Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

DEGAN 10 MG TABLETY 40X10MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11428
Metoklopramid působí antiemeticky (tlumí zvracení) a povzbuzuje pohyby žaludku, dvanáctníku a tenkého střeva.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Metoklopramid působí antiemeticky (tlumí zvracení) a povzbuzuje pohyby žaludku, dvanáctníku a tenkého střeva.

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 11428
Kód EAN: 3838957698608
Kód SÚKL: 93104
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Co je Degan 10 mg tablety a k čemu se používá K čemu se používá Degan 10 mg tablety Metoklopramid působí antiemeticky (tlumí zvracení) a povzbuzuje pohyby žaludku, dvanáctníku a tenkého střeva. Neovlivňuje činnost tlustého střeva a žlučníku. Metoklopramid odstraňuje příznaky poruch funkce trávicího ústrojí, jako jsou nucení na zvracení, zvracení, pocit plnosti, plynatost a škytání. Dále je možné přípravku použít před nevolností a zvracení při jiném onemocnění (migréna, onemocnění jater a ledvin, při úrazech hlavy, při zranění mozku, při nesnášenliovosti léků).

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79136/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
DEGAN 10 mg tablety
metoclopramidi hydrochloridum monohydricum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-
li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V této příbalové informaci naleznete:
1. CO JE DEGAN 10 MG TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je Degan 10 mg tablety
Přípravek patří do skupiny léčiv zvaných antiemetika, prokinetika.
K čemu se používá Degan 10 mg tablety
Metoklopramid působí antiemeticky (tlumí zvracení) a povzbuzuje pohyby žaludku, dvanáctníku a tenkého
střeva. Neovlivňuje činnost tlustého střeva a žlučníku. Metoklopramid odstraňuje příznaky poruch funkce
trávicího ústrojí, jako jsou nucení na zvracení, zvracení, pocit plnosti, plynatost a škytání. Dále je možné
přípravek použít proti nevolnosti a zvracení při jiném onemocnění (migréna, onemocnění jater a ledvin, při
úrazech hlavy, při zranění mozku, při nesnášenliovosti léků).
Tento léčivý přípravek je určen pouze pro dospělé pacienty, podávání dětem a mladistvým se nedoporučuje.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DEGAN 10 MG
TABLETY UŽÍVAT
DEGAN 10 mg tablety nesmí být užíván při přecitlivělosti na metoklopramid nebo další složky přípravku,
při krvácení do trávicího ústrojí, při jeho neprůchodnosti nebo proděravění a při situacích, kdy je povzbuzení
pohybů žaludku a střev nevhodné nebo nebezpečné, při feochromocytomu (nádor nadledvin), při epilepsii a
při léčbě jinými léčivy, která mohou vyvolat extrapyramidové příznaky (porucha funkce a koordinace
1. Co je DEGAN 10 mg tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DEGAN 10 mg tablety užívat
3. Jak se DEGAN 10 mg tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku DEGAN 10 mg tablety
6. Další informace
2/4
kosterních svalů). Tento přípravek nesmějí užívat ženy v prvním trimestru těhotenství, kojící ženy a nesmí
být podán novorozencům.
Zvláštní opatrnosti při použití je zapotřebí, pokud:
Zvlášť závažné důvody musejí být pro užívání přípravku u pacientů s cirhózou jater, poruchami funkcí
ledvin, Parkinsonovou nemocí. Dále u pacientů, kteří v minulosti trpěli duševními depresemi (závažné
duševní onemocnění) a u pacientů, kteří jsou léčeni léky ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (léčiva
užívaná při léčbě duševních chorob).
Extrapyramidové symptomy postihují častěji dospělé v mladším věku (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku DEGAN 10 mg tablety a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které
začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Jestliže Vám jiný lékař bude předepisovat nebo
doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte DEGAN 10 mg tablety. Než začnete současně s
užíváním přípravku DEGAN 10 mg tablety užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým lékařem.
Platí to i pro přípravky, které jste užíval/a v nedávné době.
Při současném užívání metoklopramidu a jiných léků tlumících centrální nervový systém, např. sedativ
(léčiva ke zklidnění), hypnotik (léčiva pro zlepšení spánku), opioidů (léčiva se silným účinkem proti bolesti),
anxiolytik (léky tlumící duševní napětí), nebo při požívání alkoholu může dojít k výraznému zesílení
tlumivých účinků na nervový systém.
Metoklopramid může ovlivňovat vstřebávání některých dalších léků.
Protože DEGAN 10 mg tablety ovlivňuje dobu průchodu potravy střevem, a tím i rychlost jejího vstřebání,
může být u diabetiků potřebná úprava dávkování inzulínu.
Těhotenství a kojení
Zvlášť závažné důvody musejí být pro užívání přípravku během těhotenství. Přípravek rovněž nesmějí užívat
kojící a těhotné ženy v prvním trimestru těhotenství.
Řízení vozidel a obsluhování strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé
rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).
Důležité informace o některých pomocných látkách léčivého přípravku Degan 10 mg tablety
Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař sdělil, že máte nesnášenlivost některých cukrů,
před užíváním tohoto léčivého přípravku se obraťte na svého lékaře.
3. JAK SE DEGAN 10 MG TABLETY UŽÍVÁ
Dávkování a délku léčby vždy určí lékař. U dospělých je obvyklá dávka přípravku 1 tableta třikrát denně, 30
minut před jídlem.
Lékař může dávkování upravit (zvýšit nebo snížit) na základě konkrétního onemocnění a celkového stavu
pacienta (dávkování je obvykle nutno upravit např. u pacientů s poruchou ledvinných funkcí).
Při akutních stavech (zvracení, flatulence, pocity plnosti, spasmy zažívacího ústrojí) je výhodnější zahájit
léčbu parenterální aplikací.
Nejvyšší denní dávka pro děti je 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti.
Jak užívat Degan 10 mg tablety
Vezměte si předepsanou dávku ústy a zapijte ji sklenicí čisté vody 30 min před jídlem.
3/4
Pokud užijete více tablet, než je doporučeno
Kdybyste omylem užil/a příliš vysokou dávku, mohly by se vyskytnout nežádoucí účinky přípravku.
Předávkování velmi vysokou dávkou čili akutní otrava se může projevit únavou, zmateností, podrážděností,
stupňujícím se neklidem, křečemi, mimovolními křečovitými pohyby zejména v oblasti hlavy, krku nebo
ramen (dyskinetický syndrom), poruchami činnosti srdce a krevního oběhu se zpomalením tepu a vzestupem
nebo poklesem krevního tlaku.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Při užívání přípravku DEGAN 10 mg tablety v obvyklých léčebných dávkách je přípravek obvykle dobře
snášen, ale přesto se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Pocit únavy, ospalost, neklid, bolesti hlavy, zmatenost, závratě, deprese, trávicí obtíže, kopřivka a suchost v
ústech.
Méně často se mohou objevit extrapyramidové reakce, jako jsou mimovolní pohyby končetin a obličejových
svalů, stáčení hlavy k jedné straně, stáčení očí, rytmické vyplazování jazyka, poruchy řeči, křeče žvýkacích
svalů, obloukovité prohnutí těla vzad a namáhavé dýchání.
Vzácně se mohou projevit pocity úzkosti, deprese, předrážděnost, nervozita, nespavost a neschopnost sedět v
klidu s neklidem nohou a přešlapováním.
Změny hodnot krevního tlaku ve smyslu jeho snížení nebo zvýšení, které se mohou projevit bolestmi hlavy,
slabostí, zblednutím nebo mdlobami.
Velmi vzácně se mohou vyskytnout poruchy složení krve, snížení schopnosti udržet moč, samovolný odtok
mléka z prsní žlázy mimo období kojení.
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému lékaři.
Pokud se u Vás objeví příznaky svalové ztuhlosti, neobvyklá bledost kůže, horečka, útlum vědomí,
neobvyklá slabost, slinění, silné pocení nebo pocit namáhavého dýchání, přerušte užívání přípravku a ihned
vyhledejte lékaře.
Extrapyramidové nežádoucí účinky se mohou objevit i po jediné dávce, a to zejména u dospělých v mladším
věku.
Zejména u novorozenců se může objevit methemoglobinemie (modravé zbarvení kůže, v těžkých případech
dušení).
5. PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU DEGAN 10 MG TABLETY
Ukládejte přípravek mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávat při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doba použitelnosti
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE
4/4
Co přípravek Degan 10 mg tablety obsahuje
Léčivá látka je metoclopramidi hydrochloridum monohydricum 10,5 mg (odpovídá 10 mg metoclopramidi
hydrochloridum) v 1 tabletě.
Pomocné látky: povidon, sodná sůl karboxymetylškrobu, mastek, hydrogenovaný rostlinný olej, monohydrát
laktosy.
Druh a velikost balení
40 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o.,
Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com
Datum poslední revize této příbalové informace 16.11.2011.

Recenze

Recenze produktu DEGAN 10 MG TABLETY 40X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DEGAN 10 MG TABLETY 40X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám