Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

ENAP I.V. 5X1ML/1.25MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18434

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 18434
Kód EAN: 3838989502508
Kód SÚKL: 62597
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek Enap i.v. je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) pokud není možná perorální léčba.

Příbalový leták

1/5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls109052/2010


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Enap i.v.
enalaprilatum dihydricum
injekční roztok


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Enap i.v. a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Enap i.v. používat
3. Jak se Enap i.v. používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Enap i.v.
6. Další informace


1. CO JE ENAP i.v. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Enap i.v. je léčivý přípravek na snížení krevního tlaku (antihypertenzivum). Patří do skupiny
přípravků ACE inhibitorů.

V průběhu léčby přípravkem Enap i.v. dochází k rozšíření cév, což vede ke snížení krevního tlaku a
odporu a tím dojde ke zlepšení zásobení srdečního svalu a dalších orgánů krví a kyslíkem.

Přípravek Enap i.v. je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) pokud není možná
perorální léčba.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ENAP i.v. POUŽÍVAT

Nepoužívejte Enap i.v. jestliže:
- jste přecitlivělí na enalapril, enalaprilát nebo další složky přípravku
- jste přecitlivělí na inhibitory enzymu přeměňujícího angiotenzin
- jste někdy měl(a) při užití ACE inhibitorů reakci z přecitlivělosti s otokem rtů a obličeje, krku,
možná i rukou a nohou nebo jste se dusil(a), nebo měl(a) otoky (angioedém)
- máte vrozený angioedém nebo jste někdy měl(a) angioedém z neznámých příčin
- pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku
těhotenství viz bod Těhotenství a kojení)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Enap i.v. je zapotřebí:
Před užitím přípravku Enap i.v. informujte svého lékaře, jestliže se léčíte na diabetes, jaterní nebo
ledvinové onemocnění, kardiovaskulární chorobu, onemocnění kostní dřeně, onemocnění pojivové
tkáně, onemocnění imunitního systému nebo alergie.

Informujte lékaře, jestliže držíte dietu, především s nízkým obsahem solí.
2/5


U pacientů s vysokým krevním tlakem a srdečním selháním se po první dávce, a případně několik
hodin poté, může nadměrně snížit krevní tlak (hypotenze). To se obvykle projevuje jako nevolnost,
zrychlení tepové frekvence, závratě a omdlévání. Jestliže dojde k hypotenzi, lehněte si, hlavu podložte
nízkým polštářem a zavolejte lékaře. Hypotenze se svými projevy je vzácná a přechodná. Přechodná
hypotenze není překážkou opatrného pokračování v léčbě tímto přípravkem. Po odeznění hypotenze
budete obvykle snášet následující dávky dobře. Máte-li opakovaně hypotenzi s průvodními jevy (např.
nevolnost, zrychlení tepové frekvence a mdloby), navštivte svého lékaře.

Konzultujte se svým lékařem, pokud v průběhu léčby přípravkem Enap i.v. při vstávání z postele
omdlíváte, nebo ztrácíte vědomí. Je vhodné, zejména pokud jste starší, vstávat pomalu.

Před plánovaným chirurgickým zákrokem informujte svého lékaře, že užíváte Enap, protože je velké
riziko hypotenze při celkové anestezii.

Konzultujte se svým lékařem, máte-li velký průjem, zvracíte nebo se hodně potíte. Ztráta tekutin může
vést k hypotenzi.

Upozorněte lékaře před hemodialýzou nebo jinou procedurou čištění krve, nebo před léčbou
přecitlivělosti na včelí a vosí píchnutí, že jste užíval(a) Enap. Je tu riziko vzniku nežádoucí reakce
z přecitlivělosti.

Účinnost a bezpečnost užití přípravku u dětí nebyla stanovena, takže by děti neměly přípravek užívat.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání
přípravku Enap i.v. není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se
přípravek Enap i.v. nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu (viz bod
Těhotenství a kojení).

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám
doporučí vysazení přípravku Enap i.v. ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná,
a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Enap i.v. není vhodné na počátku těhotenství. Od
třetího měsíce těhotenství se přípravek Enap i.v. nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny
těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a
obzvláště nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Enap i.v. vhodná. Pokud kojíte starší dítě, musí
váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Důležité informace o některých složkách přípravku Enap i.v.:
Injekční roztok Enap i.v. obsahuje benzylalkohol. Přípravky obsahující benzylalkohol se nesmí
podávat dětem do 3 let.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tj. je v podstatě
bez-sodíku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Oznamte svému lékaři, pokud užíváte některé z následujících léčivých přípravků:
- přípravky na léčbu vysokého krevního tlaku
3/5

- přípravky na léčbu srdečního selhání
- léky na vylučování moči
- draslíkové tablety
- léky na bolest kloubů, včetně aspirinu
- léky na psychické potíže
- léky na žaludeční a dvanáctníkové vředy
- přípravky na léčbu chronické bronchitidy a astmatu

Současné užití přípravku Enap a některých přípravků na léčbu výše uvedených onemocnění, může
zeslabit účinek těchto léků nebo způsobit nežádoucí účinky, ovlivnit účinek přípravku Enap i.v. nebo
zvýšit riziko zhoršení renálních funkcí.

Neužívejte žádné volně prodejné přípravky bez konzultace s lékařem. Týká se to především léků na
nachlazení, proti bolesti, náhrady solí nebo přípravky obsahující draslík.


3. JAK SE ENAP i.v. POUŽÍVÁ

Obvyklá dávka je 1 ampule (1,25 mg) každých 6 hodin.
Léčba přípravkem Enap i.v. trvá obvykle 48 hodin. Další léčbu Vám určí lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Enap i.v., než jste měl(a):
Nejčastější projevy předávkování jsou nevolnost, zrychlení tepové frekvence, bolest hlavy, zmatenost,
únava a slabost. Máte-li tyto projevy, lehněte si, hlavu podložte malým polštářem a volejte lékaře.
Pokud se u Vás vyskytují projevy předávkování nebo pokud máte pocit, že užíváte větší dávky než
byste měl(a), konzultujte to se svým lékařem.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Enap i.v. nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Enalaprilát je metabolit enalaprilu. Proto se během léčby injekčním roztokem Enap mohou vyskynout
stejné nežádoucí účinky jako při léčbě tabletami Enap nebo jiným ACE inhibitorem.

Nežádoucí účinky jsou řazeny do následujících skupin podle četnosti:
Velmi časté Postihuje více než 1 uživatele z 10
Časté Postihuje 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně časté Postihuje 1 až 10 uživatelů z 1 000
Vzácné Postihuje 1 až 10 uživatelů z 10 000
Velmi vzácné Postihuje méně než 1 uživatele z 10 000
Není známo Četnost nelze z dostupných údajů určit

Velmi časté:
- nejasné (zastřené) vidění,
- závratě,
- kašel,
- nevolnost a ztráta síly (astenie).

Časté:
- bolest hlavy, deprese,
- nadměrné snížení krevního tlaku (také při vstávání), náhlé, krátké bezvědomí, bolest na hrudi,
poruchy srdečního rytmu, angina pectoris, rychlý tep,
- obtíže při dýchání,
- průjem, bolest žaludku, změny chuti,
4/5

- vyrážka, reakce z přecitlivělosti s náhlým otokem tváře, končetin, rtů, jazyka a/nebo hrdla
s obtížným polykáním a dýcháním,
- únava.

Méně časté:
- anémie,
- nadměrně nízká hladina krevního cukru,
- zmatek, ospalost, nespavost, nervozita, mravenčení, vertigo (závratě),
- nízký krevní tlak při vstávání, srdeční infarkt nebo mozková mrtvice, možné vzhledem k velmi
nízkému tlaku u pacientů ve vysokém riziku srdečně cévních komplikací,
- vodnatý výtok z nosu, bolest v krku, chrapot, astma,
- střevní zácpa, zánět slinivky, nevolnost (zvracení), dyspepsie, zácpa, nechutenství, podrážděný
žaludek, sucho v ústech, žaludeční nebo dvanácterníkový vřed,
- pocení, svědění, kopřivka, ztráta vlasů,
- poškozená funkce ledvin, ledvinové selhání, vylučování bílkovin do moči,
- neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci,
- svalové křeče, návaly horka, hučení nebo zvonění v uších, celkový pocit nevolnosti (nevolnost)
a horečka.

Vzácné:
- snížený počet neutrofilů (druh bílých krvinek), snížená hladina hemoglobinu (přenašeč kyslíku
v krvi), snížené objemové procento červených krvinek (hematokrit), snížený počet krevních
destiček (trombocyty), nadměrně snížený počet jednoho druhu bílých krvinek (agranulocytóza),
snížená tvorba krevních buněk v kostní dřeni, snížený počet všech krevních buněk, zvětšené
uzliny, autoimunitní onemocnění,
- abnormální sny, problémy se spánkem,
- občasné zbělení prstů na rukou nebo nohou (Raynaudova nemoc),
- plicní infiltráty, zánět nosní sliznice, alergický zánět plic,
- sucho v ústech, zánět jazyka,
- selhání jater, zánět jater, ucpání žlučových cest, které může vést k zežloutnutí kůže (žloutenka),
- různé vyrážky na kůži a/nebo sliznicích, olupování kůže,
- malé množství tvořené moči,
- zvětšení prsní žlázy u mužů.

Velmi vzácné:
- otoky ve střevech (střevní angioedém),

Není známo:
- syndrom nepřiměřeného vylučování antidiuretického hormonu.

Nežádoucí účinky, které mohou být odhaleny laboratorními testy, zahrnují:
- časté: zvýšení hladiny draslíku v krevní plazmě, zvýšení sérových hladin kreatininu;
- méně časté: zvýšené hladiny močoviny v krevním séru, snížení plazmatických hladin sodíku;
- vzácné: zvýšené hladiny jaterních enzymů, zvýšení hladin sérového bilirubinu (žlučový
pigment).
Byl hlášen následující soubor příznaků: horečka, bolest kloubů a/nebo svalů, různé záněty a laboratorní
výsledky potvrzující přítomnost zánětu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ENAP i.v.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
5/5

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána ve výše uvedených roztocích
na dobu 24 hodin při teplotách 25°C a 5°C.
Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.
Doporučuje se, aby byly roztoky aplikovány okamžitě po naředění.


6. DALŠÍ INFORMACE

Léčivou látkou je: Enalaprilatum dihydricum 1,25 mg v 1 ml injekčního roztoku, tj. 1 ampule.
Pomocné látky jsou: Benzylalkohol (konzervant), chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek Enap i.v. vypadá a co obsahuje toto balení
Enap i.v. je čirý, bezbarvý roztok bez mechanických částic.
Velikost balení: 5 ampulí po 1 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
10.10.2012

Recenze

Recenze produktu ENAP I.V. 5X1ML/1.25MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ENAP I.V. 5X1ML/1.25MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám