Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

DALACIN T 1X30ML Roztok k zev. užití

Kód výrobku: 12954

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DALACIN T 1X30ML Roztok k zev. užití

sp.zn.sukls108172/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Dalacin T kožní roztok

clindamycini dihydrogenophosphas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Dalacin T a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dalacin T používat
 3. Jak se přípravek Dalacin T používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Dalacin T uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Dalacin T a k čemu se používá

Přípravek Dalacin T obsahuje antibiotikum, klindamycin-dihydrogen-fosfát. Kožní roztok se používá k léčbě akné.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dalacin T používat

Nepoužívejte přípravek Dalacin T

 • jestliže jste alergický(á) na klindamycin nebo linkomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.
 • jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) zánětlivým onemocněním střev spojeným s podáváním antibiotik.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Dalacin T se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou.

 • Pokud trpíte určitou formou alergie, poraďte se se svým lékařem ohledně používání přípravku Dalacin T.
 • Jestliže se u Vás během léčby přípravkem Dalacin T nebo po jejím ukončení vyskytne silný, déle trvající průjem nebo průjem s krví a hlenem, oznamte tuto skutečnost ihned lékaři.
 • Pokud máte sklon k těžkým průjmům či trpíte nebo jste někdy prodělal(a) zánětlivé onemocnění střev (Crohnovu nemoc, ulcerózní kolitidu), informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
 • Kožní roztok Dalacin T nepoužívejte současné přípravky obsahující benzoylperoxid.
 • Kožní roztok Dalacin T obsahuje alkohol a může vyvolat pálení a podráždění očí, sliznic a porušené kůže. Při náhodném vniknutí do očí nebo při potřísnění sliznice nebo poraněné pokožky je nutné opláchnout zasažené místo dostatečným množstvím studené vody. Má nepříjemnou chuť a v okolí úst je nutné jej nanášet s opatrností.
 • Dlouhodobé používání přípravku Dalacin T vyžaduje dohled lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Dalacin T

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste používal(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Než začnete současně s přípravkem Dalacin T používat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Warfarin nebo podobné přípravky - používané k ředění krve. S větší pravděpodobností může u Vás dojít ke krvácení. Váš lékař bude provádět krevní testy ke kontrole srážlivosti Vaší krve.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Kojení: Pokud kojíte, informujte o této skutečnosti lékaře. Lékař rozhodne, zda je pro Vás přípravek Dalacin T vhodný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Dalacin T nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Dalacin T obsahuje propylenglykol

Propylenglykol obsažený v přípravku Dalacin T kožní roztok může vyvolat místní podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se přípravek Dalacin T používá

Vždy používejte přípravek Dalacin T přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dvakrát denně naneste tenkou vrstvu přípravku DALACIN T na postižená místa. Přípravek není nutno vtírat do pokožky ani postižené místo zakrývat. DALACIN T se nanáší na suchou a čistou pokožku.

Zlepšení lze očekávat až po několika týdnech léčby. Používání přípravku DALACIN T po dobu několika měsíců vyžaduje dohled lékaře. Sami léčbu neukončujte a důsledně dbejte rad lékaře.

Použití u dětí

Přípravek Dalacin T není určen pro děti do 12 let.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Dalacin T, než jste měla

V případě, že použijete více přípravku, než jste měl(a), vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Dalacin T

Pokud zapomenete nanést přípravek Dalacin T, naneste jej na pokožku, jakmile si vzpomenete.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Dalacin T

Pokud dojde ke zlepšení Vašeho akné, léčbu přípravkem Dalacin T svévolně neukončujte. Poraďte se se svým lékařem ohledně dalšího používání tohoto přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky po podání kožního roztoku přípravku Dalacin T byly hlášeny jen ojediněle.

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

 • suchá kůže
 • podráždění kůže
 • kopřivka

Časté:

mohou postihnout až u 1 z 10 pacientů

 • seborea (zvýšená tvorba kožního mazu)

Méně časté:

mohou postihnout až u 1 ze 100 pacientů

 • zažívací potíže

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

 • kontaktní dermatitida (zánět kůže)
 • folikulitida (zánět vlasového váčku)
 • bolest oka
 • bolesti břicha
 • pseudomembranózní kolitida (zánět tlustého střeba se vznikem pablán)

Pokud se u Vás během léčby vyskytne silný, déle trvající průjem nebo průjem s krví (může být

spojený s bolestí břicha nebo horečkou), oznamte tuto skutečnost ihned lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Dalacin T uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek Dalacin T kožní roztok uchovávejte při teplotě do 25 o C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Dalacin T obsahuje

Léčivou látkou je clindamycini dihydrogenophosphas 10 mg v 1 ml roztoku.

Pomocnými látkami jsou isopropylalkohol, propylenglykol, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a čištěná voda.

Jak přípravek Dalacin T vypadá a co obsahuje toto balení

Dalacin T kožní roztok je čirý bezbarvý roztok.

Balení:

Dalacin T kožní roztok : 30 a 60 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: PFIZER, spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce: Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Puurs, Belgie Pfizer Service Company BVPA, Zaventem, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

25.7.2014

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 12954
Kód EAN: 8594036500211
Kód SÚKL: 1629
Držitel rozhodnutí: PFIZER

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Dalacin T je používán k léčbě povrchových kožních vřídků při trudovitosti (akné).

Příbalový leták

DALACIN T 1X30ML Roztok k zev. užití – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu DALACIN T 1X30ML Roztok k zev. užití zobrazíte nebo stáhnete zde: DALACIN T 1X30ML Roztok k zev. užití.pdf

Recenze

Recenze produktu DALACIN T 1X30ML Roztok k zev. užití

Diskuze

Diskuze k produktu DALACIN T 1X30ML Roztok k zev. užití

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám