Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

CORDIPIN RETARD TBL RET 30X20MG

CORDIPIN RETARD TBL RET 30X20MG

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku CORDIPIN RETARD TBL RET 30X20MG


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CORDIPIN retard
tablety s prodlouženým uvolňováním
(nifedipinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Cordipin retard a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cordipin retard používat
3. Jak se přípravek Cordipin retard užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Cordipin retard uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK CORDIPIN RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Cordipin retard patří do skupiny léků nazývajících se blokátory vápníkových kanálů. Zabraňuje průniku vápníku do buněk srdečního svalu a hladké svaloviny srdečních tepen. Rozšiřuje periferní cévy a snižuje vaskulární rezistenci. Omezením srdeční práce se snižuje přímo spotřeba kyslíku. Poptávka po kyslíku klesá také nepřímo, díky zmenšení námahy pro srdeční sval. Toto má za následek snížení krevního tlaku. Předchází a ulevuje od bolesti na hrudi způsobované nedostatečným zásobením srdečního svalu kyslíkem.
Uvolňování nifedipinu při použití tablet s prodlouženým uvolňováním je pomalejší. Jeho účinek přetrvává po dobu 10 až 12 hodin.
Přípravek Cordipin retard je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) a anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající při nedostatečném prokrvení srdečního svalu); zvláště vazospastické a chronické stabilní formy anginy pectoris.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CORDIPIN RETARD POUŽÍVAT
NeužívEjte přípravek Cordipin retard
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na nifedipinum a jiné dihydropyridiny nebo na kteroukoliv jinou ze složek přípravku Cordipin retard.
Jestliže jste těhotná nebo kojíte.
Jestliže proděláváte kardiogenní šok (máte nedostatečné prokrvování orgánů, špatné zásobení kyslíkem a abnormálně nízký krevní tlak), trpíte pokročilou aortální stenózou (zúžení srdeční chlopně) a porfyrií (narušený metabolismus porfyrinu).
Přípravek není určený k podávání dětem.
Zvláštní pozornosti při používání přípravku Cordipin retard je zapotřebí
Pro užívání přípravku při srdeční nedostatečnosti, při srdečním infarktu nebo nestabilní angině pectoris musí být zvlášť závažné důvody.
Na začátku léčby je třeba častějších kontrolních vyšetření. Týká se to zejména starších pacientů a těch, kteří trpí některým srdečním onemocněním (hypertrofickou kardiomyopatií, nestabilní anginou pectoris), cukrovkou, významným poškozením jater nebo vysoce zvýšeným tlakem v plicním vaskulárním systému (závažnější plicní hypertenzí). Váš lékař stanoví četnost kontrolních vyšetření.
Při zahájení terapie a zvláště při současném užívání dalších skupin léků, které jsou určeny k léčbě vysokého krevního tlaku (například beta-blokátory), může dojít k výraznému poklesu krevního tlaku (hypotenzi). Pokud k hypotenzi dojde, vyhledejte svého lékaře.
Pokud během současného užívání přípravku Cordipin retard a betablokátorů zaznamenáte dýchavičnost při námaze a oteklé kotníky, vyhledejte svého lékaře.
Pokud zaznamenáte zrychlený tlukot srdce a pocítíte bolest na hrudi nebo tlak na hrudi během léčby přípravkem Cordipin retard, vyhledejte svého lékaře před tím, než si vezmete další dávku.
Podávání nifedipinu může ovlivnit výsledky některých laboratorních vyšetření (zejména jaterních testů). Nifedipin může prodloužit krvácivost.
Bezpečnost a účinnost přípravku Cordipin retard nebyla u dětí zkoumána, proto by tento přípravek neměl být podáván dětem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Sdělte svému lékaři, pokud užíváte jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo diuretika. Současné užívání těchto léků a přípravku Cordipin retard může zvyšovat vliv přípravku Cordipin retard na krevní tlak.
Informujte také svého lékaře, pokud užíváte léky na srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu, epilepsii, gastrointestinální (týkající se žaludku a střev) vředy, tuberkulózu, chronickou bronchitidu nebo astma, bakteriální nebo virové infekce, houbová onemocnění, imunosupresiva (léky potlačující imunitní reakce) nebo antikoagulancia (léky tlumící krevní srážlivost). Současné užívání přípravku Cordipin retard a léků pro léčbu výše zmíněných onemocnění může změnit účinek těchto léků nebo účinnost přípravku Cordipin retard.
Pokud Vás lékař pošle na methacholinový bronchiální provokační test, sdělte mu, že užíváte přípravek Cordipin retard.
Před plánovanou operací svému lékaři sdělte, že užíváte přípravek Cordipin retard.
Užívání přípravku Cordipin retard s jídlem a pitím
Přípravek Cordipin retard můžete užívat před, během jídla nebo po jídle.
Během léčby přípravkem Cordipin retard nepijte grapefruitovou šťávu nebo alkoholické nápoje. Alkohol a grapefruitová šťáva zvyšují vliv přípravku Cordipin retard na krevní tlak a četnost nežádoucích účinků.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Protože neexistuje žádný důkaz o bezpečném užívání tohoto přípravku během těhotenství, měla byste tento lék v období těhotenství užívat pouze na radu lékaře. Pokud otěhotníte během léčby přípravkem Cordipin retard nebo plánujete otěhotnět, vyhledejte svého lékaře.
Tento lék přechází do mateřského mléka, a proto se kojení během léčby nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by přípravek Cordipin retard významně ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje. U citlivých jedinců přesto může způsobovat nadměrné snížení krevního tlaku a závrať, a přechodně snižovat schopnost řídit a obsluhovat stroje, zvláště na počátku léčby nebo při současném užívání alkoholu.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CORDIPIN RETARD UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Cordipin retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování vždy stanoví lékař.
Obvyklá počáteční a udržovací dávka přípravku Cordipin retard je 1 tableta dvakrát denně. Pokud je to nutné, lékař může zvýšit dávku na 2 tablety dvakrát denně.
Každá tableta se má zapít sklenicí vody, tablety se nesmí dělit, rozmačkat nebo žvýkat a mohou se užívat před, během jídla nebo po jídle. .
Cordipin retard mohou užívat pouze dospělí.
Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Cordipin retard příliš silný nebo slabý, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cordipin retard, než jste měl(a)
Při požití velkého množství tablet může dojít k poklesu krevního tlaku nebo zpomalení srdeční akce, v závažnějších případech také k srdečnímu selhání a poruchám vědomí. Po požití velkého množství tablet je nutné co nejdříve vyhledat lékaře.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Cordipin retard
Užívejte svůj lék tak, jak Vám Váš lékař předepsal (pravidelně a ve stejný čas každý den). Pokud však zapomenete vzít svůj lék, pokračujte v léčbě další normální dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cordipin retard
Pokud přerušíte léčbu, může se opět objevit bolest na hrudi nebo zvýšený krevní tlak. Nepřerušujte léčbu, aniž byste se nejprve poradili se svým lékařem.
Máte-li jakékoliv další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Cordipin retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejběžnějšími nežádoucími účinky jsou bolesti hlavy, zčervenání tváře, a otoky nohou; mnohem vzácněji: náhlý pokles krevního tlaku, závrať, kožní vyrážka, kopřivka, svědění, slabost, únava, zrychlený nebo nepravidelný a silný tlukot srdce , bolest na hrudi, nauzea (nevolnost), pálení žáhy, zácpa, průjem, svalové křeče a zduření dásní.
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK CORDIPIN RETARD UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Cordipin retard obsahuje
- Léčivou látkou je nifedipinum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje nifedipinum 20 mg.
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, glycerol - palmitostearát, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium - lauryl - sulfát, magnesium - stearát, povidon, methakrylátový kopolymer typ A, oxid titaničitý (E171), makrogol, chinolinová žluť (E 104).
Jak přípravek Cordipin retard vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety
Velikost balení: 30 tablet s prodlouženým uvolňováním balených v červeném PVC/PVDC-Al blistru (2 blistry po 15 tabletách) a krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
18.11. 2009
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního úřadu pro kontrolu léčiv.
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz