí hlavy, parestéziemi (jako je svědění, necitlivost), zřídka
nevolnost a zvracení. Tyto příznaky všeobecně ustupují do 72 hodin a vzácně se mohou vyskytovat u
následných vakcinací.

Bolesti kloubů a svalů v krční oblasti mohou vytvářet obraz meningismu (příznaky zánětu mozkových
blan). Tyto příznaky jsou vzácné a ustoupí bez následků v průběhu několika dnů.

Dále se mohou vyskytovat celkové nežádoucí účinky jako jsou oběhové reakce (které mohou být
doprovázeny přechodnými nespecifickými poruchami vidění), návaly pocení, zimnice, únava, jakož i
bolesti svalů a kloubů. Alergické reakce (např. generalizovaná kopřivka, otok sliznic, pískavý zvuk při
ztíženém dýchání, dušnost, křeč průdušek, pokles krevního tlaku, přechodný pokles hladiny krevních
destiček) a průjem se vyskytují vzácně.

V průběhu klinické studie byly pozorovány dva případy glioblastomu (typ zhoubného nádoru mozku).
Ačkoli byla tato frekvence výskytu v klinických studiích vyšší, než se očekávalo na základě obecného
výskytu podle literatury, při post-marketingovém sledování nebyla pozorována zvýšená frekvence
hlášení ani nebyla zjištěna příčinná souvislost s přípravkem Encepur.

V ojedinělých případech byly hlášeny po vakcinaci proti TBE poruchy centrálního nebo periferního
nervového systému jako je postupující paralýza, v těžkých případech s respirační paralýzou (např.
Guillain-Barré syndrom).

Po očkování nebyla zaznamenána zvýšená frekvence primárních projevů anebo vyvolání atak
autoimunních onemocnění (např. sclerosis multiplex). Nicméně, v individuálních případech nelze
zcela vyloučit, že vakcinace může způsobit takovou příhodu u pacientů s odpovídající genetickou
dispozicí. Podle současných vědeckých poznatků vakcinace nemůže způsobit vznik autoimunních
onemocnění.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
U pacientů prodělávajících imunosupresivní terapii může být úspěšnost očkování snížena nebo nejistá.
Po injekčním podání specifického imunoglobulinu proti klíšťové encefalitidě se doporučuje zachování
intervalu nejméně 4 týdnů před očkováním vakcínou Encepur pro dospělé, jinak může být hladina
specifické protilátky snížena.

Intervaly se zřetelem na jiná očkování
Encepur je možné v souladu s oficiálními doporučeními aplikovat současně s jinými injekčními
3/5
vakcínami při jedné návštěvě lékaře, jednotlivé vakcíny musí být ale podány do různých míst, nejlépe
do různých končetin. V případě vakcinace v odlišných očkovacích dnech je nutné dodržet obecná
pravidla pro odstup mezi podáním jednotlivých vakcín.

Dávkování a způsob podání

Dávkování
a) Základní očkování

Běžné očkovací schéma

- 1. dávka (den 0) 0,5 ml
- 2. dávka (1 3 měsíce po první dávce) 0,5 ml
- 3. dávka (9 12 měsíců po druhé dávce) 0,5 ml

Podání druhé dávky je možné urychlit a podat již dva týdny po první dávce. Běžné očkovací schéma je
preferovaným schématem pro jednotlivce se stálým rizikem infekce. Po ukončení základního očkování
přetrvávají titry protilátek nejméně po dobu 3 let, kdy se doporučuje podat první posilovací dávku.
Sérokonverzi lze očekávat dva týdny po druhé dávce.

U jednotlivců, kteří vyžadují rychlou imunizaci, lze použít alternativní očkovací schéma:

Zrychlené očkovací schéma

- 1. dávka (den 0) 0,5 ml
- 2. dávka (7. den) 0,5 ml
- 3. dávka (21. den) 0,5 ml

Sérokonverzi je možno očekávat nejdříve za 14 dnů po 2. dávce, to je 21 dnů po první dávce. Po
ukončení zrychleného základního očkování přetrvávají titry protilátek nejméně po dobu 12 až 18
měsíců, kdy se doporučuje podat první posilovací dávku.

U osob s imunodeficitem a u osob ve věku 59 let a starších musí být hladina protilátek kontrolována
30 - 60 dnů po 2. dávce běžného základního očkování anebo po 3. dávce v případě postupu podle
zrychleného schématu. Pokud je to nutné, je možné aplikovat dodatečnou dávku očkovací látky.

b) Přeočkování

Po ukončení základního očkování podle jednoho z uvedených dvou schémat postačuje k posílení
imunity aplikace jedné dávky 0,5 ml přípravku Encepur pro dospělé.

Zrychlené očkovací schéma:
Na základě výsledků současných klinických studií sledujících dlouhodobé přetrvávání imunitní
ochrany po zrychleném očkovacím schématu je navrženo následující podání posilovacích (booster)
dávek:

Zrychlené očkovací schéma
Věk
První booster dávka Další booster dávky
12 49 let

12 18 měsíců po podání poslední
dávky základního očkování
Každých 5 let
Osoby starší než 49 let

12 18 měsíců po podání poslední
dávky základního očkování
Každé 3 roky

Běžné základní očkovací schéma:
Na základě výsledků současných klinických studií sledujících dlouhodobé přetrvávání imunitní
ochrany po běžném očkovacím schématu je navrženo následující podání booster dávek:

4/5
Běžné očkovací schéma
Věk
První booster dávka Další booster dávky
12 49 let

3 roky Každých 5 let
Osoby starší než 49 let

3 roky Každé 3 roky


Způsob podání
Encepur pro dospělé se aplikuje intramuskulárně, nejlépe do horní části paže (M.deltoideus).
Pokud je to nutné (např. u pacientů s poruchou srážlivosti krve), je možné aplikovat vakcínu
podkožně.
Vakcína nesmí být podána do cévy !

Před upotřebením je třeba vakcínu dobře protřepat !

Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Encepur pro dospělé není indikován pro použití u dětí do 12 let věku.

Před podáním injekční vakcíny je nutné, aby bylo vždy zajištěno odpovídající vybavení pro případ
léčby akutního stavu, vzácně se vyskytující anafylaktické reakce.

Očkovací látka nesmí být podána intravenózně!

Při nesprávném intravenózním podání může dojít v krajním případě až k anafylaktickému šoku.
Odpovídající opatření k zvládnutí šokového stavu musí být provedena okamžitě.

Upozornění pro osoby citlivé na latex: Ačkoli krytka hrotu injekční stříkačky neobsahuje žádný latex,
bezpečné použití přípravku Encepur pro dospělé u jedinců citlivých na latex nebylo zhodnoceno.

V některých případech není očkování provedeno z důvodu mylného výkladu určitých příznaků, které
jsou interpretovány jako kontraindikace pro použití vakcíny, jako jsou například :
- banální infekce, i když jsou tyto doprovázeny subfebrilními teplotami,
- možný styk osoby, která má být očkována, s osobami s nakažlivým onemocněním,
- výskyt křečí v rodinné anamnéze,
- výskyt febrilních křečí v anamnéze osoby, která má být očkována (protože teplota, jako jedna z
možných reakcí na očkování, může vyprovokovat křeč, doporučuje se zvážit podání antipyretického
prostředku u dětí náchylných ke křečím např. v době očkování inaktivovanou vakcínou, jakož i 4 až 8
hodin po tomto očkování),
- chronická onemocnění, včetně neprogresivních onemocnění CNS,
- ekzémy a jiná dermatologická onemocnění, lokalizované kožní infekce,
- léčba antibiotiky anebo nízkými dávkami kortikosteroidů anebo lokální aplikace přípravků
obsahujících steroidy,
- vrozený nebo získaný imunodeficit.

Žádný případ předávkování nebyl hlášen.

Podání přípravku nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Všechny dávky vakcíny a imunoglobulinu musí být zaznamenány lékařem do očkovacího průkazu s
uvedením názvu přípravku (obchodního názvu) a čísla šarže. Pro záznam použijte prosím štítků na
injekčních stříkačkách, pokud jsou tyto dodávány. Pouze kompletně provedené očkování poskytuje
optimální ochranu.

Očkování přípravkem Encepur pro dospělé není účinné proti jiným nemocem přenášených klíštětem
(např. borelióza).
5/5

Těhotenství a kojení
Bezpečnost podání očkovací látky Encepur pro dospělé během těhotenství a kojení nebyla stanovena v
klinických studiích. Proto je nutno pečlivě zvážit riziko a prospěch před aplikací očkovací látky
těhotným nebo kojícím ženám.

Zvláštní opatření pro uchovávání
Encepur pro dospělé uchovávejte v chladničce při teplotě 2 °C - 8 °C.
Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte vakcínu, která byla zmražena!
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu!
Uchovávat mimo dosah a dohled dětí!

Velikost balení
1 x 0,5 ml předplněná injekční stříkačka s injekční jehlou
1 x 0,5 ml předplněná injekční stříkačka bez injekční jehly
10 x 0,5 ml předplněná injekční stříkačka s injekční jehlou
10 x 0,5 ml předplněná injekční stříkačka bez injekční jehly

Datum revize textu
20.3.2013


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Novartis s.r.o., divize Vaccines and Diagnostics, Domažlická 5, 130 00 Praha 3, Česká republika.
Tel.: 606 655 545. Fax: 00420 222 516 581. E-mail: medinfo.cz@novartis.com nebo
medinfo.vaccines@novartis.com.

Recenze

Recenze produktu ENCEPUR PRO DOSPĚLÉ 1X0.5ML+JEH Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu ENCEPUR PRO DOSPĚLÉ 1X0.5ML+JEH Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze