Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na cévy

DOXIPROCT PLUS 1X20GM Mast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18814

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: OM PORTUGUESA, AMADORA
Kód výrobku: 18814
Kód EAN: 7640107470127
Kód SÚKL: 42179
Držitel rozhodnutí: OM PORTUGUESA, AMADORA
Přípravek jsou určen k léčbě vnitřních i vnějších hemoroidů, svědění konečníku, ekzému konečníku, zánětu kolem análního otvoru, zánětu žlázek a papil, akutní hemoroidální trombózy, análních prasklin, před- a pooperačního ošetření po operaci hemoroidů.

Příbalový leták

1/3 

sp.zn. sukls263604/2011 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

 Doxiproct plus 

Rektální mast 

Calcii dobesilas monohydricus,, lidocaini hydrochloridum mohohydricum, dexamethasoni acetas 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Doxiproct plus a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxiproct plus používat  

3. 

Jak se přípravek Doxiproct plus používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Doxiproct plus uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Doxiproct plus a k čemu se používá 

 
Přípravek Doxiproct plus obsahuje kalcium-dobesylát, lidokain-hydrochlorid a dexamethason-acetát. 
 
Přípravek  je  určen  k  léčbě  vnitřních  i  vnějších  hemoroidů,  ekzému  konečníku,  zánětu  v  okolí 
konečníku,  zánětu  žlázek  a  papil  (kryptitida,  papilitida),  povrchových  trhlin  (fisur),  před  a  po 
operativním odstranění hemoroidů. 
Přípravek je určen pro dospělé pacienty. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxiproct plus používat  

 
Nepoužívejte přípravek Doxiproct plus: 

  jestliže jste alergický(á) na kalcium-dobesylát, lidokain-hydrochlorid a  

dexamethason-acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Doxiproct plus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, Doxiproct plus nemáte používat dlouhodobě. Dlouhodobé 
používání se nedoporučuje. 
 
Děti a dospívající 
Bezpečnost a účinnost přípravku Doxiproct plus u dětí a dospívajících do 18 let nebyla stanovena. 
Přípravek Doxiproct plus nemá být používán u dětí a dospívajících do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Doxiproct plus 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Závažné vzájemné působení s jinými léčivými přípravky dosud nebylo zaznamenáno. Opatrnosti je 
zapotřebí z důvodu možného vzájemného působení jiných přípravků a dexamethasonu. 
 

2/3 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Doxiproct plus lze v těhotenství používat pouze v případě, že očekávaný přínos převýší možné riziko 
pro plod. 
 
Po perorálním podání (podání ústy) se kalcium-dobesylát v malém množství vylučuje do mateřského 
mléka,  u  místního  podání  však  toto  není  známo.  Lidokain-hydrochlorid  a  dexamethason-acetát  při 
lokálním podání do mateřského mléka přecházejí, proto má být při kojení léčba ukončena nebo má být 
ukončeno kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Doxiproct plus nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  
 
Přípravek Doxiproct plus obsahuje butylhydroxyanisol. 
Butylhydroxyanisol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění 
očí a sliznic.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Doxiproct plus používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Mast  aplikujte  2  –  3krát  denně.  K  aplikaci  se  doporučuje  použít  nástavec,  který  se  našroubuje  na 
otevřenou tubu. Nástavec se zavede do konečníku a jemně se zatlačí na tubu při současném vytahování 
z konečníku. Při takovém způsobu použití obsah tuby vystačí na 8 aplikací. Při zevních hemoroidech 
nebo  svědění  konečníku  mast  nanášejte  vícekrát  denně  v  tenké  vrstvě  na  okolí  vývodu  konečníku. 
Léčba obvykle trvá několik dní. Pokud se po 1 až 2 týdnech léčby příznaky nezlepší nebo se zhorší, 
informujte lékaře.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Doxiproct plus, než jste měl(a) 
Případy předávkování nejsou známy.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Doxiproct plus 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek je většinou dobře snášen. V ojedinělých případech byly pozorovány tyto nežádoucí účinky: 
zvýšený  pohyb  střev,  přechodné  slabé  pálení  a  bolesti  v  místě  použití.  Při  přecitlivělosti  se  mohou 
objevit kožní reakce a/nebo teplota. Tyto reakce mohou mít alergický původ a v takovém případě je 
nutné léčbu okamžitě přerušit a poradit se s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu  
 

3/3 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Doxiproct plus uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za Použitelné 
do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 C  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Doxiproct plus obsahuje 
Léčivé látky: jeden g masti obsahuje calcii dobesilas monohydricus 40 mg lidocaini hydrochloridum 
monohydricum 20 mg, dexamethasoni acetas 0,25 mg.  
Pomocnými  látkami  jsou:  propylenglykol  polysorbát  80,  propyl-gallát,  butylhydroxyanisol,  bezvodá 
kyselina citronová, cetylalkohol, makrogol 300, makrogol 1540, makrogol 4000. 
 
Jak přípravek Doxiproct plus vypadá a co obsahuje toto balení 
 Doxiproct  plus  je  jemná,  bělavá  lesklá  mast  dodávané  v  hliníkové  tubě  uzavřené  membránou,  se 
šroubovacím PE uzávěrem s hrotem, aplikačním nástavcem, krabička. 
Velikost balení: 20 g 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
OM PHARMA S.A. 
R. da Indústria, 2 – Quinta Grande 
2610-088 Amadora – Lisabon  
Portugalsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.7.2016. 

 

 

Recenze

Recenze produktu DOXIPROCT PLUS 1X20GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu DOXIPROCT PLUS 1X20GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám