Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

CRINONE 8% 6X1.125GM Poševní gel

Kód výrobku: 25481

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CRINONE 8% 6X1.125GM Poševní gel

sp.zn.sukls238531/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Crinone 8 %

progesteronum vaginální gel

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Crinone 8 % a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Crinone 8 % používat
 3. Jak se přípravek Crinone 8 % používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Crinone 8 % uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Crinone 8 % a k čemu se používá

Crinone 8% je systematicky působící hormonální přípravek k vaginálnímu použití. Je to hladký bílý až bezbarvý vaginální gel naplněný ve vaginálních aplikátorech k jednorázovému použití. Dodává se v balení obsahujících 6 nebo 15 jednorázových aplikátorů poskytujících kontrolované množství 1,125 g vaginálního gelu.

Terapeutické indikace

 • Crinone 8% je indikován k doplnění progesteronu (léčba hormonem žlutého tělíska) k podpoře luteální fáze cyklu v rámci technik asistované reprodukce (umělého oplodnění).
 • Sekundární amenorhea (chybějící menstruace nejméně po dobu 3 měsíců po dříve dlouhodobě pravidelné menstruaci) a abnormální děložní krvácení způsobené nedostatkem progesteronu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Crinone 8% používat

Nepoužívejte přípravek Crinone 8 %:

 • pokud jste přecitlivělá na progesteron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • pokud máte vaginální krvácení neznámého původu,
 • pokud trpíte porfýrií (vrozená či získaná porucha narušující biosyntézu hematokrystalické části červeného hemoglobinu (červeného krevního barviva)),
 • zjištěné nádorové onemocnění prsu či pohlavních orgánů nebo podezření na ně,
 • akutní tvorba krevních sraženin v cévách související se zánětem cév (tromboflebitida),
 • ucpání cév (tromboembolická porucha), mozková mrtvice nebo známá anamnéza těchto chorob,
 • máte-li pokračující těhotenství s mrtvým plodem (zamlklý potrat),
 • kojení.

Upozornění a opatření

Existují určité stavy uvedené níže, které vyžadují zvláštní pozornost a radu lékaře, kterého je třeba vyhledat. Platí to i v případě, že se u Vás uvedené stavy vyskytly v minulosti:

 • vážné poškození jater (jaterní nedostatečnost),
 • krvácení mezi menstruacemi včetně všech případů nepravidelného vaginálního krvácení.

Během léčby přípravkem jsou nutné pravidelné lékařské kontroly, během těchto kontrol je zvláště důležité vyloučení hyperplazie endometria (ztluštění děložní sliznice) při dlouhodobé léčbě.

Před zahájením léčby budou u Vás provedena lékařská vyšetření prsů a pánevních orgánů. V případě krvácení, nepravidelného krvácení či vaginálního krvácení neznámého původu budou provedeny adekvátní diagnostické metody ke zjištění příčiny.

Pokud vznikne během léčby přípravkem Crinone 8 % nebezpečí potratu, je třeba krevním testem (zvýšení obsahu hormonu hCG) nebo ultrazvukovým vyšetřením ověřit životaschopnost embrya.

Progesteron coby léčivá látka přípravku Crinone 8 % může způsobit určitý stupeň zadržování tekutin. Pokud trpíte stavy spojenými s určitým stupněm poruchy rovnováhy tekutin v těle (např. epilepsie, migréna, astma, porucha funkce srdce a ledvin), je nutné zvláště pečlivé lékařské sledování.

Pokud máte rizikové faktory týkající se trombotických poruch, budete pod pečlivým lékařským dohledem. Pokud se některý z příznaků trombotické poruchy u Vás projeví (tromboflebitida, cerebrovaskulární onemocnění, plicní embolie, trombóza) musí být podávání přípravku přerušeno.

Dále pokud jste v minulosti trpěla depresí nebo jste-li diabetička, je nutné zvláště pečlivé sledování léčby lékařem.

Děti

Tento přípravek by neměl být používán u dětí.

Další léčivé přípravky a přípravek Crinone 8%

Informujte, svého lékaře či lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Crinone 8 % by se neměl používat současně s jinými vaginálními přípravky.

Důležité informace o některých složkách přípravku Crinone 8% Přípravek obsahuje kyselinu sorbovou. Kyselina sorbová může způsobit lokální podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotenství Crinone 8 % není indikován k používání během těhotenství kromě použití v časném stadiu těhotenství při technikách asistované reprodukce (umělého oplodnění). Kojení Nepoužívejte v době kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří lidé se cítí slabí při užívání přípravku Crinone 8 %. Buďte opatrná, když řídíte nebo obsluhujete stroje, dokud se neujistíte, že nejste přípravkem nikterak ovlivněna. Současné požívání alkoholu může ospalost dále prohloubit.

3. Jak se přípravek Crinone 8% používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku

Doplnění progesteronu (léčba hormonem žlutého tělíska) k podpoře luteální fáze cyklu v

rámci technik asistované reprodukce (umělého oplodnění):

Ode dne přenosu embrya se jednou denně zavádí do pochvy 1,125g Crinone 8 % vaginálního gelu (90 mg progesteronu). V léčbě se pokračuje po dobu 30 dnů, jakmile je laboratorně potvrzeno těhotenství.

Sekundární amenorhea a abnormální děložní krvácení způsobené nedostatkem progesteronu:

1,125g Crinone 8 % vaginálního gelu (90 mg progesteronu) má být zaváděno do pochvy

každý druhý den od 15. do 25. dne estrogenového léčebného cyklu.

Aplikace přípravku Crinone 8 % pomocí aplikátoru se provádí nejlépe ráno vleže, s mírně pokrčenými koleny.

Vyjměte aplikátor ze zataveného obalu. V této chvíli ještě neodstraňujte šroubovací uzávěr.

Několikrát s aplikátorem zatřepte, aby všechen obsah stekl k tenkému konci.

Otevřete aplikátor, zaveďte jej hluboko do pochvy vleže a pevně stiskněte konec aplikátoru (viz obr. A-D).

Každý aplikátor obsahuje 1,45 g vaginálního gelu a je navržen tak, aby poskytl kontrolované množství (1,125 g) gelu. Každý aplikátor je určen pouze k jednorázovému použití. Gel, který zůstane v aplikátoru, musí být vyhozen.

Jestliže jste použila více přípravku Crinone 8 %, než jste měla

Předávkování je nepravděpodobné, neboť každá dávka se podává jednorázovým aplikátorem. V případě předávkování musí být léčba přípravkem ukončena.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Crinone 8 %

Nepoužívejte dvojitou dávku k náhradě zapomenuté dávky přípravku Crinone 8 %. Pokud si zapomenete vzít Crinone 8 % vaginální gel v normálním denním dávkování, nedělejte si starosti. Použijte dávku následující den, a pak pokračujte jako obvykle.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří: Časté (u 1/100 - 1/10 pacientů) bolest hlavy, ospalost, křeče, citlivost prsou.

Méně časté (1/1 000 - 1/100 pacientů) až velmi vzácné (1/10 000 pacientů) krvácení (špinění) mezi menstruacemi, vaginální podráždění a jiné lehké reakce v místě aplikace, alergická reakce, která se obvykle projeví jako kožní vyrážka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Crinone 8% uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte Crinone 8 %, pokud si všimnete viditelného poškození aplikátoru. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6

. Obsah balení a další informace

Co přípravek Crinone 8 % obsahuje

Léčivou látkou je progesteron. Jedna dávka (1,125 g gelu) obsahuje 90 mg progesteronum.

Přípravek dále obsahuje: glycerol, lehký tekutý parafín, hydrogenovaný palmojádrový olej, karbomer 974P, kyselinu sorbovou, polykarbofil, hydroxid sodný, čištěnou vodu.

Jak přípravek Crinone 8% vypadá a co obsahuje toto balení

Vaginální gel je naplněn do jednoho kusu bílého polyethylenového aplikátoru k jednorázovému použití, s odlamovacím uzávěrem „twist-off top“, určenému k intravaginální aplikaci. Každý aplikátor je zabalen a zataven ve fólii z papíru/hliníku/polyethylenu.

Aplikátory jsou baleny v kartónových krabičkách obsahujících 6 nebo 15 kusů. Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

: Merck Serono Ltd., Feltham, Middlesex, Velká Británie

Výrobce

: Central Pharma (Contract Packaging) Ltd., Bedford, Bedfordshire, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

20.1.2016

A

B C D

Informace o produktu

Výrobce: M.Y.HEALTHCARE PACKAGING LTD., BEDFORD, BEDFORSHIR
Kód výrobku: 25481
Kód EAN:
Kód SÚKL: 23221
Držitel rozhodnutí: M.Y.HEALTHCARE PACKAGING LTD., BEDFORD, BEDFORSHIR

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Crinone 8% je indikován k doplnění progesteronu (léčba hormonem žlutého tělíska) k podpoře luteální fáze cyklu v rámci technik asistované reprodukce (umělého oplodnění). Sekundární amenorhea (chybějící menstruace nejméně po dobu 3 měsíců po dříve dlouhodobě pravidelné menstruaci) a abnormální děložní krvácení způsobené nedostatkem progesteronu.

Příbalový leták

CRINONE 8% 6X1.125GM Poševní gel – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu CRINONE 8% 6X1.125GM Poševní gel zobrazíte nebo stáhnete zde: CRINONE 8% 6X1.125GM Poševní gel.pdf

Recenze

Recenze produktu CRINONE 8% 6X1.125GM Poševní gel

Diskuze

Diskuze k produktu CRINONE 8% 6X1.125GM Poševní gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám