Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

CURACNÉ 20 MG MĚKKÁ TOBOLKA 60X20MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48236

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CARDINAL HEALTH
Kód výrobku: 48236
Kód EAN:
Kód SÚKL: 75595
Držitel rozhodnutí: CARDINAL HEALTH
Přípravek Curacné je indikován pro léčbu těžkých forem akné (nodulární akné, akné conglobata nebo akné s rizikem trvalého zjizvení) resistentních jak vůči standardní léčbě perorálně podávanými antibiotiky, tak vůči léčbě lokálními přípravky. Přípravek Curacné může být užíván pouze na základě lékařského předpisu a pod dohledem odborného lékaře, který má zkušenosti s léčbou těžkých forem akné a je důkladně obeznámen s riziky spojenými s užíváním tohoto přípravku, zejména pak s rizikem malformací plodu v případě těhotenství, a je si vědom nezbytnosti lékařského dohledu. Přípravek Curacné není indikován pro léčbu juvenilního akné a není vhodný pro léčbu dětí mladších 12 let věku.

Příbalový leták

 

Sp.zn. sukls15376/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

CURACNÉ 10 mg měkká tobolka 
CURACNÉ 20 mg měkká tobolka 

Isotretinoinum 

 

 
 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. Co je přípravek CURACNÉ 10 mg, 20 mg, měkké tobolky (dále jen

 

CURACNÉ) a k čemu 

se užívá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CURACNÉ užívat 
3. Jak se přípravek CURACNÉ užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek CURACNÉ uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 

1. Co je přípravek CURACNÉ a k čemu se užívá 
 

Přípravek  CURACNÉ

 

obsahuje  léčivou  látku  isotretinoin,  což  je  léčivá  látka,  která  patří  do 

kategorie léčivých přípravků známých jako retinoidy. 
 
Přípravek CURACNÉ je indikován k léčbě těžkých forem akné (jako je nodulární akné nebo 
akné  conglobata  nebo  akné  s  rizikem  trvalého  zjizvení),  které  nereagují  na  standardní  léčbu 
orálními antibiotiky a lokální léčbu (krém, gel, mast nebo kožní roztok).  

 

Přípravek CURACNÉ by měl být předepisován pouze lékařem se zkušenostmi s užíváním a 
se sledováním účinků retinoidů v léčení těžkých forem akné.  
 
Přípravek  CURACNÉ  není  indikován  pro  léčbu  akné  vyskytujícího  se  před  pubertou  a 
nedoporučuje se pro děti mladší 12 let. 

 

 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CURACNÉ užívat 
 

Neužívejte přípravek CURACNÉ 

 

  jestliže  jste  těhotná  nebo  kojíte,  máte-li  v úmyslu  otěhotnět  nebo  jestliže  můžete 

otěhotnět  a  nedodržujete  opatření  požadovaná  v rámci  této  léčby  pro  ochranu  před 
otěhotněním (viz rámeček „Důležité informace k těhotenství a kojení“)

  jestliže  jste  alergický/á  na  isotretinoin  nebo  na  kteroukoliv  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), zejména na arašídy nebo sóju. 

  jestliže trpíte hepatickou insuficiencí (závažné onemocnění jater). 

  v případě hypervitaminózy A (velmi vysoká hladina vitaminu A v těle). 

  jestliže máte vysokou hladinu lipidů v krvi (cholesterol, triglyceridy). 

  jestliže užíváte antibiotikum z kategorie tetracyklinů. 

  jestliže užíváte vitamin A nebo jiné retinoidy (acitretin, alitretinoin). 
 

Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku CURACNÉ se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  

  jestliže Vaše anamnéza zahrnuje depresi nebo jiné duševní problémy (viz kapitola 4. 

Možné nežádoucí účinky). 

  jestliže máte problémy s ledvinami. Lékař může upravit dávku isotretinoinu. 
  jestliže  máte  nadváhu  nebo  trpíte  cukrovkou,  vysokou  hladinou  cholesterolu  nebo 

triglyceridů v krvi, nebo máte vysokou spotřebu alkoholu. 

V těchto případech lze pozorovat zvýšení hladiny lipidů a glyceridů v krvi. 
Jestliže  se  na  Vás  některá  z těchto  podmínek  vztahuje,  lékař  Vám  může  předepsat 
pravidelné krevní testy. 
Trpíte-li cukrovkou, sledujte během období léčby pečlivě svoji hladinu glukózy v krvi. 

  jestliže máte problémy s játry.  

Přípravek  CURACNÉ  může  zvýšit  hladiny  transamináz  (jaterních  enzymů).  Lékař 
Vám předepíše pravidelné krevní testy před i v průběhu léčby, aby zkontroloval stav 
Vašich jater. 

Trvalé  zvýšení  hladiny  těchto  enzymů  může  lékaře  vést  ke  snížení  dávky  přípravku 
CURACNÉ nebo k přerušení léčby.  

  jestliže se ve Vaší anamnéze objevují střevní potíže. 
 

 
Okamžitě ukončete léčbu a urychleně informujte lékaře: 
 

  jestliže v průběhu léčby nebo v době jednoho měsíce následujícího po ukončení léčby 

otěhotníte. 

  jestliže se u Vás vyskytne: 

o

  obtížné dýchání, svědění a/nebo kožní vyrážka. 

Tyto příznaky mohou být způsobeny alergickou reakcí.  

o

  bolest hlavy s nevolností, zvracením nebo poruchou zraku. 

 

o

  prudká bolest žaludku, nevolnost nebo zvracení, popř. těžký průjem s krví ve 

stolici. 

o

  obtížné močení nebo nemožnost močit.  

o

  zhoršení nočního vidění a/nebo porucha zraku.  

o

  psychiatrické  poruchy,  zejména  příznaky  deprese  (velká  sklíčenost  nebo 

záchvaty pláče, myšlenky na sebepoškození nebo odcizení se  od rodiny nebo 
přátel). 

  jestliže zaznamenáte zežloutnutí očí nebo pokožky a závratě. 

 
 
Zvláštní upozornění pro pacientky: 
Užívání v období těhotenství a kojení: 
V období  těhotenství  a  kojení  je  užívání  přípravku  CURACNÉ  přísně  zakázáno  (viz  rámeček 
„Důležité informace k těhotenství a kojení“). 
 
 
 

 

Důležité informace k těhotenství a kojení 

 

Těhotenství a kojení představují 

absolutní 

kontraindikaci léčby isotretinoinem 

Přípravek  CURACNÉ  je  teratogenní.  To  znamená,  že  jestliže  během  léčby  nebo  během 
jednoho měsíce po ukončení léčby otěhotníte, může tento přípravek způsobit vážné malformace 
vašeho nenarozeného dítěte

 
Obrázek  možných  vnějších  malformací  v případě 
otěhotnění během léčby isotretinoinem: žádné uši nebo uši 
umístěny  příliš  nízko,  velká  hlava  a  malá  brada, 
abnormality v oblasti očí a malformace patra. 
Často  dochází  k  vnitřním  malformacím.  Ty  postihují 
srdce, brzlík a nervovou soustavu a příštítná tělíska. 
Tento přípravek může také způsobit spontánní potrat. 

 

Přípravek CURACNÉ nesmíte užívat 

  jestliže jste těhotná nebo máte v úmyslu během léčby nebo během jednoho měsíce po 

léčbě otěhotnět. 

  jestliže kojíte, protože  isotretinoin  se může dostat do mateřského mléka a vašemu dítěti 

uškodit. 

PROGRAM PREVENCE OTĚHOTNĚNÍ 
 Žena v plodném věku smí podstoupit léčbu přípravkem CURACNÉ pouze pokud jsou splněny 
všechny následující podmínky:   

Podmínky pro předepisování a podávání přípravku CURACNÉ ženám v plodném věku: 

  Pochopila jste, že léčba představuje teratogenní riziko (nebezpečí poškození vývoje plodu) 
  Rozumíte tomu, proč nesmíte otěhotnět. 

Váš  lékař  vás  informoval  o  opatřeních,  jejichž  cílem  je  zabránit  otěhotnění,  a  dal  vám 
příručku vysvětlující různé metody antikoncepce. 
Je-li to nezbytné, může vás lékař poslat ke gynekologovi. 

  Souhlasíte s tím, že budete užívat alespoň jednu účinnou metodu antikoncepce, ale nejlépe 

dvě, včetně bariérové metody: 

o

  alespoň 1 měsíc před zahájením léčby přípravkem CURACNÉ

o

  během léčby, 

o

  po dobu 1 měsíce po ukončení léčby. 

Musíte  užívat  antikoncepci,  i  když  nejste  sexuálně  aktivní  nebo  když  již  nemáte 
menstruaci. 

  Rozumíte  nutnosti  pravidelné  měsíční  lékařské  kontroly  a  souhlasíte  s ní.  V této 

souvislosti vám lékař předepíše těhotenské testy: 

o

  před  zahájením  léčby  přípravkem  CURACNÉ.  Test  bude  proveden  během 

prvních 3 dnů menstruačního cyklu (periody). 

o

  každý měsíc během léčby, 

o

  a za 5 týdnů po ukončení léčby. 

Výsledek  každého  testu  musí  být  negativní:  Během  léčby  a  během  jednoho  měsíce  po 
ukončení léčby nesmíte otěhotnět. 

  Musíte  podepsat  (vy  sama  nebo  dospělá  osoba,  která  za  vás  nese  právní  odpovědnost) 

formulář souhlasu s léčbou a nutností antikoncepčních opatření, říkající že: 

o

  jste byla informována o rizicích souvisejících s léčbou přípravkem CURACNÉ, 

o

  souhlasíte s tím, že budete dodržovat program Prevence proti otěhotnění. 

 

 

 
Zvláštní upozornění pro muže: 
Předepisování  tohoto  přípravku  mužům  se  neřídí  žádnými  zvláštními  podmínkami:  nebylo 
prokázáno,  že  by  užívání  isotretinoinu  mělo  nepříznivý  vliv  na  plodnost  nebo  potomstvo 
mužů. 
Mějte na paměti, že přípravek nesmíte dávat nikomu jinému, zejména ne ženám. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek CURACNÉ: 
Prosím  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu.  
Během  léčby  přípravkem  CURACNÉ  neužívejte  léčiva  obsahující  vitamin  A  nebo 
tetracykliny. 
Užívání isotretinoinu současně s topickými keratolytickými či exfoliativními přípravky proti akné 
se nedoporučuje, neboť by mohlo dojít k zesílení lokálního podráždění.   
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů v noci buďte opatrný/á, váš zrak může 
být v noci během léčby horší, někdy i náhle. 
Toto zhoršení jen zřídkakdy přetrvává i po ukončení léčby. 
 
Přípravek CURACNÉ obsahuje sójový olej. 
Neužívejte přípravek, jste-li alergický/á na arašídy nebo sóju. 
 
Rady pro běžný život: 

  Jestliže  během  léčby  zaznamenáte  suchou  pleť  nebo  rty,  naneste  na  pleť  zvlhčující 

masti nebo krémy a na rty balzám. 

  Obecně se při léčbě vyhýbejte výrobkům, které dráždí pokožku (například peelingový 

krém). 

  Vyhýbejte  se  nadměrnému  slunečnímu  svitu:  přípravek  CURACNÉ  může  během 

léčby zvýšit citlivost na slunce. 

Jestliže se nemůžete vyvarovat pobytu na slunci, použijte opalovací krém s ochranným 
faktorem minimálně 15 (minimálně SPF15). 
Nenavštěvujte solária a nepoužívejte UV lampy ani solární boxy. 

  Během  léčby  a  alespoň  6  měsíců  po  jejím  ukončení  se  vyhýbejte  depilaci  voskem. 

Kromě toho se vyhýbejte chirurgickým metodám léčení - dermabrazi a laserové terapii 
(kosmetické  postupy,  jejichž  cílem  je  vyhladit  pleť  a  odstranit  jizvy  a  známky 
stárnutí).  Tyto  postupy  mohou  způsobit  zjizvení  pokožky,  hypo/hyperpigmentaci 
(skvrny či výrazné zbarvení pleti) a odchlípení epidermu.  

  Jestliže v průběhu léčby zaznamenáte pocit suchých očí, používejte místo kontaktních 

čoček brýle.  

  Je možné, že budete potřebovat používat sluneční brýle k ochraně očí před oslněním.  
  Při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů v noci buďte vždy opatrný/á, protože 

dochází k náhlým změnám zraku (zhoršení vidění v noci). 

 

  Nevynakládejte  při  léčbě  přípravkem  CURACNÉ  velkou  fyzickou  námahu,  protože 

v souvislosti s léčbou se občas mohou objevit bolesti kloubů a svalů.  

  Během  léčby  a  po  dobu  jednoho  měsíce  po  ukončení  léčby  nedarujte  krev.  Kdyby 

dostala vaši krev těhotná žena, mohlo by se její dítě narodit se závažnými vrozenými 
vadami (malformacemi).  

 

 
3.  Jak se přípravek CURACNÉ užívá
 

Dávkování: 
Vždy  užívejte  přípravek  CURACNÉ  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste 
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Obvyklá počáteční dávka přípravku je 0,5 mg na 1 kg tělesné váhy denně (0,5 mg/kg/den). 
U většiny pacientů se bude dávka pohybovat mezi 0,5 – 1 mg/kg/den. 
Jestliže máte pocit, že účinek CURACNÉ je příliš silný, nebo naopak příliš slabý, řekněte to 
svému lékaři.   
Tobolky se užívají jednou nebo dvakrát denně během jídla. Spolkněte tobolky celé, aniž byste 
je rozkousali nebo vysáli. 
 
Pacienti s těžkou formou poruchy funkce ledvin: 
U  pacientů  s těžkou  poruchou  funkce  ledvin  by  se  měla  zahájit  léčba  dávkou  nižší  (např. 
10 mg/den). 
 
Použití u dětí: 
Přípravek  není  určen  k léčbě  juvenilního  (předpubertálního)  akné  a  u  dětí  mladších  12  let 
věku. 
 
Pacienti se známkami nesnášenlivosti přípravku: 
U  pacientů,  u  nichž  se  vyskytnou  známky  závažné  nesnášenlivosti  s doporučenou  denní 
dávkou, může lékař pokračovat v léčbě s nejvyšší dávkou tolerovanou tímto pacientem.  
 
Doba trvání léčby: 
Jedna  léčebná  kúra  přípravkem  CURACNÉ  trvá  16  až  24  týdnů.  Stav  Vaší  pleti  se  může 
zlepšovat ještě 8 týdnů po ukončení léčby. 
Proto  počkejte  alespoň  do  uplynutí  těchto  8  týdnů  před  zahájením  případné  další  kúry. 
Většina pacientů potřebuje jen jednu léčebnou kúru. 
 
Jestliže jste užil/a více přípravku CURACNÉ, než jste měl/a: 
Jestliže  jste  užil/a  více  přípravku  CURACNÉ,  než  jste  měl/a,  může  se  u  Vás  vyskytnout 
hypervitaminóza A, projevující se intenzivní bolestí hlavy, nevolností či zvracením, ospalostí, 
podrážděností a svěděním. 
Neprodleně se obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo nejbližší nemocnici. 
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek CURACNÉ: 
Jestliže  jste  zapomněl/a  užít  přípravek  CURACNÉ,  nezdvojnásobujte  následující  dávku, 
abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Pokračujte v užívání podle svého obvyklého dávkování. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 

 

 

4.  Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Tyto  účinky  často  během  léčby,  po  ukončení  léčby  nebo  při  změně  dávkování  ustupují 
(promluvte si se svým lékařem). Váš lékař vám s touto situací poradí. 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné 

  Ve výjimečných případech se u pacientů během užívání isotretinoinu nebo krátce po 

ukončení  jeho  užívání  projevila  deprese  nebo  zhoršila  již  stávající  deprese,  popř.  se 
objevily jiné závažné duševní problémy. 
Mezi  příznaky patří sklíčenost, úzkost, změny nálady, záchvaty pláče, podrážděnost, 
ztráta radosti či zájmu o sporty a společenské aktivity, příliš mnoho nebo příliš málo 
spánku,  změny  hmotnosti  nebo  chuti,  horší  výsledky  ve  škole  nebo  v práci  či 
problémy s koncentrací. 
Ve  velmi  malém  počtu  případů  se  u  pacientů  objevily  myšlenky  na  sebepoškození 
nebo  ukončení  života  (sebevražedné  myšlenky),  a  někdy  přistoupili  pacienti  k činu. 
Podle dostupných zpráv nebyla u některých těchto pacientů deprese zjevná.  

 

Velmi  zřídka  se  podle  dostupných  zpráv  stávají  pacienti  užívající  přípravek 
CURACNÉ agresivními nebo násilnými. 

 

Informujte svého lékaře, jestliže se u vás vyskytuje anamnéza duševního onemocnění, 
včetně  deprese,  sebevražedného  chování  nebo  psychózy  (ztráta  kontaktu  s realitou, 
například  slyšení  hlasů  nebo  vidění  věcí,  které  neexistují),  nebo  jestliže  člen  vaší 
rodiny trpí nebo trpěl nějakým duševním problémem. 
Informujte svého lékaře, jestliže užíváte některé léky proti těmto stavům. 
Domníváte-li se, že se u Vás rozvíjí některý z těchto duševních stavů, obraťte se ihned 
na svého lékaře. Možná vám doporučí, abyste přestal/a isotretinoin užívat. 
Přerušení užívání isotretinoinu však nemusí stačit pro vymizení příznaků a možná Váš 
lékař bude muset zajistit další nezbytnou lékařskou pomoc. 

 

  Náhlá život ohrožující alergická reakce (anafylaktické reakce) 

 

  Závažná kožní vyrážka (erythema multiforme, Stevens-Jonhsonův syndrom a toxická 

epidermální  nekrolýza),  které  mohou  být  potenciálně  životu  nebezpečné  a  vyžadují 
okamžitou lékařskou péči. Tyto příznaky se zpočátku projevují jako kruhové  skvrny, 
často s puchýřky uprostřed, obvykle na pažích a rukách, nebo na nohách a chodidlech; 
v závažnějších případech se mohou puchýřky objevit i na hrudníku a zádech. Mohou 
se  objevit  i  další  příznaky,  jako  například  oční  infekce  (zánět  spojivek)  či  vřídky 
v ústech,  v krku  či  v nose.  Závažné  formy  vyrážky  se  mohou  rozvinout  až  do 
rozsáhlého  odlupování  kůže,  které  může  být  životu  nebezpečné.  Těmto  závažným 
kožním vyrážkám často předchází bolest hlavy, horečka, bolesti celého těla (příznaky 
podobné chřipce). 

 

Objeví-li se vyrážka nebo uvedené kožní příznaky, ihned přestaňte CURACNÉ užívat 
a obraťte se na svého lékaře. 

 
Všechny ostatní nežádoucí účinky jsou uvedené níže podle četnosti jejich výskytu. 
 

 

Velmi časté nežádoucí účinky: mohou postihnout více než 1 z 10 osob 

  Nízký počet červených krvinek (anémie), zvýšený počet krevních destiček, 
  Zvýšená rychlost sedimentace (příznak náhlého zánětu), 

  Zvýšená  hladina  mastných  kyselin  (zvýšená  hladina  triglyceridů  v krvi),  snížení 

poměru tuku k bílkovinám (snížená hladina lipoproteinů s vysokou hustotou), 

  Zvýšená hladina jaterních enzymů (zvýšená hladina transamináz), 

Váš  lékař  Vás  možná  bude  muset  poslat  na  vyšetření  krve  a  podniknout  nezbytná 
opatření. 

  Červené ranky nebo hluboké popraskání ústních koutků nebo rtů, křehká pokožka, 

  Zánět  očních  víček,  výtok  se  svěděním  očí  a  zánět  spojivek  (konjunktivitida), 

podrážení očí a suchost očí, 

  bolest zad, 
  bolesti svalů a kloubů: je tedy vhodné snížit během léčby intenzivní fyzické zatížení. 

Všechny tyto účinky po ukončení léčby odezní. 
 

Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout méně než 1 z 10 osob 

  zvýšené  hladiny  glukózy  a  určitého  druhu  tuku  (cholesterolu)  v krvi,  přítomnost 

bílkovin nebo krve v moči, 

  nízký počet bílých krvinek, který může způsobit vyšší náchylnost k infekcím, 

  bolest hlavy, 

  sucho v nose, krvácení z nosu a zánět nosohltanu. 
 

Vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout méně než 1 z 1 000 osob 

  kožní alergické reakce, přecitlivělost, 

  vypadávání vlasů (alopecie). 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout méně než 1 z 10 000 osob: 

 

Zánět  slinivky  břišní,  nebo  krvácení  gastrointestinálního  traktu  nebo  zánětlivé 

onemocnění  střev.  V  případě  silné  bolesti  v  břiše,  s  nebo  bez  krvavého  průjmu, 
nevolnosti a zvracením, přestaňte užívat isotretinoin a obraťte se co nejdříve na svého 
lékaře.

 

 

Onemocnění  jater  (hepatitida)  včetně  nevolnosti,  zvracení,  ztráty  chuti  k jídlu, 

celkového pocitu nepohody, horečky, svrbění, zežloutnutí pokožky a očí,

 

  Onemocnění ledvin včetně únavy, potíží s močením nebo dokonce neschopnost močit 

a  otok  očních  víček.  Pokud  se  u  Vás  během  užívání  isotretinoinu  tyto  příznaky 
vyskytnou, ukončete léčbu a kontaktujte svého lékaře. 

  Příliš  vysoká  hladina  cukru  v krvi  (diabetes  mellitus)  s příznaky  zahrnujícími 

nadměrnou žízeň, vylučování podstatně zvýšeného objemu moči, zvýšení chuti k jídlu 
s úbytkem  tělesné  hmotnosti,  pocit  únavy,  ospalost,  slabost,  deprese,  podrážděnost  a 
celkový pocit nepohody. V tomto případě kontaktujte svého lékaře. 

  U pacientů, kteří užívali isotretinoin současně s jinými antibiotiky (tetracyklinem) se 

vyskytlo mírné zvýšení krevního tlaku uvnitř lebky. 
Toto  zvýšení  krevního  tlaku  se  projevuje  přetrvávající  bolestí  hlavy  s nevolností, 
zvracením nebo rozmazaným viděním. 
Přestaňte CURACNE užívat a kontaktujte svého lékaře, jakmile to bude možné. 

  Záchvaty (křeče), 

  Zúžení nebo ucpání cév, 

  Zhoršení  stavu  akné  po  dobu  prvních  týdnů  léčby  s hnisavými  rankami  na  kůži, 

závažná forma akné (acne fulminans), 

 

Obecně však léčbu doprovází zmírnění akné a jiných příznaků. 

  Zánět tlustého střeva, 
  Může se vyskytnout ohraničená bakteriální infekce, 

  Začervenání tváří, kožní vyrážka, 

  Vlasové  změny,  neobvyklý  růst  ochlupení,  problémy  s nehtovými  lůžky,  infekce 

záděr, 

  Benigní cévní léze na kůži a sliznicích, 

  Zvýšená  citlivost  na  slunce  (reakce  z přecitlivělosti  na  slunce,  viz  „  Rady  na  každý 

den“ v bodě 2). 
Zvýšená pigmentace, nadměrné pocení. 

  Zvětšení objemu lymfatických uzlin, 
  Vysoké hladiny kyseliny močové v krvi, které mohou způsobit dnu, 

  Lék  může  narušit  noční  vidění  a  mohou  se  vyskytnout  náhlé  poruchy  zraku.  Tyto 

účinky většinou nepřetrvávají po ukončení léčby. 

 

Porucha  barevného  vidění,  intenzivní  oční  podráždění,  zákaly  rohovky,  podráždění 

nebo  pocit  cizího  tělesa  v  oku  (keratitida),  rozmazané  vidění,  problémy  s  viděním 
(oční  zákal),  zvýšená  citlivost  na  světlo,  poruchy  vidění  a  špatná  snášenlivost 
kontaktních  čoček.  Možná  budete  potřebovat  sluneční  brýle  pro  ochranu  očí  před 
oslněním.  
Pokud  lék  způsobí,  že  budete  mít  sebemenší  potíže  vidění,  informujte  rychle  svého 
lékaře.

 

  Porucha sluchu, 

  Sucho v krku, nevolnost, neobvyklá změna hlasu (chrapot), 

  Malátnost, 

  Onemocnění,  které  postihuje  hlavně  klouby  s bolestí  a  otokem,  kostní  anomálie, 

například  zpožděný  růst  a  snížená  hustota  kostní  hmoty,  kalcifikace  měkkých  tkání, 
zánět  šlachy.  V případě  intenzivní  fyzické  námahy  může  u  pacientů  užívajících 
isotretinoin může dojít ke zvýšení krevní hladiny enzymu uvolňovaného při degradaci 
svalových  vláken  (kreatin  fosfokináza),  který  se  uvolňuje  během  rozpadu  svalových 
vláken, poruchy odbourávání svalů mohou vést k potížím s ledvinami. 

  Ospalost, závratě. 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 

5.  Jak přípravek CURACNÉ uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

10 

Tento  přípravek  neužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25°C  v původním  obalu,  těsně  uzavřeném,  aby  byl  přípravek 
chráněn před světlem. 
 
Po ukončení Vaší léčby musíte vrátit všechny nepoužité tobolky do lékárny! 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 

6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek CURACNÉ 10 mg a 20 mg, měkké tobolky obsahuje 
 

 
Léčivou látkou je: 
Měkká tobolka o síle 10 mg: isotretinoinum………………………….10 mg  
Měkká tobolka o síle 20 mg: isotretinoinum………………………… 20 mg 
Pomocnými látkami jsou 
čištěný sójový olej, hydrogenovaný rostlinný olej, žlutý vosk. 

 

Složení pouzdra 20 mg tobolky: želatina, glycerol, čištěná voda, červený oxid železitý (E172), 
žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171). 
Složení pouzdra 10 mg tobolky: želatina, glycerol, čištěná voda, červený oxid železitý (E172). 
Složení černého inkoustu (atramentu): propylenglykol, černý oxid železitý (E172), polyvinyl-
acetát-ftalát, čištěná voda, izopropylalkohol, polyethylenglykol, roztok amoniaku 30%, etanol 
denaturovaný 35% (SDA35 alkohol). 
 
Jak přípravek CURACNE vypadá a co obsahuje toto balení 
Tento přípravek se dodává v podobě měkkých tobolek.  
Velikost balení 28, 30, 50, 56 a 60 tobolek v blistru. 
Každá  10  mg  tobolka  má  červenohnědé  želatinové  tělo  se  světle  žluto-oranžovou  náplní  a 
vytlačeným logem „I 10“ na jedné straně. 
Každá 20 mg tobolka má dvoubarevné červenohnědé neprůhledné krémově želatinové tělo se 
světle žluto-oranžovou náplní a vytlačeným logem „I 20“ na jedné straně. 
 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Pierre Fabre Dermatologie 
45, place Abel Gance, BOULOGNE, Francie 
 
Výrobce 
CATALENT FRANCE BEINHEIM S.A. 
74, rue Principale 
67930 BEINHEIM, FRANCIE 
 
CATALENT GERMANY SCHORNDORF GmbH 

 

11 

Steinbeisstrasse 2 
73614 SCHORNDORF, NĚMECKO 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

  Belgie   

 

ISOCURAL 

  Česká republika 

CURACNÉ 

  Francie  

 

CURACNÉ 

  Itálie   

 

ISORIAC 

  Lucembursko   

CURACNÉ 

  Polsko   

 

CURACNÉ 

  Portugalsko   

ISOTRETINOINA Pierre Fabre 

  Slovensko 

 

CURACNÉ

 

  Španělsko  

 

ISOACNE 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.1.2016 
 
Podmínky pro vystavení lékařského předpisu a pro dodání: 
Přípravek CURACNÉ se vydává pouze na lékařský předpis, jedná se o léčivý přípravek 
vyžadující při léčbě zvláštní sledování pacienta. 
 
Pro ženy v plodném věku: 

  Před vystavením předpisu musí pacientka podepsat souhlas s péčí a s antikoncepcí. 

  Doba předpisu se vymezuje na zajištění množství léčivého přípravku na dobu jednoho 

měsíce léčby. Pro pokračování v léčbě bude třeba vystavit nový předpis. 

  Přípravek musí být vydán nejpozději do 7 dnů od data vystavení předpisu. 

  Přípravek bude vydán pouze na  základě kontroly  následujících povinných prohlášení 

uvedených na předpisu: 

o

  Pro vystavení prvního předpisu: 

  podpis na formuláři se souhlasem s  péčí a s antikoncepcí; 

  používání alespoň jedné účinné metody antikoncepce, a to alespoň jeden 

měsíc předem; 

  vyhodnocení úrovně porozumění ze strany pacientky; 

  datum těhotenského testu (stanovení hCG v plazmě). 

 

o

  Pro vystavení dalších předpisů: 

  užívání účinné antikoncepce; 

  vyhodnocení úrovně porozumění ze strany pacientky; 

  datum posledního těhotenského testu (stanovení hCG v plazmě). 

 

Další informace o přípravku CURACNÉ získáte od svého lékaře nebo lékárníka. 
 

 

Recenze

Recenze produktu CURACNÉ 20 MG MĚKKÁ TOBOLKA 60X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu CURACNÉ 20 MG MĚKKÁ TOBOLKA 60X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám