Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

ENAPRIL 5 100X5MG Tablety

ENAPRIL 5  100X5MG Tablety

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku ENAPRIL 5 100X5MG Tablety

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls35388/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ENAPRIL 5
(Enalaprili maleas)
tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ENAPRIL 5 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ENAPRIL 5 užívat
3. Jak se ENAPRIL 5 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku ENAPRIL 5
6. Další informace

1. CO JE ENAPRIL 5 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek ENAPRIL 5 jsou tablety s obsahem antihypertenzíva, tzv. inhibitoru enzymu konvertujícího
angiotensin (inhibitor ACE). Enapril působí tak, že rozšiřuje cévy. To napomáhá snižovat vysoký
krevní tlak. U mnoha pacientů se srdečním selháváním Enapril zlepšuje práci srdce.
Přípravek ENAPRIL 5 se užívá u dospělých pacientů k léčbě:
- hypertenze (vysokého krevního tlaku)
- srdeční nedostatečnosti (oslabení činnosti srdečního svalu) obvykle zároveň s močopudnými
přípravky (diuretiky), popř. s digoxinem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ENAPRIL 5 UŽÍVAT
Neužívejte ENAPRIL 5
- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku
přípravku ENAPRIL 5
- jestliže jste v minulosti byl/a léčen/a léčivými přípravky ze stejné skupiny jako je přípravek
ENAPRIL 5 (ACE inhibitory) a projevily se u Vás alergické reakce, spojené s otoky obličeje,
rtů, jazyka a/nebo hrdla, s potížemi při polykání či dýchání (angioedém). ENAPRIL 5 nesmíte
užívat, pokud se u Vás vyskytly tyto typy reakcí bez známé příčiny, nebo pokud u Vás byla
stanovena diagnóza dědičného nebo idiopatického angioedému.
- pokud jste těhotná (viz bod Těhotenství a kojení).

Pokud si nejste jisti, zda máte přípravek ENAPRIL 5 začít užívat, poraďte se se svým ošetřujícím
lékařem.
2/5
Lékař by měl být informován o všech zdravotních problémech, které máte nebo jste v minulosti měl/a,
a o všech alergiích.

Zvláštní opatrnosti při použití ENAPRIL 5 je zapotřebí
Jen ze zvlášť závažných důvodů a za častějších lékařských kontrol se přípravek ENAPRIL 5 může
užívat za těchto okolností:

- Svého lékaře informujte v případě, držíte-li dietu se sníženým množstvím soli, užíváte-li
náhražky draslíku, užíváte-li draslík šetřící látky nebo náhražky soli obsahující draslík, trpěl/a-li
jste nedávno silným zvracením nebo průjmem. V těchto případech Váš lékař může být nucen
přizpůsobit dávkování léku ENAPRIL 5.

- Máte-li potíže se srdcem, poruchy krvetvorby, diabetes, jaterní onemocnění, onemocnění ledvin
(včetně transplantace ledvin), podstupujete-li dialýzu nebo léčíte-li se diuretiky (močopudnými
léky), informujte o těchto skutečnostech svého lékaře.

- Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás někdy vyskytla alergická reakce s otokem obličeje, rtů,
jazyka a/nebo krku s obtížným polykáním nebo dýcháním. Také svému lékaři sdělte, zda
v současnosti absolvujete léčbu zvanou aferéza LDL anebo budete léčen/a léčbou snižující
citlivost na včelí anebo vosí bodnutí.

- Sdělte svému lékaři, pokud máte nízký krevní tlak (projevující se stavy na omdlení nebo
závratěmi, zvláště pokud stojíte).

- Před provedením chirurgického výkonu nebo před anestézií (a to i u zubaře) oznamte lékaři, že
užíváte ENAPRIL 5, jelikož v souvislosti s anestézií může dojít k náhlému poklesu krevního tlaku

- Svého lékaře informujte pokud trpíte poruchou imunity anebo některou chorobou ze skupiny tzv.
kolagenóz (např. lupus erythematosus, sklerodermie)

- Při současné celkové léčbě látkami, potlačujícími imunitní reakce (např. glukokortikoidy,
cytostatiky, antimetabolity), alopurinolem, prokainamidem anebo solí lithia.

- Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Během
těhotenství se ENAPRIL 5 nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu viz
bod Těhotenství a kojení .

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujete svého ošetřujícího lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době,
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. K předepsání správné dávky je obzvlášť
důležité, abyste informoval svého lékaře v případě, že užíváte jiné léky na snížení krevního tlaku,
diuretika (močopudné léky), léky obsahující draslík (včetně dietetických náhražek soli), lithium (lék
používaný k léčbě určitého typu deprese), léčiva s obsahem zlata, tricyklická antidepresiva,
antipsychotika, sympatomimetika, antidiabetika, přípravky k léčbě bolesti a zánětu kloubů nebo
alkohol.
Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v nedávné době
anebo které začnete užívat brzy po skončení užívání přípravku ENAPRIL 5.

3/5

Užívání přípravku ENAPRIL 5 s jídlem a pitím
Tablety se mohou užívat nezávisle na jídle, mohou se zapít libovolným množstvím tekutiny.
Alkohol prohlubuje snížení schopnosti rychlé a účelné reakce.
Kuchyňská sůl (chlorid sodný) snižuje léčebnou účinnost přípravku při vysokém krevním tlaku a při
srdeční nedostatečnosti.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám
doporučí vysazení ENAPRILU 5 ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a
převede Vás na jinou léčbu. Během těhotenství se ENAPRIL 5 nesmí užívat, protože by mohl
způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a
obzvláště nedonošeného dítěte není léčba ENAPRILEM 5 vhodná. Pokud kojíte starší dítě, musí Váš
lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Děti a dospívající
ENAPRIL 5 byl zkoumán u dětí. Bližší informace si vyžádejte od svého ošetřujícího lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může především na začátku léčby, při zvyšování dávky a při užívání vyšších dávek ovlivnit
činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení
motorového vozidla, obsluha strojů a práce ve výškách). Tyto činnosti byste měl/a vykonávat pouze
na základě výslovného souhlasu lékaře. Uvědomte si, prosím, že požití i malého množství alkoholu
může nepříznivý účinek přípravku na schopnost přiměřené reakce zřetelně prohloubit.

Důležité informace o některých složkách ENAPRIL 5
Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se
se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE ENAPRIL 5 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysoký krevní tlak
U většiny pacientů je obvyklá počáteční dávka přípravku 5 až 20 mg enalaprilu jednou denně. Někteří
pacienti mohou potřebovat nižší počáteční dávku.

Obvyklá dlouhodobá dávka přípravku je 20 mg enalaprilu ( t.j. 4 tablety ENAPRILU 5) užívaná
jednou denně. Nejvyšší povolená dávka enalaprilu je 40 mg denně (t.j. 2x denně 4 tablety
ENAPRILU 5).

Selhání srdce
Obvyklá doporučovaná počáteční dávka přípravku je 2,5 mg enalaprilu užívaná jednou denně. Váš
lékař bude postupně zvyšovat toto množství, až bude dosažena dávka, která je pro Vás přiměřená.
4/5
Obvyklá dlouhodobě podávaná dávka je 20 mg enalaprilu denně a užívá se v jedné anebo ve dvou
dávkách. Maximální dávka je 40 mg enalaprilu denně podávaná ve dvou dávkách (t.j. 2x denně 4
tablety přípravku ENAPRIL 5).


Buďte mimořádně opatrní při požití první dávky anebo po zvýšení Vaší dávky. Okamžitě svého lékaře
informujte, když se u Vás vyskytnou jakékoli závratě anebo točení hlavy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ENAPRIL 5
Měl(a) byste užívat ENAPRILl 5 podle předpisu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou dávku. Obnovte jen původní rozvrh užívání.

Jak dlouho máte přípravek ENAPRIL 5 užívat?
Léčba bývá dlouhodobá, přesnou délku léčby určí lékař.
Jestliže máte pocit, že účinek ENAPRIL 5 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více ENAPRIL 5, než jste měl(a)
V závislosti na užité dávce může předávkování vyvolat tyto příznaky: slabost, závratě, pocení,
poruchy vidění, spavost až bezvědomí, zvracení, křeče, selhání činnosti ledvin.
Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě,
informujte, prosím, lékaře, který pak zařídí další potřebné kroky.

Jestliže jste přestal(a) užívat ENAPRIL 5
Kdybyste léčbu předčasně přerušil(a), mohou se opět projevit příznaky choroby, která je přípravkem
léčena - zvýšený krevní tlak, případně srdeční nedostatečnost. Léčbu nepřerušujte bez souhlasu lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i ENAPRIL 5 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Velmi častými nežádoucími účinky jsou závratě, rozmazané vidění, kašel, nevolnost, slabost.
Mezi časté nežádoucí účinky patří bolest hlavy, deprese, závratě v důsledku poklesu krevního tlaku
(včetně poklesu krevního tlaku při rychlém postavení se) , mdloby, bolest na hrudi, změna v srdečním
rytmu, bolest u srdce, zrychlený puls, dýchavičnost, průjem, bolesti břicha, změny chutě, vyrážka
alergické reakce s otoky obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla s problémy při polykání anebo dýchání,
únava, vysoké hladiny draslíku v krvi a zvýšené hladiny kreatininu v krvi.
Méně časté nežádoucí účinky jsou zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšená koncentrace odíku
v krvi, svalové křeče, návaly horka, malátnost, horečka, impotence, porucha funkce ledvin, selhání
ledvin, bílkoviny v moči, pocení, svědění, kopřivka, ztráta vlasů, neprůchodnost střev, zánět slinivky
břišní, zvracení, dyspepsie, zácpa, anorexie, podrážděný žaludek, sucho v ústech, peptický vřed, silný
výtok z nosu, bolest v krku a chrapot, zůžení průdušek/astma, ortostatická hypotenze, bušení srdce,
infarkt myokardu nebo mozková mrtvice, zmatenost, ospalost, nespavost, nervozita, mravenčení,
závrať, hypoglykémie, chudokrevnost.

Mezi další nežádoucí účinky, které se objevují vzácně nebo velmi vzácně, patří i nežádoucí účinky,
které mohou být závažné. Více informací o těchto nežádoucích účincích si vyžádejte od svého
ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému
ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi.
5/5
Přestaňte užívat ENAPRIL 5 a spojte se okamžitě se svým lékařem:
- pokud u Vás dojde k otokům obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou působit obtíže
při dýchání nebo polykání,
- pokud se u Vás objevují otoky rukou, nohou nebo kotníků,
- pokud se u Vás objevuje kopřivka.

Pacienti černé rasy mají zvýšené riziko těchto reakcí na ACE inhibitory.

Počáteční dávka může způsobit větší pokles krevního tlaku než při pokračující léčbě. Podobný pokles
krevního tlaku se může vyskytnout také při zvýšení dávky léku. Tento pokles se může projevit
v podobě pocitů na omdlení nebo závratí, v takovém případě je vhodné si lehnout. Pokud se tyto stavy
objevují častěji, obraťte se na svého lékaře.


5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ENAPRIL 5

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek obsahuje
Léčivou látkou je enalaprili maleas 5 mg v jedné tabletě.
Pomocné látky jsou hyprolosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob,
hydrogenuhličitan sodný, mastek

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení
5 mg tablety: bílé, oválné, bikonvexní snap tab tablety s půlící rýhou a vyrytým označením EN 5
na jedné straně.

Velikost balení: 30, 50 a 100 tablet
Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel registračního rozhodnutí
Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce
SALUTAS PHARMA GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 391 79 Barleben, Německo nebo
LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Datum poslední revize textu
6.6.2012
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz