Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

EGLYMAD 4 MG 10X4MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43508

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 43508
Kód EAN:
Kód SÚKL: 40995
Přípravek Eglymad se používá k léčbě diabetes mellitus II. typu (cukrovka, která začala v dospělosti) v těch případech, kdy dieta, program snižování hmotnosti a tělesné cvičení nestačí samy o sobě k dosažení žádoucího léčebného účinku. Přípravek Eglymad může být rovněž používán v kombinaci s inzulinem.

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn.sukls38232/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Eglymad 2 mg tablety 
Eglymad 3 mg tablety 
Eglymad 4 mg tablety 

 

glimepiridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Eglymad a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eglymad užívat 

3. 

Jak se přípravek Eglymad užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Eglymad uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Eglymad a k čemu se používá 

 
Eglymad  je  léčivý  přípravek,  který  po  perorálním  podání  (spolknutí  tablety)  snižuje  hladinu  cukru  
v  krvi.  Tento  přípravek  patří  do  skupiny  látek  snižujících  hladinu  cukru  v  krvi,  tzv.  derivátů 
sulfonylurey. Účinek přípravku Eglymad spočívá ve zvýšení množství inzulínu uvolněného ze slinivky 
břišní. Inzulín pak snižuje hladinu cukru v krvi. 
 
Přípravek  Eglymad  se  používá  k léčbě  některých  forem  cukrovky  (diabetes  mellitus  2. typu) 
v případech, kdy dieta, cvičení a snížení tělesné hmotnosti nestačí samy o sobě k dosažení žádoucího 
léčebného účinku. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eglymad užívat 

 
Neužívejte přípravek
 Eglymad, jestliže: 

jste alergický(á) na glimepirid nebo jiné deriváty sulfonylurey (látky jako je např. glibenklamid, 
které  se  užívají  ke  snížení  hladiny  cukru  v krvi)  nebo  sulfonamidy  (látky  jako  je  např. 
sulfomethoxazol,  které  se  používají  k léčbě  bakteriálních  infekcí)  nebo  na  kteroukoli  další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

máte tzv. inzulín dependentní cukrovku (diabetes mellitus 1. typu); 

máte diabetickou ketoacidózu (komplikace diabetu, kdy je v organismu zvýšena hladina kyselin 
a  můžete  mít  některý  z  následujících  příznaků:  únava,  nevolnost  (pocit  na  zvracení),  časté 
močení a strnulost svalů); 

máte diabetické kóma; 

máte závažné onemocnění ledvin; 

máte závažné onemocnění jater. 

 

 

 

 

Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká. Pokud si nejste 
jist(a), řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi předtím, než začnete přípravek Eglymad užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Eglymad se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

se  zotavujete  po  úrazu, operaci, infekčním  horečnatém  onemocnění,  nebo  z jiné  formy  stresu, 
informujte o tom lékaře, protože může být nutné dočasně upravit Vaši léčbu. 

máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin. 

 
Pokud si nejste jist(a), zda se Vás výše uvedené týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem 
předtím, než začnete Eglymad užívat. 
 
U  pacientů,  kterým  chybí  enzym  glukosa-6-fosfátdehydrogenáza,  se  může  objevit  snížení  hladiny 
hemoglobinu a rozpad červených krvinek (hemolytická anémie). 
 
Důležité informace o hypoglykemii (nízká hladina cukru v krvi) 
Pokud  užíváte  přípravek  Eglymad,  může  se  u  Vás  vyskytnout  hypoglykemie  (nízká  hladina  cukru 
v krvi). Přečtěte si prosím níže další informace o hypoglykemii, jejích příznacích a léčbě. 
 
Následující faktory mohou zvýšit riziko, že se dostanete do hypoglykemie: 

podvýživa, nepravidelná doba jídla, vynechání jídla nebo odložení doby jídla nebo hladovění po 
určitou dobu. 

změna diety. 

užití větší než potřebné dávky přípravku Eglymad. 

snížená funkce ledvin. 

závažné onemocnění jater. 

některá onemocnění zejména hormonální povahy (např. poruchy funkce štítné žlázy, hypofýzy 
nebo kůry nadledvin). 

pití alkoholu (především pokud současně vynecháte jídlo). 

užívání některých dalších léků (viz níže „Další léčivé přípravky a přípravek Eglymad“). 

zvýšená fyzická aktivita (cvičení) a současně nedostatečný příjem potravy nebo jídlo obsahující 
méně sacharidů než obvykle. 

 
Mezi příznaky hypoglykemie patří: 

vlčí  hlad,  bolest  hlavy,  nevolnost,  zvracení,  netečnost,  ospalost,  poruchy  spánku,  neklid, 
agresivita, poruchy koncentrace, porucha ostražitosti a reaktivity, deprese, zmatenost, poruchy 
řeči a zraku, poruchy artikulace, třes, částečná neschopnost pohnout některou částí těla, poruchy 
vjemů, závratě, bezmocnost. 

další  příznaky,  které  se  mohou  vyskytnout:  pocení,  chladná  a  vlhká  kůže,  úzkost,  zvýšená 
tepová frekvence, zvýšený krevní tlak, bušení srdce, náhlá silná bolest na hrudi, která se může 
radiálně šířit (angina pectoris a srdeční arytmie). 

 
Bude-li  hladina  cukru  dále  klesat,  může  nastat  výrazná  zmatenost  (delirium),  křeče,  ztráta 
sebekontroly,  mělké  dýchání  a  zpomalení  tepu  a  můžete  upadnout  do  bezvědomí.  Klinický  obraz 
závažné hypoglykemie může připomínat cévní mozkovou příhodu. 
 
Léčba hypoglykemie 
Ve  většině  případů  příznaky  nízké  hladiny  cukru  v krvi  rychle  ustoupí,  když  sníte  cukr  v libovolné 
formě, tj. kostky cukru, sladký džus, oslazený čaj apod. 
Proto  byste  měl(a)  vždy  nosit  nějaký  cukr  s sebou  (např.  kostky  cukru).  Mějte  na  paměti,  že  umělá 
sladidla  nejsou  v tomto  případě  účinná.  Prosím  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  jděte  do  nemocnice, 
pokud  máte  pocit,  že  sníst  kostku  cukru  Vám  nepomáhá,  nebo  pokud  se  příznaky  hypoglykemie 
vracejí. 
 
Laboratorní testy 
Hladina cukru v krvi i moči musí být pravidelně kontrolována. Váš lékař může rovněž nařídit krevní 

 

 

 

testy pro kontrolu počtu Vašich krvinek a pro kontrolu funkce Vašich jater. 
 
Děti a dospívající 
K dispozici jsou pouze omezené údaje o použití přípravku Eglymad u pacientů mladších 18 let. Proto 
se těmto pacientům jeho užívání nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Eglymad 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Váš lékař může považovat za nutné změnit Vám dávkování přípravku Eglymad, pokud užíváte některé 
jiné léky, které mohou zesilovat nebo zeslabovat účinky přípravku Eglymad na hladinu cukru v krvi. 
 
Následující  léčivé  přípravky  mohou  zesilovat  účinek  přípravku  Eglymad.  To  může  vést  k  riziku 
hypoglykemie (nízké hladiny cukru v krvi). 

další léčivé přípravky k léčbě cukrovky (např. inzulín nebo metformin), 

léčivé přípravky používané k léčbě bolesti a zánětu (fenylbutazon, azapropazon, oxafenbutazon, 
léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové), 

léčivé přípravky používané k léčbě infekcí močového traktu (např. některé dlouhodobě působící 
sulfonamidy), 

léčivé  přípravky  používané  k léčbě  bakteriálních  a  mykotických  infekcí  (tetracykliny, 
chloramfenikol, mikonazol, flukonazol, chinoliny, klarithromycin), 

léčivé přípravky zabraňující srážení krve (látky odvozené od kumarinu, např. warfarin), 

léčivé přípravky podporující nárůst svalové hmoty (anabolika), 

léčivé přípravky používané jako terapie nahrazující mužské pohlavní hormony, 

léčivé přípravky používané k léčbě deprese (fluoxetin, inhibitory MAO), 

léčivé přípravky snižující vysokou hladinu cholesterolu (fibráty), 

léčivé přípravky snižující vysoký krevní tlak (ACE inhibitory), 

léčivé  přípravky  zvané  antiarytmika  používané  k léčbě  abnormálního  srdečního  tepu 
(disopyramid), 

léčivé přípravky používané k léčbě dny (alopurinol, probenecid, sulfinpyrazon), 

léčivé  přípravky  používané  k léčbě  nádorových  onemocnění  (cyklofosfamid,  trofosfamid, 
isofosfamid), 

léčivé přípravky používané ke snižování tělesné hmotnosti (fenfluramin), 

léčivé  přípravky,  které  zvyšují  průtok  krve  cévním  řečištěm,  které  se  podávají  ve  vysokých 
dávkách formou infúze do žíly (pentoxifylin), 

léčivé přípravky používané k léčbě alergií jako je senná rýma (tritochalin), 

léčivé  přípravky  zvané  sympatolytika  používané  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  srdečního 
selhání nebo prostatických symptomů. 

 
Následující  léčivé  přípravky  mohou  zeslabovat  účinek  přípravku  Eglymad.  To  může  vést  k  riziku 
hyperglykemie (vysoké hladiny cukru v krvi). 

léčivé přípravky obsahující ženské pohlavní hormony (estrogeny a progestageny), 

léčivé přípravky podporující tvorbu moči, zvané thiazidová diuretika, 

léčivé přípravky stimulující činnost štítné žlázy (např. levothyroxin), 

léčivé přípravky používané k léčbě alergií a zánětu (glukokortikoidy), 

léčivé  přípravky  používané  k léčbě  závažných  mentálních  poruch  (chlorpromazin  a  ostatní 
fenothiazinové deriváty), 

léčivé přípravky používané ke zrychlení srdeční činnosti, k léčbě astmatu nebo neprůchodného 
nosu,  kašle  a  nachlazení,  ke  snižování  tělesné  hmotnosti  nebo  užívané  při  akutních,  život 
ohrožujících stavech (adrenalin a sympatomimetika), 

léčivé přípravky používané k léčbě vysoké hladiny cholesterolu (kyselina nikotinová), 

léčivé přípravky používané k léčbě zácpy, pokud jsou užívány dlouhodobě (laxativa), 

léčivé přípravky používané k léčbě záchvatů (fenytoin), 

léčivé přípravky používané k léčbě nervozity a problémů se spaním (barbituráty), 

léčivé přípravky používané k léčbě vysokého nitroočního tlaku (acetazolamid), 

 

 

 

léčivé  přípravky  používané  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  nízké  hladiny  cukru  v krvi 
(diazoxid), 

léčivé přípravky používané k léčbě infekcí, tuberkulózy (rifampicin), 

léčivé přípravky používané k léčbě závažné nízké hladiny cukru v krvi (glukagon). 

 
Následující léčivé přípravky mohou zeslabovat nebo zesilovat účinek přípravku Eglymad: 

léčivé přípravky používané k léčbě žaludečních vředů (tzv. H2 antagonisté), 

léčivé přípravky používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo selhání srdce (beta blokátory, 
klonidin,  guanethidin  a  reserpin).  Tyto  látky  mohou  překrývat  příznaky  hypoglykemie,  proto 
pokud je užíváte, postupujte obzvlášť opatrně. 

 
Přípravek Eglymad může zvyšovat nebo zeslabovat účinnost následujících látek: 

léčivé přípravky zabraňující srážení krve (látky odvozené od kumarinu, jako je např. warfarin). 

 
Kolesevelam,  léčivá  látka  užívaná  ke  snížení  hladiny  cholesterolu,  má  vliv  na  absorpci  přípravku 
Eglymad.  Aby  se  předešlo  tomuto  účinku,  máte  být  upozorněn(a)  na  to,  abyste  užil(a)  přípravek 
Eglymad nejméně 4 hodiny před kolesevelamem. 
 
Přípravek Eglymad s jídlem, pitím a alkoholem 
Současné požití alkoholu může nepředvídatelně zesílit nebo zeslabit účinky na snížení hladiny cukru 
v krvi přípravku Eglymad. 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
Přípravek Eglymad se nesmí podávat v těhotenství. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že 
můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem,  než 
začnete tento přípravek užívat. 
 
Kojení 
Přípravek  Eglymad  může  při  kojení  přecházet  do  mateřského  mléka.  Přípravek  Eglymad  se  nesmí 
během kojení užívat. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv 
lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud máte vysokou (hyperglykemie) nebo nízkou (hypoglykemie) hladinu cukru v krvi nebo pokud 
dojde za těchto okolností k poruchám vidění, může být narušena Vaše schopnost koncentrace a reakce. 
Mějte na paměti, že můžete ohrozit sebe i ostatní (např. pokud budete řídit dopravní prostředky nebo 
obsluhovat stroje). Zeptejte se lékaře, jestli můžete řídit auto, pokud: 

máte časté epizody hypoglykemie, 

jsou u Vás varovné signály nastupující hypoglykemie slabé anebo zcela chybějí. 

 
Přípravek Eglymad obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům, poraďte se před léčbou 
tímto přípravkem s lékařem. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Eglymad užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Spolkněte přípravek Eglymad bezprostředně před nebo během prvního jídla dne (obvykle se snídaní). 
Jestliže  nesnídáte,  máte  užívat  tento  lék  tak,  jak  Vám  předepsal  lékař.  Během  užívání  přípravku 
Eglymad je důležité nevynechávat žádné hlavní jídlo. 
Tablety polykejte celé a zapijte je alespoň polovinou sklenice vody. Tablety nedrťte ani nežvýkejte. 
 

 

 

 

Dávka  přípravku  Eglymad  závisí  na  Vaší  potřebě,  onemocnění  a  výsledcích  testů  z krve  a  z moči; 
dávku určí Váš lékař. Neužívejte více tablet, než kolik Vám lékař předepsal. 
 
Obvyklá  úvodní  dávka  léčivé  látky  glimepirid  je  1 mg  jednou  denně.  Přípravky  s obsahem  1  mg 
glimepiridu různých výrobců jsou běžně přítomny na našem trhu. V případě potřeby může lékař denní 
dávku po 1-2 týdnech léčby zvýšit. 
Maximální doporučená denní dávka léčivé látky glimepirid je 6 mg. 
 
Je  možné  nasadit  také  kombinovanou  léčbu  glimepiridem  a  metforminem  nebo  glimepiridem 
a inzulínem.  V tomto  případě  lékař  individuálně  stanoví  správnou  dávku  glimepiridu,  metforminu, 
nebo inzulínu, která je pro Vás vhodná. 
 
Pokud  se  změní  Vaše  tělesná  hmotnost,  pokud  změníte  životní  styl  nebo  jste  ve  stresu,  může  být 
zapotřebí dávku přípravku Eglymad upravit, proto informujte svého lékaře. 
Pokud se Vám zdá účinek přípravku Eglymad příliš silný nebo příliš slabý, neměňte sami dávku, ale 
poraďte se s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Eglymad, než jste měl(a) 
V případě, že užijete dávku navíc nebo příliš mnoho přípravku Eglymad, hrozí riziko hypoglykemie 
(příznaky  hypoglykemie  viz  bod  2  –  „Upozornění  a  opatření“),  a  proto  máte  ihned  zkonzumovat 
nějaký  cukr  (např.  malou  kostku  cukru,  sladký  džus,  oslazený  čaj)  a  poté  hned  informujte  svého 
lékaře. 
 
Při  léčbě  hypoglykemie  u  dětí,  které  náhodně  požily  tento  přípravek,  se  musí  důsledně  kontrolovat 
množství  podaného  cukru,  aby  se  předešlo  možnému  vzniku  nebezpečné  hyperglykemie.  Osobám 
v bezvědomí se nesmí podávat jídlo ani pití. 
 
Vzhledem  k tomu,  že  hypoglykemický  stav  může  nějakou  dobu  přetrvávat,  je  velmi  důležité 
kontrolovat  pacienta,  dokud  nebezpečí  zcela  nepomine.  Jako  preventivní  opatření  může  být  nutná 
hospitalizace.  Ukažte  lékaři  balení  přípravku  nebo  zbývající  tablety,  aby  věděl,  jaký  přípravek  byl 
požit. 
 
Závažné  případy  hypoglykemie  provázené  bezvědomím  a  kómatem  vyžadují  rychlý  lékařský  zásah, 
okamžitou léčbu a hospitalizaci. Může být užitečné říci někomu z rodiny nebo z přátel, aby v případě, 
že tento stav nastane, ihned přivolal lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Eglymad 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Eglymad 
Pokud jste přerušil(a) nebo ukončil(a) léčbu, buďte připraven(a) na to, že hladina Vašeho cukru v krvi 
už nebude dále snižována anebo že se Vaše onemocnění zase zhorší.  Pokračujte v užívání přípravku 
Eglymad, dokud Vám lékař neřekne jinak. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků: 

Alergická reakce (včetně zánětu žil, často ve spojení s vyrážkou), která se může rozvinout do 
závažné alergické reakce spojené s dýchacími obtížemi, poklesem krevního tlaku a někdy i se 

 

 

 

šokem. 

Abnormální  funkce  jater  včetně  zežloutnutí  kůže  a  očí  (žloutenka),  poruchu  odtoku  žluči 
(městnání žluči), zánětem jater (hepatitidou) nebo selháním jater. 

Alergie  (přecitlivělost)  kůže,  která  se  projeví  svěděním,  vyrážkou,  kopřivkou  a  zvýšenou 
citlivostí na sluneční záření. Z alergické reakce mírného stupně někdy může vzniknout alergie 
závažná. 

Závažná hypoglykemie včetně ztráty vědomí, záchvatů nebo kómatu. 

 
Další nežádoucí účinky: 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000): 

Snížení  hladiny  cukru  pod  normální  hodnotu  (hypoglykemie)  (viz  bod  2  –  „Upozornění 
a opatření“). 

Pokles počtu krevních buněk: krevních destiček (možnost zvýšení rizika krvácení nebo vzniku 
modřin), bílých krvinek (zvýšená pravděpodobnost infekcí), červených krvinek (může se objevit 
bledost kůže, slabost a zadýchávání). 

Tyto potíže se obvykle upraví po vysazení přípravku Eglymad. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000): 

Alergické reakce (přecitlivělost) (včetně zánětu žil, často s kožní vyrážkou), z nichž se mohou 
vyvinout  závažné  alergické  reakce  zahrnující  potíže  s dýcháním  a  pokles  krevního  tlaku 
v některých  případech  přecházející  do  šoku.  Pokud  zaznamenáte  některý  z těchto  příznaků, 
okamžitě kontaktujte lékaře

Abnormální  funkce  jater  včetně  zažloutnutí  kůže  a  očí  (žloutenka),  porucha  odtoku  žluči 
(městnání žluči), zánět jater (hepatitida) nebo selhání jater. Pokud zaznamenáte některý z těchto 
příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře

Pocity na zvracení nebo nevolnost, průjem, pocity plnosti nebo nadýmání a bolesti břicha. 

Snížené množství sodíku v krvi (prokáže se krevními testy). 

 
Mohou  se  též  vyskytnout  následující  nežádoucí  účinky  (frekvenci  nelze  z dostupných  údajů 
určit): 

Kožní alergické reakce (přecitlivělost), jako je svědění, vyrážka, kopřivka a zvýšená citlivost na 
sluneční záření. Některé mírné alergické reakce se mohou stát závažnými, s příznaky jako jsou 
potíže  s polykáním  nebo  dýcháním,  otok  rtů,  hrdla  a  jazyka.  Pokud  zaznamenáte  některý 
z těchto nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte lékaře. 

Alergickou reakci na deriváty sulfonylurey, sulfonamidy nebo příbuzné skupiny látek. 

Problémy  se  zrakem,  které  mohou  nastat  na  začátku  léčby  přípravkem  Eglymad.  Souvisí  se 
změnou hladiny cukru v krvi a měly by se brzy zlepšit. 

Zvýšené hladiny jaterních enzymů. 

Závažné neobvyklé krvácení nebo tvorba modřin pod kůží. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Eglymad uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

 

 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Eglymad obsahuje 

Léčivou látkou je glimepiridum. 
Eglymad 2 mg: Jedna tableta obsahuje glimepiridum 2 mg. 
Eglymad 3 mg: Jedna tableta obsahuje glimepiridum 3 mg. 
Eglymad 4 mg: Jedna tableta obsahuje glimepiridum 4 mg. 

Pomocnými látkami 2mg tablet jsou: monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ 
A),  mikrokrystalická  celulosa  (E460),  povidon  K30,  magnesium-stearát  (E572),  žlutý  oxid 
železitý (E172), hlinitý lak indigokarmínu E132. 

Pomocnými látkami 3mg tablet jsou: monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ 
A),  mikrokrystalická  celulosa  (E460),  povidon  K30,  magnesium-stearát  (E572),  žlutý  oxid 
železitý (E172). 

 Pomocnými látkami 4mg tablet jsou: monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ 
A),  mikrokrystalická  celulosa  (E460),  povidon  K30,  magnesium-stearát  (E572),  hlinitý  lak 
indigokarmínu E132. 

 
Jak přípravek Eglymad vypadá a co obsahuje toto balení 
Eglymad 2 mg: tablety jsou zelené, podlouhlé, s půlící rýhou na obou stranách. 
Eglymad 3 mg: tablety jsou světle žluté, podlouhlé, s půlící rýhou na obou stranách. 
Eglymad 4 mg: tablety jsou světle modré, podlouhlé, s půlící rýhou na obou stranách. 
Půlicí rýha tablet všech sil má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení 
na stejné dávky. 
 
Tablety  přípravku  Eglymad  jsou  dostupné  v  krabičkách  po  10,  20,  30,  50,  60,  90  a  120  tabletách 
v blistrech. Každý blistr obsahuje 10 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
Specifar S.A, 1, 28 Octovriou Str., Ag. Varvara 12351, Athény, Řecko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 192/79 
180 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 4. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu EGLYMAD 4 MG 10X4MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu EGLYMAD 4 MG 10X4MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám