Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

DOLFORIN 25 MCG/H 5X4.8MG Náplast

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110318

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 110318
Kód EAN: 5997001313824
Kód SÚKL: 124566
Přípravek Dolforin je určen k léčbě silné chronické bolesti, která může být zvládnuta pouze silnými analgetiky.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 12) 

Sp.zn.sukls287694/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Dolforin 25 µg/h  

Dolforin 50 µg/h  

Dolforin 75 µg/h  

Dolforin 100 µg/h 

transdermální náplast 

fentanylum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám (nebo Vašemu dítěti). Nedávejte jej žádné další 
osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
:  

1. 

Co je přípravek Dolforin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dolforin používat 

3. 

Jak se přípravek Dolforin používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Dolforin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek Dolforin a k čemu se používá 

Aplikace těchto náplastí pomáhá tlumit silnou a dlouhotrvající bolest:  

­  u dospělých, kteří potřebují trvalou léčbu bolesti.  

­  u dětí starších 2 let, které již opioidní léčbu užívají a které potřebují trvalou léčbu bolesti.  

 

Přípravek Dolforin obsahuje léčivou látku zvanou fentanyl, která patří do skupiny silných léků proti 
bolesti nazývaných opioidy.  

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dolforin používat 

Nepoužívejte přípravek Dolforin, jestliže: 

 

­ 

jste alergický(á) na fentanyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 
6), 

 

Strana 2 (celkem 12) 

­ 

trpíte bolestí, která trvá pouze krátce, jako je náhlá bolest nebo bolest po operaci, 

 

­  máte obtíže s dýcháním, které je zpomalené nebo mělké.  

Pokud  se  Vás  nebo  Vašeho  dítěte  cokoli  z  výše  uvedeného  týká,  tento  lék  nepoužívejte.  Pokud  si 
nejste jistý(á), poraďte se předtím, než začnete přípravek Dolforin používat, se svým lékařem. 

 

Upozornění a opatření  

U lidí, kteří dosud opioidní léky pravidelně neužívali, může  mít přípravek Dolforin život ohrožující 
nežádoucí účinky.  

Přípravek  Dolforin  je  lék,  který  může  být  život  ohrožující  pro  děti,  a  to  i  když  jde  o  již  použité 
náplasti. Mějte na paměti, že lepivá náplast (nepoužitá nebo použitá) může děti lákat, a pokud si ji dítě 
nalepí na kůži nebo vloží do úst, může to mít smrtelné následky.  

 

Nalepení náplasti na jinou osobu  

Náplast musí být použita pouze na kůži osoby, které byla předepsána. Existují hlášení  o náhodných 
nalepeních  náplasti  na  člena  rodiny  při  těsném  tělesném  kontaktu  nebo  při  sdílení  lože  s  osobou  s 
nalepenou  náplastí.  Náplast  náhodně  nalepená  na  jinou  osobu  (zejména  dítě)  může  vést  k  tomu,  že 
léčivá látka z náplasti projde kůží jiné osoby a vyvolá závažné nežádoucí účinky, jako jsou dýchací 
potíže s pomalým nebo mělkým dýcháním, což může být smrtelné. Pokud se náplast přilepí na kůži 
jiné osoby, ihned ji odlepte a vyhledejte lékařskou pomoc.  

 

Při používání přípravku Dolforin buďte zvláště opatrný(á)  

Před  použitím  tohoto  přípravku  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem,  pokud  se  Vás  týká 
cokoli z následujícího – Váš lékař Vás bude možná muset pečlivěji sledovat, pokud:  

­  jste někdy měl(a) problémy s plícemi nebo dýcháním  

­  jste někdy měl(a) problémy se srdcem, játry, ledvinami nebo nízkým krevním tlakem  

­  jste někdy měl(a) nádor na mozku  

­  jste někdy měl(a) přetrvávající bolesti hlavy nebo poranění hlavy  

­  jste starší osoba - můžete být na účinky tohoto léku citlivější  

­  trpíte nemocí zvanou „myasthenia gravis“, při které se svaly snadno oslabí a unaví  

­  jste zneužíval(a) nebo byl(a) závislý(á) na alkoholu, lécích na předpis nebo ilegálních drogách.  

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á), poraďte se předtím, než začnete 
přípravek Dolforin používat, se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

Nežádoucí účinky a přípravek Dolforin  

­  Přípravek  Dolforin  u  Vás  může  vyvolat  neobvyklou  ospalost  a  může  vést  k  pomalejšímu  nebo 

mělčímu  dýchání.  Velmi  vzácně  mohou  být  tyto  dýchací  obtíže  život  ohrožující  nebo  dokonce 
smrtelné,  zvláště  u  lidí,  kteří  silné  opioidní  léky  proti  bolesti  (jako  je  přípravek  Dolforin  nebo 
morfin) dosud neužívali. Pokud Vy nebo Váš partner nebo osoba o Vás pečující zaznamenáte, že 
osoba s nalepenou náplastí je neobvykle ospalá a pomalu nebo mělce dýchá:  

­  náplast odstraňte;  

­  ihned zavolejte lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice;  

­  udržujte osobu v pohybu a mluvte s ní, co nejvíce to jde.  

Strana 3 (celkem 12) 

­  Pokud během používání přípravku Dolforin dostanete horečku, sdělte to svému lékaři – mohlo by 

to zvýšit množství léku, které prostoupí kůží.  

­  Přípravek Dolforin může vyvolat zácpu, o tom, jak zácpě zabránit nebo ji mírnit, se poraďte se 

svým lékařem nebo lékárníkem.  

­  Opakované  dlouhodobé  používání  náplastí  může  vést  ke  snížené  účinnosti  léčivého  přípravku 

(může se na něj vyvinout „tolerance“) nebo se na něm můžete stát závislý(á).  

Úplný přehled nežádoucích účinků je uveden v bodě 4.  

 

Nalepenou  náplast  nevystavujte  přímému  teplu,  jako  jsou  nahřívací  podušky,  elektricky  vyhřívané 
dečky, ohřívací lahve, vyhřívaná vodní lůžka, ohřívací nebo opalovací lampy. Neopalujte se, nedávejte 
si dlouhé horké lázně ani nechoďte do sauny ani si nedávejte horké vířivé koupele. Pokud to uděláte, 
může se zvýšit množství léčivé látky, které se z náplasti uvolní.  

 

Další léčivé přípravky a přípravek Dolforin

 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které zakoupíte bez lékařského předpisu i 
bylinných  přípravků.  Svého  lékárníka  musíte  rovněž  informovat  o  tom,  že  používáte  přípravek 
Dolforin, pokud si v lékárně kupujete jakékoli léky. 

 

Váš  lékař  bude  vědět,  které  léky  lze  spolu  s  přípravkem  Dolforin  užívat  bezpečně.  Možná  bude 
potřeba, abyste byl(a) pečlivě sledován(a), pokud budete užívat některé druhy léků, které jsou uvedeny 
dále nebo pokud některé z dále uvedených druhů léků brát přestanete, protože by to mohlo mít vliv na 
sílu přípravku Dolforin, kterou budete potřebovat.  

Svého lékaře nebo lékárníka informujte, zejména pokud užíváte:  

­  jiné  léky  proti  bolesti,  jako  jsou  jiná  opioidní  analgetika  (jako  je  buprenorfin,  nalbufin  nebo 

pentazocin).  

­  léky na spaní (jako je temazepam, zaleplon nebo zolpidem).  

­  léky  na  uklidnění  (trankvilizéry,  jako  je  alprazolam,  klonazepam,  diazepam,  hydroxyzin  nebo 

lorazepam) a léky na duševní nemoci (antipsychotika, jako je aripiprazol, haloperidol, olanzapin, 
risperidon nebo fenothiaziny).  

­  léky na uvolnění svalů (jako je cyklobenzaprin nebo diazepam).  

­  některé léky používané k léčbě deprese nazývané SSRI nebo SNRI (jako je citalopram, duloxetin, 

escitalopram,  fluoxetin,  fluvoxamin,  paroxetin,  sertralin  nebo  venlafaxin)  –  více  informací  je 
uvedeno dále.  

­ 

některé  léky  používané  k  léčbě  depresí  nebo  Parkinsonovy  choroby  nazývané  IMAO  (jako  je 
isokarboxazid,  fenelzin,  selegilin  nebo  tranylcypromin).  Přípravek  Dolforin  nesmíte  používat 
během 14 dní po vysazení těchto léků – více informací je uvedeno dále. 

 

­  některá antihistaminika, zvláště ta, která vyvolávají ospalost (jako je chlorfeniramin, klemastin, 

cyproheptadin, difenhydramin nebo hydroxyzin).  

­  některá antibiotika používaná k léčbě infekcí (jako je erythromycin nebo klarithromycin).  

­  léky  používané  k  léčbě  plísňových  infekcí  (jako  je  itrakonazol,  ketokonazol,  flukonazol  nebo 

vorikonazol).  

­  léky používané k léčbě infekce HIV (jako je ritonavir).  

­  léky používané k léčbě nepravidelného tepu (jako je amiodaron, diltiazem nebo verapamil).  

­  léky k léčbě tuberkulózy (jako je rifampicin).  

Strana 4 (celkem 12) 

­  některé léky používané k léčbě epilepsie (jako je karbamazepin, fenobarbital nebo fenytoin).  

­  některé  léky  používané  k  léčbě  pocitu  na  zvracení  nebo  cestovní  nevolnosti  (jako  jsou 

fenothiaziny).  

­  některé léky používané k léčbě pálení žáhy nebo vředů (jako je cimetidin).  

­  některé léky používané k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi) nebo vysokého krevního tlaku 

(jako je nikardipin).  

­  některé léky používané k léčbě rakoviny krve (jako je idelalisib).  

 

Přípravek Dolforin s antidepresivy  

Riziko nežádoucích účinů se zvyšuje, pokud užíváte určité léky, jako například některá antidepresiva. 
Přípravek  Dolforin  se  s  těmito  léky  může  ovlivňovat,  přičemž  Vás  mohou  postihnout  změny 
duševního  stavu,  jako  je  pocit  neklidu,  vidění,  pociťování,  slyšení  nebo  cítění  věcí,  které  nejsou 
skutečné  (halucinace),  a  další  účinky,  jako  je  změna  krevního  tlaku,  zrychlený  tep,  vysoká  tělesná 
teplota,  zvýšené  reflexy,  nedostatečná  koordinovanost  pohybů,  svalová  ztuhlost,  pocit  na  zvracení, 
zvracení a průjem.  

 

Operace  

Pokud si myslíte, že podstoupíte anestezii, oznamte svému lékaři nebo zubnímu lékaři, že používáte 
přípravek Dolforin. 

 

 

Přípravek Dolforin s alkoholem 

 

Nepijte  během  používání  přípravku  Dolforin  alkohol,  pokud  jste  se  nejprve  neporadil(a)  se  svým 
lékařem. 

Přípravek Dolforin může vyvolat ospalost nebo zpomalit dýchání. Požívání alkoholu může tyto účinky 
zhoršit.  

 

Těhotenství a kojení 

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

 

Přípravek Dolforin se v těhotenství nemá používat, pokud jste se nejprve neporadila se svým lékařem.  

Přípravek  Dolforin  se  nesmí  používat  během  porodu,  protože  tento  lék  může  mít  vliv  na  dýchání 
novorozence.  

Přípravek Dolforin nepoužívejte, pokud kojíte. Po odstranění náplasti přípravku Dolforin nesmíte kojit 
3 dny. To proto, že tento lék může prostupovat do mateřského mléka.  

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 

Přípravek Dolforin může mít vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebo nástroje, protože může 
vyvolávat  ospalost  nebo  závrať.  Pokud  k  tomu  dojde,  neřiďte  ani  nepoužívejte  žádné  nástroje  ani 
neobsluhujte  stroje.  Během  používání  tohoto  přípravku  neřiďte,  dokud  nebudete  vědět,  jaký  má 
přípravek na Vás vliv.  

Pokud si nejste jistý(á), že je pro Vás bezpečné řídit během používání tohoto přípravku, poraďte se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

 

Strana 5 (celkem 12) 

3.  

Jak se přípravek Dolforin používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Váš lékař rozhodne, jaká síla přípravku Dolforin je pro Vás nejvhodnější, s přihlédnutím k závažnosti 
bolesti, celkovému zdravotnímu stavu a druhu léku proti bolesti, který jste dosud užíval(a).  

Používání a výměna náplastí  

­  V jedné náplasti je dostatek léčiva na 3 dny (72 hodin).  

­  Náplast si musíte měnit každý třetí den, pokud Váš lékař neurčil jinak.  

­  Vždy nejprve odstraňte starou náplast před nalepením nové.  

­  Náplast vždy vyměňujte ve stejnou denní dobu každé 3 dny (72 hodin).  

­  Pokud používáte více než jednu náplast, všechny náplasti vyměňte současně.  

­ 

Poznamenejte si den, datum a čas nalepení náplasti, abyste věděl(a), kdy si náplast vyměnit. 

 

­  Kdy si náplast vyměnit ukazuje následující tabulka:  

 

Nalepení náplasti  

Výměna náplasti  

pondělí  

čtvrtek  

úterý  

pátek  

středa  

sobota  

čtvrtek  

neděle  

pátek  

pondělí  

sobota  

úterý  

neděle  

středa 

 

Kam se náplast nalepuje 

Dospělí  

­  Náplast nalepte na plochou horní část trupu nebo paže (nikoli nad kloubem).  

 

Děti  

­ 

Náplast  vždy  nalepujte  na  horní  část  zad,  aby  na  ni  dítě  nemohlo  snadno  dosáhnout  nebo  ji 
odlepit. 

 

­ 

Často kontrolujte, zda náplast zůstává přilepená na kůži. 

 

­  Je  důležité,  aby  si  dítě  náplast  neodlepovalo  a  nedávalo  do  úst,  protože  to  může  být  život 

ohrožující nebo dokonce smrtelné.  

­  Své dítě velmi pečlivě sledujte po dobu 48 hodin poté, co:  

­  byla nalepena první náplast,  

­  byla nalepena náplast s vyšší dávkou.  

Strana 6 (celkem 12) 

­  Než  náplast  dosáhne  maximálního  účinku,  může  to  nějakou  dobu  trvat.  Proto  může  dítě 

potřebovat  další  léky  proti  bolesti,  než  náplast  dosáhne  svého  účinku.  Váš  lékař  to  s  Vámi 
probere.  

 

Dospělí a děti:  

Náplast nenalepujte na  

­  stejné místo dvakrát po sobě.  

­  místa, která se hodně hýbají (klouby), podrážděnou nebo poraněnou kůži.  

­  silně  ochlupenou  kůži.  Pokud  je  kůže  ochlupená,  neholte  ji  (holení  dráždí  kůži).  Místo  toho 

ochlupení přistřihněte co nejblíže ke kůži.  

 

Nalepení náplasti  

Krok 1: příprava kůže  

­  Ujistěte se, že před nalepením náplasti je kůže zcela suchá, čistá a chladná.  

­  Pokud je třeba kůži očistit, použijte pouze studenou vodu.  

­  Před nalepením náplasti nepoužívejte mýdlo ani žádné jiné čisticí prostředky, krémy, hydratační 

přípravky, oleje ani mastek.  

­  Náplast nenalepujte ihned po horké koupeli nebo sprše.  

 

Krok 2: otevření sáčku  

­  Každá náplast je neprodyšně uzavřena ve vlastním sáčku.  

­ 

Otevřete zatavený sáček tak, že nejdříve přehnete zářez a pak opatrně roztrhnete materiál sáčku 
(pokud použijete nůžky, je třeba stříhat blízko zataveného okraje, aby se náplast nepoškodila). 

 

­  Náplast vyjměte ven a ihned ji použijte.  

­  Prázdný sáček si ponechejte k pozdější likvidaci použité náplasti.  

­  Náplast použijte pouze jednou.  

­  Náplast ze sáčku nevytahujte, dokud nebudete připraven(a) ji použít.  

­  Zkontrolujte náplast, zda není poškozena.  

­  Pokud byla náplast rozdělena, nastřižena nebo jakkoli poškozena, nepoužívejte ji.  

­  Náplast nikdy nedělte ani nestříhejte. 

 

Krok 3: sloupnutí a přitlačení  

­  Zajistěte, aby náplast byla kryta volným oděvem a nebyla nalepena pod těsnou nebo elastickou 

látkou.  

­  Opatrně odstraňte jednu polovinu ochranné plastové fólie z náplasti. Snažte se nedotýkat lepivé 

plochy náplasti.  

­  Lepivou část náplasti přitlačte na kůži.  

­  Odstraňte zbývající část ochranné fólie a celou náplast přitlačte dlaní na kůži.  

­  Držte nejméně 30 sekund. Ujistěte se, že náplast je dobře nalepená, zejména na okrajích.  

 

Strana 7 (celkem 12) 

Krok 4: likvidace náplasti  

­  Jakmile náplast odlepíte, pevně ji složte napůl lepivou stranou dovnitř.  

­  Vložte ji do originálního sáčku a sáček zlikvidujte podle pokynů lékárníka.  

­  Použité sáčky uchovávejte mimo dohled a dosah dětí – i použité náplasti obsahují určité množství 

léčiva, které by dětem mohlo uškodit a které dokonce může být smrtelné.  

 

Krok 5: mytí  

­  Po každém zacházení s náplastí si vždy umyjte ruce, a to pouze čistou vodou.  

 

Více informací o používání přípravku Dolforin  

Každodenní aktivity při používání náplastí  

­  Náplasti jsou voděodolné.  

­  Během  používání  náplastí  se  můžete  sprchovat  nebo  koupat,  nicméně  samotnou  náplast 

nedrhněte.  

­  Pokud s tím Váš lékař souhlasí, můžete během používání náplasti cvičit nebo sportovat.  

­  Během používání náplasti můžete také plavat, nicméně:  

­  nechoďte do horkých vířivých lázní,  

­  přes náplast neoblékejte těsné nebo elastické látky.  

­ 

Během používání náplasti ji nevystavujte přímému teplu, jako jsou nahřívací podušky, elektricky 
vyhřívané  dečky,  ohřívací  lahve,  vyhřívaná  vodní  lůžka,  ohřívací  nebo  opalovací  lampy. 
Neopalujte se, nedávejte si dlouhé horké lázně ani nechoďte do sauny. Pokud to uděláte, může se 
zvýšit množství léčivé látky, které se z náplasti uvolní

.  

 

Za 

jak dlouho náplasti začnou působit?  

­  Než první náplast dosáhne svého maximálního účinku, může to trvat nějakou dobu.  

­  Váš lékař Vám může také na první den nebo krátkou dobu dát další léky proti bolesti.  

­  Poté by měla náplast pomáhat k úlevě od bolestí nepřetržitě, takže byste mohl(a) přestat užívat 

další léky proti bolesti. Lékař Vám však může stále čas od času předepsat ještě další léky proti 
bolesti.  

 

Jak dlouho budete náplasti používat? 

 

­ 

Náplasti přípravku Dolforin jsou určené k léčbě dlouhodobé bolesti. Váš lékař Vám bude schopen 
říci, jak dlouho budete náplasti používat. 

 

 

Pokud se bolesti zhorší  

­  Pokud  se  během  používání  těchto  náplastí  bolest  zhorší,  může  Váš  lékař  zkusit  náplast  s  vyšší 

silou nebo přidat další léky proti bolesti (nebo obojí).  

­ 

Pokud zvýšení síly náplasti nepomůže, může lékař rozhodnout, že přestanete náplasti používat. 

 

 

Pokud jste použil(a) příliš mnoho náplastí nebo nesprávnou sílu náplasti  

Strana 8 (celkem 12) 

Pokud jste si nalepil(a) příliš mnoho náplastí nebo náplast o nesprávné síle, náplasti odlepte a ihned se 
obraťte na svého lékaře.  

Příznaky předávkování zahrnují potíže s dýcháním nebo mělké dýchání, únavu, mimořádnou ospalost, 
neschopnost jasného myšlení, neschopnost normální chůze nebo řeči a pocit na omdlení, závrati nebo 
zmatenosti. 

 

Pokud si náplast zapomenete vyměnit  

­  Pokud si zapomenete vyměnit náplast, vyměňte ji, jakmile si vzpomenete a zapište si den a čas. 

Náplast vyměňte znovu po 3 dnech (72 hodinách) jako obvykle.  

­ 

Pokud je to již velmi dlouho od doby, co jste si měl(a) vyměnit náplast, zeptejte se svého lékaře, 
protože můžete potřebovat dodatečné léky proti bolesti, nicméně si nenalepujte náplast navíc. 

 

 

Pokud se náplast odlepí  

­  Pokud se náplast před potřebnou výměnou odlepí, ihned si nalepte novou a zapište si den a čas. 

Využijte nové místo na kůži na:  

­  horní části těla nebo paže,  

­  horní části zad dítěte.  

­  Informujte svého lékaře o tom, že došlo k jejímu odlepení a náplast si nechte předtím, než ji jako 

obvykle vyměníte za novou, další 3 dny (72 hodin) nebo jak dlouho určí Váš lékař.  

­  Pokud se náplasti stále odlepují, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 

  

Pokud chcete náplasti přestat používat  

­  Předtím, než přestanete tyto náplasti používat, se poraďte se svým lékařem.  

­  Pokud  jste  náplasti  používal(a)  nějakou  dobu,  mohlo  si  na  ně  tělo  zvyknout.  Pokud  jejich 

používání náhle ukončíte, nemusí Vám být dobře.  

­ 

Pokud náplasti přestanete používat, nezačínejte znovu, aniž byste se předtím poradil(a) se svým 
lékařem. Při opakovaném začátku můžete potřebovat náplast s jinou silou. 

 

 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  

Pokud Vy nebo Váš partner nebo osoba o Vás pečující zaznamená u osoby používající náplast 
cokoli  z  následujícího,  ihned  náplast  odstraňte  a  zavolejte  lékaře  nebo  jděte  do  nejbližší 
nemocnice. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči. 

 

­ 

Cítíte se neobvykle ospalý(á), dýchání je pomalejší nebo mělčí, než by se dalo čekat. 

 

Držte  se  pokynů  uvedených  výše  a  osobu,  která  má  náplast  nalepenou,  udržujte  co  nejvíce  v 
pohybu  a  mluvte  s  ní,  jak  je  jen  možno.  Velmi  vzácně  mohou  tyto  dýchací  potíže  být  život 
ohrožující nebo dokonce smrtelné, zvláště u lidí, kteří silné léky proti bolesti (jako je přípravek 
Dolforin nebo morfin) dosud neužívali. (Méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů.) 

 

Strana 9 (celkem 12) 

­ 

Náhlý otok obličeje nebo hrdla, silné podráždění, zarudnutí nebo tvoření puchýřů na kůži. 

 

Může jít o známky těžké alergické reakce. (Četnost nelze z dostupných údajů určit.) 

 

­ 

Záchvaty křečí. (Méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů.) 

 

­  Snížená úroveň vědomí nebo bezvědomí. (Méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů.)  

 

Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky 

 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)  

­  Pocit na zvracení, zvracení, zácpa.  
­  Pocit spavosti (somnolence).  
­  Pocit točení hlavy. 
­  Bolest hlavy.  

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)  

­ 

Alergická reakce. 

 

­ 

Ztráta chuti k jídlu. 

 

­  Potíže se spaním.  
­  Deprese.  

­ 

Pocit úzkosti nebo zmatenosti. 

 

­ 

Vidění, pociťování, slyšení nebo cítění věcí, které nejsou skutečné (halucinace). 

 

­ 

Svalový třes nebo křeče. 

 

­  Neobvyklé pocity na kůži, jako je brnění nebo mravenčení (parestezie).  
­  Pocit závrati (vertigo).  
­  Srdeční tep je vnímán jako rychlý nebo nepravidelný (palpitace, tachykardie).  
­  Vysoký krevní tlak.  
­  Dušnost (dyspnoe).  
­  Průjem.  
­  Sucho v ústech.  

­ 

Bolesti žaludku nebo poruchy trávení. 

 

­ 

Nadměrné pocení. 

 

­ 

Svědění, kožní vyrážka nebo zarudnutí na kůži. 

 

­  Neschopnost močení nebo vyprázdnění močového měchýře.  
­  Silný pocit únavy, slabosti nebo pocit celkové nemoci.  
­  Pocit chladu.  
­  Otok rukou, kotníků nebo nohou (periferní edém).  

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)  

­  Pocit neklidu nebo dezorientovanosti.  
­  Pocit mimořádného štěstí (euforie).  

­ 

Snížené vnímání nebo citlivost, zvláště v kůži (hypoestezie). 

 

­ 

Ztráta paměti. 

 

­ 

Rozmazané vidění. 

 

­  Pomalý tep (bradykardie) nebo nízký krevní tlak.  
­  Modravé zabarvení kůže vyvolané nízkou hladinou kyslíku v krvi (cyanóza).  
­  Neprůchodnost střev (ileus).  

­  Svědivá kožní vyrážka (ekzém), alergická reakce nebo jiné 

kožní poruchy v místě nalepení 

náplasti. 

 

­  Onemocnění podobné chřipce.  

­ 

Pocit změny tělesné teploty. 

 

­  Horečka.  
­  Svalové záškuby.  
­  Potíže s dosahováním a udržováním erekce (impotence) nebo problémy se sexem.  

Strana 10 (celkem 12) 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)  

­  Zúžení zornic (mióza).  
­  Občasná zástava dechu (apnoe).  

 

V místě náplasti si můžete všimnout vyrážek, zarudnutí nebo lehkého svědění. Jsou obvykle mírné a 
po odstranění náplasti vymizí. Pokud ne nebo pokud náplast kůži dráždí silně, informujte o tom svého 
lékaře.  

Opakované  používání  náplastí  může  vést  k  tomu,  že  lék  bude  méně  účinný  (objeví  se  na  něj 
„tolerance“) nebo se na něm stanete závislý(á). 

Pokud  na  přípravek  Dolforin  přejdete  z  jiného  léku  proti  bolesti  nebo  pokud  přípravek  Dolforin 
přestanete náhle užívat, můžete zaznamenat abstinenční příznaky, jako je zvracení, pocit na zvracení, 
průjem, úzkost nebo třes. Pokud některý z těchto účinků zaznamenáte, informujte o tom svého lékaře. 

 

Rovněž  existují  hlášení  o  novorozencích  stižených  abstinenčními  příznaky  poté,  co  jejich  matky 
během těhotenství přípravek Dolforin užívaly dlouhodobě. 

 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku 

 

5. 

Jak přípravek Dolforin uchovávat  

Jak musíte náplasti uchovávat  

Všechny náplasti (použité i nepoužité) uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  na  sáčku.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Pokud jsou náplasti prošlé, vezměte je do lékárny.  

Uchovávejte v původním obalu. 

 

Jak likvidovat použité náplasti nebo náplasti, které už nebudete potřebovat  

Náhodné nalepení použité nebo nepoužité náplasti na jinou osobu, zvláště dítě, může být smrtelné. 

 

Použité  náplasti  musí  být  pevně  přeloženy  napůl  lepivou  stranou  dovnitř.  Poté  musí  být  bezpečně 
zlikvidovány vložením do originálního sáčku a uchovávány mimo dohled a dosah jiných lidí, zvláště 
dětí, dokud nebudou bezpečně zlikvidovány. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které 
již nepožíváte.  

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 

 

 

Strana 11 (celkem 12) 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Dolforin obsahuje 

­  Léčivou látkou je fentanylum. 

Dolforin  25  µg/h:  Jedna  transdermální  náplast  (s  plochou  aktivního  povrchu  15  cm

2

)  obsahuje 

fentanylum 4,8 mg a uvolňuje 25 µg fentanylu za hodinu.  

Dolforin  50  µg/h:  Jedna  transdermální  náplast  (s  plochou  aktivního  povrchu  30  cm

2

)  obsahuje 

fentanylum 9,6 mg a uvolňuje 50 µg fentanylu za hodinu.   

Dolforin  75  µg/h:  Jedna  transdermální  náplast  (s  plochou  aktivního  povrchu  45  cm

2

)  obsahuje 

fentanylum 14,4 mg a uvolňuje 75 µg fentanylu za hodinu.  

Dolforin  100  µg/h:  Jedna  transdermální  náplast  (s  plochou  aktivního  povrchu  60  cm

2

)  obsahuje 

fentanylum 19,2 mg a uvolňuje 100 µg fentanylu za hodinu.  

 

­  Pomocnými látkami jsou: 

Adhezivní vrstva:  

adhezivní akrylátový kopolymer 387-4098, adhezivní akrylátový kopolymer 387-2353, laurylalkohol 

Vrstva uvolňující léčivou látku: silikonizovaná pegoterátová fólie 

Krycí vrstva: polyesterová laminátová fólie, černý inkoust 

 

Jak přípravek Dolforin vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Dolforin 25, 50, 75,100 µg/h je tenká průhledná transdermální náplast se zaoblenými rohy 
a následujícím potiskem: 

fentanyl 25 mikrogramů/h 

fentanyl 50 mikrogramů/h 

fentanyl 75 mikrogramů/h 

fentanyl 100 mikrogramů/h.  

 

Přípravek  Dolforin  25,  50,  75,  100  µg/h  je  dostupný  v  baleních  po  5,  10  nebo  20  transdermálních 
náplastech. 

Dostupné jsou následující síly: Dolforin 25 µg/h, Dolforin 50 µg/h, Dolforin 75 µg/h a Dolforin 100 
µg/h. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21. 
1103 Budapešť, 
Maďarsko 
 
 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Maďarsko: Dolforin 25 50 75 100 μg/h transzdermális tapasz 

Strana 12 (celkem 12) 

Rumunsko: Dolforin 25 50 75 100 μg/h sistem terapeutic transdermic 

Česká republika: Dolforin 25 50 75 100 μg/h transdermální náplast 

Litva: Dolforin 25 50 75 mikrogramai/valanda 100 mikrogramų/valanda transderminis pleistras 

Lotyšsko: Dolforin 25 50 75 100 μg/h transdermāls plāksteris 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 1. 2017. 

Recenze

Recenze produktu DOLFORIN 25 MCG/H 5X4.8MG Náplast

Diskuze

Diskuze k produktu DOLFORIN 25 MCG/H 5X4.8MG Náplast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám