Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

DITHIADEN INJ INJ 10X2ML/1MG

DITHIADEN INJ INJ 10X2ML/1MG

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku DITHIADEN INJ INJ 10X2ML/1MG

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls52538/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DITHIADEN INJ
Bisulepini hydrochloridum
Injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně posupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Dithiaden inj a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dithiaden inj užívat
3. Jak se přípravek Dithiaden inj užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Dithiaden inj uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek DITHIADEN INJ a k čemu se používá

Dithiaden inj blokuje působení histaminu, jedné z látek, která se v organismu uvolňuje
při alergické reakci.
Dithiaden inj se používá na zmírnění obtíží při projevech přecitlivělosti časného typu, při
alergické rýmě (zvláště sezonní), u akutních alergických stavů a alergických reakcí (po
bodnutí hmyzem, aplikaci alergenu, po podání léků či požití potravin), u kopřivky,
angioedému (otok hrtanu, který může vést k dušení), atopické dermatitidě.
Další indikací pro injekční podání je celková alergická reakce včetně anafylaktického šoku,
ihned v návaznosti na podání adrenalinu, popř. glukokortikoidů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DITHIADEN INJ používat

Nepoužívejte přípravek DITHIADEN INJ
jestliže jste alergický(á) na bisulepin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
při stavu zvaném status asthmaticus (těžký záchvat bronchiálního astmatu).
2

ve všech případech, kde je na závadu ospalost.
při kojení.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Dithiaden inj se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud
máte obstrukci v močových cestách, hypertrofii (zvětšení) prostaty nebo zadržujete moč.
máte zelený zákal (glaukom, především s uzavřeným úhlem).

Další léčivé přípravky a přípravek DITHIADEN INJ
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Tlumivý účinek přípravku Dithiaden inj zesilují současně podávané látky tlumící centrální
nervovou soustavu (neuroleptika látky užívané k léčbě psychóz, zejména schizofrenie,
hypnotika léky, které se používají k odstranění nespavosti, sedativa zklidňující léky,
anestetika látky působící znecitlivění, antidepresiva, alkohol apod).
Anticholinergní (= blokující účinky acetylcholinu) účinek Dithiadenu inj zesilují současně
podávané látky s tímto účinkem (anticholinergika).

Přípravek DITHIADEN INJ jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby Dithiadenem inj se nemají pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se nedoporučuje podávat v době těhotenství, zejména v 1. třech měsících,
bez zvážení příznivého léčebného efektu pro matku a potenciálního rizika pro plod.
Přípravek neměl být podáván kojícím ženám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou
koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách
apod.) a proto pacienti léčení Dithiadenem inj nesmí uvedené činnosti vykonávat.

Lék Dithiaden inj obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce
To znamená, že je v podstatě bez sodíku.

3. Jak se přípravek DITHIADEN INJ používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud
si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

3

Dávkování je individuální, podle povahy onemocnění a podle snášenlivosti. Zpočátku
je vhodné podávat dávky vyšší a dále se řídit poměrem účinku a únosné míry ospalosti.
Je možno začít léčbu injekční formou a pak přejít na perorální.
Injekce lze podávat i.m. (do svalu), nebo pomalu i.v. (do žíly), ředit je lze 5% glukózou.
Dospělým a dospívajícím od 15 let je možno podat za den 4 8 mg.
Dětem ve věku 7 14 let 1 2 mg 2 3krát denně.
Dětem ve věku 1 6 let 0,5 1 mg 2 3krát denně.
Po dosažení účinku lze obvykle vystačit s nižšími dávkami.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání bisulepinu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny
dle četnosti výskytu.
Nežádoucí účinky bisulepinu se vyskytují častěji u dětí a starších lidí.
Časté: (může se vyskytnout až u 1 z 10 osob): celkový útlum s rizikem snížené pozornosti
(někdy naopak nabuzení), poruchy zraku, zvýšený nitrooční tlak, poruchy srdečního rytmu,
frekvence a krevního tlaku, sucho v ústech s polykacími obtížemi, žízeň, zpomalení
posouvaní obsahu trávicího traktu se zácpou, zčervenání a suchost kůže, zvýšená citlivost
kůže na sluneční záření, poruchy močení.
Vzácné: (může se vyskytnout až u 1 z 1.000 osob): poruchy krvetvorby, poruchy
metabolických funkcí, poruchy psychiky (zmatenost), poruchy jater, zvětšení prsních žláz
u mužů. Tyto nežádoucí účinky se objevují při delším užívání, při vyšších dávkách
a u citlivých jedinců.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně posupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek DITHIADEN INJ uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Tento přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelné známky poškození léku (změna
zabarvení, viditelné částice v roztoku).
4

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte
se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek DITHIADEN INJ obsahuje
Léčivou látkou je Bisulepini hydrochloridum 1,2 mg (= Bisulepinum 1 mg) ve 2 ml
injekčního roztoku.
Pomocnými látkami jsou glukosa (0,1g), dihydrát natrium-kalcium-edetátu, voda na injekci.

Jak přípravek DITHIADEN INJ vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý bezbarvý nebo slabě nažloutlý injekční roztok bez viditelných částic.
10 ampulí po 2 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.11.2012.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:
Poměr rizika a přínosu byl měl být zvážen, pokud je pacient v komatu.
Předávkování se projeví útlumem až spavostí s anticholinergními příznaky (např. poruchy
zraku, sucho v ústech, žízeň, zácpa, porucha močení).

Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz