Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

ENAP I.V. 5X1ML/1.25MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18434

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ENAP I.V. 5X1ML/1.25MG Injekční roztok

sp.zn. sukls184192/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Enap i.v.

1,25 mg/1 ml

injekční roztok

enalaprilatum dihydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Enap i.v. a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enap i.v. používat
 3. Jak se přípravek Enap i.v. používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Enap i.v. uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Enap i.v. a k čemu se používá

Přípravek Enap i.v. je léčivý přípravek na snížení krevního tlaku (antihypertenzivum). Patří do skupiny přípravků ACE inhibitorů.

V průběhu léčby přípravkem Enap i.v. dochází k rozšíření cév, což vede ke snížení krevního tlaku a odporu a tím dojde ke zlepšení zásobení srdečního svalu a dalších orgánů krví a kyslíkem.

Přípravek Enap i.v. je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) pokud není možná perorální léčba.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enap i.v. používat

Nepoužívejte přípravek Enap i.v.:

 • jestliže jste alergický(á) na enalapril, enalaprilát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste přecitlivělý(á) na inhibitory enzymu přeměňujícího angiotenzin.
 • jestliže jste někdy měl(a) po užití ACE inhibitorů reakci z přecitlivělosti s otokem rtů a obličeje, krku, možná i rukou a nohou nebo jste se dusil(a), nebo měl(a) otoky (angioedém).
 • jestliže máte vrozený angioedém nebo jste někdy měl(a) angioedém z neznámých příčin.
 • pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek nepoužívat ani na počátku těhotenství - viz bod „Těhotenství a kojení“.)
 • pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Enap i.v. se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Před užitím přípravku Enap i.v. informujte svého lékaře, jestliže se léčíte na diabetes, jaterní nebo ledvinové onemocnění, kardiovaskulární chorobu, onemocnění kostní dřeně, onemocnění pojivové tkáně, onemocnění imunitního systému nebo alergie.

Informujte lékaře, jestliže držíte dietu, především s nízkým obsahem solí.

U pacientů s vysokým krevním tlakem a srdečním selháním se po první dávce, a případně několik hodin poté, může nadměrně snížit krevní tlak (hypotenze). To se obvykle projevuje jako nevolnost, zrychlení tepové frekvence, závratě a omdlévání. Jestliže dojde k hypotenzi, lehněte si, hlavu podložte nízkým polštářem a zavolejte lékaře. Hypotenze se svými projevy je vzácná a přechodná. Přechodná hypotenze není překážkou opatrného pokračování v léčbě tímto přípravkem. Po odeznění hypotenze budete obvykle snášet následující dávky dobře. Máte-li opakovaně hypotenzi s průvodními jevy (např. nevolnost, zrychlení tepové frekvence a mdloby), navštivte svého lékaře.

Konzultujte se svým lékařem, pokud v průběhu léčby přípravkem Enap i.v. při vstávání z postele omdlíváte, nebo ztrácíte vědomí. Je vhodné, zejména pokud jste starší, vstávat pomalu.

Před plánovaným chirurgickým zákrokem informujte svého lékaře, že používáte Enap, protože je velké riziko hypotenze při celkové anestezii.

Konzultujte se svým lékařem, máte-li velký průjem, zvracíte nebo se hodně potíte. Ztráta tekutin může vést k hypotenzi.

Upozorněte lékaře před hemodialýzou nebo jinou procedurou čištění krve, nebo před léčbou přecitlivělosti na včelí a vosí píchnutí, že jste užíval(a) Enap. Je tu riziko vzniku nežádoucí reakce z přecitlivělosti.

Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

 • blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.
 • aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi. Viz také informace v bodě: „Nepoužívejte přípravek Enap i.v.“.

Účinnost a bezpečnost užití přípravku u dětí nebyla stanovena, takže by děti neměly přípravek používat.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Používání přípravku Enap i.v. není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Enap i.v. nesmí používat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu - (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám doporučí vysazení přípravku Enap i.v. ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Používání přípravku Enap i.v. není vhodné na počátku těhotenství. Od

třetího měsíce těhotenství se přípravek Enap i.v. nesmí používat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Enap i.v. vhodná. Pokud kojíte starší dítě, musí váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Další léčivé přípravky a přípravek Enap i.v.

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Oznamte svému lékaři, pokud užíváte některé z následujících léčivých přípravků:

 • přípravky na léčbu vysokého krevního tlaku
 • přípravky na léčbu srdečního selhání
 • léky na vylučování moči
 • draslíkové tablety
 • léky na bolest kloubů, včetně aspirinu
 • léky na psychické potíže
 • léky na žaludeční a dvanáctníkové vředy
 • přípravky na léčbu chronické bronchitidy a astmatu

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

 • Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Nepoužívejte přípravek Enap i.v.“ a „Upozornění a opatření“).

Současné užití přípravku Enap a některých přípravků na léčbu výše uvedených onemocnění, může zeslabit účinek těchto léků nebo způsobit nežádoucí účinky, ovlivnit účinek přípravku Enap i.v. nebo zvýšit riziko zhoršení renálních funkcí.

Neužívejte žádné volně prodejné přípravky bez konzultace s lékařem. Týká se to především léků na nachlazení, proti bolesti, náhrady solí nebo přípravky obsahující draslík.

Přípravek Injekční roztok Enap i.v. obsahuje benzylalkohol.

Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tj. je v podstatě je „bez-sodíku“.

3. Jak se přípravek Enap i.v. používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku je 1 ampule (1,25 mg) každých 6 hodin. Léčba přípravkem Enap i.v. trvá obvykle 48 hodin. Další léčbu Vám určí lékař.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Enap i.v., než jste měl(a)

Nejčastější projevy předávkování jsou nevolnost, zrychlení tepové frekvence, bolest hlavy, zmatenost, únava a slabost. Máte-li tyto projevy, lehněte si, hlavu podložte malým polštářem a volejte lékaře. Pokud se u Vás vyskytují projevy předávkování nebo pokud máte pocit, že užíváte větší dávky než byste měl(a), konzultujte to se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Enalaprilát je metabolit enalaprilu. Proto se během léčby injekčním roztokem Enap mohou vyskytnout stejné nežádoucí účinky jako při léčbě tabletami Enap nebo jiným ACE inhibitorem.

Nežádoucí účinky jsou řazeny do následujících skupin podle četnosti:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

 • nejasné (zastřené) vidění,
 • závratě,
 • kašel,
 • nevolnost a ztráta síly (astenie).

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

 • bolest hlavy, deprese,
 • nadměrné snížení krevního tlaku (také při vstávání), náhlé, krátké bezvědomí, bolest na hrudi, poruchy srdečního rytmu, angina pectoris, rychlý tep,
 • obtíže při dýchání,
 • průjem, bolest žaludku, změny chuti,
 • vyrážka, reakce z přecitlivělosti s náhlým otokem tváře, končetin, rtů, jazyka a/nebo hrdla s obtížným polykáním a dýcháním,
 • únava.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

 • anémie,
 • nadměrně nízká hladina krevního cukru,
 • zmatek, ospalost, nespavost, nervozita, mravenčení, vertigo (závratě),
 • nízký krevní tlak při vstávání, srdeční infarkt nebo mozková mrtvice, možné vzhledem k velmi nízkému tlaku u pacientů ve vysokém riziku srdečně cévních komplikací,
 • vodnatý výtok z nosu, bolest v krku, chrapot, astma,
 • střevní zácpa, zánět slinivky, nevolnost (zvracení), dyspepsie, zácpa, nechutenství, podrážděný žaludek, sucho v ústech, žaludeční nebo dvanácterníkový vřed,
 • pocení, svědění, kopřivka, ztráta vlasů,
 • poškozená funkce ledvin, ledvinové selhání, vylučování bílkovin do moči,
 • neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci,
 • svalové křeče, návaly horka, hučení nebo zvonění v uších, celkový pocit nevolnosti (nevolnost) a horečka.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):

 • snížený počet neutrofilů (druh bílých krvinek), snížená hladina hemoglobinu (přenašeč kyslíku v krvi), snížené objemové procento červených krvinek (hematokrit), snížený počet krevních destiček (trombocyty), nadměrně snížený počet jednoho druhu bílých krvinek (agranulocytóza), snížená tvorba krevních buněk v kostní dřeni, snížený počet všech krevních buněk, zvětšené uzliny, autoimunitní onemocnění,
 • abnormální sny, problémy se spánkem,
 • občasné zbělení prstů na rukou nebo nohou (Raynaudova nemoc),
 • plicní infiltráty, zánět nosní sliznice, alergický zánět plic,
 • sucho v ústech, zánět jazyka,
 • selhání jater, zánět jater, ucpání žlučových cest, které může vést k zežloutnutí kůže (žloutenka),
 • různé vyrážky na kůži a/nebo sliznicích, olupování kůže,
 • malé množství tvořené moči,
 • zvětšení prsní žlázy u mužů.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

 • otoky ve střevech (střevní angioedém).

Není známo

(četnost z dostupných údajů nelze určit):

 • syndrom nepřiměřeného vylučování antidiuretického hormonu.

Nežádoucí účinky, které mohou být odhaleny laboratorními testy, zahrnují:

 • časté: zvýšení hladiny draslíku v krevní plazmě, zvýšení sérových hladin kreatininu;
 • méně časté: zvýšené hladiny močoviny v krevním séru, snížení plazmatických hladin sodíku;
 • vzácné: zvýšené hladiny jaterních enzymů, zvýšení hladin sérového bilirubinu (žlučový pigment). Byl hlášen následující soubor příznaků: horečka, bolest kloubů a/nebo svalů, různé záněty a laboratorní výsledky potvrzující přítomnost zánětu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Enap i.v. uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotách 25 °C a 5 °C. Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. Doporučuje se, aby byly roztoky aplikovány okamžitě po naředění.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Enap i.v. obsahuje

 • Léčivou látkou je: enalaprilatum dihydricum. 1 ml injekčního roztoku (1 ampule) obsahuje enalaprilatum dihydricum 1,25 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: benzylalkohol (konzervant), chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek Enap i.v. vypadá a co obsahuje toto balení

Enap i.v. je čirý, bezbarvý roztok bez mechanických částic. Velikost balení:

5 ampulí po 1 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o. Sokolovská 79 186 00 Praha 8 Tel: 221 115 150 info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

3.2.2015

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 18434
Kód EAN: 3838989502508
Kód SÚKL: 62597
Držitel rozhodnutí: KRKA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Enap i.v. je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) pokud není možná perorální léčba.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

ENAP I.V. 5X1ML/1.25MG Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu ENAP I.V. 5X1ML/1.25MG Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: ENAP I.V. 5X1ML/1.25MG Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu ENAP I.V. 5X1ML/1.25MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ENAP I.V. 5X1ML/1.25MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám