Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

DIACORDIN 90 RETARD 30X90MG Tabl. s prodl. uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17959

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17959
Kód EAN: 8594739018297
Kód SÚKL: 94314
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Co je přípravek Diacordin 90 retard a k čemu se používá - Diacordin 90 retard se používá u dospělých a mladistvých od 15 let pro předcházení srdečních záchvatů (angina pectoris) projevujících se náhlou svíravou, křečovitou nebo palčivou bolestí na prsou, která často vystřeluje do levé ruky a je doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká při zvýšené tělesné námaze, při rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky. - Diacordin 90 retard se používá u dospělých a mladistvých od 15 let při léčbě vysokého krevního tlaku nezapříčiněného jiným onemocněním - samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky.

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls121397/2016 

Příbalová informace – informace pro pacienta 

 

Diacordin 90 retard 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

 

diltiazemi hydrochloridum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
‐ 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

‐ 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

‐ 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

‐ 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Diacordin 90 retard a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diacordin 90 retard užívat 
3.  Jak se přípravek Diacordin 90 retard užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Diacordin 90 retard uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Diacordin 90 retard a k čemu se používá 

 
Diacordin 90 retard se používá u dospělých pro předcházení srdečních záchvatů (angina pectoris) 
projevujících se náhlou svíravou, křečovitou nebo palčivou bolestí na prsou, která často vystřeluje do 
levé ruky a je doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká při zvýšené tělesné námaze, při 
rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky. 
Diacordin 90 retard se používá u dospělých při léčbě vysokého krevního tlaku, a to samostatně nebo 
v kombinaci s jinými léčivými přípravky. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diacordin 90 retard užívat 

 
Neužívejte přípravek Diacordin 90 retard: 

 

jestliže jste alergický(á) na diltiazem (léčivá látka přípravku Diacordin 90 retard) nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

 

pokud máte výrazné zpomalení srdeční činnosti (pod 40 úderů za minutu); 

 

pokud trpíte srdečním onemocněním spojeným s některými poruchami rytmu (tzv. arytmie), 
které nemáte léčeno zavedeným kardiostimulátorem; 

 

při srdečním selhání (stav, kdy srdce není schopno dostatečně pumpovat krev); 

 

pokud je Vám současně podáván přípravek obsahující dantrolen ve formě infuze; 

 

pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění léčivý přípravek obsahující ivabradin. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Diacordin 90 retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí, pokud: 

 

2/5 

 

trpíte sníženou funkcí levé komory srdeční, zpomalenou srdeční činností nebo některými 
poruchami srdečního rytmu (AV blok prvního stupně); 

 

se chystáte podstoupit celkovou anestezii. V tomto případě informujte ošetřujícího lékaře, 
případně anesteziologa, že užíváte přípravek Diacordin 90 retard;  

 

trpíte nedostatečností ledvin či jater; 

 

trpíte cukrovkou; 

 

trpíte zácpou. 

 
Užívání blokátorů vápníkových kanálů, mezi které patří také diltiazem, může být spojováno se 
změnami nálad, včetně deprese (viz bod 4).  
 
Děti a dospívající mladší 18 let 
Bezpečnost a účinnost použití tohoto přípravku u dětí a dospívajících nebyla stanovena, a proto se 
nedoporučuje podávat Diacordin 90 retard dětem a dospívajícím do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Diacordin 90 retard 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé léky mohou ovlivnit účinnost přípravku Diacordin 
90 retard, a ten stejně tak může ovlivnit účinnost jiných léků. Proto informujte svého lékaře zejména, 
pokud užíváte následující přípravky: 

 

lithium (lék především k léčbě psychiatrických poruch); 

 

nitráty (užívané k léčbě anginy pectoris); 

 

alfa-antagonisté (léky na léčbu vysokého krevního tlaku a zvětšené prostaty); 

 

amiodaron a digoxin (léky k léčbě poruch srdeční činnosti); 

 

beta–blokátory (léky používané k léčbě anginy pectoris a vysokého krevního tlaku); 

 

ostatní antiarytmika (léky k léčbě poruch srdečního rytmu); 

 

karbamazepin, fenytoin (léky k léčbě epilepsie); 

 

rifampicin (antibiotikum); 

 

theofylin (léky k léčbě dušnosti); 

 

cyklosporin (lék k potlačení obranné reakce organismu, zejm. po transplantacích); 

 

antagonisté H

2

-receptorů (cimetidin, ranitidin), (léky k léčbě vředu žaludku a dvanácterníku); 

 

benzodiazepiny (midazolam, triazolam), (léky proti úzkosti, léky na spaní); 

 

methylprednisolon (používaný k léčbě zánětů a alergických reakcí); 

 

léky snižující hladinu cholesterolu v krvi (např. simvastatin); 

 

dantrolen v infuzi (lék k léčbě maligní hypertermie); 

 

ivabradin (lék k léčbě anginy pectoris); 

 

acetylsalicyláty (léky proti zánětu, bolesti a horečce); 

 

rentgen-kontrastní látky. 

 
Přípravek Diacordin 90 retard s jídlem, pitím a alkoholem 
Grapefruitová šťáva může zvyšovat účinnost Diacordinu 90 retard, a proto se nemá současně užívat 
s tímto přípravkem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Diacordin 90 retard se nemá užívat v průběhu těhotenství. 
Diltiazem je v nízkých koncentracích vylučován do mateřského mléka. Proto se Diacordin 90 retard 
nemá užívat v průběhu kojení. 
  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek může, zejména na počátku léčby, nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou 
pozornost a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).  

 

3/5 

Na základě zjištěných nežádoucích reakcí, např. závratě a nevolnost, může být Vaše schopnost řídit a 
obsluhovat stroje změněna.  
 
Přípravek Diacordin 90 obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Diacordin 90 retard užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Doporučená počáteční dávka je obvykle 1 tableta 2x denně, při nedostatečném účinku se dávka 
zvyšuje na 2 tablety 2x denně. Nejvyšší denní dávka pro dospělé jsou 4 tablety přípravku Diacordin 90 
retard. 
Tablety se užívají současně s jídlem nebo před jídlem, polykají se celé a zapíjejí se dostatečným 
množstvím tekutiny.   
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Diacordin 90 retard než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře. 
 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diacordin 90 retard 
Jestliže zapomenete užít přípravek Diacordin 90 retard, užijte obvyklou dávku hned, jakmile 
si vzpomenete. Následující dávku užijte v obvyklém čase. V případě, že se blíží čas užití další 
předepsané dávky, opomenutou dávku vynechejte a užijte až následující běžnou dávku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek
 Diacordin 90 retard 
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání tohoto přípravku, i když se 
budete cítit lépe. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud u Vás dojde k jakékoli z následujících závažných reakcí, ihned přestaňte přípravek 
Diacordin 90 retard užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:
 
 

 

potíže s dýcháním, s nebo bez otoku ve tváři, na rtech, jazyku a/nebo v hrdle; 

 

otoky ve tváři, na rtech, jazyku a/nebo v hrdle, které mohou způsobit potíže s polykáním; 

 

intenzivní svědění pokožky (s projevy jako u kopřivky); 

 

masivní tvorba červených skvrn na kůži, celková horkost, pocit tísně na hrudníku, obtíže s 
dechem, pocity na omdlení; 

 

bolesti kloubů a nebo oční infekce, odlupování kůže nebo četné malé puchýřky tvořící rozsáhlé 
oblasti, které mohou být doprovázené horečkou. 
 

Při užívání léčivé látky diltiazem (účinná látka přípravku Diacordin 90 retard) se mohou vyskytnout 
následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu): 

 

4/5 

 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 lidí):  

 

otoky dolních končetin. 

 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí):  

 

bolesti hlavy, závratě;  

 

poruchy srdečního rytmu (AV blok);  

 

pocit bušení srdce (palpitace);  

 

návaly horka;  

 

zácpa, zažívací problémy (dyspepsie), bolest žaludku, nevolnost;  

 

zarudnutí pokožky (erytém); 

 

malátnost; 

 

zvýšená hodnota kreatin fosfokinázy (enzymu v krvi). 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí):  

 

nervozita, nespavost;  

 

pomalý srdeční rytmus;  

 

nízký krevní tlak při vstávání, který způsobuje točení hlavy, slabost (ortostatická hypotenze);  

 

zvracení, průjem;  

 

zvýšené hodnoty jaterních enzymů; 

 

celková slabost, únava.  

 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 lidí):  

 

sucho v ústech; 

 

kopřivka. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 lidí): 

 

srdeční selhání s otokem plic. 

 
Není známo (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit):  

 

snížený počet krevních destiček (trombocytopenie);  

 

zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie);  

 

změny nálad včetně deprese;  

 

problémy s pohyby, např. snížená nebo naopak zvýšená (mimovolní) pohyblivost, svalová 
ztuhlost, tiky apod.; 

 

poruchy srdečního rytmu (sinoatriální blok);  

 

srdeční selhání, srdeční zástava;  

 

zánět cév, často doprovázený vyrážkou (vaskulitida);  

 

zbytnění zubní dásně;  

 

zánět jater projevující se zežloutnutím kůže a očí (hepatitida);  

 

zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita);  

 

zvětšení prsní žlázy u mužů (gynekomastie). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 

 

5/5 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Diacordin 90 retard uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem a vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Diacordin 90 retard obsahuje 
-  Léčivou látkou je diltiazemi hydrochloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním 

obsahuje diltiazemi hydrochloridum 90 mg. 

-  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, upravený montánní vosk, magnesium-stearát, 

hydrofobní koloidní oxid křemičitý, hypromelóza 2910/15, makrogol 6000, polysorbát 80, žlutý 
oxid železitý (E172), mastek, simetikonová emulze SE 4. 

 
Jak přípravek Diacordin 90 retard vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Diacordin 90 retard jsou žlutohnědé potahované tablety. 
Velikost balení: 30 tablet s prodlouženým uvolňováním. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4. 4. 2017.

 

 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu DIACORDIN 90 RETARD 30X90MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu DIACORDIN 90 RETARD 30X90MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám