Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

ENAP I.V. 5X1ML/1.25MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18434

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 18434
Kód EAN: 3838989502508
Kód SÚKL: 62597
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek Enap i.v. je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) pokud není možná perorální léčba.

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn. sukls184192/2014 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Enap i.v.  

1,25 mg/1 ml 

injekční roztok 

enalaprilatum dihydricum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Enap i.v. a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enap i.v. používat 

3. 

Jak se přípravek Enap i.v. používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Enap i.v. uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Enap i.v. a k čemu se používá 

 
Přípravek Enap i.v. je léčivý přípravek na snížení krevního tlaku (antihypertenzivum). Patří do 
skupiny přípravků ACE inhibitorů. 
 
V průběhu léčby přípravkem Enap i.v. dochází k rozšíření cév, což vede ke snížení krevního tlaku 
a odporu a tím dojde ke zlepšení zásobení srdečního svalu a dalších orgánů krví a kyslíkem. 
 
Přípravek Enap i.v. je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) pokud není možná 
perorální léčba. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enap i.v. používat 

 
Nepoužívejte přípravek Enap i.v.: 

jestliže jste alergický(á) na enalapril, enalaprilát nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže jste přecitlivělý(á) na inhibitory enzymu přeměňujícího angiotenzin. 

jestliže jste někdy měl(a) po užití ACE inhibitorů reakci z přecitlivělosti s otokem rtů a obličeje, 
krku, možná i rukou a nohou nebo jste se dusil(a), nebo měl(a) otoky (angioedém). 

jestliže máte vrozený angioedém nebo jste někdy měl(a) angioedém z neznámých příčin. 

pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek nepoužívat ani na počátku 
těhotenství – viz bod „Těhotenství a kojení“.) 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 

 

 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Enap i.v. se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.  
Před užitím přípravku Enap i.v. informujte svého lékaře, jestliže se léčíte na diabetes, jaterní nebo 
ledvinové onemocnění, kardiovaskulární chorobu, onemocnění kostní dřeně, onemocnění pojivové 
tkáně, onemocnění imunitního systému nebo alergie. 
 
Informujte lékaře, jestliže držíte dietu, především s nízkým obsahem solí. 
 
U pacientů s vysokým krevním tlakem a srdečním selháním se po první dávce, a případně několik 
hodin poté, může nadměrně snížit krevní tlak (hypotenze). To se obvykle projevuje jako nevolnost, 
zrychlení tepové frekvence, závratě a omdlévání. Jestliže dojde k hypotenzi, lehněte si, hlavu podložte 
nízkým polštářem a zavolejte lékaře. Hypotenze se svými projevy je vzácná a přechodná. Přechodná 
hypotenze není překážkou opatrného pokračování v léčbě tímto přípravkem. Po odeznění hypotenze 
budete obvykle snášet následující dávky dobře. Máte-li opakovaně hypotenzi s průvodními jevy (např. 
nevolnost, zrychlení tepové frekvence a mdloby), navštivte svého lékaře. 
 
Konzultujte se svým lékařem, pokud v průběhu léčby přípravkem Enap i.v. při vstávání z postele 
omdlíváte, nebo ztrácíte vědomí. Je vhodné, zejména pokud jste starší, vstávat pomalu. 
 
Před plánovaným chirurgickým zákrokem informujte svého lékaře, že používáte Enap, protože je 
velké riziko hypotenze při celkové anestezii. 
 
Konzultujte se svým lékařem, máte-li velký průjem, zvracíte nebo se hodně potíte. Ztráta tekutin může 
vést k hypotenzi. 
 
Upozorněte lékaře před hemodialýzou nebo jinou procedurou čištění krve, nebo před léčbou 
přecitlivělosti na včelí a vosí píchnutí, že jste užíval(a) Enap. Je tu riziko vzniku nežádoucí reakce 
z přecitlivělosti. 
 
Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte některý z následujících přípravků 
používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, 
telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem. 

aliskiren. 

 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě: „Nepoužívejte přípravek Enap i.v.“. 
 
Účinnost a bezpečnost užití přípravku u dětí nebyla stanovena, takže by děti neměly přípravek 
používat. 
 
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Používání 
přípravku Enap i.v. není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se 
přípravek Enap i.v. nesmí používat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – (viz bod 
„Těhotenství a kojení“). 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám 
doporučí vysazení přípravku Enap i.v. ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, 
a převede vás na jinou léčbu. Používání přípravku Enap i.v. není vhodné na počátku těhotenství. Od 

 

 

 

třetího měsíce těhotenství se přípravek Enap i.v. nesmí používat, protože během druhé a třetí třetiny 
těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) 
a obzvláště nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Enap i.v. vhodná. Pokud kojíte starší dítě, 
musí váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Enap i.v. 
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Oznamte svému lékaři, pokud užíváte některé z následujících léčivých přípravků: 

přípravky na léčbu vysokého krevního tlaku 

přípravky na léčbu srdečního selhání 

léky na vylučování moči 

draslíkové tablety 

léky na bolest kloubů, včetně aspirinu 

léky na psychické potíže 

léky na žaludeční a dvanáctníkové vředy 

přípravky na léčbu chronické bronchitidy a astmatu 

 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace 
v bodě „Nepoužívejte přípravek Enap i.v.“ a „Upozornění a opatření“). 

 
Současné užití přípravku Enap a některých přípravků na léčbu výše uvedených onemocnění, může 
zeslabit účinek těchto léků nebo způsobit nežádoucí účinky, ovlivnit účinek přípravku Enap i.v. nebo 
zvýšit riziko zhoršení renálních funkcí. 
 
Neužívejte žádné volně prodejné přípravky bez konzultace s lékařem. Týká se to především léků na 
nachlazení, proti bolesti, náhrady solí nebo přípravky obsahující draslík. 
 

 

Přípravek Injekční roztok Enap i.v. obsahuje benzylalkohol. 
Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a alergické reakce u 
kojenců a dětí do 3 let. 
 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tj. je v podstatě je 
„bez-sodíku“. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Enap i.v. používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. 
 
Doporučená dávka přípravku je 1 ampule (1,25 mg) každých 6 hodin. 
Léčba přípravkem Enap i.v. trvá obvykle 48 hodin. Další léčbu Vám určí lékař. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Enap i.v., než jste měl(a) 
Nejčastější projevy předávkování jsou nevolnost, zrychlení tepové frekvence, bolest hlavy, zmatenost, 
únava a slabost. Máte-li tyto projevy, lehněte si, hlavu podložte malým polštářem a volejte lékaře. 
Pokud se u Vás vyskytují projevy předávkování nebo pokud máte pocit, že užíváte větší dávky než 
byste měl(a), konzultujte to se svým lékařem. 
 

 

 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Enalaprilát je metabolit enalaprilu. Proto se během léčby injekčním roztokem Enap mohou vyskytnout 
stejné nežádoucí účinky jako při léčbě tabletami Enap nebo jiným ACE inhibitorem. 
 
Nežádoucí účinky jsou řazeny do následujících skupin podle četnosti: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

nejasné (zastřené) vidění, 

závratě, 

kašel, 

nevolnost a ztráta síly (astenie). 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

bolest hlavy, deprese, 

nadměrné snížení krevního tlaku (také při vstávání), náhlé, krátké bezvědomí, bolest na hrudi, 
poruchy srdečního rytmu, angina pectoris, rychlý tep, 

obtíže při dýchání, 

průjem, bolest žaludku, změny chuti, 

vyrážka, reakce z přecitlivělosti s náhlým otokem tváře, končetin, rtů, jazyka a/nebo hrdla 
s obtížným polykáním a dýcháním, 

únava. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

anémie, 

nadměrně nízká hladina krevního cukru, 

zmatek, ospalost, nespavost, nervozita, mravenčení, vertigo (závratě), 

nízký krevní tlak při vstávání, srdeční infarkt nebo mozková mrtvice, možné vzhledem k velmi 
nízkému tlaku u pacientů ve vysokém riziku srdečně cévních komplikací, 

vodnatý výtok z nosu, bolest v krku, chrapot, astma, 

střevní zácpa, zánět slinivky, nevolnost (zvracení), dyspepsie, zácpa, nechutenství, podrážděný 
žaludek, sucho v ústech, žaludeční nebo dvanácterníkový vřed, 

pocení, svědění, kopřivka, ztráta vlasů, 

poškozená funkce ledvin, ledvinové selhání, vylučování bílkovin do moči, 

neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci, 

svalové křeče, návaly horka, hučení nebo zvonění v uších, celkový pocit nevolnosti (nevolnost) 
a horečka. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 

snížený počet neutrofilů (druh bílých krvinek), snížená hladina hemoglobinu (přenašeč kyslíku 
v krvi), snížené objemové procento červených krvinek (hematokrit), snížený počet krevních 
destiček (trombocyty), nadměrně snížený počet jednoho druhu bílých krvinek (agranulocytóza), 
snížená tvorba krevních buněk v kostní dřeni, snížený počet všech krevních buněk, zvětšené 
uzliny, autoimunitní onemocnění, 

abnormální sny, problémy se spánkem, 

občasné zbělení prstů na rukou nebo nohou (Raynaudova nemoc), 

plicní infiltráty, zánět nosní sliznice, alergický zánět plic, 

sucho v ústech, zánět jazyka, 

selhání jater, zánět jater, ucpání žlučových cest, které může vést k zežloutnutí kůže (žloutenka), 

 

 

 

různé vyrážky na kůži a/nebo sliznicích, olupování kůže, 

malé množství tvořené moči, 

zvětšení prsní žlázy u mužů. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): 

otoky ve střevech (střevní angioedém). 

 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): 

syndrom nepřiměřeného vylučování antidiuretického hormonu. 

 
Nežádoucí účinky, které mohou být odhaleny laboratorními testy, zahrnují: 

časté: zvýšení hladiny draslíku v krevní plazmě, zvýšení sérových hladin kreatininu; 

méně časté: zvýšené hladiny močoviny v krevním séru, snížení plazmatických hladin sodíku; 

vzácné: zvýšené hladiny jaterních enzymů, zvýšení hladin sérového bilirubinu (žlučový 
pigment). 

Byl hlášen následující soubor příznaků: horečka, bolest kloubů a/nebo svalů, různé záněty 
a laboratorní výsledky potvrzující přítomnost zánětu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Enap i.v. uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při 
teplotách 25 °C a 5 °C. 
Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. 
Doporučuje se, aby byly roztoky aplikovány okamžitě po naředění. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Enap i.v. obsahuje 

Léčivou látkou je: enalaprilatum dihydricum.  

 

1 ml injekčního roztoku (1 ampule) obsahuje enalaprilatum dihydricum 1,25 mg. 

Pomocnými látkami jsou: benzylalkohol (konzervant), chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na 
injekci. 

 
Jak přípravek Enap i.v. vypadá a co obsahuje toto balení 
Enap i.v. je čirý, bezbarvý roztok bez mechanických částic. 
Velikost balení: 5 ampulí po 1 ml. 
 

 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info@krka.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
3.2.2015 
 

Recenze

Recenze produktu ENAP I.V. 5X1ML/1.25MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ENAP I.V. 5X1ML/1.25MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám