Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CARDINAL HEALTH
Kód výrobku: 48244
Kód EAN:
Kód SÚKL: 75888
Držitel rozhodnutí: CARDINAL HEALTH
Přípravek Curacné je indikován pro léčbu těžkých forem akné (nodulární akné, akné conglobata nebo akné s rizikem trvalého zjizvení) resistentních jak vůči standardní léčbě perorálně podávanými antibiotiky, tak vůči léčbě lokálními přípravky. Přípravek Curacné může být užíván pouze na základě lékařského předpisu a pod dohledem odborného lékaře, který má zkušenosti s léčbou těžkých forem akné a je důkladně obeznámen s riziky spojenými s užíváním tohoto přípravku, zejména pak s rizikem malformací plodu v případě těhotenství, a je si vědom nezbytnosti lékařského dohledu. Přípravek Curacné není indikován pro léčbu juvenilního akné a není vhodný pro léčbu dětí mladších 12 let věku.

Příbalový leták

1/11
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195144/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CURACNÉ 10 mg měkká tobolka
CURACNÉ 20 mg měkká tobolka
Isotretinoinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1.CO JE CURACNÉ 10 mg, 20 mg, měkké tobolky (dále jen CURACNÉ) A K ČEMU SE
POUŽÍVÁ
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CURACNÉ
POUŽÍVAT
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CURACNÉ POUŽÍVÁ
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
5. JAK PŘÍPRAVEK CURACNÉ UCHOVÁVAT
6.DALŠÍ INFORMACE
1. CO JE CURACNÉ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek CURACNÉ obsahuje léčivou látku isotretinoin. Isotretinoin je derivát vitaminu A,
který patří do kategorie léčivých přípravků známých jako retinoidy.
Přípravek CURACNÉ je indikován pro léčbu těžkých forem akné ( jako je nodulární nebo
akné conglobata nebo formy akné s rizikem trvalého zjizvení), které nereagují na standardní
léčbu orálními antibiotiky a lokální léčbu (krém, gel, mast nebo pleťová voda).
Přípravek CURACNÉ by měl být předepisován pouze lékařem se zkušenostmi s používáním a
se sledováním účinků retinoidů v léčení těžkých forem akné.
Přípravek CURACNÉ není indikován pro léčbu akné vyskytujícího se před pubertou a
nedoporučuje se pro děti mladší 12 let.
2/11
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CURACNÉ
POUŽÍVAT
Neužívejte přípravek CURACNÉ
jestliže jste těhotná nebo kojíte, máte-li v úmyslu otěhotnět nebo jestliže můžete
otěhotnět a nedodržujete opatření požadovaná v rámci této léčby pro ochranu před
otěhotněním (viz rámeček Důležité informace k těhotenství a kojení).
jestliže jste alergický/á na kteroukoliv složku přípravku CURACNÉ, zejména jste-li
alergický/á na isotretinoin, arašídy nebo sóju.
jestliže trpíte hepatickou insuficiencí (závažné onemocnění jater).
v případě hypervitaminózy A (velice vysoká hladina vitaminu A v těle).
jestliže máte vysokou hladinu lipidů v krvi (cholesterol, triglyceridy).
jestliže užíváte antibiotikum z kategorie tetracyklinů.
Informujte svého lékaře
pokud Vaše anamnéza zahrnuje depresi nebo jiné duševní problémy ( viz kapitola č.4.:
Možné nežádoucí účinky).
jestliže máte problémy s ledvinami. Lékař může upravit dávku isotretinoinu.
jestliže máte nadváhu nebo trpíte cukrovkou, vysokou hladinou cholesterolu nebo
triglyceridů v krvi, popř. máte vysokou spotřebu alkoholu.
V těchto případech lze pozorovat zvýšení hladiny lipidů a glyceridů v krvi.
Jestliže se na vás některá z těchto podmínek vztahuje, lékař vám může předepsat
pravidelné krevní testy.
Trpíte-li cukrovkou, sledujte během období léčby pečlivě svoji hladinu glukózy v krvi.
jestliže máte problémy s játry.
Přípravek CURACNÉ může zvýšit hladiny transamináz (enzymy jater). Lékař vám
předepíše pravidelné krevní testy před i v průběhu léčby, aby zkontroloval stav vašich
jater.
Trvalé zvýšení hladiny těchto enzymů může lékaře vést ke snížení dávky přípravku
CURACNÉ nebo k přerušení léčby.
Pokud se ve Vaší anamnéze objevují střevní potíže.
Okamžitě ukončete léčbu a urychleně informujte lékaře
pokud v průběhu léčby nebo v době jednoho měsíce po jejím ukončení otěhotníte.
jestliže se u vás vyskytne:
o obtížné dýchání, svědění a/nebo kožní vyrážka.
Tyto příznaky mohou být způsobeny alergickou reakcí.
o bolest hlavy s nevolností, zvracením nebo poruchou zraku.
o prudká bolest žaludku, nevolnost nebo zvracení, popř. těžký průjem s krví ve
stolici.
o obtížné močení nebo nemožnost močit.
3/11
o zhoršení zraku v noci a/nebo porucha zraku.
o psychiatrické poruchy, zejména příznaky deprese (velká sklíčenost nebo
záchvaty pláče, přemýšlení o sebepoškození nebo přerušení kontaktů s rodinou
nebo přáteli).
jestliže zaznamenáte žloutnutí očí nebo pokožky a závratě.
Zvláštní upozornění pro pacientky:
Používání v období těhotenství a kojení:
V období těhotenství a kojení je používání přípravku CURACNÉ přísně zakázáno (viz rámeček
Důležité informace v souvislosti s těhotenstvím a kojením).
4/11
Důležité informace k těhotenství a kojení
Těhotenství a kojení představují absolutní kontraindikaci léčby isotretinoinem
Přípravek CURACNÉ je teratogenní. To znamená, že jestliže během léčby nebo během
jednoho měsíce po léčbě otěhotníte, může tento přípravek způsobit vážné malformace vašeho
nenarozeného dítěte:
Obrázek možných vnějších malformací v případě
otěhotnění během léčby isotretinoinem: žádné uši nebo uši
umístěny příliš nízko, velká hlava a malá brada,
abnormality v oblasti očí a malformace patra.
Často dochází k vnitřním malformacím. Ty postihují
srdce, brzlík a nervovou soustavu a příštítná tělíska.
Tento přípravek může také způsobit spontánní potrat.
Přípravek CURACNÉ nesmíte používat
jestliže jste těhotná nebo máte v úmyslu během léčby nebo během jednoho měsíce po
léčbě otěhotnět.
jestliže kojíte, protože isotretinoin se může dostat do mateřského mléka a vašemu dítěti
uškodit.
Program prevence otěhotnění stanoví, že žena v plodném věku smí podstoupit léčbu
přípravkem Curacné pouze, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
Podmínky pro předepisování a podávání přípravku CURACNÉ ženám v plodném věku:
Pochopila jste, že léčba představuje teratogenní riziko(nebezpečí poškození vývoje plodu )
Rozumíte tomu, proč nesmíte otěhotnět.
Váš lékař vás informoval o opatřeních, jejichž cílem je zabránit otěhotnění, a dal vám
příručku vysvětlující různé metody antikoncepce.
Je-li to nezbytné, může vás lékař poslat ke gynekologovi.
Souhlasíte s tím, že budete používat alespoň jednu účinnou metodu antikoncepce, ale
nejlépe
dvě, včetně bariérové metody:
o alespoň 1 měsíc před zahájením léčby přípravkem CURACNÉ,
o během léčby,
o po dobu 5 týdnů po ukončení léčby.
Musíte používat antikoncepci, i když nejste sexuálně aktivní nebo když již nemáte
menstruaci.
Rozumíte nutnosti pravidelné měsíční lékařské kontroly a souhlasíte s ní. V této
souvislosti vám lékař předepíše těhotenské testy:
o 1 měsíc před zahájením léčby přípravkem CURACNÉ. Test bude proveden
během prvních 3 dnů menstruačního cyklu (periody).
o každý měsíc během léčby,
o a za 5 týdnů po ukončení léčby.
Výsledek každého testu musí být negativní: Během léčby a během jednoho měsíce po
ukončení léčby nesmíte otěhotnět.
Musíte podepsat (vy sama nebo dospělá osoba, která za vás nese právní odpovědnost)
formulář souhlasu s léčbou a nutností antikoncepčních opatření, říkající že:
o jste byla informována o rizicích souvisejících s léčbou přípravkem CURACNÉ,
o souhlasíte s tím, že budete dodržovat program Prevence proti otěhotnění.
5/11
Zvláštní upozornění pro muže:
Předepisování tohoto přípravku mužům se neřídí žádnými zvláštními podmínkami: nebylo
prokázáno, že by užívání isotretinoinu mělo nepříznivý vliv na plodnost nebo potomstvo
mužů.
Mějte na paměti, že přípravek nesmíte dávat nikomu jinému, zejména ne ženám.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a
to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Se svým lékařem nebo lékárníkem si o
tom promluvte.
Během léčby přípravkem CURACNÉ neužívejte léčiva obsahující vitamin A nebo
tetracykliny.
Užívání isotretinoinu současně s lokálními keratolytickými či exfoliativními přípravky proti akné se
nedoporučuje, mohlo by dojít k zesílení lokálních dráždivých účinků.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Při řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů v noci buďte opatrný/á, váš zrak může
být v noci během léčby horší, někdy i náhle.
Toto zhoršení jen zřídkakdy přetrvává i po ukončení léčby.
Důležité informace o některých složkách přípravku CURACNÉ:
Tento přípravek obsahuje sójový olej.
Neužívejte přípravek, jste-li alergický/á na arašídy nebo sóju.
Rady pro běžný život:
Jestliže během léčby zaznamenáte suchou pleť nebo rty, naneste na pleť zvlhčující
masti nebo krémy a na rty balzám.
Obecně se při léčbě vyhýbejte výrobkům, které dráždí pokožku (například peelingový
krém).
Vyhýbejte se nadměrnému slunečnímu svitu: přípravek CURACNÉ může během
léčby zvýšit citlivost na slunce.
Jestliže se nemůžete vyvarovat pobytu na slunci, použijte opalovací krém s ochranným
faktorem minimálně 15 (minimálně SPF15) .
Nenavštěvujte solária a nepoužívejte UV lampy ani solární boxy.
Během léčby a alespoň 6 měsíců po jejím ukončení se vyhýbejte depilaci voskem.
Kromě toho se vyhýbejte chirurgickým metodám léčení- dermabrazi a laserové terapii
(kosmetické postupy, jejichž cílem je vyhladit pleť a odstranit jizvy a známky
stárnutí). Tyto postupy mohou způsobit zjizvení pokožky, hypo/hyperpigmentaci
(skvrny či výrazné zbarvení pleti) a odchlípení epidermu.
Jestliže v průběhu léčby zaznamenáte pocit suchých očí, používejte místo kontaktních
čoček brýle.
Je možné, že budete potřebovat používat sluneční brýle k ochraně očí před oslněním.
Při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů v noci buďte vždy opatrný/á, protože
dochází k náhlým změnám zraku (zhoršení vidění v noci).
6/11
Nevynakládejte při léčbě přípravkem CURACNÉ velkou fyzickou námahu, protože
v souvislosti s léčbou se občas mohou objevit bolesti kloubů a svalů.
Během léčby a po dobu jednoho měsíce po ukončení léčby nedarujte krev. Kdyby
dostala vaši krev těhotná žena, mohlo by se její dítě narodit se závažnými vrozenými
vadami (malformacemi).
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CURACNÉ POUŽÍVÁ
Dávkování:
Vždy užívejte přípravek CURACNÉ přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá počáteční dávka přípravku je 0,5mg na 1kg tělesné váhy denně ( 0,5mg/kg/den).
U většiny pacientů se bude dávka pohybovat mezi 0,5 1mg/kg/den.
Jestliže máte pocit, že účinek CURACNÉ je příliš silný, nebo naopak příliš slabý, řekněte to
svému lékaři.
Tobolky se užívají jednou nebo dvakrát denně během jídla. Spolkněte tobolky celé, aniž byste
je rozkousali nebo vysáli.
Pacienti s težkou formou renální insuficience
U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin by se měla zahájit léčba dávkou nižší (např.
10mg/den).
Děti
Přípravek není určen k léčbě juvenilního (prépubertálního) akné a u dětí mladších 12 let věku.
Pacienti se známkami nesnášenlivosti přípravku
U pacientů, u nichž se vyskytnou známky závažné nesnášenlivosti s doporučenou denní
dávkou, může lékař pokračovat v léčbě s nejvyšší tolerovanou dávkou tímto pacientem.
Doba trvání léčby
Jedna léčebná kúra s přípravkem CURACNÉ trvá 16 až 24 týdnů. Stav vaší pleti se může
zlepšovat ještě 8 týdnů po ukončení léčby.
Proto počkejte alespoň do uplynutí těchto 8 týdnů před zahájením případné další kúry.
Většina pacientů potřebuje jen jednu léčebnou kúru.
Jestliže jste užil/a více přípravku CURACNÉ, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku CURACNÉ, než jste měl/a, může se u vás vyskytnout
hypervitaminóza A, projevující se intenzivní bolestí hlavy, nevolností či zvracením, ospalostí,
podrážděností a svěděním.
Neprodleně se obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo nejbližší nemocnici.
Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek CURACNÉ:
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek CURACNÉ, nezdvojujte následující dávku, abyste
nahradil(a) vynechanou dávku.
Pokračujte v užívání podle svého obvyklého dávkování.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
7/11
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CURACNÉ nežádoucí účinky, které se ale
nemusejí vyskytnout u každého.
Tyto účinky často během léčby, po ukončení léčby nebo při změně dávkování ustupují
(promluvte si se svým lékařem). Váš lékař vám s touto situací poradí.
Vyhodnocení nežádoucích účinků vychází z následující frekvence jejich výskytu:
Velmi časté: výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů
Časté: u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 léčených pacientů
Méně časté: u méně než 1 ze 100, ale u více než 1 z 1000 léčených pacientů
Vzácné: u méně než u 1 z 1000, ale u více než 1 z 10.000 léčených pacientů
Velmi vzácné: méně než u 1 z 10.000 léčených pacientů, neznámo (není možné odhadnout na
základě dostupných údajů).
Psychiatrické poruchy
Ve výjimečných případech se u pacientů během užívání isotretinoinu nebo krátce po ukončení
jeho užívání projevila deprese nebo zhoršila již stávající deprese, popř. se objevily jiné
závažné duševní problémy.
Mezi příznaky patří sklíčenost, úzkost, změny nálady, záchvaty pláče, podrážděnost, ztráta
radosti či zájmu o sporty a společenské aktivity, příliš mnoho nebo příliš málo spánku, změny
hmotnosti nebo chuti, horší výsledky ve škole nebo v práci či problémy s koncentrací.
Ve velmi malém počtu případů se u pacientů objevily myšlenky na sebepoškození nebo
ukončení života (sebevražedné myšlenky), a někdy přistoupili pacienti k činu. Podle
dostupných zpráv nebyla u některých těchto pacientů deprese zjevná.
Velmi zřídka se podle dostupných zpráv stávají pacienti užívající přípravek CURACNÉ
agresivními nebo násilnými.
Informujte svého lékaře, jestliže se u vás vyskytuje anamnéza duševního onemocnění, včetně
deprese, sebevražedného chování nebo psychózy (ztráta kontaktu s realitou, například slyšení
hlas nebo vidění věcí, které neexistují), nebo jestliže člen vaší rodiny trpí nebo trpěl nějakým
duševním problémem.
Informujte svého lékaře, jestliže užíváte některé léky proti těmto stavům.
Domníváte-li se, že se u Vás rozvíjí některý z těchto duševních stavů, obraťte se ihned na
svého lékaře. Možná vám doporučí, abyste přestal/a isotretinoin užívat.
Přerušení užívání isotretinoinu však nemusí stačit pro vymizení příznaků a možná Váš lékař
bude muset zajistit další nezbytnou lékařskou pomoc.
Účinky na metabolismus a biologické abnormality
Velmi zřídka je u pacientů užívajících isotretinoin pozorována intenzivnější potřeba
pít a močit.
Tyto příznaky, související s přítomností cukru v moči a se zvýšením hladiny cukru
v krvi, mohou svědčit o cukrovce.
V tomto případě se obraťte na svého lékaře.
Velmi časté: anémie, zvýšená rychlost sedimentace, snížený počet krevních destiček,
zvýšený počet krevních destiček
8/11
Časté: zvýšená glykémie (hladina krevního cukru), zvýšená hladina cholesterolu
v krvi, snížený počet bílých krvinek
Velmi časté: zvýšená hladina triglyceridů, snížení HDL, zvýšení transamináz
Časté: výskyt bílkoviny nebo krve v moči.
Na podkladě těchto účinků Vám lékař může předepsat kontrolu krevních testů a přijmout
potřebná opatření.
Poruchy imunitního systému
Vzácně: kožní alergické reakce,( anafylaktické reakce), hypersenzitivita..
Účinky na nervový systém
U pacientů užívajících souběžně isotretinoin a určitá antibiotika (tetracyklin) se velmi
vzácně objevily případy benigní intrakraniální hypertenze.
Tato hypertenze se projevuje trvalými bolestmi hlavy s nevolností, zvracením a
poruchami zraku, únavou a někdy křečemi.
Přestaňte užívat přípravek CURACNÉ a co nejdříve se obraťte na svého lékaře.
Účinky na uši a zvukovody
K ohlášení poruch sluchu došlo velmi vzácně.
Gastrointestinální účinky
Byly pozorovány velmi vzácné případy závažných gastrointestinálních poruch
(například pakreatitidy, gastrointestinálního krvácení, kolitidy a zánětlivých
onemocnění). V případě prudké bolesti v břiše, doprovázené průjmem s krví nebo bez
krve ve stolici, nevolnosti a zvracení přestaňte užívat isotretinoin a co nejdříve se
obraťte na svého lékaře.
Účinky na játra
Jestliže dojde k zažloutnutí vašich očí a vy se budete cítit unavený/á, může to být
projevem hepatitidy.
Ačkoliv jde u pacientů užívajících přípravek CURACNÉ o velmi řídký jev, musíte
přestat s užíváním přípravku a obrátit se na svého lékaře.
Účinky na ledviny
U pacientů užívajících CURACNÉ byly pozorovány velmi vzácné případy zánětu
ledvin. Toto onemocnění se může projevovat velkou únavou, obtížemi při močení,
neschopností močit a oteklými očními víčky.
Jestliže u sebe při užívání isotretinoinu tyto příznaky sledujete, přestaňte přípravek
užívat a obraťte se na svého lékaře.
Účinky na kůži a sliznice
Velmi vzácně se může během prvních několika týdnů léčby Vaše akné zhoršit. Velmi
vzácně se na pleti objeví zánětlivé léze.
Obecně však v případě dodržování léčby dojde ke zmírnění akné a dalších příznaků.
Kožní vyrážka, mírné svědění a mírná deskvamace jsou velmi časté. Pokožka může
zarudnout a stát se fragilní, zejména na tváři.
Velmi časté: suchá kůže, zejména na tváři a rtech.
Velmi časté. rozpraskaná kůže a rty.
9/11
Velmi vzácně se mohou objevit lokalizované bakteriální infekce doprovázené otokem,
zarudnutím nebo hnisáním, např. v nehtovém lůžku.
Velmi vzácně: zhoršení stavu nehtů, nadměrná pigmentace obličeje, změny kvality
vlasů a zvýšení ochlupení těla.
Velmi vzácně můžete zaznamenat zvýšenou potivost a svědění.
Velmi vzácně může CURACNÉ během léčby způsobit vyšší citlivost na sluneční svit
(viz rady pro běžný život, 2. kapitola).
Po dlouhodobějším užívání isotretinoinu můžete pozorovat vyrážku, změny na svých
vlasech (úbytek vlasů nebo vzácněji jejich zhoustnutí).
Neznámá četnost: závažná kožní vyrážka (erythema multiforme, Stevens-Jonhsonův
syndrom a toxická epidermální nekrolýza), které mohou být potenciálně životu
nebezpečné a vyžadují okamžitou lékařskou péči. Tyto příznaky se zpočátku projevují
jako kruhové skvrny, často s puchýřky uprostřed, obvykle na pažích a rukách, nebo na
nohách a chodidlech; v závažnějších případech se mohou puchýřky objevit i na
hrudníku a zádech. Mohou se objevit i další příznaky, jako například oční infekce
(zánět spojivek) či vřídky v ústech, v krku či v nose. Závažné formy vyrážky se
mohou rozvinout až do rozsáhlého odlupování kůže, které může být životu
nebezpečné. Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází bolest hlavy,
horečka, bolesti celého těla (příznaky podobné chřipce).
Objeví-li se vyrážka nebo uvedené kožní příznaky, ihned přestaňte Curacne užívat a
obraťte se na svého lékaře.
Účinky na dýchací ústrojí
Často můžete pozorovat sucho v nose, krvácení z nosu a zánět nosohltanu.
Velmi vzácně můžete mít vyschlé hrdlo,může dojít i k bronchospasmu, což způsobuje
určitou ochraptělost.
Účinky na oči
Velmi vzácně může přípravek poškodit noční vidění a může dojít k náhlým poruchám
zraku.
Tyto účinky jen vzácně přetrvávají i po ukončení léčby.
U některých pacientů došlo k narušení barevného vidění.
Velmi často: zánět očních víček, zánět spojivek, podrážděné oči a jejich suchost, což
může vést ke špatné snášenlivosti kontaktních čoček.
Možná budete na ochranu svých očí před oslněním potřebovat sluneční brýle.
Velmi vzácně byly pozorovány další účinky na oči, zejména intenzivní podráždění očí,
zkalení rohovky, keratitida a šedý zákal, fotofobie |( světloplachost) a poruchy vidění.
Jestliže vám přípravek způsobí byť jen nepatrné problémy se zrakem, kontaktujte ihned
svého lékaře.
Účinky na kostru a svalstvo
U pacientů užívajících isotretinoin je velmi často pozorována bolest zad.
Časté jsou i bolesti svalů a kloubů: je tedy vhodné snížit během léčby intenzivní
fyzické zatížení.
Všechny tyto účinky po ukončení léčby odezní.
Byly pozorovány velmi vzácné případy artritidy, kostních anomálií (například
zpožděný růst a snížená hustota kostní hmoty) a kalcifikace měkkých tkání. V případě
intenzivní fyzické námahy může u pacientů užívajících isotretinoin dojít ke zvýšení
10/11
kravní hladiny enzymu uvolňovaného při degradaci svalových vláken (kreatin
fosfokináza).
Účinky na lymfatický systém
Velmi vzácně došlo ke zduření lymfatických uzlin.
Jestliže budou některé z těchto nežádoucích účinků závažné nebo si všimnete nežádoucích
účinků, které nejsou v této informaci uvedeny, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.
5. JAK PŘÍPRAVEK CURACNÉ UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek CURACNÉ nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu , těsně uzavřeném, aby byl přípravek
chráněn před světlem.
Když dokončíte léčbu, musíte vrátit všechny nepoužité tobolky lékárníkovi.
6. DALŠÍ INFORMACE
CURACNÉ 10 mg, 20 mg, měkké tobolky
Léčivou látkou je:
Měkká tobolka o síle 10mg: isotretinoinum.10mg
Měkká tobolka o síle 20mg: isotretinoinum 20mg
Pomocné látky: čištěný sójový olej, hydrogenovaný rostlinný olej, žlutý vosk.
Složení pouzdra a 20 mg tobolky: želatina, glycerol, čištěná voda, červený oxid železitý
(E172), žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171).
Složení pouzdra 10 mg tobolky: želatina, glycerol, čištěná voda, červený oxid železitý (E172).
Tento přípravek se dodává v podobě měkkých tobolek.
Velikost balení 28, 30, 50, 56 a 60 tobolek v blistru.
Složení černého inkoustu ( atramentu): propylenglykol, černý oxid železitý (E172), polyvinyl-
acetát-ftalát, čistěná voda, izopropylalkohol, polyethylenglykol, roztok amoniaku 30%, etanol
denaturovaný 35% (SDA35 alkohol).
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Pierre Fabre Dermatologie
45, place Abel Gance, BOULOGNE, Francie
Výrobce
CATALENT FRANCE BEINHEIM S.A.
74, rue Principale
67930 BEINHEIM, FRANCIE
11/11
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie ISOCURAL
Česká republika CURACNÉ
Francie CURACNÉ
Řecko CURACNÉ
Maďarsko CURACNÉ
Lucembursko CURACNÉ
Polsko CURACNÉ
Portugalsko ISOTRETINOINA Pierre Fabre
Španělsko ISOACNE
Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne 9.12.2010.
Podmínky pro vystavení lékařského předpisu a pro dodání:
Přípravek CURACNÉ se vydává pouze na lékařský předpis, jedná se o léčivý přípravek
vyžadující při léčbě zvláštní sledování pacienta.
Pro ženy v plodném věku ( které mohou otěhotnět)
Před vystavením předpisu musí pacientka podepsat souhlas s péčí a s antikoncepcí.
Doba předpisu se vymezuje na zajištění množství léčivého přípravku na dobu jednoho
měsíce léčby. Pro pokračování v léčbě bude třeba vystavit nový předpis.
Přípravek musí být vydán nejpozději do 7 dnů od data vystavení předpisu.
Přípravek bude vydán pouze na základě kontroly následujících povinných prohlášení
uvedených na předpisu:
o Pro vystavení prvního předpisu:
podpis na formuláři se souhlasem s péčí a s antikoncepcí;
používání alespoň jedné účinné metody antikoncepce, a to alespoň jeden
měsíc předem;.
vyhodnocení úrovně porozumění ze strany pacientky;
datum těhotenského testu (stanovení hCG v plazmě).
o Pro vystavení dalších předpisů:
užívání účinné antikoncepce;
vyhodnocení úrovně porozumění ze strany pacientky;
datum posledního těhotenského testu (stanovení hCG v plazmě).
Další informace o přípravku CURACNÉ získáte od svého lékaře nebo lékárníka.

Recenze

Recenze produktu CURACNÉ 10 MG MĚKKÁ TOBOLKA 50X10MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu CURACNÉ 10 MG MĚKKÁ TOBOLKA 50X10MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze