Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

DOLMINA 50 30X50MG Obalené tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13437

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 13437
Kód EAN: 8594739019034
Kód SÚKL: 58425
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Dolmina 50 užívají dospělí, mladiství a děti o tělesné hmotnosti vyšší než 40 kg u zánětlivých i degenerativních onemocnění pohybového ústrojí, při bolestech po operaci nebo zranění a při bolestech jiného původu, např. hlavy, zubů, zad, kloubů, k tlumení menstruačních bolestí nebo při gynekologických zánětech, při akutním záchvatu dny, při bolestivých postiženích v oblasti krku.

Příbalový leták

 

1/8 

   

 
 
 

sp.zn.sukls195352/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Dolmina 50 

potahované tablety 

diclofenacum natricum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Dolmina 50 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dolmina 50 užívat 

3. 

Jak se přípravek Dolmina 50 užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Dolmina 50 uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Dolmina 50 a k čemu se používá 
 

Léčivou látkou přípravku Dolmina 50 je diklofenak sodný (diclofenacum natricum).  
Přípravek Dolmina 50 patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) a 
používají se při léčení bolesti a zánětu. 
  
Přípravek Dolmina 50 se užívá k léčbě následujících stavů:

 

-  zánětlivá a degenerativní kloubní onemocnění (artritida a artróza); 
-  bolest v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy mimokloubního revmatismu;  
-  záchvat dny; 
-  podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění; 
-  bolest a otok po chirurgickém zákroku; 
-  bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci; 
-  infekční onemocnění v ušní, nosní a krční oblasti. 

 

Jak přípravek Dolmina 50 účinkuje  
Přípravek Dolmina 50 odstraňuje zánětlivé příznaky, jako je bolest a otok blokádou syntézy látek 
(prostaglandiny) zodpovědných za zánět, bolest a horečku. Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo 
horečky.  
Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Dolmina 50 účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán 
právě Vám, zeptejte se svého lékaře.  
 
Sledování během léčby přípravkem Dolmina 50  
Pokud máte srdeční onemocnění nebo existuje riziko jeho vzniku, bude Váš lékař pravidelně hodnotit, 
zda můžete pokračovat v léčbě přípravkem Dolmina 50. 

 

2/8 

   

 
 
 

Pokud máte poruchu funkce jater, ledvin nebo krve, budou Vám během léčby odebrány vzorky krve. 
Tímto způsobem budou sledovány funkce jater (hladina aminotransferáz) nebo ledvin (hladina 
kreatininu) nebo krevní obraz (hladina červených a bílých krvinek a krevních destiček). Výsledky 
těchto krevních testů umožní Vašemu lékaři rozhodnout, zda je nutné přerušit léčbu přípravkem 
Dolmina 50 nebo zda není nutné upravit dávku. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dolmina 50 užívat 

 
Vždy dodržujte všechny pokyny Vašeho lékaře, i když se liší od informací uvedených v této příbalové 
informaci. 
 
Neužívejte přípravek Dolmina 50: 

pokud jste alergický(á) na diklofenak nebo na kteroukoliv další složku přípravku (uvedenou v bodě 
6);

 

-  Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti (např. 

kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou být následující: astma, akutní 
rýma, kožní vyrážka, otok obličeje. Jestliže se domníváte, že můžete být alergický/á, poraďte se 
s lékařem; 

-  pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo jste měl(a) vředovou chorobu opakovaně v 

minulosti; 

-  pokud dojde k perforaci nebo krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá 

stolice) nebo jste v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních 
antirevmatik; 

-  při selhání jater nebo ledvin; 
-  pokud trpíte vážnou srdeční nedostatečností; 
-  pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené 

postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní 
mozkovou příhodu, nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku, nebo jste podstoupil(a) operaci 
k uvolnění blokády nebo bypass; 

-  pokud máte, nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen); 
-  v posledních třech měsících) těhotenství. 

 

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte 
přípravek Dolmina 50.
 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Dolmina 50 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

  Pokud máte onemocnění srdce nebo cév (nazývané též kardiovaskulární onemocnění, včetně 

nekontrolovaně vysokého krevního tlaku, městnavého srdečního selhání, ischemické choroby 
srdeční nebo onemocnění periferních tepen), léčba přípravkem Dolmina 50 se obecně 
nedoporučuje. 

  Pokud užíváte přípravek Dolmina 50 současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky 

jako je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti (např. warfarin) 
nebo léky na deprese (SSRI - inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz 
odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky. 

  Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu), nosní polypy nebo 

chronické plicní onemocnění. 

  Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové 

vředy, krvavá nebo černá stolice (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení 
z trávicího traktu v minulosti se přípravek užívat nesmí). 

  Pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání 

protizánětlivých léků. 

 

3/8 

   

 
 
 

  Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo zánětlivé 

střevní onemocnění nazývané Crohnova nemoc. 

  Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin. 

  Jestliže jste dehydratován(a) (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před 

nebo po větší operaci. 

  Jestliže Vám otékají dolní končetiny. 

  Jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané 

jaterní porfyrie. 
 

Léky  jako  je  diklofenak  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo  mozkových  cévních 
příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto 
nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby. 

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu 
nutnou ke zlepšení příznaků.  
 
Informujte rovněž lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud: 

  Kouříte. 

  Máte diabetes (cukrovku). 

  Máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní 

sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky v krvi). 

 

Pokud se u Vás kdykoliv během léčby přípravkem Dolmina 50 objeví jakékoli známky a příznaky 
srdečních nebo cévních potíží jako jsou bolest na hrudi, dýchavičnost, slabost nebo splývavá řeč, 
vyhledejte neprodleně lékaře.  
 
Přípravek Dolmina 50 může překrývat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), 
proto je o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat 
navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte přípravek Dolmina 50. 
 
Ve velmi vzácných případech může přípravek Dolmina 50, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, 
způsobit těžké kožní alergické reakce např. závažnou formu vyrážky. Pokud se u Vás objeví vyrážka, 
informujte neprodleně lékaře.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Dolmina 50 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 

 

Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 

  Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané 

k léčbě depresí. 

  Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce). 

  Diuretika (močopudné léky). 

  ACE inhibitory nebo beta blokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního 

tlaku a srdečního selhání). 

  Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen. 

  Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu). 

  Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti, jako např. warfarin. 

  Přípravky k léčbě cukrovky, kromě inzulinu. 

  Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy). 

  Cyklosporin, takrolimus (přípravky užívané po transplantaci orgánů). 

  Trimetoprim (lék určený k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest). 

  Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích). 

 

4/8 

   

 
 
 

  Vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových infekcí). 

  Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů). 

  Cholestipol/cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu).  
 
Starší pacienti 
Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu by měli 
velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování k úlevě 
od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek 
svému lékaři. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Dolmina 50 není určen pro děti a dospívající. 
 
Užívání přípravku Dolmina 50 s jídlem a pitím 
Tablety se polykají celé, nesmí se kousat ani dělit a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. 
Přípravek Dolmina 50 se doporučuje užívat nalačno nebo před jídlem. Během léčby není vhodné pít 
alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Přípravek Dolmina 50 by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako 
ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i přípravek Dolmina 50 se nesmí užívat v průběhu posledních 
třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při 
porodu. 
 
Kojení 
Pokud užíváte přípravek Dolmina 50, neměla byste kojit, protože přípravek může být pro kojence 
škodlivý. 
 
Ženy plánující těhotenství 
Přípravek Dolmina 50 může způsobovat problémy s početím. Proto neužívejte tento přípravek, pokud 
to není nezbytné, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
V ojedinělých případech může přípravek Dolmina 50 působit ospalost, závratě, rozmazané vidění. 
Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani 
nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co 
nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže. 
 
Přípravek Dolmina 50 obsahuje laktosu 
Přípravek Dolmina 50 obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se s ním dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Dolmina 50 užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 

 

5/8 

   

 
 
 

Jaké množství přípravku Dolmina 50 se užívá 
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat přípravek Dolmina 50 v co nejnižší dávce 
dostačující pro potlačení bolesti a neužívat jej déle, než je nutné.  
Dávkování určuje vždy lékař dle stavu a závažnosti onemocnění. Na základě Vaší léčebné odpovědi 
může lékař dávku zvýšit nebo snížit. 
 
Dospělí  
Na počátku léčby užívají dospělí obvykle dávku 100 až 150 mg denně (2 – 3 tablety). V lehčích 
případech a při dlouhodobé léčbě je dostatečná dávka 100 mg denně (2 tablety). Celková denní dávka 
by měla být rozdělena do 2 až 3 samostatných dávek. Nepřekračujte maximální denní dávku 150 mg  
(3 tablety).  
U bolestí při menstruaci začněte léčbu dávkou 50 až 100 mg (1-2 tablety) hned při prvních příznacích. 
Dále se pokračuje s dávkou 50 mg (jedna tableta) třikrát denně po dobu několika dní podle potřeby. 
Jestliže dávka 150 mg nezajistí úlevu od bolesti během 2 až 3 menstruačních cyklů, může Vám lékař 
doporučit zvýšení dávkování na 200 mg denně při následující menstruaci. Nepřekračujte denní dávku 
200 mg (4 tablety). 
 
Jak se přípravek Dolmina 50 užívá 
Tablety se polykají se celé a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. 
Přípravek Dolmina 50 se doporučuje užívat nalačno nebo před jídlem. Tablety nedělte ani nekousejte. 
 
Jak dlouho se přípravek Dolmina 50 užívá  
Dodržujte přesně pokyny lékaře.  
Jestliže užíváte přípravek Dolmina 50 déle než několik týdnů, navštivte svého lékaře, aby zkontroloval 
Váš zdravotní stav a zaručil, že netrpíte žádným nezaznamenaným nežádoucím účinkem.  
Máte-li jakékoli otázky ohledně délky léčby přípravkem Dolmina 50, zeptejte se lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Dolmina 50 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Dolmina 50 než jste měl(a) 
Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři  nebo 
rovnou jděte na lékařskou pohotovost.
 Můžete potřebovat lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dolmina 50 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dolmina 50, vezměte si jej ihned, jakmile si vzpomenete. 
Pokud se již blíží čas pro další dávku, užijte další tabletu v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Dolmina 50 nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné.  
 
Ihned přestaňte přípravek Dolmina 50 užívat a informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte: 

 

6/8 

   

 
 
 

Mírné křeče a bolestivost břicha začínající krátce po zahájení léčby přípravkem Dolmina 50, po 
kterých se následně objeví krvácení z konečníku nebo krvavý průjem, a to obvykle během 24 hodin od 
rozvoje bolesti břicha (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit). 
 
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000, zejména pokud užívají vysoké denní 
dávky (150 mg) po dlouhou dobu 

 

Náhlá a nesnesitelná bolest na hrudi (známka infarktu myokardu nebo náhlá srdeční slabost). 

 

Dušnost, obtížné dýchání vleže, otoky rukou nebo nohou (známky srdečního selhání). 
 

Tyto vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 až 10 pacientů z 10 
000 
 

Spontánní krvácení nebo krevní podlitiny (známky trombocytopenie).  

 

Vysoká horečka, časté infekce, přetrvávající bolesti v krku (známky agranulocytózy).  

 

Potíže s dýcháním nebo polykáním, kožní vyrážka, svědění, kopřivka, závratě (známky 
přecitlivělosti, anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce). 

 

Otoky obličeje nebo hrdla (známky angioedému). 

 

Znepokojivé myšlenky nebo nálady (známky psychotických poruch). 

 

Poruchy paměti. 

 

Křeče. 

 

Úzkost. 

 

Ztuhnutí šíje, horečka, nevolnost, zvracení, bolest hlavy (příznaky aseptické meningitidy). 

 

Náhlá a silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže s 
mluvením, slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje (příznaky mozkové příhody). 

 

Porucha sluchu. 

 

Bolest hlavy, závratě (známky vysokého krevního tlaku, hypertenze). 

 

Vyrážka, červené nebo purpurové skvrny na kůži, horečka, svědění (možné příznaky zánětu 
cév). 

 

Náhlá dušnost a pocit tíže na prsou se sípáním nebo kašlem (známky astmatu nebo zánětu plic, 
pokud je horečka). 

 

Krev ve zvratcích a/nebo černá nebo krvavá stolice (známky krvácení do trávicího traktu). 

 

Krvavý průjem. 

 

Černá stolice (melena). 

 

Bolest žaludku, nevolnost (známky žaludečního nebo dvanáctníkového vředu). 

 

Průjem, bolest břicha, horečka, nevolnost, zvracení (známky zánětu střev (kolitida), včetně 
hemoragické kolitidy a propuknutí ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby). 

 

Silné bolesti v oblasti nad žaludkem (známky zánětu slinivky). 

 

Žloutnutí kůže nebo očního bělma, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavá moč (příznaky zánětu 
jater/selhání jater). 

 

Příznaky podobné chřipce, únava, bolest svalů, zvýšená hladina jaterních enzymů v krvi 
(známky poruchy funkce jater, včetně fulminantní hepatitidy, jaterní nekrózy, selhání jater). 

 

Puchýře (známky bulózní dermatitidy). 

 

Červená nebo purpurová pokožka (možná známka zánětu cév), kožní vyrážka s puchýři, puchýře 
na rtech, v okolí očí, v ústech, kožní zánět s odlupováním pokožky (známky multiformního 
erytému nebo v případě horečky Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální 
nekrolýzy). 

 

7/8 

   

 
 
 

 

Kožní vyrážka s odlupováním pokožky (známky exfoliativní dermatitidy). 

 

Zvýšená citlivost pokožky na sluneční světlo (známky fotosenzitivní reakce). 

 

Purpurové skvrny na pokožce (známky purpury nebo Henoch-Schonleinovy purpury v případě 
alergie). 

 

Otoky, slabost nebo neobvyklý objem moči (známky akutního selhání ledvin). 

 

Nadměrné množství bílkoviny v krvi (proteinurie). 

 

Otok tváře nebo břicha, vysoký krevní tlak (známky nefrotického syndromu). 

 

Větší nebo menší objem moči, ospalost, zmatenost, nevolnost (známky tubulointersticiální 
nefritidy). 

 

Nadměrně snížený objem moči (známky ledvinové papilární nekrózy). 

 

Generalizovaný otok (edém).  

 
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, oznamte to ihned svému lékaři. 
 
Některé nežádoucí účinky jsou časté  
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100  
Bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, špatné zažívání, bolest břicha, nadýmání, ztráta 
chuti k jídlu, změny v jaterních testech (např. hodnot aminotransferáz), kožní vyrážka. 
 
Některé nežádoucí účinky jsou vzácné  
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000  
Ospalost, bolesti žaludku, poruchy funkce jater, svědivá vyrážka (kopřivka). 
 
Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné  
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000  
Nízká hladina červených krvinek (anemie), nízká hladina bílých krvinek (leukopenie), dezorientace, 
deprese, potíže se spaním, noční můry, podrážděnost, mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo 
nohou, třes, poruchy chuti, porucha vidění, zvonění v uších (tinitus), zácpa, vřídky v ústech, oteklý, 
zarudlý a bolestivý jazyk, vřed v jícnu, křeče v horní části břicha, zejména po jídle, bušení srdce, 
bolest na hrudi, svědící, zarudlá a pálící pokožka (ekzém), zarudnutí kůže (erytém), vypadávání vlasů, 
svědění, krev v moči.  
 
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních 
příhod. 
 
Pokud užíváte přípravek Dolmina 50 déle než několik týdnů, podrobte se pravidelným kontrolám u 
lékaře, abyste netrpěl(a) nerozpoznanými nežádoucími účinky. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 

8/8 

   

 
 
 

 
5. 

Jak přípravek Dolmina 50 uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti 

uvedené na krabičce a blistru za 

„EXP“

. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky

 do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak 

naložit s přípravky, které již nepoužíváte

. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Dolmina 50 obsahuje 
Léčivou látkou je diclofenacum natricum 50 mg v 1 potahované tabletě. 
Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 
25, celulosový prášek, magnesium-stearát, hypromelosa 2910/6, kopolymer, acetyltriethyl-citrát, 
makrogol 400, makrogol 5000, mastek, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, 
hydroxid sodný. 
 
Jak přípravek Dolmina 50 vypadá a co obsahuje toto balení  
Dolmina 50 jsou světle červenohnědé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 8 mm. 
Jedno balení obsahuje 30 potahovaných tablet po 50 mg. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37  Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
16.8.2016 

Recenze

Recenze produktu DOLMINA 50 30X50MG Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DOLMINA 50 30X50MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám