Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

CORDARONE 60X200MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17251

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES
Kód výrobku: 17251
Kód EAN: 8595116521492
Kód SÚKL: 13768
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES
Přípravek Cordarone se užívá při některých poruchách srdečního rytmu. Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Příbalový leták

1/7 

 

 

sp.zn.sukls235522/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

CORDARONE 

200 mg 

tablety 

 

amiodaroni hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 

Co je přípravek Cordarone a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cordarone užívat  

3. 

Jak se přípravek Cordarone užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Cordarone uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Cordarone a k čemu se používá 

 
Přípravek Cordarone obsahuje účinnou látku amiodaron, která zpomaluje vedení vzruchu ze srdečních 
síní na komory, čímž zpomaluje srdeční rytmus, a zároveň svým působením na hladké svaly některých 
cév snižuje nároky srdečního svalu na spotřebu kyslíku. 
 
Přípravek Cordarone se užívá při některých poruchách srdečního rytmu. 
 
Přípravek Cordarone je určen k léčbě dospělých pacientů. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začtene přípravek Cordarone užívat  

 
Neužívejte přípravek Cordarone 

Jestliže jste alergický(á) na amiodaron, jód nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

Při velmi pomalém srdečním rytmu (sinusová bradykardie), při některých poruchách vedení 
vzruchu v srdci a tvorby srdečního vzruchu (sinoatriální blok a sick sinus syndrom - riziko 
sinusové zástavy, těžké poruchy atrioventrikulárního vedení), pokud nemáte zaveden 
kardiostimulátor; 

Jestliže užíváte jiné léky, které ovlivňují srdeční rytmus (viz bod „Další léčivé přípravky a 
přípravek Cordarone“); 

Jestliže trpíte onemocněním štítné žlázy; 

Jste-li těhotná, vyjma výjimečných okolností (viz bod „Těhotenství a kojení“); 

Pokud kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“). 

2/7 

 

 

 
Upozornění a opatření 

V průběhu léčby amiodaronem může dojít ke změnám na EKG, zpomalení srdečního rytmu, 
tvorby nových arytmií nebo zhoršení léčených arytmií. U starších pacientů může dojít 
k výraznějšímu poklesu tepové frekvence. 

V průběhu léčby amiodaronem nebo v průběhu několika měsíců po podávání amiodaronu byly 
při současném podávání se sofosbuvirem (užívaný k léčbě žloutenky) v kombinaci s jinými 
léčivými přípravky užívanými k léčbě žloutenky typu C (daklastavir, simeprevir nebo 
ledipasvir) pozorovány případy závažného, potenciálně život ohrožujícího zpomalení srdečního 
rytmu a případy poruchy srdečního rytmu. Pokud Vám budou podávány tyto léčivé přípravky, 
budete sledováni minimálně 48 hodin od počátku léčby. Pokud se u Vás vyskytnou příznaky 
zpomalení srdečního rytmu nebo jiná porucha srdečního rytmu, ihned vyhledejte 
lékařskou pomoc.
 

Během léčby mohou vzniknout kožní reakce při pobytu na slunci, proto se vyhýbejte 
slunečnímu záření. 

Během léčby amiodaronem nebo do několika měsíců po jejím ukončení se může objevit 
porucha štítné žlázy (zvýšená funkce štítné žlázy, tzv. hyperthyreóza). Klinické známky, 
obvykle mírné, jako např. úbytek hmotnosti, vznik arytmie (poruchy srdečního rytmu), stav 
způsobený nedostatečným zásobováním srdce krví projevujícím se bolestí na hrudi, která může 
vyzařovat do ramen nebo čelisti (angina pectoris), městnavé srdeční selhání, by měly varovat 
lékaře.  
Dále se mohou vyskytnout abnormality štítné žlázy a snížená funkce štítné žlázy (hypothyreóza) 
projevující se vzestupem hmotnosti, nesnášenlivostí chladu, sníženou aktivitou a výrazným 
poklesem tepové frekvence, která se upraví po vysazení léčby.  

V průběhu léčby přípravkem Cordarone se může objevit zhoršení plicních funkcí (zhoršení 
dušnosti, neproduktivního kašle), které se s vysazením léčby obvykle upraví. 

Během léčby amiodaronem může dojít ke změnám v jaterních testech, k akutnímu i 
chronickému jaternímu onemocnění. Příznaky mohou být minimální, mohou se po ukončení 
léčby upravit, ale byly hlášeny i smrtelné případy. 

Užívání amiodaronu může způsobit svalové poruchy a/nebo poruchy citlivosti způsobené 
onemocněním nervů, které obvykle po vysazení amiodaronu částečně nebo zcela vymizí. 

V průběhu léčby přípravkem Cordarone se může objevit zhoršení zraku. 

Během léčby amiodaronem se můžou objevit závažné kožní potíže, které mohou být i život 
ohrožující nebo smrtelné. V případě závažných kožních reakcí má být léčba amiodaronem 
okamžitě přerušena. 

Při kombinaci s léčivými přípravky viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Cordarone“. 

Před chirurgickým zákrokem by měl být anesteziolog upozorněn na to, že užíváte přípravek 
Cordarone.  

Jestliže jste těhotná, může být přípravek užíván, jen pokud je to nezbytně nutné a jen po co 
nejkratší dobu (viz bod „Těhotenství a kojení“). 

 
Děti a dospívající 
Bezpečnost a účinnost amiodaronu u dětí nebyla ověřena, proto jeho užití není doporučeno. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Cordarone 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době, 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Během léčby přípravkem Cordarone nesmí být užívány některé další léky k léčbě poruch srdečního 
rytmu (jako např. sotalol, bepridil nebo flekainid) a nesmí být též podáván injekční pentamidin 
(užívaný proti parazitům) a injekční erytromycin (používaný k léčbě infekcí). Dále se nesmí podávat 
přípravky obsahující vinkamin (užívaný k léčbě nádorového onemocnění), sultoprid (užívaný k léčbě 
duševních poruch), cisaprid (užívaný pro správné vyprazdňování žaludku) a fluorochinolony (užívané 
k léčbě infekcí). Jejich současné podávání by mohlo způsobit závažnou poruchu srdečního rytmu. 
 

3/7 

 

 

Nedoporučuje se též užívání některých léčiv k léčbě srdečních onemocnění (beta-blokátory a některé 
blokátory kalciového kanálu – verapamil, diltiazem) pro zvýšené riziko poruch srdečního rytmu.  
Dále se nedoporučuje kombinace se stimulujícími projímadly. 
 
S velikou opatrností a pod dohledem lékaře lze amiodaron kombinovat s diuretiky (zvyšující 
vylučování moči) způsobujícími snížení draslíku v krvi, systémovými kortikoidy (ovlivňující imunitní 
systém), tetrakosaktidem (užívaný převážně k diagnostice a k léčbě poruch kůry nadledvinek), 
amfotericinem B (používaný k léčbě mykóz) podávaným injekčně do žíly.  

 

Vzhledem k riziku krvácení je třeba opatrnosti při podávání amiodaronu s dabigatranem (užívaný 
k prevenci krevních sraženin). Kombinace warfarinu (užívaného k prevenci krevních sraženin) 
s amiodaronem může vést k předávkování warfarinem, což zvyšuje riziko krvácení. Kombinace 
fenytoinu (užívaný k léčbě epilepsie) s amiodaronem může vést k předávkování fenytoinem, 
vyvolávajícímu neurologické příznaky. Kombinace fentanylu (užívaný proti bolesti) s amiodaronem 
může zvýšit účinek fentanylu a zvýšit riziko jeho toxicity. Společné podávání amiodaronu a statinů 
(snižující hladiny krevních tuků) může vést ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků, např. 
postižení kosterních svalů až jejich rozpadu (rhabdomyolýze). Se zvýšenou opatrností by měly být 
podávány přípravky obsahující léčiva metabolizovaná jaterním enzymem CYP3A4: lidokain (lokální 
anestetikum), takrolimus (ovlivňující imunitní systém), sildenafil (užívaný k léčbě poruch erekce), 
midazolam, triazolam (užívané k navození celkové anestezie), dihydroergotamin, ergotamin (užívané 
k léčbě migrén), kolchicin (užívaný k léčbě např. dny nebo leukemie). 
 
Doporučuje se zamezit užívání tzv. inhibitorů CYP3A4 (grapefruitový džus a některé léčivé 
přípravky) během léčby amiodaronem. 
 
Není doporučeno současné podávání amiodaronu se samotným sofosbuvirem nebo s kombinací jiných 
léčivých přípravků užívaných k léčbě žloutenky typu C (daklastavir, simeprevir, ledipasvir), protože 
toto současné podávání může vyvolat závažné poruchy srdečního rytmu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Vzhledem ke svým účinkům na štítnou žlázu plodu se přípravek Cordarone v těhotenství nesmí užívat, 
vyjma případů, kdy benefit převáží nad rizikem. V těchto zvláštních případech je třeba velmi pečlivě 
zvážit potenciální přínos léčby. 
 
Kojení 
Přípravek Cordarone je vylučován ve významném množství do lidského mateřského mléka, proto se v 
období kojení nesmí užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Používání přípravku Cordarone nemá vliv na pozornost při řízení dopravních prostředků či obsluze 
strojů. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Cordarone 
Přípravek Cordarone obsahuje jód a může ovlivnit výsledky některých testů na funkci štítné žlázy. 
Přípravek Cordarone obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 

4/7 

 

 

3. 

Jak se přípravek Cordarone užívá 

 
Dospělí 
Vždy užívejte přípravek Cordarone přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování se u různých pacientů může lišit. V každém případě musíte velmi přísně dodržovat dávky 
předepsané lékařem, bez porady s ním dávky neměňte ani léčbu nepřerušujte. Zpočátku dospělí 
obvykle užívají 3 tablety denně, později 1/2 až 2 tablety denně. Tablety se polykají v celku (ale mohou 
být i rozdrcené) před jídlem, během jídla nebo po jídle.  
 
Pokud Vám Váš lékař předepíše 1/2 tablety (jednou nebo víckrát denně), postupujte podle uvedeného 
návodu! 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 

 
Tabletu přípravku 
Cordarone lze snadno 
poznat podle symbolů 
vyrytých na její ploše. 

   

1. Tableta přípravku Cordarone 
je opatřena půlící rýhou. 
Chcete-li ji rozlomit, stlačte 
plochou stranu bez rýhy palcem 
proti podložce. 

   

2. Po rozlomení lze jednotlivé 
poloviny tablety snadno rozlišit 
díky vyrytým symbolům. 
 

 
Použití u dětí a dospívajících 
Jsou k dispozici pouze omezené údaje týkající se bezpečnosti a účinnosti přípravku Cordarone u dětí.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cordarone, než jste měl(a) 
Pokud dojde k předávkování nebo náhodnému požití přípravku dítětem, ihned informujte lékaře. 
Existují pouze omezené údaje o akutním předávkování amiodaronem podaným perorálně. Bylo 
zaznamenáno několik případů zrychlené srdeční frekvence, srdeční zástavy, záchvatů zrychlené 
srdeční frekvence, arytmií, selhání krevního oběhu a poškození jater. Léčba by měla být 
symptomatická. 
 
Amiodaron ani jeho metabolity nejsou dialyzovatelné. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cordarone 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
Pokud náhodou vynecháte jednu dávku, nezpůsobí Vám to žádné zvláštní potíže, pokračujte v 
předepsaném dávkování, jako by k vynechání nedošlo. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 

5/7 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky jsou setříděny podle frekvence výskytu následovně:  
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

 

Zamlžené vidění s barevnými kruhy při oslnění nebo s rozostřeným viděním.  

 

Pocit na zvracení (nauzea), zvracení, nechutenství. 

 

Zvýšení hodnot u jaterních testů. 

 

Zvýšená citlivost kůže na sluneční záření. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

  Zpomalení srdeční frekvence, převážně středně závažné a závisející na dávce. 

  Snížení nebo zvýšení funkce štítné žlázy, které může být smrtelné. 

  Zácpa. 

 

Akutní onemocnění jater s vysokými jaterními testy a/nebo žloutenkou, včetně jaterního selhání, 
které někdy bývá smrtelné. 

 

Mimovolní třes, noční děsy, poruchy spánku. 

 

Plicní toxicita (záněty a fibrózy plic, zánět pohrudnice, apod.), která může být někdy smrtelná.  

 

Svědění, červená vyrážka (ekzém), břidlicově šedivé nebo modravé skvrny na kůži v případech 
dlouhodobé léčby vysokými denními dávkami; tyto skvrny pomalu vymizí po přerušení léčby. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

  Vznik nebo zhoršení poruch rytmu srdce, někdy následované srdeční zástavou, poruchy převodu 

v srdci (tzv. sinoatriální blok, AV blok). 

  Sucho v ústech. 

  Svalové poruchy a/nebo poruchy citlivosti způsobené onemocněním nervů (periferní 

senzomotorická neuropatie a/nebo myopatie), obvykle vymizí po vysazení léku. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): 

  Snížení počtu červených krvinek a krevních destiček. 

  Významné zpomalené srdeční frekvence, ztráta schopnosti srdečních síní vytvářet elektrické 

impulzy u pacientů s určitým typem srdeční dysfunkce nebo u starších pacientů. 

  Pocit nepohody, zmatenosti či slabosti, pocit nevolnosti (nauzea), ztráta chuti k jídlu, pocit 

podrážděnosti. Může se jednat o onemocnění zvané „syndrom nepřiměřené sekrece 
antidiuretického hormonu“ (SIADH). 

  Zánět očního nervu, který může vést až k rozvoji slepoty. 

  Chronické onemocnění jater (žloutenka, cirhóza), někdy smrtelná. 

  Vzestup kreatininu v krvi (látka vznikající ve svalech). 

  Zvýšení nitrolebního tlaku, bolest hlavy. 

  Zánět nadvarlete, impotence. 

  Zúžení průdušek (bronchospasmus) u pacientů s vážnou dechovou nedostatečností a zvláště u 

astmatických pacientů, akutní syndrom respirační tísně dospělých, někdy smrtelný, obvykle 
bezprostředně po chirurgickém zákroku (možná interakce s  kyslíkem ve vysoké koncentraci). 

  Zarudnutí v průběhu probíhající radioterapie, kožní vyrážka, vyrážka s výrazným odlupováním 

kůže, ztráta vlasů. 

  Zánět cév. 
 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 

  Snížení počtu určitých typů bílých krvinek (tzv. neutropenie a agranulocytóza). 

  Specifický typ poruchy rytmu srdce (torsade de pointes). 

  Akutní zánět slinivky břišní [pankreatitida (akutní)]. 

6/7 

 

 

  Určitý typ zánětu (granulom) včetně postižení kostní dřeně. 

  Otok (angioneurotický edém - Quinckeho edém), závažné alergické reakce (anafylaktická reakce, 

anafylaktický šok). 

  Snížená chuť k jídlu. 

 

Lupus-like syndrom (onemocnění, při kterém imunitní systém napadá některé části těla a vede 
k bolestem, ztuhlosti a otokům kloubů a červeným skvrnám, které mohou mít na obličeji tvar 
motýlích křídel

). 

  Mimovolní svalové pohyby, ztuhlost, třes a neklid (parkinsonismus); abnormální vnímání vůně 

(parosmie). 

  Zmatenost (delirium), falešný vjem (halucinace). 

  Krvácení do plic.  

 

Zánět kůže, kopřivka, život ohrožující kožní reakce charakterizované vyrážkou, puchýři, 
odlupováním kůže a bolestí [toxická epidermální nekrolýza (TEN), Stevens-Johnsonův syndrom 
(SJS), bulózní dermatitida, léková reakce s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS)]. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Cordarone uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Cordarone obsahuje 
-  Léčivou látkou je amiodaroni hydrochloridum 200 mg v 1 tabletě. 
-  Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, povidon, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, 

koloidní bezvodý oxid křemičitý. 

 
Jak přípravek Cordarone vypadá a co obsahuje toto balení 

7/7 

 

 

Přípravek Cordarone jsou kulaté tablety bílé až slabě krémové barvy, na jedné straně mírně konvexní, 
na druhé straně s půlicí rýhou, logem výrobce a nápisem 200. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 30 nebo 60 tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, Praha 6, Česká republika 
 
Výrobci: 
Sanofi Winthrop Industrie, Ambares, Francie 
Sanofi-Aventis S.A., Riells i Viabrea, Španělsko 
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co.Ltd., Veresegyház, Maďarsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  23. 12. 2016 

Recenze

Recenze produktu CORDARONE 60X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CORDARONE 60X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám