Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Kód výrobku: 19541
Kód EAN: 8711218500009
Kód SÚKL: 32095
Držitel rozhodnutí: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Indikace u muže Potlačení intenzity patologicky změněného pohlavního pudu (sexuální deviace). Antiandrogenní léčba inoperabilního karcinomu prostaty. Indikace u ženy Těžké známky androgenizace, např. hirsutismus vysokého stupně (výrazně zvýšené ochlupení obličeje a těla), těžká androgenní alopecie (androgenně podmíněné silné vypadávání vlasů až k vytvoření pleše) často spojená s těžkými formami akné a seborey.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls93375/2011 a příloha ke sp.zn.
sukls33789/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CYPROPLEX
Tablety
Cyproteroni acetas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Cyproplex a k čemu se používá
2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cyproplex užívat
3. Jak se přípravek Cyproplex užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Cyproplex uchovávat
6. Další informace
1. Co je přípravek Cyproplex a k čemu se používá
Cyproplex je hormonální přípravek s antiandrogenním účinkem. Potlačuje účinek mužských pohlavních
hormonů (androgenů).
Cyproplex se používá
U mužů
- ke zmírnění příznaků karcinomu prostaty, pokud se objevily metastázy, a pokud se léčba jinými léky
snižujícími hladinu androgenů v těle (látky podobné hormonu LHRH) nebo chirurgické odstranění
tumoru jeví neefektivní, nemožné nebo nežádoucí
- k léčbě vedlejších účinků hormonální léčby (zarudnutí kůže) látkami typu LHRH u mužů
- k léčbě návalů horka, k nimž může docházet během léčby jinými přípravky užívanými při rakovině
prostaty nebo po chirurgické kastraci u mužů
- k regulaci libida u dospělých muži, kteří mají zvýšený zájem o sex (hypersexualita) popř. sexuální
deviaci.
U žen
- k léčbě těžkých příznaků maskulinizace (např. růst nežádoucího ochlupení, plešatost, akné)
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cyproplex užívat
2/7
Neužívejte přípravek Cyproplex
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cyproteron acetát nebo na kteroukoli další složku přípravku
- při celkové sešlosti spojené s výraznou slabostí (kachexie), nevztahuje se na karcinom prostaty
- při onemocnění jater, například při Dubinovu-Johnsonovu syndromu (dědičná porucha
charakterizovaná celoživotní lehkou žloutenkou) nebo při Rotorovu syndromu (žloutenka v dětství
vzhledem k narušenému vylučování žluči)
- u tumorů jater v minulosti nebo stávajících (nevztahuje se na metastázy karcinomu prostaty)
- při těžké depresi, kterou trpíte po mnoho měsíců
- při vzniku krevních sraženin (trombóze, embolii) nyní nebo v minulosti
- u těžkého diabetu
- u abnormálních červených krvinek (srpkovitá anémie)
- u žen, které v předchozím těhotenství trpěly žloutenkou, přetrvávajícím svěděním nebo puchýři
- během těhotenství a kojení
- před ukončením puberty
- pokud Vám byl v minulosti diagnostikován meningeom (obvykle benigní nádor vycházející ze tkáně,
která vystýlá prostor mezi mozkem a lebkou). V případě pochyb se obraťte na svého lékaře
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cyproplex je zapotřebí:
Varování všichni pacienti
- Léčba cyproteron acetátem může vést k poruchám jaterních funkcí, někdy s těžkým několika
měsíčním průběhem. Lékař vám bude pravidelně kontrolovat krevní hodnoty, moč a jaterní funkce.
- Pacienti trpící diabetem jsou lékařem pravidelně a často kontrolováni. Může dojít ke změnám
v potřebě inzulinu nebo léků snižujících hladinu krevního cukru.
Varování muži
- Konzumace alkoholu u mužů snižuje účinnost přípravku Cyproplex na tlumení nadměrného zájmu o
sex.
- Účinek cyproteron acetátu při léčbě nadměrného zájmu o sex se někdy dostaví za několik týdnů,
někdy dokonce až za několik měsíců. Užívání přípravku Cyproplex není náhradou za psychoterapii a
jiná opatření.
- Pokud máte potíže s plodností, lékař před zahájením léčby patrně přezkoumá vaše sperma.
Varování ženy
- Cyproplex vám musí být předepsán specialistou se zkušenostmi s hormonální léčbou.
- Lékař před zahájením léčby patrně zajistí gynekologické vyšetření.
- Ženy s následujícími chorobami musí pokyny lékaře zvláště pečlivě dodržovat hrozí vyšší riziko
nežádoucích účinků:
vysoký krevní tlak,
diabetes,
epilepsie
roztroušená skleróza
onemocnění dané poruchou tvorby krevního barviva (porfyrie),
vrozená hluchota (otoskleróza)
svalové křeče (tetanie)
- Před zahájením léčby se ujistěte, zda nejste těhotná a zamezte otěhotnění během ní. Proto musí být
lék užíván v kombinaci s orální antikoncepcí. Viz bod Jak se přípravek Cyproplex užívá.
- Jestliže zvracíte, popř. máte průjem, ochranný antikoncepční účinek není jistý, i když antikoncepci
užíváte. Pokračujte v léčbě a po zbytek cyklu používejte navíc kondom. Pokud během období bez
3/7
antikoncepce nedojde ke krvácení, nezačínejte s užíváním léku, dokud se nepřesvědčíte, že nejste
těhotná.
- Nezastavujte léčbu, pokud dojde k mírnému krvácení i mimo období bez antikoncepce.
- Pokud dochází k opakovanému nebo soustavnému krvácení, poraďte se s lékařem.
- Ženy, které přípravek užívají v kombinaci s antikoncepcí, mají vyšší riziko poruch krevní srážlivosti
(trombózy).
- Pokud máte jít na operaci nebo jste dlouhodobě upoutána na lůžko, lékař může léčbu zastavit.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Léky uvedené v tomto bodě možná znáte pod jiným názvem, často pod názvem značkového preparátu.
Uvádíme pouze léčivé látky či terapeutické skupiny, nikoli obchodní názvy. Proto se vždy pečlivě
podívejte na obal nebo do příbalové informace a zjistěte si název léčivé látky v léku, který užíváte.
Interakce znamená, že se účinky více léků nebo látek mohou vzájemně ovlivňovat nebo vytvářet
nežádoucí účinky. K interakci může dojít, jestliže jsou tyto tablety užívány s těmito léky:
- Inzulín nebo látky snižující hladinu krevního cukru (například metformin, tolbutamid, glibenklamid,
gliklazid) potřeba těchto léků se při společném podávání může změnit.
Těhotenství a kojení
U žen v plodném věku je nutné před nasazením léčby a v průběhu léčby v případě, že nedochází
k menstruačnímu krvácení, vyloučit těhotenství.
Cyproplex lze u žen v plodném věku podávat pouze v kombinaci s antikoncepčním přípravkem.
Těhotenství
Neužívejte přípravek Cyproplex, jestliže jste těhotná.
Kojení
Neužívejte přípravek Cyproplex, jestliže kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Může se vyskytnout únava a slabost, zvláště během prvního týdne léčby. V takovém stavu neřiďte
dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku
Tyto tablety obsahují laktózu. Jestliže vás lékař informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů,
kontaktujte jej před užitím tohoto léčivého přípravku.
3. Jak se přípravek Cyproplex užívá
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Muži:
4/7
Karcinom prostaty
Obvyklá dávka přípravku jsou 2 tablety 2 3 x denně (= 24 hodin).
Léčbu nepřerušujte a nesnižujte dávku, pokud se dostaví zlepšení.
Zahájení léčby s látkami typu LHRH:
Obvyklá dávka přípravku jsou 2 tablety 3x (=24 h) po prvních 5-7 dní.
Poté zahajte hormonální léčbu látkami typu LHRH a pokračujte v užívání přípravku Cyproplex po 3 4
týdny.
Během léčby látkami typu LHRH může lékař dávku snížit na 2 tablety dvakrát denně.
Léčba návalů horka během hormonální léčby látkami typu LHRH nebo po chirurgické kastraci:
Obvyklá dávka přípravku jsou 2 tablety 1 2x denně.
Nadměrný zájem o sexu nebo sexuálně abnormální chování:
Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta 2x denně (24 hodin). Pokud to bude zapotřebí, dávku lze
krátkodobě zvýšit. Někdy je také potřebné snížit dávku na tablety dvakrát denně.
Lékař bude při nastavování udržovací dávky nebo ukončení léčby dávku snižovat postupně.
Ženy:
Dávky u žen v plodném věku s pravidelným menstruačním cyklem:
S léčbou se začíná v první den krvácení (první den menstruačního cyklu). Budete užívat 2 tablety po jídle
od prvního do desátého dne cyklu. Kromě toho je třeba užívat vhodnou estrogenovou nebo kombinovanou
(estrogen a gestagen) orální antikoncepci, a to od prvního do 21. dne cyklu. Od 22. do 28. dne cyklu (po
sedm dní) se přípravek neužívá, a obvykle dojde k menstruačnímu krvácení. Přesně čtyři týdny (jeden
plný cyklus) po počátku prvního užívání, v týž den v týdnu, začnete užívat další sérii přípravku Cyproplex
a budete jej užívat po deset dní. Ve stejný den začnete také užívat orální antikoncepci. Pokud nedojde
k menstruačnímu krvácení, před dalším užíváním přípravku je třeba vyloučit možnost těhotenství. Pokud
dojde ke zlepšení, lékař může dávku snížit na 1 nebo tablety.
Dávky u ženy v plodném věku s nepravidelným menstruačním cyklem nebo bez menstruačního krvácení:
Po vyloučení těhotenství může léčba začít ihned po jejím předepsání. Na rozdíl od žen v plodném věku
s pravidelným menstruačním cyklem zde antikoncepční ochrana nenastává už od prvního dne.
Je proto nutno používat i mechanickou antikoncepci (tj. bariérovou metodu, např. kondom) po prvních 14
po sobě jdoucí dní užívání perorální antikoncepce. První den léčby je považován za první den cyklu. Další
léčba probíhá tak, jak je popsáno u žen s pravidelným menstruačním cyklem. Ke krvácení z vysazení
patrně dojde během období bez léku.
Dávky u žen, které už nemenstruují (po menopauze):
Doporučená dávka je až 1 tableta denně (= 24 hod.) po 21 dní, a poté 7denní období bez tablet.
Cyproplex lze užívat samotný nebo lze v kombinaci s antikoncepcí. Dávka je stejná jako pro ženy
v plodném věku.
Dávky u žen po odstranění dělohy:
Doporučená dávka je až 1 tableta denně. Užívá se nepřetržitě, nebo po 21 dní s následným 7denním
obdobím bez tablet.
Děti:
Užívání přípravku Cyproplex není doporučeno u dětí a dospívajících do 18 let.
Způsob podání
Tablety pokud možno užívejte po jídle a zapíjejte sklenicí vody.
5/7
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cyproplex, než jste měl(a):
Pokud jste užil(a) více přípravku, než je předepsaná dávka, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cyproplex
- Pokud jste zapomněl(a) užít některou dávku, užijte ji co nejdříve. Pokud je však téměř čas vzít si dávku
následující, zmeškanou dávku vynechejte a pokračujte v užívání podle plánu.
- Neberte dvojitou dávku. V případě pochybností se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
- Ženy v plodném věku, které cyproteron acetát kombinují s antikoncepčními pilulkami, musí v případě
vynechání pilulky a překročení 36hodinového intervalu mezi dávkami kontaktovat lékaře. Lékař
poskytne další informace.
Jestliže jste přestal(a) přípravek Cyproplex užívat
- Pokud tento lék užíváte na karcinom prostaty, léčbu nepřerušujte ani náhle neukončujte.
- Jestliže lék užíváte z jiných důvodů, léčbu náhle neukončujte. Příznaky, které jsou jím léčeny, se
mohou vrátit. Lékař bude dávky snižovat postupně.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Cyproplex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
Velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10
Časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000
Vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů stanovit
Obecné informace
Celkové příznaky jako je únava, deprese, bolesti hlavy, závratě a jsou velmi časté. Ostatní nežádoucí
účinky jako jsou žaludeční potíže, nevolnost, apatie nebo neklid jsou také běžné, a to zejména v 2. až 6.
týdnu léčby. Tyto příznaky obvykle rychle zmizí.
Velmi časté:
změny v tělesné hmotnosti (nárůst nebo pokles). V případě, že zaznamenáte zvýšení tělesné
hmotnosti, doporučuje se snížit příjem potravy
bolest hlavy, deprese
závrať (vertigo)
Časté:
neklid, apatie
žaludeční nevolnost, pocit na zvracení (nauzea)
kožní reakce, změny v růstu v ochlupení
6/7
Vzácné:
svalová slabost
V souvislosti s dlouhodobým užíváním (roky) přípravku Cyproplex v dávkách 25mg/den a vyšších byl
hlášen výskyt meningeomů.
Velmi vzácné:
dušnost
snížená jaterní funkce, zežloutnutí kůže, očního bělma a nehtů (žloutenka) (viz také bod Zvláštní
opatrnosti při použití přípravku Cyproplex je zapotřebí) - tento stav je pravděpodobnější u
starších pacientů s rakovinou, kteří dlouhodobě užívají vysoké dávky.
U mužů:
Velmi časté: snížený zájem o sex a snížená potence, růst prsů (v 10 20 % případů)
Časté: snížená tvorba spermatu
U žen:
Velmi časté: bolest, napětí nebo zvětšení prsních žláz při zahájení léčby, nepravidelná nebo chybějící
menstruace
Časté: snížený zájem o sex
5. Jak přípravek Cyproplex uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25C, v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
6. Další informace
Co Cyproplex obsahuje
- Léčivou látkou je cyproteroni acetas. Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 50 mg.
- Pomocnými látkami jsou: bramborový škrob, monohydrát laktózy, krospovidon, natrium-lauryl-sulfát,
hyproloza,mastek, magnesium-staerát, koloidní bezvodý oxid křemičitý
Jak Cyproplex vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety bílé, kulaté, ploché tablety, na jedné straně půlící rýha, na druhé straně vyraženo CYPROT
50.
Velikost balení
20, 30, 50 nebo 100 tablet.
7/7
Držitel rozhodnutí o registarci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Komárov, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 31.8.2011

Recenze

Recenze produktu CYPROPLEX 50X50MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CYPROPLEX 50X50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze