Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

CONCOR 5 30X5MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17620

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 17620
Kód EAN: 4022536645872
Kód SÚKL: 94164
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Concor se používá pro léčbu vysokého krevního tlaku a anginy pectoris.

Příbalový leták

 

1/6 

sp.zn.sukls241679/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Concor 5 

5 mg 

 Concor 10 

10 mg 

 

potahované tablety 

 

bisoprololi fumaras 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek Concor a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Concor užívat  

3. 

Jak se přípravek Concor užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Concor uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Concor a k čemu se používá 

 
Léčivá látka přípravku Concor je bisoprolol-fumarát. Bisoprolol-fumarát patří mezi skupinu léčivých 
přípravků označenou jako beta blokátory. Tyto léky působí tak, že ovlivňují odpověď těla na některé 
nervové  podněty,  zvláště  v  srdci.  Výsledkem  toho  je,  že  bisoprolol-fumarát  zpomaluje  srdeční 
frekvenci a tím zvyšuje výkon srdce jako pumpy. Zároveň se snižují požadavky srdce na zásobení krví 
a kyslíkem. 
Concor se používá pro léčbu vysokého krevního tlaku a anginy pectoris. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Concor užívat 

 
Neužívejte přípravek Concor, pokud se u Vás objeví některé z následujících stavů:    
 

 

jestliže jste alergický(á) na bisoprolol-fumarát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

 

těžké astma, 

 

závažné  problémy  v krevním  oběhu  končetin  (tzv.  Raynaudův  syndrom),  který  může  vyvolat 
brnění nebo bledost až zmodrání prstů na rukou a nohou, 

 

neléčený feochromocytom, což je vzácný nádor nadledvin, 

 

metabolická acidóza, což je onemocnění, kdy dochází k nahromadění kyselých látek v krvi. 

 

 

2/6 

Neužívejte Concor, pokud máte některé z následujících onemocnění srdce: 

 

akutní srdeční selhání, které není léčeno, 

 

zhoršení srdečního selhání vyžadující injekci léků do žíly, které zvýší sílu srdečních stahů, 

 

kardiogenní  šok,  což  je  akutní  závažné  onemocnění  srdce  vyvolávající  nízký  krevní  tlak  a 
oběhové selhání, 

 

určité  onemocnění  srdce,  které  způsobuje  velmi  nízkou  srdeční  frekvenci  nebo  nepravidelný 
srdeční tep (druhý nebo třetí stupeň AV bloku, sinoatriální blok, nemoc chorého sinu), 

 

nízký krevní tlak, který vyvolává potíže, 

 

pomalou srdeční frekvenci, která vyvolává potíže, 

 
Upozornění a opatření 
 
Před  užitím  přípravku  Concor  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Pokud  máte  některé 
z následujících onemocnění, informujte svého lékaře před tím, než začnete užívat přípravek Concor; 
lékař může vyžadovat speciální léčbu (například podání další léčby nebo provedení častějších kontrol): 

 

diabetes  

 

přísnou dietu, 

 

probíhající desenzibilizační léčba (např. pro prevenci alergické rýmy), 

 

některá onemocnění srdce (jako jsou poruchy srdečního rytmu nebo Prinzmetalova angina), 

 

méně závažné problémy s krevním oběhem v končetinách, 

 

chronické  onemocnění  průdušek  nebo  méně  závažné  astma;    Váš  lékař  zahájí  léčbu   nízkou 
dávkou  přípravku  Concor. Prosím  informujte Vašeho  lékaře  okamžitě,  pokud  se  objeví  u Vás 
nové potíže při dýchání, kašel, sípání při cvičení a podobně.  

 

kožní vyrážka s olupováním kůže v předchorobí (lupénka), 

 

nádor dřeně nadledvin (feochromocytom), 

 

porucha funkce štítné žlázy. 

 
Informujte svého lékaře, pokud u Vás bude provedena: 

 

desenzibilizační  léčba,  protože  Concor  může  zvýšit  pravděpodobnost  reakce  z přecitlivělosti 
nebo tato reakce může být závažnější, 

 

anestézie (například z důvodu chirurgické léčby), protože Concor může ovlivnit to, jak Vaše 
tělo bude reagovat na tuto situaci. 
 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Concor 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte následující léky spolu s přípravkem Concor bez porady s lékařem: 
 
Některé  typy  blokátorů  vápníkového  kanálu  používané  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku,  anginy 
pectoris nebo nepravidelného srdečního rytmu, jako je verapamil a diltiazem. 
 
Některé léky používané pro léčbu vysokého krevního tlaku, jako je klonidin, methyldopa, moxonidin, 
rilmenidin. Neukončujte však užívání těchto léků bez předchozí konzultace se svým lékařem. 
 
Před  užíváním  následujících  léků  společně  s přípravkem  Concor  se  poraďte  se  svým  lékařem;  Váš 
lékař může provádět vyšetření častěji. 
 
Některé  typy  blokátorů  vápníkového  kanálu  používané  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku  nebo 
anginy pectoris, jako je felodipin a amlodipin (antagonisté dihydropyridinového typu). 
 

 

3/6 

Antiarytmika třídy I (např. chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon). Tyto léky 
se používají pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu.  
 
Antiarytmika  třídy  III  (např.  amiodaron),  tyto  léky  se  používají  pro  léčbu  nepravidelného  nebo 
abnormálního srdečního rytmu. 
 
Beta blokátory používané lokálně (jako jsou oční kapky pro léčbu glaukomu). 
 
Léky pro léčbu poruch nervového systému, které se používají pro stimulaci vnitřních orgánů nebo pro 
léčbu glaukomu (parasympatomimetika) nebo v naléhavých situacích pro léčbu onemocnění 
oběhového systému (sympatomimetika). 
 
Antidiabetika včetně inzulinu. 
 
Anestetika (například během chirurgické léčby). 
 
Digitalis pro léčbu srdečního selhání. 
 
Nesteroidní protizánětlivé léky (NSADI) používané pro léčbu artritidy, bolesti nebo zánětu (například 
ibuprofen nebo diklofenak). 
 
Epinefrin, což je lék pro léčbu závažných, život ohrožujících alergických reakcí a srdeční zástavy. 
 
Jakýkoli  lék,  který  může  snižovat  krevní  tlak  jako  žádoucí  nebo  nežádoucí  účinek  (např. 
antihypertenzíva, tricyklická antidepresíva, barbituráty, fenothiaziny).  
 
Meflochin používaný pro prevenci nebo léčbu malárie. 
 
Léky pro léčbu deprese označované jako inhibitory monoaminooxidázy (kromě inhibitorů MAO-B). 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Není známo, zda se bisoprolol-fumarát vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení během léčby 
přípravkem Concor nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna v závislosti na tom, jak dobře budete 
lék  snášet.  Buďte,  prosím,  zvláště  opatrní  na  začátku  léčby,  pokud  se  dávka  zvyšuje,  nebo  když 
dochází k její změně a rovněž při kombinaci s alkoholem. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Concor užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
Léčba by měla být v zásadě zahájena postupně nízkými dávkami, které se poté pomalu zvyšují. 
V každém případě by měla být dávka upravena individuálně, zvláště podle srdeční frekvence a 
terapeutického úspěchu. 
 
Dávkování 
Pro  obě  indikace  je  doporučené  dávkování  jedna  tableta  přípravku  Concor  5  mg  nebo  1/2  tablety 
přípravku Concor 10 mg (odpovídá 5 mg bisoprolol-fumarátu) denně.  

 

4/6 

Je-li  to  nutné,  může  být  dávka  zvýšena  na  jednu  tabletu  přípravku  Concor  10  mg  nebo  2  tablety 
přípravku Concor 5 mg (odpovídá 10 mg bisoprolol-fumarátu) denně. 
 
Doporučená maximální dávka je 20 mg denně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Délka léčby 
Léčba přípravkem Concor je obvykle dlouhodobá. 
 
Dávkování u pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin 
U pacientů s poruchami funkce jater nebo ledvin mírného až středně závažného stupně není normálně 
nutná  žádná  úprava  dávkování.  U  pacientů  se  závažným  porušením  funkce  ledvin  (clearance 
kreatininu < 20 ml/min) a u pacientů se závažnými poruchami funkce jater je doporučeno, aby nebyla 
překročena denní dávka 10 mg bisoprolol-fumarátu. 
 
Dávkování u starších pacientů 
Není nutná žádná úprava dávkování.  
 
Děti a dospívající 
 
Přípravek Concor není doporučený u dětí a dospívajících. 
 
Způsob podání 
Tabletu zapíjejte vodou ráno před, během nebo po snídani. Tablety se nedrtí a nekousají. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Concor, než jste měl(a).
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Concor, než jste měl(a), informujte o tom ihned svého lékaře. Váš 
lékař se rozhodne, jaká opatření budou nutná. 
Příznaky  předávkování  mohou  zahrnovat  snížení  srdeční  frekvence  (bradykardie),  akutní  zúžení 
dýchacích cest vedoucí k dechovým obtížím (bronchospasmus), výrazný pokles krevního tlaku, akutní 
srdeční selhání nebo snížení hladiny krevního cukru. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Concor 
 
 
Nedvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku. Užijte svou obvyklou dávku další den 
ráno. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Concor  
 
Nikdy neukončujte užívání přípravku Concor bez porady s lékařem. Vaše onemocnění by se mohlo 
ještě zhoršit. Zvláště u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nesmí být léčba náhle ukončena. 
Pokud musíte ukončit léčbu, Váš lékař Vám obvykle poradí snižovat dávku postupně. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Tyto nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle frekvence, s jakou se mohou objevit:  
 

 

5/6 

Časté (postihují méně než 1 z 10 osob): 

  únava,  závratě,  bolesti  hlavy:  Tyto  příznaky  se  vyskytují  zvláště  na  začátku  léčby.  Jsou 

obvykle mírné a obvykle odezní během 1 – 2 týdnů. 

  pocit chladu nebo necitlivosti v rukou a chodidlech 

  poruchy žaludku nebo střev, jako je nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa 

  nízký krevní tlak 

 
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob): 

  zpomalení srdeční frekvence (bradykardie) 

  zhoršení srdečního selhání 

  pocit slabosti 

  poruchy spánku  

  deprese 

  porucha srdeční frekvence 

  dechové  potíže,  zúžení  průdušek  u  pacientů  s astmatem  nebo  chronickým  onemocněním 

dýchacích cest 

  svalová slabost a křeče 

 
Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob): 

  zvýšení hladin tuku v krvi 

  snížení tvorby slz  

  potíže se sluchem 

  ucpaný nos z alergických příčin 

  zvýšené hladiny jaterních enzymů (ALT, AST), zánět jater (hepatitida) 

  reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) jako je svědění, návaly, vyrážka 

  porucha erekce 

  noční můry, halucinace 

  mdloba 

 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob): 

  podráždění nebo začervenání očí (konjunktivitida) 

  kožní vyrážka s olupováním kůže (lupénka), vyrážka podobná lupence. 

  vypadávání vlasů 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 
 
 
5. 

Jak přípravek Concor uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

 

6/6 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Concor obsahuje 
 

  Léčivou látkou je bisoprololi fumaras.  

Concor 5: Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg. 
Concor 10: Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg. 

 

  Mezi další složky přípravku patří:  

Jádro  tablety:  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát,  krospovidon, 
mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, hydrogenfosforečnan vápenatý  
Potah  tablety:  žlutý  oxid  železitý  (E172),  dimetikon,  makrogol  400,  oxid  titaničitý  (E171), 
hydroxypropylmethylcelulóza 

 
          Concor 10 obsahuje navíc červený oxid železitý (E172) v potahu tablety. 
 
Jak přípravek Concor vypadá a co obsahuje toto balení 
Concor 5

:

 žlutavě bílé, potahované tablety srdcovitého tvaru s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu 

lze rozdělit na stejné dávky. 

Concor 10

:

 bledě oranžové až světle oranžové, potahované tablety srdcovitého tvaru s půlicí rýhou na 

obou stranách. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

  
 
Velikost balení: 30 a 100 potahovaných tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Německo 
 
Výrobce: 
Merck KGaA, Darmstadt, Německo 
Merck KGaA&Co., Spittal/Drau, Rakousko 

Famar Lyon, Saint Genis Laval, Francie

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  13. 12. 2016 

 

Recenze

Recenze produktu CONCOR 5 30X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CONCOR 5 30X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám