Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

DOLMINA INJ 5X3ML/75MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13436

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 13436
Kód EAN: 8594739019010
Kód SÚKL: 54539
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Nitrosvalová injekce přípravku Dolmina inj se podává k léčbě: - vzplanutí revmatické bolesti kloubů (revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida-Bechtěrevova choroba, osteoartróza); - bolesti u mimokloubního revmatizmu; - bolesti zad; - záchvatů dny; - bolesti způsobené žlučníkovými nebo ledvinovými kameny; - záchvatů silné migrény; - zánětlivých a bolestivých stavů v gynekologii. Dolmina inj se může podávat ve formě nitrožilním infúze k léčbě nebo prevenci pooperačních bolestivých stavů při hospitalizaci pacienta.

Příbalový leták

 

 

 

1/8 

sp.zn.sukls195352/2016

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

DOLMINA

 

INJ 

75 mg/3 ml injekční roztok 

diclofenacum natricum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Dolmina inj a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dolmina inj používat 

3. 

Jak se přípravek Dolmina inj používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Dolmina inj uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Dolmina inj a k čemu se používá 

 
Co je přípravek Dolmina inj 
Léčivou látkou přípravku Dolmina inj je diklofenak sodný (diclofenacum natricum).  
Přípravek Dolmina inj patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), které 
používají k léčbě bolesti nebo zánětu.  
 
K čemu se přípravek Dolmina inj používá 
Intramuskulární injekce (injekce do svalu) se používají k léčbě následujících stavů: 

-  Akutní bolest u zánětlivých a degenerativních kloubních onemocnění (artritida, artróza), bolest 

u mimokloubních revmatických onemocnění (ztuhlé rameno, tenisový loket), bolest zad. 

-  Záchvaty dny. 
-  Bolest způsobená žlučníkovými nebo ledvinovými kameny. 
-  Bolest a otoky po chirurgickém zákroku nebo poranění. 
-  Silné záchvaty migrény. 

Přípravek Dolmina inj ve formě žilní infuze se používá k léčbě nebo prevenci bolesti po chirurgickém 
zákroku. 
 
Jak přípravek Dolmina inj účinkuje 
Přípravek Dolmina inj odstraňuje (mírní) příznaky zánětu, jako je bolest a otok blokádou syntézy látek 
(prostaglandiny) zodpovědných za zánět, bolest a horečku. Nemá vliv na příčinu zánětu nebo horečky. 
Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Dolmina inj účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán 
právě Vám, zeptejte se svého lékaře. 
 

 

 

 

2/8 

Sledování během léčby přípravkem Dolmina inj. 
Pokud máte srdeční onemocnění nebo existuje riziko jeho vzniku, bude Váš lékař pravidelně hodnotit, 
zda můžete pokračovat v léčbě přípravkem Dolmina inj. Pokud máte poruchu funkce jater, ledvin nebo 
krve, budou Vám během léčby odebrány vzorky krve. Tímto způsobem budou sledovány funkce jater 
(hladina aminotransferáz) nebo ledvin (hladina kreatininu) nebo krevní obraz (hladina červených a 
bílých krvinek a krevních destiček). Výsledky těchto krevních testů umožní Vašemu lékaři 
rozhodnout, zda je nutné přerušit léčbu přípravkem Dolmina inj nebo zda není nutné upravit dávku.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dolmina inj užívat 

Vždy dodržuje všechny pokyny Vašeho lékaře, i když se liší od informací uvedených v této příbalové 
informaci. 
 
Neužívejte přípravek Dolmina inj: 

-  Pokud jste alergický(á) na diklofenak, disiřičitan sodný (nebo jiné disiřičitany) nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti (např. 

kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou být následující: astma, akutní 
rýma, kožní vyrážka, otok obličeje. Jestliže se domníváte, že můžete být alergický/á, poraďte se s 
lékařem. 

Pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo jste měl(a) vředovou chorobu opakovaně v 
minulosti.

 

-  Pokud dojde k perforaci nebo krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá 

stolice) nebo jste v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních 
antirevmatik.

 

 

-  Při selhání jater nebo ledvin. 
-  Pokud trpíte vážnou srdeční 

nedostatečností

-  Pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené 

postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní 
mozkovou příhodu nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste podstoupil(a) operaci 
k uvolnění blokády nebo bypass. 

-  Pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen). 
-  V posledních třech měsících těhotenství.  
Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte 
přípravek Dolmina inj. 
 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Dolmina inj se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  
-  Pokud máte onemocnění srdce nebo cév (nazývané též kardiovaskulární onemocnění, včetně 

nekontrolovaně vysokého krevního tlaku, městnavého srdečního selhání, ischemické choroby 
srdeční nebo onemocnění periferních tepen), léčba přípravkem Dolmina inj se obecně 
nedoporučuje. 

-  Pokud užíváte přípravek Dolmina inj současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je 

kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti nebo léky na deprese (SSRI 
- inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec Vzájemné působení 
s dalšími léčivými přípravky. 

Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu), nosní polypy nebo chronické 
plicní onemocnění.

 

Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, 
krvavá nebo černá stolice (

při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího 

traktu v minulosti se přípravek užívat nesmí). 

-  Pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání 

protizánětlivých léků. 

 

 

 

3/8 

-  Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo zánětlivé 

onemocnění střev nazývané Crohnova nemoc. 

-  Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin. 
-  Jestliže jste dehydratován(a) (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před nebo 

po větší operaci. 

-  Jestliže Vám otékají dolní končetiny. 
-  Jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané 

jaterní porfyrie. 
 

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních 
příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto 
nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.  
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu 
nutnou ke zlepšení příznaků 

 

 
Informujte rovněž lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud: 

  kouříte, 

  máte diabetes (cukrovku), 

  máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní 

sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky). 
 

Pokud se u Vás kdykoliv během léčby přípravkem Dolmina inj objeví jakékoli známky a příznaky 
srdečních nebo cévních potíží jako jsou bolest na hrudi, dýchavičnost, slabost nebo splývavá řeč, 
vyhledejte neprodleně lékaře. 
 
Přípravek Dolmina inj může překrývat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), 
proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat 
navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte přípravek Dolmina inj. 
 
Ve velmi vzácných případech může přípravek Dolmina inj, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, 
způsobit těžké kožní alergické reakce (např. závažnou formu vyrážky). 
 
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z popsaných příznaků, informujte neprodleně lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Dolmina inj 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 
-  Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané 

k léčbě některých typů depresí. 

-  Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce). 
-  Diuretika (močopudné léky). 
-  ACE inhibitory nebo betablokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního tlaku 

a srdečního selhání). 

-  Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen. 
-  Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu). 
-  Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti. 
-  Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu. 
-  Metotrexát (lék na některé druhy rakoviny nebo chronický zánět kloubů). 
-  Cyklosporin, takrolimus (přípravky užívané po transplantaci orgánů). 
-  Trimetoprim (lék určený k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest). 
-  Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích). 
-  Vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových infekcí). 
-  Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů). 
-  Cholestipol/cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu). 

 

 

 

4/8 

 
Starší pacienti  
Starší osoby mohou být citlivější na účinky přípravku Dolmina inj než jiní dospělí. Z toho důvodu by 
měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování s 
ohledem na jejich stav. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli 
nežádoucí účinek svému lékaři. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Dolmina inj není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let věku. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Poraďte se se svým lékařem či lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. Přípravek Dolmina inj by se neměl 
užívat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé 
léky ani přípravek Dolmina inj se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože 
by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.  
 
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte.  
Pokud užíváte přípravek Dolmina inj, neměla byste kojit, protože přípravek může být pro kojence 
škodlivý.  
Před užitím jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.  
Lékař s Vámi probere možná rizika plynoucí z užívání přípravku Dolmina inj během těhotenství nebo 
kojení.  
 
Ženy plánující těhotenství  
Přípravek Dolmina inj může způsobovat problémy s početím. Proto neužívejte tento přípravek, pokud 
to není nezbytné, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
V ojedinělých případech může přípravek Dolmina inj působit ospalost, závratě, rozmazané vidění. 
Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani 
nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co 
nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.  
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Dolmina inj 
Přípravek obsahuje 120 mg benzylalkoholu ve 3 ml injekčního roztoku. 
Přípravek obsahuje disiřičitan sodný, který vzácně může způsobovat těžké alergické reakce a 
bronchospasmus (zúžení průdušek). 
 
 
3. 

Jak se přípravek Dolmina inj používá 

 
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat přípravek Dolmina inj v nejnižších účinných 
dávkách a neužívat jej déle, než je to nutné.  
Lékař Vám přesně řekne, jaké množství přípravku budete užívat. V závislosti na tom, jak budete 
reagovat na léčbu, Vám může lékař dávku upravit.  
 
Dospělí  
Dospělým se obvykle podává obsah jedné ampule za den maximálně po dobu dvou dnů. V některých 
případech je možné aplikovat za den obsah dvou ampulí. Pokud je nutná další léčba diklofenakem je 
vhodné podávat přípravek Dolmina ve formě tablet.  
 
Jak budete přípravek Dolmina inj užívat 
 
Podání do svalu: 
Roztok Vám bude podán hluboko do hýžďového svalu.  

 

 

 

5/8 

Podání do žíly: Injekční roztok Vám po naředění nejméně 100 ml fyziologického roztoku nebo 
glukózy bude podán pomalu nitrožilně. Do žíly nesmí být aplikován rychle.  
 
Jak dlouho se přípravek Dolmina inj užívá  
Dodržujte přesně pokyny lékaře.  
 
Máte-li jakékoli otázky ohledně délky léčby přípravkem Dolmina inj, zeptejte se lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky přípravku Dolmina inj 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. 

Ihned přestaňte přípravek Dolmina inj užívat a informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte: 
Mírné křeče a bolestivost břicha začínající krátce po zahájení léčby přípravkem Dolmina inj, po 
kterých se následně objeví krvácení z konečníku nebo krvavý průjem, a to obvykle během 24 hodin od 
rozvoje bolesti břicha (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit). 
 
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000, zejména pokud užívají vysoké denní 
dávky (150 mg) po dlouhou dobu 
 

-  Náhlá a nesnesitelná bolest na hrudi (známka infarktu myokardu nebo náhlá srdeční slabost). 
-  Dušnost, obtížné dýchání vleže, otoky rukou nebo nohou (známky srdečního selhání).  

Tyto vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 až 10 pacientů z 10 
000 

-  Spontánní krvácení nebo krevní podlitiny (příznaky trombocytopenie). 
-  Horečka, časté infekce, přetrvávající bolest v krku (příznaky agranulocytózy). 
-  Potíže s dýcháním nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka, závratě (příznaky 

přecitlivělosti, anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce). 

-  Otoky, zejména obličeje nebo hrdla (příznaky angioedému).  
-  Znepokojivé myšlenky nebo nálady (příznaky psychotických poruch). 
-  Poruchy paměti. 
-  Křeče. 
-  Úzkost. 
-  Ztuhnutí šíje, horečka, pocit na zvracení, zvracení, bolest hlavy (příznaky aseptické 

meningitidy). 

-  Náhlá silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže s 

mluvením, slabost nebo ochrnutí končetin nebo tváře (příznaky mozkové příhody nebo 
mrtvice). 

-  Zhoršení sluchu. 
-  Dušnost a obtížné dýchání v poloze vleže, otoky nohou nebo rukou (příznaky srdečního 

selhání). Náhlá a nesnesitelná bolest na hrudi (příznaky infarktu myokardu nebo srdečního 
záchvatu). 

-  Bolest hlavy, závratě (příznaky vysokého krevního tlaku, hypertenze). 
-  Vyrážka, červené nebo purpurové skvrny na kůži, horečka, svědění (příznaky zánětu cév). 
-  Náhlá dušnost a pocit tíhy na hrudi se sípáním nebo kašlem (příznaky astmatu nebo zánětu 

plic, pokud je horečka). 

-  Zvracení krve a/nebo krvavá nebo černá stolice (příznaky krvácení do zažívacího traktu). 
-  Krvavý průjem (hemoragický průjem). 
-  Bolest žaludku, nevolnost (příznaky vředu v trávicím traktu). 

 

 

 

6/8 

-  Průjem, bolest v podbřišku, horečka, nevolnost, zvracení (příznak kolitidy, včetně 

hemoragické, a vzplanutí ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby). 

-  Silné bolesti v oblasti žaludku (příznaky zánětu slinivky břišní). 
-  Žloutnutí kůže nebo očního bělma (příznaky žloutenky), nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavá 

moč (příznaky zánětu jater/selhání jater). 

-  Příznaky podobající se chřipce, pocit únavy, bolesti svalů, zvýšená hladina jaterních enzymů 

při krevních testech (příznaky poruchy funkce jater, včetně fulminantní hepatitidy, jaterní 
nekrózy, jaterního selhání). 

-  Puchýře (příznaky bulózní dermatitidy). 
-  Krev v moči, přemíra bílkoviny v moči, snížení množství moči (příznaky postižení ledvin). 
-  Červená nebo purpurová pokožka (možný příznak cévního zánětu), kožní vyrážka s puchýři; 

puchýře na rtech, v očích nebo v ústech; zánět kůže s odlupováním nebo šupinatěním 
(příznaky erythema multiforme nebo při horečce příznaky Stevens-Johnson syndromu nebo 
toxické epidermální nekrolýzy). 

-  Kožní vyrážka s odlupováním nebo šupinatěním (příznaky exfoliativní dermatitidy). 
-  Zvýšená citlivost pokožky na sluneční světlo (příznaky fotosenzitivity). 
-  Purpurové skvrny na pokožce (příznaky purpury nebo purpury Henoch-Schonlein, pokud je 

alergického původu). 

-  Otoky, pocit slabosti nebo abnormální močení (příznaky akutního ledvinového selhání). 
-  Nadměrné množství proteinu v moči (příznaky proteinurie). 
-  Oteklé tváře nebo břicho, vysoký krevní tlak (příznak nefrotického syndromu). 
-  Silnější nebo slabší tvorba moči, ospalost, zmatenost, nevolnost (příznaky tubulointersticiální 

nefritidy). 

-  Silně snížená tvorba moči (příznak renální papilární nekrózy). 
-  Generalizované otoky (edém). 

 
Jestliže zaznamenáte kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, oznamte to ihned svému lékaři 
 
Některé nežádoucí účinky jsou časté:  
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100  
Bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, trávicí potíže, bolest břicha, nadýmání, ztráta chuti 
k jídlu, abnormální výsledky jaterních testů (např. zvýšená hladina 

aminotransferáz

), kožní vyrážka, 

podráždění v místě injekce, bolest v místě vpichu, zduření v místě vpichu.  
 
Některé nežádoucí účinky jsou vzácné:  
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000  
Ospalost, bolesti žaludku (příznak zánětu žaludku), jaterní poruchy, svědivá vyrážka, nekróza 
(odumření tkáně) v místě vpichu.  
 
Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné:  
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000  
Nízká hladina červených krvinek (anemie), nízká hladina bílých krvinek (leukopenie), dezorientace, 
deprese, potíže se spaním, noční můry, přecitlivělost, mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo 
nohou, třes, poruchy chuti, poruchy zraku 

(rozmazané vidění, dvojité vidění)

, zvonění v uších, zácpa, 

bolest v ústech (příznaky zánětu úst), oteklý, červený a bolestivý jazyk (příznaky zánětu jazyka), 
příznaky poruch jícnu, křeče v horní části břicha (příznaky nemoci střevní stěny), bušení srdce, bolest 
na hrudi; svědivá, červená a pálící vyrážka (projevy ekzému), zarudnutí pokožky (erytém), vypadávání 
vlasů, svědění, krev v moči (hematurie), absces (dutina vyplněná hnisem) v místě vpichu.  
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních 
příhod.  
Pokud užíváte přípravek Dolmina inj déle než několik týdnů, měl/a byste navštívit Vašeho lékaře kvůli 
pravidelné kontrole, abyste se ujistil/a, že netrpíte nerozpoznaným nežádoucím účinkem.  
 
Některé nežádoucí účinky se vyskytují s frekvencí není známo: 
Poškození tkáně v místě vpichu injekce. 

 

 

 

7/8 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Dolmina inj uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Přípravek Dolmina inj nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za zkratkou 
„EXP“.

 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Dolmina inj obsahuje 
Léčivou látkou je diclofenacum natricum 75 mg ve 3 ml injekčního roztoku. 
Pomocné látky jsou: mannitol, disiřičitan sodný (E223), propylenglykol, benzylalkohol, voda na 
injekci, roztok hydroxidu sodného k úpravě pH, kyselina octová. 
 
Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení  
Přípravek Dolmina inj je čirý bezbarvý až slabě nažloutlý injekční roztok bez mechanických nečistot. 
Jedno balení obsahuje 5 ampulí po 3 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37  Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.8.2016 
 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
Přípravek Dolmina inj může být aplikována hluboko intramuskulárně do horního kvadrantu 
gluteálního svalu nebo intravenózně, pomalou intravenózní infuzí po naředění dle následujícího 
návodu. Ampule je určena pouze pro jedno použití, roztok musí být použit ihned po otevření. Jakýkoli 
nepoužitý roztok musí být zlikvidován. 
 
V závislosti na předpokládané době infuze se smísí příslušné množství 100 až 500 ml fyziologického 
roztoku (0,9 %) nebo roztok 5% glukózy s injekčním roztokem bikarbonátu sodného (0,5 ml 8,4% 
nebo 1,0 ml 4,2% nebo odpovídající množství odlišné koncentrace), který byl odebrán z čerstvě 
otevřeného zásobního roztoku. K tomuto roztoku se přidá obsah jedné ampule přípravku Dolmina inj. 
Smí být použit pouze čirý roztok, pokud se objeví krystaly nebo precipitace, infuze nesmí být použita. 

 

 

 

8/8 

 
Přípravek Dolmina inj se nesmí mísit s jinými injekčními roztoky. 
Při použití 0,9% fyziologického roztoku nebo 5% roztoku glukózy bez přítomnosti bikarbonátu 
sodného jako doplňkové přísady dochází k riziku přesycení, vedoucímu k možné tvorbě krystalů nebo 
precipitace. Jiné infuzní roztoky než výše uvedené se nesmějí používat. 
 
Intravenózní infuze musí být zahájena okamžitě po přípravě infuzního roztoku (viz předcházející 
instrukce). Nepoužitý roztok nesmí být dále uchováván. 
 
 
Logo ZENTIVA 

Recenze

Recenze produktu DOLMINA INJ 5X3ML/75MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu DOLMINA INJ 5X3ML/75MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám