Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

DIFLUCAN 100 MG 7X100MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20547

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 20547
Kód EAN: 8595060903283
Kód SÚKL: 64943
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Použití léčebné: Přípravek mohou užívat dospělí, děti a mladiství, postižení jak povrchovou (slizniční, kožní), tak i orgánovou (jaterní, plicní, ledvinovou, mozkovou atd.) infekcí vyvolanou zejména kvasinkami rodu Kandida (Candida albicans a další) a kryptokoky (Cryptococcus neoformans a další). V léčbě orgánových infekcí se flukonazol uplatňuje u nemocných se závažným základním onemocněním (cukrovka, druhotné houbové infekce při léčbě širokospektrými antibiotiky, nádory, poruchy imunity a jiné formy oslabení obranyschopnosti, AIDS a další). V léčbě povrchových infekcí se dosahuje výborných výsledků zejména při postižení sliznic úst a jícnu, při akutních i chronických infekcích gynekologických a mužského genitálu a infekcích kůže. Použití profylaktické, k zabránění vzniku infekce u ohrožených jedinců: U nemocných, kteří sice nemají známky infekce, ale jejichž základní nemoc (nebo její léčba) je provázena oslabením obrany proti infekci. V takovém případě by rozvinutá houbová infekce mohla probíhat velmi závažně až s rizikem ohrožení života (AIDS, nádory, transplantace orgánů a jiné). Diflucan se nesmí užívat pro léčbu tinea capitalis (plíseň skalpu) u dětí.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls233384/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Diflucan 50 mg
Diflucan 100 mg
Diflucan 150 mg
Tvrdé tobolky
fluconazolum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Diflucan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diflucan užívat
3. Jak se přípravek Diflucan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Diflucan uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK DIFLUCAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Diflucan patří do skupiny léků nazývaných antimykotika. Léčivou látkou je flukonazol.
Diflucan se užívá k léčbě infekcí vyvolaných houbami a může se také užívat k prevenci kandidových
infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida.
Dospělí
Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí.
- Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan vyvolaný kvasinkou Cryptococcus
neoformans)
- Kokcidioidomykóza (infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis)
- Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech
(např. srdce, plíce) nebo močovém ústrojí.
- Slizniční kvasinková infekce infekce sliznice úst, krku nebo otlaků v místě protézy
- Kvasinková infekce postihující zevní pohlavní ústrojí- infekce pochvy nebo penisu
- Kožní infekce např. tzv. atletická noha, plíseň, infekce záhybu kůže (třísel), infekce nehtů
Diflucan můžete rovněž dostat:
- k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy
- k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce
- ke snížení opětovného výskytu infekce pochvy vyvolané kvasinkou druhu Candida
- k prevenci infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida (jestliže máte oslabený imunitní systém
nebo jeho činnost je nedostatečná)
2/8
Děti a mladiství (0 17 let)
Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:
- Slizniční kvasinková infekce infekce sliznice úst nebo krku
- Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech
(např. srdce, plíce) nebo močovém ústrojí
- Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan zapříčiněný kvasinkovou houbou
kryptokokem)
Diflucan můžete rovněž dostat:
- k prevenci infekcí vyvolaných kvasinkou druhu Candida (pokud Váš imunitní systém systém je
slabý a nepracuje správně)
- k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DIFLUCAN
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Diflucan
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na flukonazol, na jiné léky, které jste užíval/a k léčbě
mykotických infekcí nebo na kteroukoli další složku přípravku Diflucan. Příznaky mohou
zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním
- jestliže užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií)
- jestliže užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost)
- jestliže užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí)
- jestliže užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie)
- jestliže užíváte erythromycin, (antibiotikum k léčbě infekcí)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diflucan je zapotřebí
Sdělte svému lékaři
- jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami
- jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně problémy se srdeční arytmií
- jestliže máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi
- jestliže se u Vás rozvinula závažná kožní reakce (svědění, zčervenání kůže nebo obtíže
s dýcháním)
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte okamžitě svého lékaře, pokud užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě
alergií) nebo cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (používaný k léčbě mentálních
nemocí) nebo chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie) nebo erythromycin (antibiotikum k léčbě
infekcí), protože tyto léky se nesmí užívat s přípravkem Diflucan (viz bod: Neužívejte přípravek
Diflucan).
Některé léky se mohou s přípravkem Diflucan vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař ví, že
užíváte kterýkoliv z následujících léků:
- rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí)
- alfentanil, fentanyl (užívané jako anestetika)
- amitriptylin, nortriptylin (užívané jako antidepresiva)
- amfotericin B, vorikonazol (antimykotika)
- léky na ředění krve k prevenci krevních sraženin (warfarin nebo podobné léky)
- benzodiazepiny (midazolam, triazolam nebo podobné léčivé přípravky) užívané na spaní nebo při
úzkosti
- karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů)
3/8
- nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin a losartan (na hypertenzi- vysoký tlak krve)
- cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí štěpu)
- cyklofosfamid, vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin nebo podobné léky) používané k léčbě
rakoviny
- halofantrin (užívaný k léčbě malárie)
- statiny (atorvastatin, simvastatin a fluvastatin nebo podobné léky) užívané ke snížení vysokých
hladin cholesterolu
- methadon (užívaný při bolesti)
- celekoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidní
protizánětlivé léky (NSAID)
- perorální antikoncepce (užívaná ústy)
- prednison (steroid)
- zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (užívaný u HIV pacientů)
- léky na cukrovku jako jsou chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid
- theofylin (užívaný pro kontrolu astmatu)
- vitamin A (potravinový doplněk)
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku Diflucan s jídlem a pitím
Lék můžete užívat s jídlem i bez jídla.
Těhotenství a kojení
Sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo pokud kojíte. Jestliže jste těhotná
nebo kojíte, přípravek Diflucan neužívejte, pokud Vám lékař neřekne.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit závtatě nebo
záchvaty.
Důležité informace o některých složkách přípravku Diflucan
Tento lék obsahuje malé množství laktózy (mléčný cukr). Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DIFLUCAN UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Diflucan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tobolky se polykají celé se sklenicí vody. Nejlepší je užívat tobolky ve stejnou dobu každý den.
Obvyklé dávkování pro různé indikace je uvedeno níže:
4/8
Dospělí
Stav Dávka
Léčba kryptokokové meningitidy 400 mg první den, poté 200 až 400 mg
jednou denně po 6 až 8 týdnů nebo déle,
pokud je třeba. Někdy jsou dávky
zvýšeny až na 800 mg
Prevence opětovného výskytu kryptokokové
meningitidy
200 mg jednou denně, dokud Vám lékař
neřekne, abyste léčbu ukončili
Léčba kokcidioidomykózy 200 až 400 mg jednou denně po dobu 11
až 24 měsíců nebo déle, je-li potřeba.
Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg
Léčba kandidové infekce postihující vnitřní orgány 800 mg první den, poté 400 mg jednou
denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste
léčbu ukončili
Léčba infekce postihující sliznice dutiny ústní , krku
a otlaků v místě protézy
200 mg až 400 mg první den, poté
100 mg až 200 mg, dokud Vám lékař
neřekne, abyste léčbu ukončili
Léčba slizniční kvasinkové infekce dávka závisí na
lokalizaci infekce
50 až 400 mg jednou denně po 7 až
30 dní, dokud Vám lékař neřekne, abyste
léčbu ukončili
Prevence opětovného výskytu infekce v ústech nebo
v krku
100 mg až 200 mg jednou denně, nebo
200 mg 3 krát týdně, po dobu hrozícího
rizika vzniku infekce
Kvasinková infekce postihující pohlavní orgány 150 mg jako jednorázová dávka
Ochrana před opětovným výskytem kvasinkové
infekce pochvy
150 mg každý třetí den, celkově 3 dávky
(den 1, 4, a 7), následně jednou týdně po
dobu 6 měsíců ,kdy jste v riziku ohrožení
infekcí
Léčba infekce kůže a nehtů V závislosti na místě infekce 50 mg
jednou denně, 150 mg jednou týdně, 300
až 400 mg jednou týdně po 1 až 4 týdny
(u atletické nohy až po 6 týdnů, léčba u
infekce nehtů trvá až do doby než je
nehet nahrazen novým)
Prevence kandidové infekce (jestliže máte oslabený
imunitní systém nebo jeho činnost je nedostatečná)
200 až 400 mg jednou denně, po dobu
hrozícího rizika vzniku infekce
Mladiství ve věku od 12 do 17 let
Dodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (ať dávkování pro děti nebo pro dospělé).
Děti ve věku do 11 let
Maximální dávka pro děti je 400 mg denně.
Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.
5/8
Stav Denní dávka
Kvasinková infekce sliznice a krku dávkování a
délka léčby závisí na závažnosti infekce a na její
lokalizaci
3 mg na kg tělesné hmotnosti (6 mg na kg
tělesné hmotnosti smí být podáno první
den)
Kryptokoková meningitida nebo kandidován infekce
vnitřních orgánů
6 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti
Ochrana dětí před kandidovou infekcí (jestliže
činnost jejich imunitního systému není dostatečná)
3 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti
Užití u dětí ve věku 0 až 4 týdny
Užití u dětí ve věku 3 až 4 týdny:
Stejná dávka jako výše ovšem jednou za dva dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti
každých 48 hodin.
Užití u dětí ve věku méně než 2 týdny:
Stejná dávka jako výše ovšem jednou za tři dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti
každých 72 hodin.
Lékaři někdy předepisují odlišné dávkování. Vždy užívejte přípravek Diflucan přesně podle pokynů
svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Starší pacienti
Podává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami.
Pacienti s ledvinovými problémy
Lékař Vám může změnit dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Diflucan , než jste měl(a)
Jestliže jste užili příliš mnoho tobolek najednou, můžete pocítit nevolnost. Kontaktujte svého lékaře
nebo ihned navštivte nejbližší nemocnici. Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat změny
sluchového a zrakového vnímání (halucinace a paranoidní chování). Podpůrná léčba příznaků (např.
výplach žaludku) může napomoci ke zvládnutí tohoto stavu.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diflucan
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomente užít dávku,
vemte si ji hned, jak si vzpomenete. Pokud je již doba na následující dávku, neberte si zapomenutou
dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Diflucan nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
U některých lidí se rozvinuly alergické reakce i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné.
Pokud se objeví, kterýkoli z následujících příznaků, okamžitě se obraťte na svého lékaře.
6/8
- náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi
- otok očních víček, obličeje nebo rtů
- svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny
- kožní vyrážka
- závažné kožní reakce jako vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech).
Diflucan může mít vliv na játra. Známky jaterních problémů zahrnují:
- únava
- ztráta chuti k jídlu
- zvracení
- zežloutnutí kůže nebo očního bělma(žloutenka)
Pokud nastane kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě přestaňte užívat přípravek Diflucan a sdělte to
svému lékaři.
Další nežádoucí účinky:
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
Časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 100 jsou uvedeny dále:
- bolest hlavy
- žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení
- zvýšené jaterní testy
- vyrážka
Méně časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 1 000 jsou uvedeny dále:
- snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost
- snížení chuti k jídlu
- nespavost, ospalost
- záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti
- zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech
- bolest svalů
- poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
- pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení
- únava, pocit necítění se dobře, horečka
Vzácné nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 10 000 jsou uvedeny dále:
- nižší než normální počet bílých krvinek, které pomáhají bránit proti infekcím a krevních
destiček, které pomáhají zastavit krvácení
- červené nebo nachové skvrny na kůži, které mohou být zapříčiněny nízkým počtem krevních
destiček, jiné změny krve
- změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuku)
- nízká hladina draslíku v krvi
- třes
- abnormal elektrokardiogram (EKG), změny srdeční frekvence nebo rytmu
- selhání jater
- alergické reakce (někdy závažné), zahrnující rozšířenou puchýřovitou vyrážku, olupování kůže,
závažné kožní reakce, otoky obličeje a rtů
- ztráta vlasů
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
7/8
5. JAK PŘÍPRAVEK DIFLUCAN UCHOVÁVAT
- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
- Přípravek Diflucan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
- Uchovávejte při teplotě do 30 C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Diflucan obsahuje
- Léčivou látkou je flukonazol.
- Jedna tobolka obsahuje 50 mg, 100 mg nebo150 mg flukonazolu.
- Pomocnými látkami jsou:
Tobolka obsahuje: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát
Složení obalu tobolky:
50 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), patentní modř V (E131)
100 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), sodná sůl erythrosinu (127), patentní modř V
(E131)
150 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), patentní modř V (E131)
Potiskový inkoust:
Šelak, černý oxid železitý (E172), butanol, bezvodý ethanol, čištěná voda, propylenglykol, ethanol
denaturovaný methanolem, isopropylalkohol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný
Jak přípravek Diflucan vypadá a co obsahuje toto balení
- Diflucan 50 mg tvrdé želatinové tobolky, tělo bílé a víčko tyrkysově modré, potisk černým
inkoustem Pfizer FLU-50. Velikost tobolky 4.
- Diflucan 100 mg tvrdé želatinové tobolky, tělo bílé a víčko modré, potisk černým inkoustem
Pfizer a FLU-100. Velikost tobolky 2.
- Diflucan 150 mg tvrdé želatinové tobolky, víčko i tělo tyrkysově modré, potisk černým inkoustem
Pfizer a FLU-150. Velikost tobolky 1.
Diflucan 50 mg, 100 mg a 150 mg se dodává v blistru s 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60,
100 nebo 500 tvrdými tobolkami.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol.sr.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Pfizer PGM, Poce-sur-Cisse, Francie
8/8
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika,
Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Maďarsko,
Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva,
Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská
republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká
Británie
Diflucan
Kypr Fungustatin
Francie Triflucan
Řecko Fungustatin
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 28.10.2011

Recenze

Recenze produktu DIFLUCAN 100 MG 7X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DIFLUCAN 100 MG 7X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám