Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

CONCOR 5 30X5MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17620

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 17620
Kód EAN: 4022536645872
Kód SÚKL: 94164
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Concor se používá pro léčbu vysokého krevního tlaku a anginy pectoris.

Příbalový leták

1/6
sp,zn.sukls91434/2013 a sukls91435/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Concor 5, potahované tablety
Concor 10, potahované tablety


Bisoprololi fumaras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si tuto příbalovou informaci. Možná, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Concor a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Concor užívat
3. Jak se přípravek Concor užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Concor uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK CONCOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku Concor je bisoprolol. Bisoprolol patří mezi skupinu léčivých přípravků
označenou jako beta blokátory. Tyto léky působí tak, že ovlivňují odpověď těla na některé nervové
podněty, zvláště v srdci. Výsledkem toho je, že bisoprolol zpomaluje srdeční frekvenci a tím zvyšuje
výkon srdce jako pumpy. Zároveň se snižují požadavky srdce na zásobení krví a kyslíkem.
Concor se používá pro léčbu vysokého krevního tlaku a anginy pectoris.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CONCOR
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Concor

Neužívejte Concor, pokud se Vás některé z dále uvedených stavů týkají:
přecitlivělost (alergie) na bisoprolol nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz část 6 Co
přípravek Concor obsahuje),
těžké astma nebo chronická obstrukční choroba bronchopulmonální těžkého stupně,
závažné problémy v krevním oběhu končetin (tzv. Raynaudův syndrom), který může vyvolat
brnění nebo bledost až zmodrání prstů na rukou a nohou,
neléčený feochromocytom, což je vzácný nádor nadledvin,
metabolická acidóza, což je onemocnění, kdy dochází k nahromadění kyselých látek v krvi.

Neužívejte Concor, pokud máte některé z následujících onemocnění srdce:
akutní srdeční selhání, které není léčeno,
2/6
zhoršení srdečního selhání vyžadující injekci léků do žíly, které zvýší sílu srdečních stahů,
kardiogenní šok, což je akutní závažné onemocnění srdce vyvolávající nízký krevní tlak a
oběhové selhání,
určité onemocnění srdce, které způsobuje velmi nízkou srdeční frekvenci nebo nepravidelný
srdeční tep (druhý nebo třetí stupeň AV bloku, sinoatriální blok, nemoc chorého sinu),
nízký krevní tlak, který vyvolává potíže,
pomalou srdeční frekvenci, která vyvolává potíže,

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Concor je zapotřebí

Pokud máte některé z následujících onemocnění, informujte svého lékaře před tím, než začnete užívat
přípravek Concor; lékař může vyžadovat speciální léčbu (například podání další léčby nebo provedení
častějších kontrol):
diabetes
přísnou dietu,
probíhající desenzibilizační léčba (např. pro prevenci alergické rýmy),
některá onemocnění srdce (jako jsou poruchy srdečního rytmu nebo Prinzmetalova angina),
méně závažné problémy s krevním oběhem v končetinách,
méně závažné chronické onemocnění průdušek (astma nebo chronická obstrukčních choroba
plic),
kožní vyrážka s olupováním kůže v předchorobí (lupénka),
nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
porucha funkce štítné žlázy.

Informujte svého lékaře, pokud u Vás bude provedena:
desenzibilizační léčba, protože Concor může zvýšit pravděpodobnost reakce z přecitlivělosti
nebo tato reakce může být závažnější,
anestézie (například z důvodu chirurgické léčby), protože Concor může ovlivnit to, jak Vaše
tělo bude reagovat na tuto situaci.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte prosím Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste začal/a užívat další léky,
včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte následující léky spolu s přípravkem Concor bez porady s lékařem:

Některé typy blokátorů vápníkového kanálu používané pro léčbu vysokého krevního tlaku, anginy
pectoris nebo nepravidelného srdečního rytmu, jako je verapamil a diltiazem.

Některé léky používané pro léčbu vysokého krevního tlaku, jako je klonidin, methyldopa, moxonidin,
rilmenidin. Neukončujte však užívání těchto léků bez předchozí konzultace se svým lékařem.

Před užíváním následujících léků společně s přípravkem Concor se poraďte se svým lékařem; Váš
lékař může provádět vyšetření častěji.

Některé typy blokátorů vápníkového kanálu používané pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo
anginy pectoris, jako je felodipin a amlodipin (antagonisté dihydropyridinového typu).

Antiarytmika třídy I (např. chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon). Tyto léky
se používají pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu.

3/6
Antiarytmika třídy III (např. amiodaron), tyto léky se používají pro léčbu nepravidelného nebo
abnormálního srdečního rytmu.

Beta blokátory používané lokálně (jako jsou oční kapky pro léčbu glaukomu).

Léky pro léčbu poruch nervového systému, které se používají pro stimulaci vnitřních orgánů nebo pro
léčbu glaukomu (parasympatomimetika) nebo v naléhavých situacích pro léčbu onemocnění
oběhového systému (sympatomimetika).

Antidiabetika včetně inzulinu.

Anestetika (například během chirurgické léčby).

Digitalis pro léčbu srdečního selhání.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSADI) používané pro léčbu artritidy, bolesti nebo zánětu (například
ibuprofen nebo diklofenak).

Epinefrin, což je lék pro léčbu závažných, život ohrožujících alergických reakcí a srdeční zástavy.

Jakýkoli lék, který může snižovat krevní tlak jako žádoucí nebo nežádoucí účinek (např.
antihypertenzíva, tricyklická antidepresíva, barbituráty, fenothiaziny).

Meflochin používaný pro prevenci nebo léčbu malárie.

Léky pro léčbu deprese označované jako inhibitory monoaminooxidázy (kromě inhibitorů MAO-B).

Těhotenství a kojení
Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství. Lékař se rozhodne, zda
můžete v průběhu těhotenství užívat Concor.
Není známo, zda se bisoprolol vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení během léčby
přípravkem Concor nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna v závislosti na tom, jak dobře budete
lék snášet. Buďte, prosím, zvláště opatrní na začátku léčby, pokud se dávka zvyšuje nebo když
dochází k její změně a rovněž při kombinaci s alkoholem.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK CONCOR UŽÍVÁ

Léčba by měla být v zásadě zahájena postupně nízkými dávkami, které se poté pomalu zvyšují.
V každém případě by měla být dávka upravena individuálně, zvláště podle srdeční frekvence a
terapeutického úspěchu.

Dávkování
Pro obě indikace je obvyklé dávkování jedna tableta přípravku Concor 5 mg nebo 1/2 tablety
přípravku Concor 10 mg (odpovídá 5 mg bisoprololu) denně.
Je-li to nutné, může být dávka zvýšena na jednu tabletu přípravku Concor 10 mg nebo 2 tablety
přípravku Concor 5 mg (odpovídá 10 mg bisoprololu) denně.

Doporučená maximální dávka je 20 mg denně.

Délka léčby
4/6
Léčba přípravkem Concor je obvykle dlouhodobá.

Dávkování u pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin
U pacientů s poruchami funkce jater nebo ledvin mírného až středně závažného stupně není normálně
nutná žádná úprava dávkování. U pacientů se závažným porušením funkce ledvin (clearance
kreatininu < 20 ml/min) a u pacientů se závažnými poruchami funkce jater je doporučeno, aby nebyla
překročena denní dávka 10 mg bisoprololu.

Dávkování u starších pacientů
Není nutná žádná úprava dávkování.

Dávkování u dětí:
Použití Concoru u dětí není doporučeno.

Způsob podání
Tabletu zapíjejte vodou ráno před, během nebo po snídani. Tablety se nedrtí a nekousají.

Jestliže jste užil/a více přípravku Concor než jste měl/a.

Jestliže jste užil/a více přípravku Concor, než jste měl/a, informujte o tom ihned svého lékaře. Váš
lékař se rozhodne, jaká opatření budou nutná.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat snížení srdeční frekvence (bradykardie), akutní zúžení
dýchacích cest vedoucí k dechovým obtížím (bronchospasmus), výrazný pokles krevního tlaku, akutní
srdeční selhání nebo snížení hladiny krevního cukru.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Concor

Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a dávku, kterou jste neužil/a. Užijte svou obvyklou
dávku další den ráno.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Concor

Nikdy neukončujte užívání přípravku Concor bez porady s lékařem. Vaše onemocnění by se mohlo
ještě zhoršit. Zvláště u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nesmí být léčba náhle ukončena.
Pokud musíte ukončit léčbu, Váš lékař Vám obvykle poradí snižovat dávku postupně.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Concor nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Tyto nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle frekvence, s jakou se mohou objevit:

Časté (postihují méně než 1 z 10 osob):
únava, závratě, bolesti hlavy: Tyto příznaky se vyskytují zvláště na začátku léčby. Jsou
obvykle mírné a obvykle odezní během 1 2 týdnů.
pocit chladu nebo necitlivosti v rukou a chodidlech
poruchy žaludku nebo střev, jako je nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa
nízký krevní tlak

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):
5/6
zpomalení srdeční frekvence (bradykardie)
zhoršení srdečního selhání
pocit slabosti
poruchy spánku
deprese
porucha srdeční frekvence
dechové potíže, zúžení průdušek u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním
dýchacích cest
svalová slabost a křeče

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob):
zvýšení hladin tuku v krvi
snížení tvorby slz
potíže se sluchem
ucpaný nos z alergických příčin
zvýšené hladiny jaterních enzymů (ALT, AST), zánět jater (hepatitida)
reakce z přecitlivělosti jako je svědění, návaly, vyrážka
porucha erekce
noční můry, halucinace
mdloba

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob):
podráždění nebo začervenání očí (konjunktivitida)
kožní vyrážka s olupováním kůže (lupénka), vyrážka podobná lupence.
vypadávání vlasů

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek uvedený výše nebo jakýkoli neočekávaný účinek,
oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. Pokud je nežádoucí účinek závažný, vyskytne se
náhle nebo se rychle zhoršuje, informujte okamžitě svého lékaře, abyste zabránil/a rozvoji těžkých
reakcí.


5. JAK PŘÍPRAVEK CONCOR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Concor nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po Použitelné
do.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Concor obsahuje

- Léčivá látka je bisoprolol-fumarát.
Concor 5: Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg bisoprololu.
Concor 10: Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg bisoprololu.

6/6
- Mezi další složky přípravku patří:
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, krospovidon, mikrokrystalická
celulóza, kukuřičný škrob, hydrogenfosforečnan vápenatý
Potah tablety: žlutý oxid železitý (E172), dimetikon, makrogol 400, oxid titaničitý (E171),
hydroxypropylmethylcelulóza

Concor 10 obsahuje navíc červený oxid železitý (E172) v potahu tablety.

Jak přípravek Concor vypadá a co obsahuje toto balení
Concor 5: žlutavě bílé, potahované tablety srdcovitého tvaru s půlící rýhou na obou stranách.
Concor 10: bledě oranžové až světle oranžové, potahované tablety srdcovitého tvaru s půlící rýhou na
obou stranách.

Velikost balení: 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci
Merck KGaA, Darmstadt, Německo

Výrobce:
Merck KGaA, Darmstadt, Německo
Merck KGaA&Co., Spittal/Drau, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 3.6.2013

Recenze

Recenze produktu CONCOR 5 30X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CONCOR 5 30X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám