Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CARDINAL HEALTH
Kód výrobku: 110839
Kód EAN: 3592619064803
Kód SÚKL: 126787
Držitel rozhodnutí: CARDINAL HEALTH
Přípravek Curacné se užívá k léčbě těžkých forem akné (jako je nodulární akné nebo akné conglobata, nebo akné s rizikem trvalého zjizvení) resistentním jak vůči standardní léčbě perorálně podávanými antibiotiky, tak vůči léčbě lokálními přípravky (krém, gel, mast nebo kožní roztok). Přípravek Curacné by měl předepisovat pouze lékař, který má zkušenosti s užíváním a se sledováním účinků retinoidů k léčení těžkých forem akné. Přípravek Curacné není určen pro léčbu juvenilního akné a jeho užívání se nedoporučuje pro léčbu dětí mladších 12 let věku.

Příbalový leták

1/12
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls138596/2009 a příloha ke
sp.zn.sukls195144/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO PACIENTA
CURACNÉ 40 mg
měkká tobolka
Isotretinoinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE CURACNÉ 40 mg, měkké tobolky (dále jen CURACNÉ) A K ČEMU SE UŽÍVÁ
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT PŘÍPRAVEK
CURACNÉ
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CURACNÉ UŽÍVÁ
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
5. JAK PŘÍPRAVEK CURACNÉ UCHOVÁVAT
6. DALŠÍ INFORMACE
1. CO JE PŘÍPRAVEK CURACNÉ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek CURACNÉ obsahuje léčivou látku isotretinoin, což je léčivá látka, která patří do
skupiny léčiv známých jako retinoidy.
Přípravek CURACNÉ se užívá k léčbě těžkých forem akné (jako je nodulární akné nebo akné
conglobata,nebo akné s rizikem trvalého zjizvení) resistentním jak vůči standardní léčbě
perorálně podávanými antibiotiky, tak vůči léčbě lokálními přípravky (krém, gel, mast nebo
kožní roztok).
Přípravek CURACNÉ by měl předepisovat pouze lékař, který má zkušenosti s užíváním a se
sledováním účinků retinoidů k léčení těžkých forem akné.
Přípravek CURACNÉ není určen pro léčbu juvenilního akné a jeho užívání se nedoporučuje
pro léčbu dětí mladších 12 let věku.
2/12
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CURACNÉ
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek CURACNÉ
jestliže jste těhotná nebo kojíte, nebo chcete otěhotnět, jste žena v plodném věku a
nedodržujete všechna opatření požadovaná v rámci této léčby k zabezpečení účinné
antikoncepce (viz rámeček Důležité informace v souvislosti s těhotenstvím a
kojením);
jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický/á) na kteroukoli složku přípravku CURACNÉ,
zejména na isotretinoin, arašídy nebo na sóju;
jestliže trpíte jaterní insuficiencí (závažnou poruchou činnosti jater);
jestliže máte hypervitaminózu A (nadměrné množství vitaminu A);
jestliže máte nadměrně zvýšenou hladinu lipidů (tuků) v krvi (cholesterol,
triglyceridy);.
jestliže se současně léčíte některým antibiotikem ze skupiny tetracyklinů.
Prosím informujte svého lékaře
pokud Vaše anamnéza zahrnuje depresi nebo jiné duševní problémy (viz kapitola č. 4.:
Možné nežádoucí účinky);
pokud máte problémy s ledvinami, lékař může dávku isotretinoinu upravit;.
pokud máte nadváhu nebo trpíte cukrovkou, vysokou hladinou cholesterolu nebo
triglyceridů v krvi, nebo máte vysokou spotřebu alkoholu;
V těchto případech lze zpozorovat zvýšení hladiny lipidů a glyceridu v krvi;
Jestliže budete spadat do některé z těchto skupin, může Vám lékař naordinovat
pravidelné krevní testy;
Máte-li cukrovku, pak v průběhu léčby přípravkem věnujte zvýšenou pozornost
sledování hladiny glukózy v krvi;
pokud trpíte jaterním onemocněním;
Přípravek CURACNÉ může zvýšit hladiny transamináz (jaterních enzymů). Lékař
Vám naordinuje pravidelné krevní testy před zahájením léčby i po jejím ukončení ke
zjištění stavu jater.
Trvalé zvýšení hladiny těchto enzymů může lékaře vést k tomu, že sníží dávky
přípravku CURACNÉ nebo, že léčbu přeruší;
pokud se ve Vaší anamnéze objevují střevní problémy.
Okamžitě ukončete léčbu a bez prodlení informujte svého lékaře
pokud v průběhu léčby nebo v době jednoho měsíce po jejím ukončení otěhotníte.
pokud se u Vás vyskytne:
o obtížné dýchání, svědění anebo kožní vyrážka;
Tyto symptomy mohou být projevem alergické kožní reakce.
o bolest hlavy doprovázená nevolností, zvracením nebo poruchou vidění;
3/12
o prudká bolest žaludku, nevolnost nebo zvracení, nebo se může objevit závažný
průjem s příměsí krve ve stolici;
o obtíže při močení až neschopnost močit;
o poruchy vidění a nebo zhoršení vidění ve tmě;
o poruchy psychiatrického rázu, zejména příznaky deprese (velká sklíčenost
nebo záchvaty pláče, uvažování o sebepoškození nebo o opuštění rodiny nebo
přátel);
pokud se u Vás vyskytne zežloutnutí očí nebo pokožky, případně závratě.
Zvláštní varování pacientkám:
Užívání v období těhotenství a kojení:
V období těhotenství a kojení je užívání přípravku CURACNÉ přísně zakázáno (viz rámeček s
Důležitými informacemi v souvislosti s těhotenstvím a s kojením).
4/12
Důležité informace v souvislosti s těhotenstvím a s kojením
V období těhotenství a kojení je přípravek isotretinoin velmi přísně kontraindikován
Přípravek CURACNÉ je TERATOGENNÍ. To znamená, že pokud v průběhu léčby nebo během
jednoho měsíce po jejím ukončení otěhotníte, může tento přípravek vážně poškodit vyvíjející se
plod:
Grafické znázornění možných vnějších poškození
vyvíjejícího se plodu, v případě otěhotnění během léčby
isotretinoinem: mohlo by dojít k tomu, že by se dítě narodilo
bez uší, nebo, že by uši dítěte byly umístěny příliš nízko, nebo
že by dítě mělo velkou hlavu a malou bradu, abnormality
v oblasti očí a deformace patra (rozštěp).
Často také dochází k poškozením vnitřních orgánů. Tato
postihují srdce, brzlík, nervovou soustavu a příštítná tělíska.
Tento přípravek může také způsobit spontánní potrat.
Přípravek CURACNÉ nesmí užívat žena
pokud je těhotná nebo má v úmyslu otěhotnět v průběhu léčby nebo během jednoho měsíce
po jejím ukončení;
pokud kojí, protože isotretinoin přechází do mateřského mléka a může vážně dítě poškodit.
Tzv. Program prevence otěhotnění stanoví, že žena v plodném věku může podstoupit léč-
bu přípravkem Curacné pouze, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
Podmínky pro předepisování a podávání přípravku CURACNÉ ženám v plodném věku:
Žena si je vědoma a pochopila teratogenní rizika (možnost poškození vývoje plodu)
Žena si je vědoma a souhlasí s nutností účinné nepřerušované antikoncepce a obdržela od
svého lékaře informace o opatřeních, jejichž cílem je zabránit otěhotnění a příručku
vysvětlující různé metody antikoncepce.
Lékař může doporučit ženě vyšetření u gynekologa, pokud to uzná za vhodné.
Žena si je vědoma a souhlasí s nutností používat alespoň jednu účinnou metodu
antikoncepce, ale nejlépe dvě doplňující se metody antikoncepce, včetně metody bariérové:
o alespoň 1 měsíc před zahájením léčby přípravkem CURACNÉ;
o během celého období léčby přípravkem;
o po dobu 5 týdnů po ukončení léčby.
Tyto podmínky se týkají dokonce i žen, které nejsou průběžně sexuálně aktivní nebo nemají
menstruaci.
Žena si je vědoma a akceptuje nutnost podstoupit test na těhotenství každý měsíc podle
předpisu svého lékaře:
o minimálně 1 měsíc před zahájením léčby přípravkem CURACNÉ. Tento test
podstoupí během prvních 3 dnů menstruačního cyklu (periody);
o každý měsíc v průběhu léčby;
o a za 5 týdnů po jejím ukončení.
5/12
Výsledek každého testu musí být negativní: v průběhu léčby a po dobu jednoho mě-
síce po ukončení léčby u ženy nesmí dojít k otěhotnění.

Žena potvrdila, (osobně nebo dospělá osoba, která za ni nese právní odpovědnost), že
pochopila rizika a že souhlasí s léčbou a s nutnosti antikoncepčních opatření:
o že byla informována o riziku spojeném s podstoupením léčby přípravkem
CURACNÉ;
o že bude dodržovat Program prevence těhotenství.
6/12
Zvláštní upozornění pro muže:
Sám můžete tento přípravek užívat bez obav z poškození plodnosti nebo vývoje plodu.
Předepisování tohoto přípravku mužům se neřídí žádnými zvláštními podmínkami: nebylo
prokázáno, že by užívání isotretinoinu mělo nepříznivý vliv na plodnost nebo na potomstvo
mužů.
Nedávejte, prosím, svůj lék nikomu jinému, zejména ne žádné ženě.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a
to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Informujte svého lékaře nebo lékárníka,
že již užíváte přípravek CURACNÉ.
V průběhu léčby tímto přípravkem neužívejte žádná léčiva obsahující vitamin A nebo
tetracykliny.
Užívání isotretinoinu současně s topickými keratolytickými nebo exfoliativními přípravky
proti akné se nedoporučuje, neboť by mohlo dojít k výskytu zhoršení případného lokálního
podráždění.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Protože bylo popsáno několik případů šerosleposti, které se objevily v průběhu léčby
isotretinoinem a protože nástup této poruchy byl u některých pacientů náhlý, je při řízení
motorových vozidel a při obsluze strojů třeba zvýšené opatrnosti.
Tyto nežádoucí účinky bývají přechodného rázu a po ukončení léčby obvykle samy odezní.
Důležité informace o některých složkách přípravku CURACNÉ:
Tento přípravek obsahuje sójový olej.
Neužívejte přípravek, jste-li alergický (á) na arašídy nebo na sóju.
Rady na každý den:
Jestliže v průběhu léčby zaznamenáte výskyt suché pleti nebo rtů, ošetřete pokožku
zvlhčujícím krémem nebo mastí a rty potřete balzámem na rty.
V průběhu léčby se celkově vyhýbejte látkám, které mohou způsobit podráždění
pokožky (například peelingovému krému).
Nevystavujte se nadměrně slunečnímu svitu: v průběhu léčby může přípravek
CURACNÉ zvýšit Vaši citlivost vůči slunečnímu záření.
Jestliže se nebudete moci vyvarovat pobytu na slunci, použijte opalovací krém s
ochranným faktorem (minimálně SPF 15) .
Nenavštěvujte solária a nepoužívejte solární boxy nebo UV lampy.
Neprovádějte depilaci voskem v průběhu léčby a alespoň 6 měsíců po jejím ukončení.
Dále se nepodrobujte chirurgickým metodám léčení, jako je dermabraze a laserová
terapie (kosmetické postupy, jejichž cílem je vyhladit pleť a odstranit jizvy a známky
stárnutí). Tyto postupy mohou způsobit zjizvení pokožky, hypo/hyperpigmentaci
(skvrny či zbarvení pleti) a odchlípení epidermu.
Jestliže v průběhu léčby zaznamenáte pocit suchých očí, používejte raději místo
kontaktních čoček brýle.
Sluneční brýle ochrání vaše oči před oslněním.
7/12
Při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů v noci buďte vždy opatrný(á),
protože může dojít k náhlé poruše vidění (významné zhoršení zrakové ostrosti).

V průběhu léčky přípravkem CURACNÉ se vyvarujte vynaložení značné fyzické
námahy, protože v souvislosti s léčbou se mohou příležitostně objevit bolesti kloubů a
svalů.
Během léčby a po dobu 1 měsíce od ukončení léčby nesmíte darovat krev. Kdyby
dostala vaši krev těhotná žena, mohlo by se jí narodit dítě se závažnými vrozenými
vadami (abnormalitami).
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CURACNÉ UŽÍVÁ
Dávkování:
Vždy užívejte přípravek CURACNÉ přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý
(á), poraďte se se svým lékařem nebo s lékárníkem.
Obvyklá počáteční dávka je 0,5 mg přípravku na 1 kg tělesné váhy denně( 0,5mg/kg/den) .
U většiny pacientů se bude dávka pohybovat mezi 0,5 - 1mg/kg denně.
Jestliže máte pocit, že účinek CURACNÉ je příliš silný, nebo naopak příliš slabý, obraťte se
na svého lékaře.
Tobolky se užívají jednou nebo dvakrát denně při jídle. Tobolky spolkněte celé, aniž byste je
rozkousali nebo vysáli.
Pacienti s těžkou formou renální insuficience
Pacienti, kteří mají těžkou formu renální insuficience, by měli léčbu zahájit dávkou nižší
( např. 10mg/den.)
Děti
Přípravek CURACNÉ se nedoporučuje pro léčbu prepubertální akné u dětí mladších 12 let
věku.
Pacienti se známkami nesnášenlivosti
U pacientů, u nichž se vyskytují známky závažné nesnášenlivosti s doporučenou denní
dávkou, může lékař pokračovat s léčbou s nejvyšší tolerovanou dávkou tímto pacientem.

Doba trvání léčby:
Léčebná kúra přípravkem CURACNÉ trvá 16 až 24 týdnů. Obvykle lze zlepšení pleti ještě
pozorovat i 8 týdnů po ukončení léčby.
Proto počkejte alespoň do uplynutí těchto 8 týdnů před zahájením další kúry. Většina
pacientů potřebuje jen jednu léčebnou kúru.
Jestliže jste užila více přípravku CURACNÉ než jste měla
Při předávkování přípravkem CURACNÉ, se u Vás může vyskytnout hypervitaminóza A,
která se projevuje intenzivními bolestmi hlavy, nevolností nebo zvracením, ospalostí,
podrážděností a svěděním.
8/12
Neprodleně se obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo na pohotovost v nejbližší
nemocnici.
Jestliže jste zapomněla užít přípravek CURACNÉ:
Jestliže zapomenete užít přípravek CURACNÉ, nezdvojujte následující dávku, abyste
vynechanou dávku doplnil(a) , ale pokračujte v užívání podle svého obvyklého dávkování.
Budete-li mít jakékoli další dotazy, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého
lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CURACNÉ nežádoucí účinky, které se ale
nemusejí vyskytnout u každého.
Tyto účinky se často upravují během léčby, po ukončení léčby nebo ustupují při změně
dávkování (poraďte se se svým lékařem). Váš lékař vám může v této situaci pomoci.
Vyhodnocení nežádoucích účinků je založené z následující frekvence jejich výskytu:
Velmi časté: výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů
Časté: u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 léčenýchpacientů
Méně časté: u méně než 1 ze 100, ale u více než 1 z 1000 léčených pacientů
Vzácné: u méně než u 1 z 1000, ale u více než 1 z 10.000 léčených pacientů
Velmi vzácné: méně než u 1 z 10.000 léčených pacientů, neznámo (není možné odhadnout na
základě dostupných údajů).
Psychiatrické poruchy dá anglickým harmonizovaným
Ve výjimečných případech u pacientů během užívání isotretinoinu, nebo krátce po ukončení
léčby, došlo budˇto ke vzniku deprese nebo k jejímu zhoršení, popř. se vyskytly jiné závažné
duševní problémy.
Mezi příznaky patří sklíčenost, úzkost, změny nálady, záchvaty pláče, podrážděnost, ztráta
radosti či zájmu o sport a společenské aktivity, nadměrný nebo nedostatečný spánek, změny
hmotnosti nebo chuti, horší výsledky ve škole nebo v práci, či problémy s koncentrací.
Ve velmi málo případech došlo k tomu, že někteří pacienti pomýšleli na to, že si způsobí
nějaké poškození nebo se zabývali myšlenkami o ukončení svého života (sebevražedné
úmysly), přičemž někteří se mohou rozhodnout tyto úmysly realizovat.Jsou hlášení, že se
někteří z těchto pacientů nejevili být depresivními.
Podle dostupných zpráv se velmi vzácně mohou pacienti, kteří užívají přípravek CURACNÉ,
stát agresivními nebo násilnými.
Informujte svého lékaře o tom, zda máte v anamnéze duševní chorobu, včetně deprese,
sebevražedného chování nebo psychózy (ztráta kontaktu s realitou, například slyšení hlasů
nebo vidění věcí, které neexistují), nebo, zda člen Vaší rodiny trpí nebo trpěl nějakým
duševním problémem.
Informujte svého lékaře, jestliže užíváte léky proti těmto stavům.
Budete-li se domnívat, že u Vás došlo k výskytu některého z těchto duševních stavů, obraťte
se ihned na svého lékaře. Může vám doporučit, abyste přestal (a) isotretinoin užívat.
Přerušení užívání isotretinoinu však nemusí být dostačující pro vymizení příznaků a Váš lékař
bude moci zajistit další nezbytnou lékařskou pomoc.
9/12
Účinky na metabolismus a biologické abnomálie
U pacientů, kteří užívajících isotretinoin, se velmi vzácně vyskytne potřeba zvýšeného
pití a močení.
Tyto symptomy souvisejí s přítomností cukru v moči a se zvýšením hladiny cukru
v krvi, což může být příznakem onemocnění cukrovkou.
V tomto případě se obraťte na svého lékaře.
Velmi často se objeví anémie, zvýšená rychlost sedimentace krve, snížený nebo
zvýšený počet krevních destiček.
Běžně dochází ke zvýšení hladiny glukózy a cholesterolu v krvi, ke snížení počtu
bílých krvinek.
Velmi často se vyskytne nárůst hladiny krevních triglyceridů, snížení HDL, nárůst
hladiny transamináz .
Často se vyskytne bílkovina nebo krev v moči.
Na podkladě vyhodnocení těchto účinků Vám lékař může předepsat krevní testy a přijme
potřebná opatření.
Poruchy imunitního systému
K projevu alergické kožní reakce dochází vzácně (anafylaktické reakce),
hypersensitivita.
Účinky na nervový systém
U pacientů, kteří souběžně s isotretinoinem užívají určitá antibiotika (tetracyklin), se
velmi vzácně vyskytly případy benigní intrakraniální hypertenze.
Tato hypertenze se projevuje trvalými bolestmi hlavy doprovázených nevolností,
zvracením a poruchami zraku, únavou a někdy křečemi.
Okamžitě přestaňte užívat přípravek CURACNÉ a co nejdříve kontaktujte svého
lékaře.
Účinky na sluch a na zvukovody
K ohlášení výskytu poruch sluchu došlo velmi vzácně.
Gastrointestinální účinky
Případy závažných gastrointestinálních poruch (například pankreatitidy,
gastrointestinálního krvácení, kolitidy a zánětlivá onemocnění) se vyskytly velmi
vzácně V případě prudké bolesti v břiše, doprovázené průjmem s přítomností krve
nebo bez krve ve stolici, nevolnosti a zvracení, přestaňte isotretinoin užívat a co
nejdříve vyhledejte svého lékaře.
Účinky na játra
Pokud u Vás došlo k zežloutnutí očí, se zvýšeným pocitem únavy, může se jednat o
projev hepatitidy.
I když se bude jednat u pacientů, kteří užívají přípravek CURACNÉ, o velmi vzácně
se vyskytující jev, přestaňte přípravek užívat a kontaktujte svého lékaře.
Účinky na ledviny
U pacientů užívajících CURACNÉ byly zpozorovány velmi vzácné případy výskytu
zánětu ledvin. Mezi projevy tohoto onemocnění patří zvýšená únava, obtíže při
močení, neschopnost močit a otoky očních víček.
10/12
Jestliže zjistíte v průběhu užívání isotretinoinu u sebe tyto projevy, přestaňte přípravek
užívat a kontaktujte svého lékaře.
Účinky na kůži a na sliznice
Velmi vzácně se někdy během prvních několika týdnů léčby může Vaše akné zhoršit.
Na pleti se velmi vzácně vyskytnou zánětlivé léze.
V případě dodržování léčby však často dochází ke zmírnění akné a dalších příznaků.
Častým jevem je kožní vyrážka, mírné svědění a mírná deskvamace. Pokožka může
zarudnout a stát se jemnější, zejména na tváři.
Velmi časté: suchá kůže, zejména na tváři a rtech.
Velmi časté: rozpraskaná kůže a suché rty.
Velmi vzácně se mohou objevit lokalizované bakteriální infekce doprovázené otokem,
zarudnutím nebo hnisáním, např. v nehtovém lůžku.
Velmi vzácně může dojít ke zhoršení stavu nehtů, k nadměrné pigmentaci pokožky
obličeje, ke změnám textury vlasů a ke zvýšení ochlupení těla.
Ke zvýšení potivosti a svědění může dojít velmi zřídka.
Přípravek CURACNÉ může během léčby způsobit vyšší citlivost na sluneční svit (viz
Rady pro běžný život, kapitola 2.).
Po dlouhodobějším užívání isotretinoinu můžete zpozorovat vyrážku, změnu kvality
vlasů (buďto se bude jednat o úbytek vlasů nebo méně častěji o jejich zhoustnutí).
Neznámá četnost: závažná kožní vyrážka (erythema multiforme, Stevens-Jonhsonův
syndrom a toxická epidermální nekrolýza), které mohou být potenciálně životu
nebezpečné a vyžadují okamžitou lékařskou péči. Tyto příznaky se zpočátku projevují
jako kruhové skvrny, často s puchýřky uprostřed, obvykle na pažích a rukách nebo na
nohách a chodidlech; v závažnějších případech se mohou puchýřky objevit i na
hrudníku a zádech. Mohou se objevit i další příznaky, jako například oční infekce
(zánět spojivek) či vřídky v ústech, v krku či v nose. Závažné formy vyrážky se
mohou rozvinout až do rozsáhlého odlupování kůže, které může být životu
nebezpečné. Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází bolest hlavy,
horečka, bolesti celého těla (příznaky podobné chřipce).
Objeví-li se vyrážka nebo uvedené kožní příznaky, ihned přestaňte Curacne užívat a
obraťte se na svého lékaře.
Účinky na dýchací ústrojí
Často se může vyskytnout pocit sucha v nose, krvácení z nosu a zánět nosohltanu.
Velmi zřídka se může objevit pocit sucha v hrdle, může dojít i k bronchospasmu
( akutní sevření dýchacích cest) což může mít za následek vznik určité ochraptělosti.
Účinky na oči
Přípravek může velmi vzácně zhoršit vidění v noci a může způsobit náhlé poruchy
zraku.
Tento účinek bývá dočasný a jen zřídka přetrvává po ukončení léčby.
Podle některých pacientů došlo u nich ke změnám barevného vidění.
Velmi často se vyskytuje zánět očního víčka, katar spojivek, pocit podrážděných a
suchých očí, což může snížit snášenlivost kontaktních čoček.
Na ochranu očí před oslněním můžete potřebovat sluneční brýle.
Velmi vzácně byly pozorovány další účinky na oči, zejména pocit intenzivního
podráždění očí, zkalení rohovky, keratitida, šedý zákal, šeroplachost a poruchy vidění.
11/12
Jestliže Vám přípravek způsobí byť jen nepatrné problémy se zrakem, kontaktujte ihned
svého lékaře.
Účinky na kostru a svalstvo
u pacientů, kteří užívají isotretinoin, velmi často dochází k bolestem zad,.
často se vyskytují i bolesti svalů a kloubů, a proto je v průběhu léčby vhodné snížit
fyzickou zátěž.
Všechny tyto účinky bývají dočasné a po ukončení léčby vymizí.
velmi vzácně se vyskytly případy artritidy, kostních anomálií (například opožděný růst
a snížení hustoty kostní hmoty) a kalcifikace měkkých tkání. V případě nadměrné
fyzické námahy může u pacientů, kteří užívají isotretinoin, dojít ke zvýšení hladiny
enzymu uvolňovaného v krvi při poškození svalových vláken (kreatin-fosfokinázy).
Účinky na lymfatický systém
velmi vzácně došlo ke zduření lymfatických uzlin.
Jestliže bude projev některého z těchto nežádoucích účinků natolik závažný, nebo u Vás dojde
k výskytu i jiných nežádoucích účinků, než které jsou uvedeny v této příbalové informaci,
kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
5. JAK PŘÍPRAVEK CURACNÉ UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek CURACNÉ neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Přípravek uchovávejte v původním vnitřním obalu těsně
uzavřeném, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Když dokončíte léčbu, musíte vrátit všechny nepoužité tobolky lékárníkovi.
6. DALŠÍ INFORMACE
CURACNÉ 40 mg, měkké tobolky
- Léčivá látka:
isotretinoin..40 mg
- Pomocné látky:čištěný sójový olej, hydrogenovaný rostlinný olej, žlutý vosk.
.
Složení pouzdra tobolky: želatina, glycerol, čištěná voda, pasta červeného oxidu železitého
50% (E172).
Pasta žlutého oxidu železitého (E172), oxid titaničitý (E171) v glycerolu
12/12
Přípravek se dodává ve formě měkkých tobolek. Velikost balení je 30 tobolek.
Držitel rozhodnutí o registraci: Pierre Fabre Dermatologie, Boulogne, Francie
Výrobce: CATALENT FRANCE BEINHEIM SA,
74 rue Principale, 67930 BEINHEIM, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 27.7.2011.
Podmínky pro vystavení lékařského předpisu a pro dodání:
Přípravek CURACNÉ se vydává pouze na lékařský předpis, jedná se o léčivý přípravek, který
v průběhu léčby bude vyžadovat zvláštní sledování pacienta.
Pro ženy v plodném věku:
Před vystavením předpisu musí pacientka podepsat souhlas s péčí a s antikoncepcí.
Doba předpisu se vymezuje na zajištění množství léčivého přípravku na dobu jednoho
měsíce léčby. Pro pokračování v léčbě bude třeba vystavit nový předpis.
Přípravek musí být vydán nejpozději do 7 dnů od data vystavení předpisu.
Přípravek bude vydán pouze na základě kontroly následujících povinných prohlášení
uvedených na předpisu:
o Pro vystavení prvního předpisu:
podpis na formuláři se souhlasem s péčí a s antikoncepcí;
používání alespoň jedné účinné metody antikoncepce, a to alespoň jeden
měsíc předem;.
vyhodnocení úrovně porozumění ze strany pacientky;
datum těhotenského testu (stanovení hCG v plazmě).
o Pro vystavení dalších předpisů:
užívání účinné antikoncepce;
vyhodnocení úrovně porozumění ze strany pacientky;
datum posledního těhotenského testu (stanovení hCG v plazmě).
Další informace o přípravku CURACNÉ získáte od svého lékaře nebo lékárníka.

Recenze

Recenze produktu CURACNÉ 40 MG 30X40MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu CURACNÉ 40 MG 30X40MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze