Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

DIFFERINE GEL GEL 1X30GM/30MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12983
Differine gel je určen k zevní terapii acné vulgaris u mladistvých a dospělých s převahou komedonů.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DIFFERINE GEL GEL 1X30GM/30MG

Differine gel je určen k zevní terapii acné vulgaris u mladistvých a dospělých s převahou komedonů.
1
sp.zn sukls185478/2010
a sp.zn. sukls44840/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Differine gel
Adapalenum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Differine gel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Differine gel používat
3. Jak se Differine gel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Differine gel uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Differine gel a k čemu se používá

Differine gel je určen k zevní terapii acné vulgaris u dospívajících a dospělých s převahou
komedonů (ucpaných pórů), papulek (pupínků) a pustulek (zanícených vřídků). Zvláště
vhodný je při léčbě akné s lokalizací na obličeji, na hrudi a na zádech.
Hlavní složka přípravku adapalen je sloučenina podobná retinoidu s protizánětlivým a
komedolytickým (rozpouštějícím ucpané póry) účinkem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Differine gel používat

Nepoužívejte Differine gel:
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Než začnete Differine gel používat, poraďte se se svým lékařem.
Častější nanášení přípravku nevede k rychlejšímu a výraznějšímu léčebnému účinku, ale může vyvolat
zčervenání a olupování kůže.
V případě náhodného kontaktu přípravku s očima, ústy, nosními dírkami, vypláchněte pečlivě vodou.
Jestliže předcházela léčba přípravky, které způsobují olupování kůže, vyčkejte před započetím léčby
Differine gelem odeznění projevů podráždění pokožky.
Vystavení pokožky slunci a UV lampě během léčby může vyvolat další podráždění, omezte je proto na
minimum, chraňte se pokrývkou hlavy, vhodným oblečením a ochrannými gely s UV filtry. Při
náhodném vystavení se těmto paprskům týž a následující den vynechte aplikaci Differine gelu, při
spálení kůže je nutno vyčkat až do úplného zhojení.
Kosmetické přípravky, které používáte během léčby, vybírejte takové, aby nepodporovaly tvorbu
komedonů.

Děti a dospívající
2
Tento léčivý přípravek je určen pro dospívající a dospělé. Bezpečnost a účinnost přípravku nebyla
studována u dětí mladších 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Differine gel
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/používáte, které jste v nedávné
době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat/používat.
I přesto, že nejsou známy žádné interakce mezi přípravky pro zevní použití, které by mohly být
podávány současně s adapalenem, Differine gel by neměl být aplikován zároveň s ostatními retinoidy
nebo léky s podobným mechanismem účinku.
Při používání dalších zevních léčivých přípravků k terapii akné, např. erytromycinu (max. 4%),
roztoků klindamycin-fosfátu (1%) nebo gelů obsahujících benzoyl-peroxid (max. 10%) na vodní bázi,
by tato léčiva měla být používána ráno a Differine gel večer, tak aby nedošlo ke kumulaci dráždivého
účinku.

Přípravek Differine gel s jídlem, pitím a alkoholem
Je třeba vyvarovat se kontaktu přípravku se sliznicemi úst a nosu. Dojde-li ke kontaktu přípravku se
sliznicemi úst či nosu, opláchněte dané oblasti přečlivě vodou. Při náhodném požití přípravku
vyhledejte lékaře. Při požití většího množství přípravku se doporučuje výplach žaludku.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Při těhotenství a kojení se užívání tohoto přípravku nedoporučuje. Pro jeho užívání v těchto stavech
musí být zvlášť závažné důvody, které posoudí Váš ošetřující lékař. I když jakákoli zdravotní rizika
jsou při lokální aplikaci minimální, je třeba lékaře o stávajícím těhotenství informovat a přerušit léčbu.
U kojících matek je v každém případě zakázaná aplikace přípravku na kůži hrudníku z důvodu
zamezení vystavení přípravku dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Differine nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Differine gel obsahuje:
- methylparaben (E218), který může způsobit alergické reakce (tyto reakce se mohou objevit i po
ukončení léčby)
- propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.


3. Jak se Differine gel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem.

Přípravek se nanáší 1x denně, obvykle večer, na postižená místa. Je-li kožní reakce příliš výrazná
(zarudnutí, olupování kůže), poraďte se se svým lékařem, který léčbu upraví. V každém případě
dodržujte pečlivě pokyny lékaře.
První známky zlepšení se objevují po 4 až 8 týdnech léčby, celková léčba trvá průměrně 3 - 5 měsíců.
Způsob použití
Po omytí a důkladném osušení kůže naneste gel na postižená místa vyjma očí, víček, nosních dírek a
rtů v množství postačujícím k pokrytí postižených ploch.
Po použití přípravku si umyjte ruce.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Differine gel, než jste měl(a)
Přebytečné množství gelu opatrně setřete a umyjte si ruce. Při náhodném požití přípravku vyhledejte
lékaře. Při požití většího množství přípravku se doporučuje výplach žaludku.

Jestliže jste zapomněl(a) Differien gel použít
3
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Differine gel může způsobovat následující nežádoucí účinky:

Orgánový systém
(MedDRA klasifikace)
Četnost výskytu Nežádoucí účinek
Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté (1/100 až <1/10
pacientů)
Suchá kůže, podráždění kůže,
pocit pálení kůže, zarudnutí
kůže
Méně časté (1/1000 až <1/100
pacientů)
Kontaktní zánět kůže, kožní
obtíže, spálení od slunce,
svědění, olupování kůže, akné
Není známo* Kožní bolest, otok kůže
Poruchy oka Není známo* Podráždění očních víček,
zarudnutí očních víček, svědění
očních víček, otok očních víček
*Údaje ze sledování po uvedení na trh

Při nadměrném používání gelu se může vyskytnout podráždění kůže, zarudnutí, olupování.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak Differine gel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Differine gel obsahuje

- Léčivou látkou je adapalenum 0,10 g ve 100 g gelu.
4
- Dalšími složkami jsou:
- Karbomer 980, propylenglykol, poloxamer 182, dihydrát dinatrium-edetátu, methylparaben,
fenoxyethanol, hydroxid sodný, čištěná voda.

Jak Differine gel vypadá a co obsahuje toto balení

Differine gel je bílý lesklý gel.
Obsah balení - Zaslepená hliníková tuba s vnitřní ochrannou vrstvou (epoxy-fenolová pryskyřice), PP
šroubovací uzávěr, krabička.
Velikost balení - 30 g.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
GALDERMA INTERNATIONAL
Tour Europlaza - La Défense 4
20, av.A.Prothin
92927 La Défense Cedex
FRANCIE
Výrobce
Laboratoires Galderma
Alby Sur Chéran
Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.11.2013.


Informace o produktu

Výrobce: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN
Kód výrobku: 12983
Kód EAN: 3499320002363
Kód SÚKL: 34670
Držitel rozhodnutí: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Differine gel je určen k zevní terapii acné vulgaris u mladistvých a dospělých s převahou komedonů (ucpaných pórů), papulek (pupínků) a pustulek (zanícených vřídků). Zvláště vhodný je při léčbě akné s lokalizací na obličeji, na hrudi a na zádech.

Recenze

Recenze produktu DIFFERINE GEL GEL 1X30GM/30MG

Diskuze

Diskuze k produktu DIFFERINE GEL GEL 1X30GM/30MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám