Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Kód výrobku: 12806
Kód EAN: 8585004417006
Kód SÚKL: 83156
Držitel rozhodnutí: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Přípravek se používá u zánětlivých kožních chorob, které reagují na místně používané steroidy. U takovýchto kožních onemocnění je Dermatop mast vhodná i pro léčení dětí, i k použití na rozsáhlejší oblasti nebo pro opakovanou léčbu.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls39714/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
DERMATOP mast
prednicarbatum
mast
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek DERMATOP mast a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DERMATOP mast používat
3. Jak se přípravek DERMATOP mast používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek DERMATOP mast uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK DERMATOP mast A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek DERMATOP mast obsahuje kortikosteroid (hormon kůry nadledvin) nové generace pro
místní léčení kožních chorob. Léčivá látka prednikarbát působí proti zánětům a svědění. Mast je vhodná
pro léčení akutních i chronických kožních chorob pro mastnou, normální i suchou pokožku.
Přípravek se používá u zánětlivých kožních chorob, které reagují na místně používané steroidy.
U takovýchto kožních onemocnění je přípravek DERMATOP mast vhodná i pro léčení dětí, i k použití
na rozsáhlejší oblasti nebo pro opakovanou léčbu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
DERMATOP mast POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek DERMATOP mast
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na prednicarbatum nebo na kteroukoli další složku
přípravku DERMATOP mast.
- jestliže jste trpíte kožními projevy, které jsou následkem očkování, syfilisu (příjice), tuberkulózy,
mykóz (onemocnění vyvolaných choroboplodnými houbami), bakteriálních nebo virových infekcí.
Při výskytu kožních projevů okolo úst se musí vyloučit periorální dermatitida (druh vyrážky
v okolí úst) a rosacea (růžovka), protože se může použítím tohoto přípravku zhoršit.
2/3
- pro použití v prvních třech měsících těhotenství a pro léčbu kojenců musí být zvlášť závažné
důvody
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Nejsou známé interakce s jinými léky.
Přesto se účinky přípravku DERMATOP mast a jiných léků mohou navzájem ovlivňovat.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již
používáte přípravek DERMATOP mast.
Bílá vazelína obsažená v přípravku DERMATOP mast může při současném použití latexového
kondomu snížit jeho pevnost a tak ovlivnit bezpečnost takových kondomů.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pro použití v prvních třech měsících těhotenství a pro léčbu kojenců musí být zvlášť závažné důvody
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DERMATOP mast POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek DERMATOP mast přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokyny lékaře týkající se délky léčby a frekvence použití je nutno přesně dodržovat. Pokud lékař neurčí
jinak, mast se nanáší na postižené oblasti kůže v tenké vrstvě 1-krát nebo 2-krát denně, je-li to možné,
jemně se vtírá. Doba nepřerušované léčby by neměla přesahovat 4 týdny. Při nanášení na obličej je třeba
dávat pozor, aby se mast nedostala do očí.
Upozornění
Nedojde-li po jednotýdenním používání masti ke zlepšení kožních projevů nebo se projevy dokonce
zhorší, je nutno se ihned poradit s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek DERMATOP mast
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek DERMATOP mast nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
3/3
Výjimečně se během léčby může objevit pocit pálení, zřídka svědění, místní podráždění kůže (pálení,
zarudnutí, mokvání, puchýřky). Případný výskyt těchto a nebo jiných neobvyklých reakcí je nutno hlásit
lékaři.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK DERMATOP mast UCHOVÁVAT
Uchovávat při teplotě do 25 °C.Chraňte před mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek DERMATOP mast nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek DERMATOP mast, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek DERMATOP mast obsahuje
- Léčivou látkou je Prednicarbatum 2,5 mg v 1 g masti.
- Pomocnými látkami v masťovém základu jsou glycerol-monooleát, oktyldodekanol, kyselina
edetová, bílá vazelína, heptahydrát síranu hořečnatého, čištěná voda.
Jak přípravek DERMATOP mast vypadá a co obsahuje toto balení
Tuby po 10 g, 30 g a 50 g
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha , Česká republika
Výrobce:
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 27.10.2010

Recenze

Recenze produktu DERMATOP MAST 1X10GM/25MG Mast

Diskuze

Diskuze k produktu DERMATOP MAST 1X10GM/25MG Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze