Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 32884
Kód EAN:
Kód SÚKL: 49120
Přípravek se užívá v léčbě vředů dvanáctníku (ulcus duodeni), vředů žaludku (ulcus ventriculi), refluxního onemocnění jícnu (refluxní ezofagitida), Zollinger-Ellison syndromu a dalších patologických stavů vyznačujících se nadměrnou sekrecí a k eradikaci Helicobacter pylori v kombinaci s antimikrobiálními přípravky.

Příbalový leták

sp. zn. sukls50591/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Controloc 40 mg, enterosolventní tablety
(Pantoprazolum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Controloc 40 mg a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost,než začnete Controloc 40 mg užívat.
3. Jak se Controloc 40 mg užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak Controloc 40 mg uchovávat.
6. Další informace.
1. CO JE CONTROLOC 40 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ.
Controloc je selektivní inhibitor protonové pumpy, lék snižující tvorbu kyseliny v žaludku. Používá se
k léčbě onemocnění žaludku a střev souvisejících s tvorbou kyseliny.
Controloc se používá:
Dospělí a mladiství od 12 let:
- U refluxní esofagitidy. Zánět jícnu (trubice, která spojuje vaše hrdlo se žaludkem)
doprovázený regurgitací žaludeční kyseliny (návrat žaludeční kyseliny zpět do jícnu).
Dospělí:
- K léčbě infekce vyvolané bakterií Helicobacter pylori u pacientů s dvanáctníkovými a
žaludečními vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapie). Cílem je odstranit
baktérii ze žaludku, a snížit tak pravděpodobnost návratu vředové choroby.
- Dvanáctníkové a žaludeční vředy.
- K léčbě Zollinger-Ellisonova syndromu a dalších stavů vyznačujících se nadměrnou sekrecí
kyseliny v žaludku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CONTROLOC 40 MG
UŽÍVAT.
Neužívejte Controloc 40 mg
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pantoprazol, nebo na kteroukoliv další složku
přípravku Controloc 40 mg (viz bod 6).
2- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na přípravky obsahující jiné inhibitory protonové
pumpy.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Controloc 40 mg je zapotřebí
- jestliže trpíte těžkým onemocněním jater. Prosím, informujte lékaře, pokud jste někdy měl/a
problémy s játry. Lékař vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy, zejména pokud
Controloc užíváte dlouhodobě. Jestliže dojde ke zvýšení jaterních enzymů, léčba by měla být
ukončena.
- jestliže máte sníženou rezervu vitaminu B12 v těle nebo rizikové faktory pro sníženou hladinu
vitaminu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující
množství kyseliny může pantoprazol vést ke sníženém vstřebávání vitaminu B12.
- jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě infekce HIV) současně s pantoprazolem,
požádejte lékaře o konkrétní radu.
Ihned informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících příznaků:
- neúmyslné snížení hmotnosti;
- opakované zvracení;
- potíže při polykání;
- zvracení krve;
- bledost a pocit únavy (anémie);
- jestliže zaznamenáte krev ve stolici;
- jestliže trpíte těžkým a/nebo trvalým průjmem, protože přípravek Controloc je spojován s
mírným zvýšením výskytu infekčního průjmu.
Váš lékař může rozhodnout, že potřebujete některá vyšetření, k vyloučení zhoubného onemocnění,
protože pantoprazol může též zmírnit příznaky rakoviny a mohl by tím oddálit její diagnózu. Jestliže
vaše příznaky i přes léčbu přetrvávají, budou zvážena další vyšetření.
Jestliže užíváte Controloc dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař vás bude pravidelně sledovat. Je nutné,
abyste mu při každé návštěvě ohlásil/a jakékoli nové a neobvyklé příznaky a události.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Controloc 40 mg může ovlivnit účinek jiných léčiv, proto informujte lékaře, jestliže užíváte:
- léky jako ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používané k léčbě plísňových infekcí) nebo
erlotinib (používaný u některých typů rakoviny), protože Controloc může narušit jejich
správný účinek.
- fenprokumon či warfarin, které ovlivňují krevní srážlivost. Mohou být nutná další vyšetření.
- atazanavir (užívaný k léčbě infekce HIV).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Dostatečné údaje o použití pantoprazolu u těhotných žen nejsou k dispozici. Bylo zjištěno, že
pantoprazol je vylučován do mateřského mléka. Jestliže jste těhotná, nebo si myslíte, že můžete být
těhotná, nebo jestliže kojíte, přípravek Controloc 40 mg můžete užívat pouze v případě, že Váš lékař
rozhodne o tom, že přínos léčby převáží rizika pro vaše nenarozené dítě či kojence.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Jestliže zaznamenáte nežádoucí účinky jako závrať či porucha vidění, neměl/a byste řídit či obsluhovat
stroje.
33. JAK SE CONTROLOC 40 MG UŽÍVÁ.
Vždy užívejte přípravek Controloc 40 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kdy a jak se CONTROLOC 40 mg užívá?
Tablety se užívají jednu hodinu před jídlem, polykají se celé, nesmí se kousat ani drtit, a zapíjejí se
trochou vody.
Pokud lékař neurčil jinak, obvyklá dávka je:
Dospělí a děti od 12 let:
Léčba refluxní esofagitidy
Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Lékař může dávku zvýšit na dvě tablety denně. Doba léčení
refluxní esofagitidy je zpravidla 4 až 8 týdnů. Lékař vám sdělí, jak dlouho máte přípravek užívat.
Dospělí:
Léčba infekce vyvolané bakterií Helicobacter pylori u pacientů s dvanáctníkovými a
žaludečními vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapie)
Jedna tableta dvakrát denně společně s dvěma tabletami jednoho z těchto antibiotik: amoxicilinu,
klaritromycinu nebo metronidazolu (či tinidazolu) z nichž každá se užívá dvakrát denně s tabletou
pantoprazolu.
Vezměte si první tabletu pantoprazolu jednu hodinu před snídaní a druhou tabletu pantoprazolu jednu
hodinu před večeří. Užívejte přípravek přesně dle pokynů lékaře a také si přečtěte příbalové informace
těchto antibiotik.
Obvyklá doba léčby je jeden až dva týdny.
K léčbě dvanáctníkových a žaludečních vředů
Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Po konzultaci s lékařem je možné dávku zdvojnásobit. Lékař
vám sdělí, jak dlouho máte přípravek užívat. Doba léčení žaludečních vředů je zpravidla 4 až 8 týdnů.
Doba léčení dvanáctníkových vředů je zpravidla 2 až 4 týdny.
K dlouhodobé léčbě Zollinger-Ellisonova syndromu a dalších stavů s nadměrnou sekrecí
žaludeční kyseliny
Doporučovaná počáteční dávka je obvykle 2 tablety denně. Vezměte si tyto dvě tablety jednu hodinu před
jídlem. Lékař vám později může upravit dávku podle produkovaného množství žaludeční kyseliny.
Pokud vám byla předepsána dávka vyšší než 2 tablety denně, tablety by měly být užívány dvakrát denně.
Pokud vám lékař předepsal denní dávku vyšší než 4 tablety denně, sdělí vám také přesně, kdy máte
ukončit užívání přípravku.
Zvláštní skupiny pacientů:
- Jestliže trpíte poruchou ledvin, středně závažnou nebo těžkou poruchou funkce jater, neměl/a byste
užívat přípravek Controloc 40 mg k eradikaci Helicobacter pylori.
- Jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater, neměl/a byste užívat více než jednu 20 mg tabletu
pantoprazolu denně (z tohoto důvodu jsou k dispozici tablety obsahující 20 mg pantoprazolu).
- Děti do 12 let. Tyto tablety nejsou určeny pro děti do 12 let.
Jestliže jste užil/a více přípravku Controloc 40 mg, než jste měl/a.
Informujte lékaře nebo lékárníka. Příznaky předávkování nejsou známy.
4Jestliže jste zapomněl/a užít Controloc 40 mg.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Vezměte si následující dávku v
obvyklém čase.
Jestliže jste přestal/a užívat Controloc 40 mg.
Nepřestávejte v užívání těchto tablet bez předchozí porady s lékařem či lékárníkem.
Máte-li jakékoli další otázky, které se týkají se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i Controloc nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Četnost nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících pravidel:
Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10)
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte tyto
tablety užívat a ihned informujte svého lékaře nebo kontaktujte pohotovost v nejbližší
nemocnici:
- Závažné alergické reakce (četnost vzácná): otok jazyka a/nebo krku, obtíže při polykání,
kopřivka, dýchací obtíže, alergický otok obličeje (Quinckeho edém/angioedém), silná závrať s
velmi rychlým srdečním tepem a silným pocením.
- Závažné kožní stavy (četnost není známa): puchýře na kůži a rychlé zhoršení celkového
zdravotního stavu, eroze (včetně mírného krvácení) v oblasti očí, nosu, úst/rtů či genitálií
(Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, erythema multiforme) a citlivost na světlo.
- Další závažné stavy (četnost není známa): zežloutnutí kůže či očního bělma (těžké poškození
jaterních buněk, žloutenka) či horečka, vyrážka a zvětšení ledvin někdy s bolestivým močením a
bolestmi v kříži (těžký zánět ledvin).
Další nežádoucí účinky jsou:
- Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)
bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost, zácpa, sucho v ústech,
bolest a nepříjemný pocit v břiše, kožní vyrážka, exantém, erupce, svědění, pocit slabosti,
vyčerpání či celkově špatného zdraví, poruchy spánku.
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je Controloc, po dobu delší než 1 rok, můžete
mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte
svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko
osteoporózy).
- Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)
poruchy chuti nebo kompletní ztráta chuti, poruchy vidění, např. rozmazané vidění, kopřivka,
bolest kloubů, bolest svalů, změny hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, vysoká horečka, otok
končetin (periferní edém), alergické reakce, deprese, zvětšení prsů u mužů.
- Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)
dezorientace.
- Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)
5halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, u nichž se tyto příznaky vyskytly již v minulosti),
pokles hladiny sodíku v krvi.
Pokud užíváte Controloc déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku
v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací,
křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto
příznaků, vyhledejte ihned lékaře.
Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař
může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi.
Nežádoucí účinky zjištěné krevními testy:
- Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)
zvýšená hladina jaterních enzymů.
- Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)
zvýšená hladina bilirubinu, zvýšená hladina tuků v krvi; prudký pokles kolujících bílých
krvinek v krvi, spojený s vysokou horečkou.
- Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)
snížení počtu krevních destiček, což může vyvolat krvácení či častější tvorbu modřin, snížení
počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím; současný abnormální pokles počtu
červených a bílých krvinek a destiček.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK CONTROLOC 40 MG UCHOVÁVAT.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Controloc 40 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním obalu
za označením EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Pro HDPE lahvičky: Neužívejte tablety déle než 100 dní po prvním otevření lahvičky.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Controloc 40 mg obsahuje.
- Léčivou látkou je pantoprazolum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje 40 mg pantoprazolu
(ve formě natrium-seskvihydrátu).
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro: Uhličitan sodný, mannitol (E421), krospovidon, povidon 360, kalcium-stearát;
Potahová vrstva: Hypromelosa 2910/3, povidon 25, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172),
propylenglykol, disperse kopolymeru MA/EA (1:1) 30%, polysorbát 80, natrium-lauryl-sulfát,
triethyl-citrát;
Potisk: šelak, červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172),
roztok amoniaku 30%.
6Jak Controloc 40 mg vypadá a co obsahuje toto balení.
Žluté, oválné, bikonvexní potahované tablety s potiskem P 40 na jedné straně.
Balení: HDPE lahvička s LDPE šroubovacím pojistným uzávěrem a Al/Al blistr bez kartonového
pouzdra nebo s kartonovým pouzdrem (blistrová kapsa).
Přípravek je dodáván v následujících velikostech balení:
Balení obsahují 7, 10, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 49, 56, 60, 84, 90, 98, 98 (2x49), 100, 112, 168
enterosolventních tablet.
Nemocniční balení obsahují 50, 90, 100, 140, 140 (10x14), 150 (10x15), 700 (5x140)
enterosolventních tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Takeda GmbH
Konstanz
Německo
Výrobce
Takeda GmbH
Oranienburg
Německo
Tento přípravek byl v členských zemích EHP registrován pod následujícími názvy:
Název členského
státu
Název přípravku
Rakousko
Belgie
Bulharsko
Kypr
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Pantoloc 40 mg-Filmtabletten, Zurcal 40 mg-Filmtabletten
Pantozol, Zurcale
Controloc
Controloc
Controloc 40 mg
Pantoloc
Controloc 40 mg
Somac 40 mg
Eupantol 40 mg, Inipomp 40 mg,
Pantozol 40 mg, Pantoprazol NYC 40 mg, , Rifun 40 mg, Zurcal S 40 mg
Controloc, Zurcazol
Controloc 40 mg
Protium
Pantorc, Pantopan, Pantecta, Peptazol
Controloc 40 mg
Controloc 40 mg
Pantozol-40, Panto-Byk-40
Pantozol
Somac
Controloc 40
Pantoc 40 mg, Zurcal 40 mg, Apton 40 mg, Pantoprazol ALTAN 40 mg
Controloc 40 mg
7Slovenská
republika
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Controloc 40 mg
Controloc 40 mg
Pantecta 40 mg comprimidos gastrorresistentes, Anagastra 40 mg
comprimidos gastrorresistentes, Ulcotenal 40 mg comprimidos
gastrorresistentes
Pantoloc
Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne 2.1.2013.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Škrétova 490/12
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Heads of Medicines
Agencies (HMA) http://www.hma.eu

Recenze

Recenze produktu CONTROLOC 40 MG 14X40MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CONTROLOC 40 MG 14X40MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze