Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 12938
Kód EAN: 3592619065558
Kód SÚKL: 98191
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
V gynekologii: k čištění a dezinfekci kůže a sliznic (při vaginitidách a vulvitidách). V dermatologii: cílená léčba kožních onemocnění (náchylných k infekci nebo již infikovaných jako jsou akné, intertrigo, kožní mykózy, bércové vředy). V chirurgii: k čištění a dezinfekci ran, k dezinfekci rukou. Přípravek se může používat u dospělých, mladistvých i dětí.

Příbalový leták

1/3

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls43566/2008

( ETIKETA NA LAHVIČCE JE SLOUČENA S PŘÍBALOVOU INFORMACÍ )
PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO UŽIVATELE
CYTEAL
kožní tekutina (pěnivá)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Cyteal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cyteal používat
3. Jak se přípravek Cyteal používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Cyteal uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK CYTEAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Cyteal je antiseptická, antibakteriální a fungicidní pěnivá tekutina, určená k zevnímu použití. Přípravek
působí ničivě na bakterie, plísně, zevně dezinfikuje. Používá se v gynekologii k čištění a dezinfekci kůže
a sliznic (při vaginitidách zánětech pochvy a vulvitidách zánětech zevních pohlavních orgánů),
v dermatologii (v kožním lékařství) při cílené léčbě kožních onemocnění
( náchylných k infekci nebo již infikovaných jako jsou akné, intertrigo - opruzení, kožní mykózy-
plísňová onemocnění kůže, bércové vředy) nebo v chirurgii k čištění a dezinfekci ran, k dezinfekci
rukou. Přípravek se může používat u dospělých, mladistvých i dětí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CYTEAL
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Cyteal
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na {léčivou látku/léčivé látky} nebo na kteroukoli další
složku přípravku Cyteal
- v místech blízko očí, protože přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s okem. Rovněž
nepoužívejte do uší při podezření či perforaci (protržení) ušního bubínku.
- k dezinfekci kůže před úkony a odběry (odběr krve, aplikace injekčních roztoků, různé punkce)
ani před invazivními úkony chirurgického charakteru jako jsou lumbální punkce, kanylace
centrálních žil a podobně. Rovněž nepoužívejte k desinfekci zdravotního materiálu a
chirurgických nástrojů!
Vzájemné působení s dalšími léčivými připravky
2/3
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vyhněte se současnému používání či použití jiných dezinfekciencií či obyčejných mýdel neboť tyto
mohou způsobit neúčinnost přípravku Cyteal.
Těhotenství a kojení
Používání přípravku u těhotné nebo kojící ženy nevyžaduje žádná zvláštní omezení či opatření
kromě opláchnutí bradavek vodou po použití Cytealu u kojící ženy.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CYTEAL POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Cyteal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek se používá neředěný s následným opláchnutím vodou anebo ředěný v poměru 1:10.
V gynekologii používejte přípravek neředěný s okamžitým následným opláchnutím (zevně) nebo ředěný
1:10 (např. sedací lázeň).
V kožním lékařství používejte Cyteal neředěný k namydlení s následným řádným opláchnutím anebo
ředěný v poměru 1:10.
V chirurgii používejte:
k dezinfekci ran přípravek ředěný v poměru 1:10 a
k dezinfekci rukou přípravek neředěný a poté řádně ruce opláchněte.
Přípravek je výlučně určen k zevnímu použití!
Nikdy nepoužívejte přípravek pro dezinfekci chirurgického materiálu (na nástroje nesplňuje předepsaná
kritéria).
Vždy po použití Cytealu řádně kůži opláchněte, zvláště po použití neředěného přípravku.
Používejte velmi opatrně na kůži nedonošenců či novorozenců a na porušenou kůži riziko průniku do
podkoží (poměr plocha/váha u novorozenců, popáleniny, otevřené velké rány).
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte okamžitě s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Cyteal nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
Přípravek je obvykle dobře snášen. Mohou se však objevit projevy lokální nesnášenlivosti: pocit
píchání, svědění, pálení, suché kůže, zčervenání, a to především v případě opakovaného používání.
Zřídka se může objevit přecitlivělost (alergie), projevující se vyrážkou. Nebezpečí celkové alergické
reakce je vzácné. Případný výskyt jakékoliv zevní reakce znamená okamžité ukončení používání tohoto
přípravku.
3/3
5. JAK PŘÍPRAVEK CYTEAL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek Cyteal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Po použití vždy přípravek dobře uzavřete!
Nikdy nezavírejte přípravek korkovým uzávěrem (možná vzájemná reakce s následnou neúčinností
přípravku).
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Cyteal obsahuje
- Léčivými látkami ve 100 ml kožní tekutiny jsou hexamidini diisethionas 100 mg, chlorhexidini
digluconatis solutio (20%) 100 mg, chlorcresolum 300 mg.
- Pomocnými látkami jsou lauramidopropylbetain, diolamid kyseliny kokosové, kyselina edetová,
lesní parfém, kyselina mléčná, čištěná voda.
Jak přípravek Cyteal vypadá a co obsahuje toto balení
Umělohmotné lahvičky s obsahem 250 ml, 500 ml a 1000 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci
Pierre Fabre Médicament
45 Place Abel Gance , 92654 Boulogne, Cedex, Francie
Výrobce
Pierre Fabre Médicament Production,
Rue du Lycée-Z.I. de Guiry, 45 500 Gien, Francie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Pierre Fabre Dermo Cosmetique Tchequie, s.r.o.
Prosecká 64, 19000 Praha 9,
Telefon:286 004 111
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.4.2011
Kožní podání
Reg.č.: 32/290/98-C
Použitelné do:
Č. š.:
Velikost balení: 250 ml (500 ml nebo 1000 ml) kožní tekutiny
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.
(Informace v Braillově písmu:) CYTEAL

Recenze

Recenze produktu CYTEAL 1X500ML Tekutina k zev. užití

Diskuze

Diskuze k produktu CYTEAL 1X500ML Tekutina k zev. užití

Přidat nový příspěvek do diskuze