Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

DEXAMED INJ 10X2ML/8MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19656

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 19656
Kód EAN: 5290931000964
Kód SÚKL: 84090
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Injekce je určena pro všechny formy celkové i místní injekční terapie glukokortikoidy, i pro akutní případy, kdy i.v. podání glukokortikoidů může být život zachraňujícím výkonem. Alergická onemocnění: bronchiální astma, včetně status astmaticus, polékové alergické reakce, potransfúzní reakce, sérová nemoc, edém laryngu, anafylaktické reakce, kontaktní a jiné dermatitidy, alergické rinitidy. GIT: Crohnova choroba, ulcerózní kolitis. Infekce (s odpovídající chemoterapií): miliární TBC, endotoxický šok, postižení seróz u TBC, TBC meningitidy. Šokové stavy: Dexamed je používán pro adjuvantní léčení šokových stavů, jako závažný hemoragický šok, traumatický a septický šok. Jedná se o doplňkovou léčbu a musí být proto provázena komplexní terapií šoku jako doplněním objemu cirkulující krve, úpravou elektrolytové rovnováhy, podáváním kyslíku, chirurgickou intervencí, případným podáváním antibiotik, infúzní terapií katecholaminy. Mozkový edém: jak poúrazový, tak i spojený s expansním procesem. Také k preoperační prevenci i u pacientů se sekundárně zvýšeným intrakraniálním tlakem, případně jako paliativní léčba inoperabilních mozkových tumorů. Ostatní indikace: aspirační pneumonie spolu s antibiotiky, revmatoidní artritida, kolagenózy, nefrotický syndrom, lymfatická leukemie a další indikace pro glukokortikoidní léčbu perorální, kde však perorální podávání není možné. Lokální aplikace je vhodná jako krátkodobá i doplňující terapie pro intraartikulární podání a pro podání do měkkých tkání. Adjuvantní krátkodobá terapie při akutním onemocnění nebo akutní exacebaci: revmatoidní artritida, osteoartróza se zánětlivou složkou, syndrom karpálního tunelu, synovitida, iritované artrózy, bursitidy, urátové artritidy, epikondylitidy, fibrositidy, tendovaginitidy. Přímo do léze může být podán při onemocnění kůže jako jsou cystické akne vulgaris, lokalizovaný lichen simplex a keloidy. Intravenózní dexametasonový test. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
DEXAMED
8 mg / 2 ml
injekční roztok
Dexamethasoni phosphas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je DEXAMED a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteDEXAMED používat
3. Jak se DEXAMED používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak DEXAMED uchovávat
6. Další informace
1. CO JE DEXAMED A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Dexamethason je syntetický steroid se základními glukokortikoidními účinky. Patří k nejúčinnějším látkám z této skupiny. Je přibližně 25-30krát účinnější než hydrokortison. Při použití dávek, které mají srovnatelný antiinflamační účinek jako hydrokortison a jemu příbuzné látky, dexamethason nevyvolává natrium retenční účinek. Účinek dexamethasonu nastupuje rychle a již za 5 minut po i.v. nebo i.m. aplikaci je možno zaznamenat zřetelný vzestup plazmatické hladiny. DEXAMED je zejména používán pro silný protizánětlivý účinek u různých orgánových poškození a pro imunosupresivní působení.
DEXAMED je určen pro všechny formy celkové i místní injekční terapie glukokortikoidy i pro akutní případy, kdy i.v. podání glukokortikoidů může být život zachraňujícím výkonem.
Alergická onemocnění
Bronchiální astma, včetně status astmaticus, polékové alergické reakce, potransfúzní reakce, sérová nemoc, edém laryngu, anafylaktická reakce, kontaktní a jiné dermatitidy, alergické rinitidy.
GIT
Crohnova choroba, ulcerózní kolitis.
Infekce (s odpovídající chemoterapií)
Miliární tbc, endotoxický šok, postižení seróz u tbc, tbc meningitidy.
Šokové stavy
DEXAMED je používán pro adjuvantní léčení šokových stavů, jako závažný hemoragický šok, traumatický a septický šok. Jedná se o doplňkovou léčbu a musí být proto provázena komplexní terapií šoku jako doplněním objemu cirkulující krve, úpravou elektrolytové rovnováhy, podáváním kyslíku, chirurgickou intervencí, případným podáváním antibiotik, infuzní terapií katecholaminy.
Mozkový edém
Jak poúrazový, tak i spojený s expanzním procesem. Také k pooperační prevenci i u pacientů se sekundárně zvýšeným intrakraniálním tlakem, případně jako paliativní léčba inoperabilních mozkových tumorů.
Ostatní indikace
Aspirační pneumonie spolu s antibiotiky, revmatoidní artritida, kolagenózy, nefrotický syndrom, lymfatická leukémie a další indikace pro glukokortikoidní léčbu perorální, kde však perorální podávání není možné.
Lokální aplikace je vhodná jako krátkodobá i doplňující terapie pro intraartikulární podání a pro podání do měkkých tkání.
Adjuvantní krátkodobá terapie při akutním onemocnění nebo akutní exacerbaci: revmatoidní artritida, osteoartróza se zánětlivou složkou, syndrom karpálního tunelu, synovitida, iritované artrózy, bursitidy, urátové artritidy, epikondylitidy, fibrositidy, tendovaginitidy.
Přímo do léze může být podán při onemocnění kůže, jako jsou cystické akne vulgaris, lokalizovaný lichen simplex a keloidy.
Intravenózní dexamethasonový test.
DEXAMED je indikován k léčbě dospělých, dospívajících a dětí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DEXAMED POUŽÍVAT
Nepoužívejte DEXAMED
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dexamethason nebo na kteroukoli další složku DEXAMEDU
při systémové (celkové) infekci, ledaže by byla použita zároveň odpovídající antibiotická (protiinfekční) terapie.
Lokální podání je kontraindikováno u bakterémie, systémových plísňových infekcí, nestabilních kloubů, infekce v místě injekce (např. septická artritida způsobená gonoreou nebo tbc.)
Pokud použití glukokortikoidů může být život zachraňující, na kontraindikace se obvykle nebere zřetel.
Zvláštní opatrnosti při použití DEXAMEDU je zapotřebí
V následujících případech:
osteoporóza (u žen po menopauze je vždy částečné riziko)
současné nebo v anamnéze přítomné závažné afektivní poruchy, zvl. steroidní psychózy
glaukom nebo jeho výskyt v rodině
renální insuficience
peptický vřed
parazitární infekce, zvláště amébové
hypertenze nebo městnavé srdeční selhání
diabetes mellitus nebo jeho výskyt v rodině
jaterní selhání
epilepsie
migréna
nedokončený růst (delší podávání může urychlit uzavírání epifyzárních chrupavek).
při lokálním podání: osteonekrotické změny, disekující artritida, atrofická tkáň
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Metabolismus kortikosteroidů zvyšuje aminoglutethimid, karbamazepin, efedrin, fenobarbital, fenylbutazon, fenytoin, primidon, rifabutin a rifampicin, čímž může být jejich terapeutický účinek snížen. Kortikosteroidy antagonizují žádoucí účinky antihypertenziv, diuretik a hypoglykemizujících látek (včetně inzulínu).
Hypokalemický účinek acetazolamidu, karbenoxolonu, diuretik Henleovy kličky a thiazidových diuretik je kortikosteroidy zvýšen.
Současná terapie kortikosteroidy může zvýšit účinnost kumarinových antikoagulancií. Abychom se vyhnuli krvácení, je nutné monitorovat INR a protrombinový čas.
Kortikosteroidy zvyšují ledvinnou clearance salicylátů. Proto při přerušení terapie kortikoidy může dojít k intoxikaci salicyláty.
Pacienty léčené nesteroidními protizánětlivými léky je třeba důkladně sledovat, protože může stoupat incidence a/nebo závažnost gastrointestinálních ulcerací.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství
V testech na zvířatech bylo zaznamenáno narušení normálního průběhu březosti, intrauterinní růstová retardace a malé zvýšení rizika rozštěpu patra.
Pokud je nutné přípravek u těhotných žen s normálním průběhem gravidity podat, je třeba ženy pravidelně sledovat. Zvlášť bedlivé sledování je nutné u žen s preeklampsií a retencí tekutin.
U novorozenců se může objevit hypokortikalismus.
Kojení
Malé množství kortikosteroidů je vylučováno do mateřského mléka. Děti kojících matek užívajících kortikoidy musí být pozorně sledovány, aby se zabránilo syndromu adrenální suprese. Matky užívající vyšší dávky glukokortikoidů nesmí kojit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje není známa.
3. JAK SE DEXAMED POUŽÍVÁ
Vždy používejte DEXAMED přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklé dávkování u dospělých: Dávkování musí být individuálně upraveno. Pro minimalizaci nežádoucích účinků je třeba použít nejnižší možnou dávku. Obvyklá parenterální dávka představuje 1/3-1/2 perorální dávky a podává se každých 12 hodin. Obvyklá úvodní dávka při parenterálním podání je 0,5 mg až 20 mg (0,125 ml-5 ml) na den. Úvodní dávkování by mělo být udrženo, popřípadě zvýšeno tak, aby byla dosažena uspokojivá odpověď. Pokud získáme požadovanou odpověď, dávka by měla být pomalu, postupně a v pravidelných intervalech snižována, až k dosažení nejnižší ještě účinné dávky. Chronické dávkování by nemělo překročit ekvivalent 0,5 mg dexamethasonu za den (= 0,6 mg dexamethasonfosfátu, 0,15 ml injekčního roztoku). Pokud po delším než několikadenním podávání má být léčba přerušena, je třeba snižovat dávku postupně.
Edém mozku: spojený s primárním mozkovým nádorem nebo metastázou, předoperační příprava pacientů se zvýšeným intrakraniálním tlakem v souvislosti s mozkovým tumorem - podává se 10 mg i.v., a dále 4 mg každých 6 hodin až do vymizení příznaků. Odpověď se obyčejně dostaví do 12-24 hodin, pak může být dávkování během 2-4 dnů sníženo, až nakonec po 5-7 dnech přerušeno.
Vysoké dávky jsou doporučovány pro zahájení krátkodobé úvodní terapie život ohrožujícího mozkového edému. Dávky jsou postupně sníženy, eventuálně redukovány na nulu během 7-10 dnů (viz tabulka). Pokud je nutná udržovací léčba, mohou být injekce nahrazeny tabletkami.
Podpůrná vysokodávková terapie u život ohrožujícího otoku mozku (nikoli vasogenního)
Dospělí
Úvodní dávka
50 mg i.v.
Den 1
8 mg i.v. každé 2 hodiny
Den 2
8 mg i.v. každé 2 hodiny
Den 3
8 mg i.v. každé 2 hodiny
Den 4
4 mg i.v. každé 2 hodiny
Den 5 8
4 mg i.v. každé 4 hodiny
Dále
denní snížení o 4 mg
Děti (hmotnost 35 kg a více)
Úvodní dávka
25 mg i.v.
Den 1
4 mg i.v. každé 2 hodiny
Den 2
4 mg i.v. každé 2 hodiny
Den 3
4 mg i.v. každé 2 hodiny
Den 4
4 mg i.v. každé 4 hodiny
Den 5 - 8
4 mg i.v. každých 6 hodin
Poté
denní snížení o 2 mg
Děti (hmotnost méně než 35 kg)
Úvodní dávka
20 mg i.v.
Den 1
4 mg i.v. každé 3 hodiny
Den 2
4 mg i.v. každé 4 hodiny
Den 3
4 mg i.v. každé 4 hodiny
Den 4
4 mg i.v. každých 6 hodin
Den 5 - 8
2mg i.v. každých 6 hodin
Poté
denní snížení o1mg
Intrasynoviální injekce, injekce do rány a do měkkých tkání
Užívá se, pouze pokud je postižen 1 nebo 2 klouby. Doporučené dávky jsou v následující tabulce:
Místo injekce
Dexamethasonfosfát
Velké klouby
2 mg - 4 mg (0,5 ml - 1 ml)
Malé klouby
0,8 mg - 1 mg (0,2 ml - 0,25 ml)
Burzy
2 mg - 3 mg (0,5 ml - 0,75 ml)
Šlachové pochvy
0,4 mg - 1 mg (0,1 ml - 0,25 ml)
Infiltrace měkkých tkání
2 mg - 6 mg (0,5 ml - 1,5 ml)
Ganglia
1 mg - 2 mg (0,25 ml - 0,5 ml)
V závislosti na odpovědi pacienta by měla být injekce podávána každých 3-5 dní až každé 2-3 týdny.
Děti
Aby se minimalizovalo potlačení osy hypotalamus - hypofýza - nadledvina, mělo by být užití omezeno na jednu dávku obden.
Je-li to možné, toto schéma by mělo být používáno i u dospělých.
Starší pacienti
Léčba, zvláště pokud je dlouhodobá, musí být plánována tak, abychom se vyhnuli závažnějším následkům společným pro vyšší věk. Jde zvláště o osteoporózu, diabetes mellitus, hypokalémii, hypertenzi, náchylnost k infekcím a atrofii kůže. Tyto pacienty je třeba pečlivě sledovat.
Způsob podání
Přípravek je určen k intravenóznímu, intramuskulárnímu, intraartikulárnímu a intrabursálnímu podání. Při podávání formou infuze lze přípravek naředit pouze roztokem chloridu sodného nebo glukózy (viz bod 6.6).
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i DEXAMED nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Frekvence výskytu očekávaných nežádoucích účinků zahrnujících potlačení osy hypotalamus - hypofýza - nadledvina odpovídá dávce, síle přípravku, dávkování a délce léčby.
Lokální nežádoucí reakce zahrnují zrudnutí místa vpichu, bezbolestné odbourávání kostí kloubu (podobné Charcotově artropatii), zvláště při opakovaném nitrokloubním podání. Lokální injekce může vyvolat i systémové reakce.
Endokrinologie/metabolismus: potlačení osy hypothalamus - hypofýza - nadledvina, potlačení růstu v dětství a dospívání, nepravidelná menstruace a amenorea. Cushingoidní obličej, hirsutismus, předčasné uzavření epifyzárních štěrbin, přírůstek tělesné hmotnosti, zhoršení glukózové tolerance, zvýšení nároku na antidiabetickou léčbu. Zvýšení chuti k jídlu. Negativní vápníková a dusíková bilance.
Protizánětlivé a imunosupresivní: zvýšení incidence závažných infekcí s potlačením jejich klinických příznaků, objevení se latentní tbc a oportunních infekcí. Snížená odpověď na očkování a kožní testy.
Muskuloskeletální: osteoporóza, zlomeniny dlouhých kostí a obratlů, avaskulární osteonekróza, ruptura šlachy a proximální myopatie.
Elektrolytová a vodní rovnováha: zadržování sodíku, vody, vzestup krevního tlaku, hypokalemická alkalóza a ztráty draslíku.
Neuropsychiatrie: Zhoršení schizofrenie, deprese, nespavost, psychická závislost. Po přerušení léčby u dětí vzestup intrakraniálního tlaku s otokem papily (pseudotumor cerebri). Zhoršení epilepsie. Psychické poruchy pohybující se v rozmezí euforie až psychotické manifestace.
Oční: zvýšení nitroočního tlaku, edém papily, ztenčení rohovky nebo skléry, zadní subkapsulární katarakta, zhoršení očních virových a plísňových infekcí.
GIT: dyspepsie, peptický vřed (s perforací a krvácením), akutní pankreatitida, kandidóza, břišní distenze, vomitus.
Kůže: akné, modřiny, zhoršení hojení, atrofie kůže, strie, teleangiektázie.
Hematologické: leukocytóza, tromboembolie.
Obecné: Hypersenzitivita včetně anafylaxe.
Příznaky a symptomy při přerušení se mohou objevit po dlouhodobé léčbě, při nezvýšení chronické dávky a interkurentních onemocněních. Příliš rychlá redukce dávky kortikosteroidu může způsobit akutní adrenální insuficienci, pokles krevního tlaku a smrt. Také se mohou objevit bolesti kloubů, konjunktivitida, horečka, myalgie, bolestivé a svědivé kožní uzlíky, rinitida a pokles tělesné hmotnosti.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK DEXAMED UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě 15 - 25 C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
DEXAMED nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na ampulce a na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co DEXAMED obsahuje
Léčivou látkou je dexamethason-dihydrogenfosfát
Pomocnými látkami jsou hydrogenfosforečnan sodný, methylparaben, propylparaben, benzylalkohol, chlorid sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát citronanu sodného, voda na injekci.
Jedna ampulka se 2 ml injekčního roztoku obsahuje 8 mg dexamethason-dihydrogenfosfátu (ve formě dexamethasoni natrii phosphas), což odpovídá 6,65 mg dexamethasonu.
Jak DEXAMED vypadá a co obsahuje toto balení
Ampulka z hnědého skla, PVC zásobník uzavřený PE fólií, krabička
Velikost balení
10 x 2 ml, 100 x 2 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Medochemie Ltd., Limassol, Kypr
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
27.11.2009

Recenze

Recenze produktu DEXAMED INJ 10X2ML/8MG

Diskuze

Diskuze k produktu DEXAMED INJ 10X2ML/8MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám