Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

COMTESS 200 MG 30X200MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26644

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 26644
Kód EAN:
Kód SÚKL: 27425
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Co je Comtess a k čemu se používá Comtess se používá spolu s levodopou k léčbě Parkinsonovy choroby. Comtess zlepšuje účinnost levodopy a tím zmírňuje příznaky Parkinsonovy choroby. Bez levodopy nemá Comtess žádný antiparkinsonický účinek.

Příbalový leták

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Comtess 200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje entacaponum 200 mg.

Pomocná látka se známým účinkem
Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,53 mg sójového lecihinu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta)

Hnědooranžová oválná bikonvexní potahovaná tableta, na jedné straně vyraženo „COMT“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Entakapon je určen pro dospělé pacienty jako doplňková léčba ke standardní léčbě přípravky 
obsahujícími buď levodopu/benserazid nebo levodopu/karbidopu a používá se u Parkinsonovy 
choroby s motorickým neklidem, objevujícím se při odeznívání poslední dávky, který nelze těmito 
kombinacemi stabilizovat.

4.2

Dávkování a způsob podání

Entakapon by se měl používat pouze v kombinaci s levodopou/benserazidem nebo 
levodopou/karbidopou. Dle souboru informací, určených pro preskripci přípravků na bázi levodopy, je 
současné užití těchto přípravků s entakaponem možné.

Dávkování
Užívá se jedna tableta 200 mg s každou dávkou levodopy v kombinaci s inhibitorem 
dopadekarboxylázy. Maximální doporučená dávka je 200 mg desetkrát denně, tj. 2000 mg 
entakaponu.

Entakapon zvyšuje účinek levodopy. Ke snížení dopaminergních nežádoucích reakcí levodopy, např. 
dyskineze, nauzey, zvracení a halucinací, je proto často nezbytné upravit dávku levodopy v prvních 
dnech až týdnech po zahájení léčby entakaponem. Denní dávka levodopy by se měla snížit asi o 10–
30%, a to prodloužením intervalů mezi jednotlivými dávkami a/nebo snížením množství levodopy 
v jedné dávce dle klinického stavu pacienta.

Při ukončení léčby entakaponem je nutno upravit dávkování u další antiparkinsonické léčby, zvláště 
pak dávku levodopy, a to tak, aby se dosáhlo dostatečného stupně kontroly symptomů parkinsonismu.

Entakapon zvyšuje biologickou dostupnost levodopy, kombinované ve standardních přípravcích 
s benserazidem, o něco více (o 5–10%) ve srovnání se standardními přípravky, kombinujícími 
levodopu s karbidopou. Může se proto stát, že pacientům, užívajícím standardní přípravky 
s levodopou/benserazidem, je třeba po nasazení entakaponu ve větší míře snížit dávku levodopy.

3

Porucha funkce ledvin
Renální insuficience nemá na farmakokinetiku entakaponu vliv a dávku není tedy nutno upravovat. 
U pacientů, léčených dialýzou, lze ovšem zvážit možnost prodloužení intervalu mezi dávkami (viz bod 
5.2).

Porucha funkce jater
Viz bod 4.3.

Starší osoby
Starším osobám není třeba dávky entakaponu upravovat.

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost Comtessu u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné 
údaje.

Způsob podání
Entakapon se podává perorálně, a to zároveň s každou dávkou levodopy/karbidopy nebo 
levodopy/benserazidu.

Entakapon lze užívat při jídle i mezi jídly (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku, arašídy, sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou 
v bodě 6.1.

-

Porucha funkce jater.

-

Feochromocytom.

-

Souběžné užívání entakaponu a neselektivních inhibitorů monoaminooxidázy (MAO-A a 
MAO-B, např. fenelzin nebo tranylcypromin).

-

Souběžné užívání selektivního inhibitoru MAO-A s kombinací entakaponu a selektivního
inhibitoru MAO-B (viz bod 4.5).

-

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) a/nebo netraumatická rhabdomyolýza v anamnéze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sekundární rhabdomyolýza v důsledku závažných dyskinezí nebo neuroleptického maligního 
syndromu (NMS) byla u pacientů s Parkinsonovou chorobou pozorována jen vzácně.

NMS, včetně rhabdomyolýzy a hypertermie, je charakterizován motorickými symptomy (rigidita, 
myoklonus, třes), změnami mentálního stavu (např. neklid, zmatenost, kóma), hypertermií, 
autonomními dysfunkcemi (tachykardie, nestabilní krevní tlak) a zvýšenou sérovou hladinou kreatin-
fosfokinázy. V jednotlivých případech mohou být přítomny jen některé z těchto příznaků nebo nálezů 
NMS.

V případech, kdy byl entakapon během kontrolovaných studií náhle vysazen, nebyly zaznamenány v 
souvislosti s léčbou entakaponem ani NMS, ani rhabdomyolýza. Po uvedení na trh byly hlášeny 
ojedinělé případy NMS zejména po náhlém snížení dávky nebo vysazení entakaponu a jiné souběžné 
léčby dopaminergními přípravky. Pokud je ukončení léčby entakaponem nebo jinou dopaminergní 
medikací nutné, mělo by probíhat pomalu; pokud se i při jeho pomalém vysazování objeví známky 
a/nebo symptomy NMS, je třeba zvýšit dávky levodopy.

Léčba entakaponem by měla být podávána opatrně u pacientů s ischemickou chorobou srdeční.

Vzhledem k mechanismu účinku může entakapon zasahovat do metabolismu léčivých přípravků 
obsahujících katecholovou skupinu a zesilovat jejich účinek. Proto je třeba entakapon podávat 
s opatrností u pacientů, léčených přípravky, které jsou metabolizovány katechol-O-methyltransferázou 

4

(COMT), např.: rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfa-methyldopa 
a apomorfin (viz také bod 4.5).

Entakapon se vždy podává jako adjuvans při léčbě levodopou. Upozornění, platná pro léčbu 
levodopou je tedy třeba brát v úvahu i při léčbě entakaponem. Entakapon zvyšuje biologickou 
dostupnost levodopy ve standardních přípravcích s levodopou/benserazidem o 5–10% ve srovnání se 
standardními přípravky obsahujícími levodopu/karbidopu. Proto se dopaminergní nežádoucí reakce
mohou častěji vyskytovat v případech, kdy se entakapon přidává k léčbě levodopou/benserazidem (viz 
také bod 4.8). Aby se snížily dopaminergní nežádoucí reakce levodopy, je často nezbytné v závislosti 
na klinickém stavu pacienta upravit dávku levodopy v prvních dnech až týdnech po zahájení léčby 
entakaponem (viz bod 4.2 a 4.8).

Entakapon může zhoršit ortostatickou hypotenzi, vyvolanou levodopou. Entakapon by měl být 
s opatrností podáván u pacientů, kteří užívají další léčivé přípravky, které mohou způsobit 
ortostatickou hypotenzi.

V klinických studiích se nežádoucí dopaminergní reakce, např. dyskineze, vyskytovaly častěji 
u pacientů užívajících entakapon a agonisty dopaminu (jako například bromokriptin), selegilin nebo 
amantadin, než u pacientů užívajících s touto kombinací placebo. Je možné, že po zahájení léčby 
entakaponem bude nutné upravit dávkování i u jiných antiparkinsonických léčivých přípravků.

Podávání entakaponu společně s levodopou je u pacientů trpících Parkinsonovou chorobou 
doprovázeno ospalostí a epizodami náhlého nástupu spánku; proto je nutno věnovat zvýšenou 
opatrnost řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů (viz též bod 4.7).

Pokud pacienti trpí průjmem, doporučuje se sledovat jejich hmotnost, aby se zabránilo případnému 
nadměrnému snížení tělesné hmotnosti. Protrahovaný nebo přetrvávající průjem, objevující se během 
užívání entakaponu, může být příznakem kolitidy. V případě protrahovaného nebo přetrvávajícího 
průjmu je třeba léčivý přípravek vysadit a zvážit příslušnou léčbu a vyšetření.

Pacienti by měli být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. 
Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu 
a/nebo jinou dopaminergní léčbou, jako je Comtess ve spojení s levodopou, se mohou rozvinout 
symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, zvýšeného libida, hypersexuality, 
nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého přejídání. Pokud se tyto příznaky 
objeví, doporučuje se léčbu přehodnotit.

U pacientů, kteří měli progresivní anorexii, astenii a snížení tělesné hmotnosti během relativně krátké 
doby, je třeba zvážit provedení celkového lékařského vyšetření včetně funkce jater.

Comtess obsahuje sójový lecithin. Pacienti hypersenzitivní na arašídy nebo sóju nwsmí tento léčivý 
přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při doporučeném dávkovacím režimu nebyly pozorovány žádné interakce entakaponu s karbidopou. 
Studie farmakokinetické interakce s benserazidem nejsou k dispozici.

Ve studiích s jednorázovou dávkou podanou zdravým dobrovolníkům nebyly pozorovány žádné 
interakce mezi entakaponem a imipraminem, nebo mezi entakaponem a moklobemidem. Podobně 
nebyly pozorovány žádné interakce mezi entakaponem a selegilinem ve studiích s opakovanou 
dávkou u pacientů s parkinsonizmem. Nicméně zkušenosti s klinickým použitím entakaponu a 
některých léčivých přípravků včetně inhibitorů MAO-A, tricyklických antidepresiv, inhibitorů 
zpětného vychytávání noradrenalinu, jako jsou desipramin, maprotilin a venlafaxin, a léčivých 
přípravků, které jsou metabolizovány COMT, (např. látek s katecholovou strukturou: rimiterol, 
isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfa-methyldopa, apomorphin a paroxetin) 

5

jsou dosud omezené. Proto je při souběžném užívání entakaponu a uvedených léčivých přípravků 
nutná opatrnost (viz také bod 4.3 a 4.4).

Entakapon lze podávat spolu se selegilinem (selektivním inhibitorem MAO-B); denní dávka selegilinu 
by ovšem neměla překročit 10 mg.

Entakapon může v gastrointestinálním traktu tvořit cheláty se sloučeninami železa. Entakapon a 
přípravky obsahující železo je proto třeba užívat s nejméně 2–3 hodinovým odstupem (viz bod 4.8).

Entakapon se váže na vazebné místo II lidského albuminu, kam se vážou i některé další léčivé 
přípravky včetně diazepamu a ibuprofenu. Studie klinických interakcí s diazepamem a nesteroidními 
protizánětlivými léčivými přípravky se neprováděly. Na základě výsledků in vitro studií se při 
terapeutických koncentracích těchto přípravků neočekává jejich významné vytěsňování.

Vzhledem k afinitě entakaponu k cytochromu P450 2C9 in vitro (viz bod 5.2) může entakapon 
případně interferovat s léčivými přípravky, jejichž metabolismus je na zmíněném enzymu závislý, 
např. S-warfarin. Při studiu interakcí u zdravých dobrovolníků entakapon neměnil plazmatické 
hladiny S-warfarinu, zatímco hodnota AUC u R-warfarinu se zvětšila v průměru o 18 % [CI

90

11–

26 %]. Hodnoty INR stouply v průměru o 13 % [CI

90

6–19 %]. Proto se u pacientů užívajících 

warfarin doporučuje po zahájení léčby enakaponem monitorovat hodnoty INR.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Ve studiích na zvířatech, ve kterých byly subjekty vystavovány významně vyšším hladinám 
entakaponu, než jsou hladiny terapeutické, nebyly pozorovány zjevné teratogenní nebo primární 
fetotoxické účinky. Protože nejsou zatím zkušenosti s používáním entakaponu u těhotných žen, 
entakapon by neměl být během těhotenství podáván.

Kojení
Ve studiích provedených na zvířatech se entakapon vylučoval do mléka. Bezpečnost entakaponu u 
kojenců není známa. Ženy by proto během léčby entakaponem neměly kojit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Comtess spolu s levodopou má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Entakapon 
spolu s levodopou mohou vyvolávat závratě a symptomatický ortostatismus. Proto je třeba opatrnosti 
při řízení nebo obsluze strojů.

Pacienty, kteří jsou léčeni entakaponem spolu s levodopou a u nichž se objeví ospalost a/nebo epizody 
náhlého nástupu spánku, je nutno upozornit, že nesmí řídit motorová vozidla nebo vykonávat činnosti, 
při kterých může snížení pozornosti vyvolat riziko závažného poranění sebe sama nebo jiných osob, 
popřípadě i úmrtí (např. obsluha stroje). Do odeznění těchto rekurentních epizod nesmí pacienti tyto 
činnosti vykonávat (viz také bod 4.4).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu
Nejčastější nežádoucí účinky vyvolané entakaponem souvisí se zvýšenou dopaminergní aktivitou 
a vyskytují se nejčastěji na počátku léčby. Snížení dávky levodopy snižuje závažnost a frekvenci 
zmíněných účinků. Další velkou skupinu nežádoucích účinků představují gastrointestinální symptomy 
včetně nauzey, zvracení, bolestí břicha, zácpy a průjmu. Entakapon může způsobit červenohnědé 
zbarvení moči, nicméně se jedná o neškodný jev.

Obvykle jsou nežádoucí účinky způsobené entakaponem mírné až středně závažné. K nežádoucím 
účinkům, které vedly nejčastěji k ukončení léčby entakaponem během klinických studií, patřily 

6

gastrointestinální symptomy (např. průjem, 2,5 %) a zvýšení dopaminergních nežádoucích účinků 
levodopy (např. dyskineze, 1,7 %).

Dyskineze (27 %), nauzea (11 %), průjem (8 %), bolesti břicha (7 %) a pocit sucha v ústech (4,2 %) 
byly zaznamenány mnohem častěji u entakaponu než u placeba, jak ukazují souhrnné výsledky 
klinických studií, kdy 406 pacientů užívalo aktivní medikaci a 296 pacientům bylo podáváno placebo.

Některé z nežádoucích účinků, např. dyskineze, nauzea a bolesti břicha, mohou být častější při 
vyšších dávkách entakaponu (1400 až 2000 mg denně) v porovnání s nižšími dávkami.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce
V Tabulce č. 1 jsou shrnuty nežádoucí účinky, které se vyskytly jak během klinických studií 
entakaponu, tak po jeho uvedení na trh.

Tabulka 1* Nežádoucí účinky léčiva

Psychiatrické poruchy

Časté:

Nespavost, halucinace, zmatenost, paronirie

Velmi vzácné:

Agitovanost

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Dyskineze

Časté:

Zhoršený parkinsonismus, závratě, dystonie, hyperkineze

Srdeční poruchy**

Časté:

Jiné případy ischemické choroby srdeční než infarkt myokardu 
(např. angina pectoris)

Méně časté:

Infarkt myokardu

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:

Nauzea

Časté:

Průjem, bolesti břicha, sucho v ústech, zácpa, zvracení

Velmi vzácné:

Anorexie

Není známo:

Kolitida

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné:

Abnormální hodnoty jaterních funkčních testů

Není známo:

Hepatitida převážně s cholestatickými příznaky (viz bod 4.4)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné:

Erytematózní nebo makulopapulární vyrážka

Velmi vzácné:

Kopřivka

Není známo:

Změna barvy kůže, vlasů, vousů a nehtů

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi časté:

Změna barvy moče

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté:

Únava, zvýšená potivost, pád

Velmi vzácné:

Úbytek tělesné hmotnosti

*

Nežádoucí účinky jsou roztříděny podle frekvence výskytu, počínaje nejčastějším výskytem, při 
použití dohodnutých výrazů: Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté 
(≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000), není známo (z 
dostupných údajů nelze určit, protože z klinických nebo epidemiologických studií nelze odvodit 
kvalifikovaný odhad).

**

Četnosti incidence infarktu myokardu a jiných případů ischemické choroby srdeční (0,43 % a
1,54 %, v tomto pořadí) jsou odvozeny z analýzy 13 dvojitě zaslepených studií zahrnujících 
2 082 pacientů s motorickým neklidem, objevujícím se při odeznívání poslední dávky, kteří 
užívali entakapon.

Popis vybraných nežádoucích účinků

7

Výskyt izolovaných případů nadměrné ospalosti během dne a epizod náhlého nástupu spánku souvisí 
se souběžným užíváním entakaponu a levodopy.

Impulzivní poruchy: U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergními přípravky, jako 
je Comtess ve spojení s levodopou, se mohou rozvinout symptomy jako patologické hráčství, 
zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení nebo nakupování a záchvatovité a nutkavé přejídání 
(viz bod 4.4).

Byly hlášeny ojedinělé případy NMS v souvislosti s náhlou úpravou nebo vysazením entakaponu 
nebo jiné dopaminergní léčby.

Byly hlášeny ojedinělé případy rhabdomyolýzy.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v

 Dodatku V.

4.9

Předávkování

Z postmarketingových údajů, které zahrnují izolované případy předávkování, byla nejvyšší denní 
dávka entakaponu 16000 mg. Akutní symptomy a příznaky předávkování zahrnovaly zmatenost, 
sníženou pohyblivost, ospalost, hypotonii, změnu barvy kůže a kopřivku. Léčba akutního 
předávkování je symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná dopaminergní léčiva, ATC kód: N04BX02.

Entakapon patří do nové terapeutické skupiny inhibitorů katechol-O-methyl transferázy (COMT). 
Jedná se o reverzibilně, specificky a převážně periferně působící inhibitor COMT, vyvinutý k 
souběžnému podávání s přípravky obsahujícími levodopu. Entakapon snižuje metabolickou přeměnu 
levodopy na 3-O-methyldopu (3-OMD) inhibicí enzymu COMT. To vede ke zvýšení hodnoty AUC 
levodopy. Množství levodopy, kterou má mozek k dispozici, se tak zvyšuje a entakapon tak 
prodlužuje klinickou odpověď na levodopu.

Entakapon inhibuje enzym COMT hlavně v periferních tkáních. Míra inhibice COMT v červených 
krvinkách úzce koresponduje s plazmatickou koncentrací entakaponu, což jasně ukazuje na 
reverzibilní povahu inhibice COMT.

Klinické studie
Ve dvou dvojitě zaslepených studiích fáze III uskutečněných celkem na 376 pacientech s 
Parkinsonovou chorobou a motorickým neklidem objevujícím se na konci dávky, byl podáván 
entakapon nebo placebo s každou dávkou levodopy/inhibitoru dopa-dekarboxylázy. Výsledky jsou 
uvedeny v Tabulce 2. Ve Studii I byl hodnocen denní „ON“ čas (v hodinách) podle domácích 
záznamů. Ve Studii II byl měřen podíl denního „ON“ času.

Tabulka 2: Denní „ON“ čas (Střední 

 SD)

Studie I: Denní „On“ čas (h)

Entakapon (n=85)

Placebo (n=86)

Rozdíl

8

Počátek

9,3±2,2

9,2±2,5

8.–24. týden

10,7±2,2

9,4±2,6

1 h 20 min
(8,3 %)
CI

95 %

45 min, 1 h 56

Studie II: Podíl denního „On“ času (%)

Entakapon (n=103)

Placebo (n=102)

Rozdíl

Počátek

60,0±15,2

60,8±14,0

8.–24. týden

66,8±14,5

62,8±16,80

4,5 % (0 h 35 min)
CI

95 %

0,93 %, 7,97 %

Byl pozorován odpovídající pokles „OFF“ času.

Procento změny „OFF“ času oproti počátečním hodnotám bylo –24 % ve skupině entakaponu a 0 % 
v placebo skupině ve Studii I. Odpovídající údaje ve Studii II byly –18 % a –5 %.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecná charakteristika léčivé látky
Absorpce
V absorpci entakaponu existují velké intra- a interindividuální rozdíly.

Maximální koncentrace (C

max

) v plazmě se obvykle dosahuje asi jednu hodinu po užití tablety 200 mg 

entakaponu. Léčivá látka podléhá rozsáhlému metabolismu při prvním průchodu játry. Biologická 
dostupnost entakaponu je asi 35 % po perorálním podání. Jídlo absorpci entakaponu významně 
neovlivňuje.

Distribuce
Po absorpci z gastrointestinálního traktu je entakapon rychle distribuován do periferních tkání a jeho 
distribuční objem činí 20 litrů při rovnovážném stavu (Vd

SS

). Přibližně 92 % dávky je eliminováno 

během 

-fáze v krátkém eliminačním poločase 30 minut. Celková clearance entakaponu je asi 

800 ml/min.

Entakapon se váže ve značném rozsahu na proteiny v plazmě, hlavně na albumin. V lidské plazmě 
tvoří nevázaná část asi 2,0 % v rozsahu terapeutických koncentrací. V terapeutických koncentracích 
entakapon nevytěsňuje jiné vysoce vázané léčivé látky (např. warfarin, kyselinu salicylovou, 
fenylbutazon či diazepam), ani není žádnou z těchto látek ve významném rozsahu v terapeutických či 
vyšších koncentracích vytěsňován.

Biotransformace
Malé množství entakaponu, (E)-izomer, se konvertuje na (Z)-izomer. (E)-izomer tvoří 95 % AUC 
entakaponu. (Z)-izomer a stopová množství jiných metabolitů tvoří zbývajících 5 %.

Údaje z in vitro studií, při nichž byly použity lidské jaterní mikrosomy, naznačují, že entakapon 
inhibuje cytochrom P450 2C9 (IC

50

4 µm). Entakapon jen nepatrně nebo vůbec neinhiboval ostatní 

typy isoenzymů P450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A a CYP2C19) (viz bod 4.5).

Eliminace
Vylučování entakaponu probíhá převážně extrarenálními metabolickými cestami. Odhaduje se, že 
80–90 % podané dávky se vyloučí stolicí, i když u člověka to nebylo potvrzeno. Přibližně 10–20 % 
se vyloučí močí. Pouze stopové množství entakaponu se nachází v moči v nezměněné formě. Velká 
část (95 %) látky, vyloučené močí, je konjugována s kyselinou glukuronovou. Z metabolitů, 
nalezených v moči, bylo pouze asi 1 % vytvořeno oxidací.

Charakteristika u pacientů

9

Farmakokinetické vlastnosti entakaponu jsou podobné jak u mladších osob, tak i starších osob. 
Metabolismus léčivého přípravku je zpomalen u pacientů s mírnou až středně závažnou jaterní 
insuficiencí (Child-Pughova třída A a B), což vede ke zvýšení plazmatických koncentrací entakaponu 
v absorpční i v eliminační fázi (viz bod 4.3). Renální poškození neovlivňuje farmakokinetiku 
entakaponu. V případě pacientů na dialyzační terapii lze ovšem uvažovat o delších intervalech mezi 
jednotlivými dávkami.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 
opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní
riziko pro člověka. Ve studiích toxicity po opakovaném podání byla pozorována anemie, 
nejpravděpodobněji způsobená vlastností entakaponu tvořit cheláty se železem. Pokud jde o 
reprodukční toxicity, u králíků bylo pozorováno snížení váhy plodu a poněkud opožděný vývoj kostí 
při systémovém podávání dávek v terapeutickém rozmezí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety
Mikrokrystalická celulosa
Sodná sůl kroskarmelosy
Povidon
Magnesium-stearát

Potah
Polyvinylalkohol, částečně hydrolyzovaný
Mastek
Makrogol
Sójový lecithin
Žlutý oxid železitý (E172)
Červený oxid železitý (E172)
Oxid titaničitý (E171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Bílá HDPE lahvička s bílým teplovzdorným polypropylenovým (PP) uzávěrem z HD-polyethylenu
obsahující 30, 60, 100 nebo 175 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

10

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/98/082/001-003
EU/ 1/98/082/005

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 16. září 1998
Datum posledního prodloužení registrace: 3. září 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu.

11

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU

12

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv  o bezpečnosti pro tento léčivý 
přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c 
odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém 
portálu pro léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Neuplatňuje se.

13

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

14

A. OZNAČENÍ NA OBALU

15

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU

KRABIČKA A ŠTÍTEK NA LAHVIČCE

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Comtess 200 mg potahované tablety
entacaponum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje entacaponum 200 mg,

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

sójový lecithin.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Krabička

30 potahovaných tablet
60 potahovaných tablet
100 potahovaných tablet
175 potahovaných tablet

Štítek na lahvičce

30 tablet
60 tablet
100 tablet
175 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

16

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krabička

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Štítek na lahvičce

Orion Corporation

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/98/082/001

30 potahovaných tablet

EU/1/98/082/002

60 potahovaných tablet

EU/1/98/082/003

100 potahovaných tablet

EU/1/98/082/005

175 potahovaných tablet

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

comtess 200 mg [pouze na krabičce]

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem [pouze na krabičce]

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

[pouze na krabičce]

17

PC: {číslo}
SN: {číslo}
< NN: {číslo}

>

18

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

19

Příbalová informace: informace pro uživatele

Comtess 200 mg potahované tablety

Entacaponum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.

Co je Comtess a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Comtess užívat

3.

Jak se Comtess užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Comtess uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Comtess a k čemu se používá

Comtess tablety obsahují entakapon a používají se spolu s levodopou k léčbě Parkinsonovy choroby. 
Comtess podporuje levodopu a tím zmírňuje příznaky Parkinsonovy choroby. Comtess nemá žádný 
vliv na zmírňování příznaků Parkinsonovy choroby, pokud není užíván s levodopou.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Comtess užívat

Neužívejte Comtess

jestliže jste alergický(á) na entakapon, arašídy, sóju nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6);

jestliže trpíte feochromocytomem (nádorem nadledvin; protože hrozí riziko závažného zvýšení 
krevního tlaku);

jestliže užíváte některá antidepresiva (zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, zda lze Váš 
antidepresivní přípravek užívat spolu s Comtessem);

jestliže trpíte onemocněním jater;

jestliže jste někdy prodělal(a) vzácnou reakci na antipsychotická léčiva, zvanou neuroleptický 
maligní syndrom (NMS). Pro charakteristiku NMS viz bod 4 Možné nežádoucí účinky;

jestliže jste někdy trpěl(a) vzácnou formou onemocnění svalů zvanou rhabdomyolýza, která 
nebyla způsobena zraněním.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Comtess se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže jste někdy v minulosti měl(a) srdeční infarkt nebo jakákoliv jiná onemocnění srdce;

jestliže užíváte lék, který může způsobit závrať nebo pocit omámení (snížení krevního tlaku), 
když vstanete ze židle nebo z postele;

jestliže máte dlouhotrvající průjem, sdělte to svému lékaři, protože to může být příznak zánětu 
tlustého střeva;

jestliže máte průjem, doporučuje se kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost, aby se zabránilo 

20

možné nepřiměřené ztrátě hmotnosti;

jestliže trpíte zvyšující se ztrátou chuti k jídlu, slabostí, vyčerpáním a v relativně krátké době 
úbytkem tělesné hmotnosti, je třeba zvážit provedení celkového lékařského vyšetření včetně 
funkce jater.

Informujte svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé zaznamenáte, že se 
u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete odolat nutkání, 
popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a) poškodit sebe či své okolí. Tyto 
projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové hráčství, nadměrná
konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo nárůst sexuálních 
myšlenek a pocitů. Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař možná bude muset přehodnotit Vaši 
léčbu.

Protože Comtess tablety budou užívány společně s dalšími léky obsahujícími levodopu, přečtěte si,
prosím, pozorně také příbalové informace těchto léků.

Jestliže začínáte užívat Comtess, může být potřeba upravit dávku jiných léků, určených pro léčbu 
Parkinsonovy choroby. Dodržujte pokyny svého lékaře.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) je závažná, ale vzácná reakce na určité léky, a může se 
objevit zvláště, když jsou Comtess a další léky pro léčbu Parkinsonovy choroby náhle vysazeny nebo 
je dávka náhle snížena. Pokud jde o charakteristiku, NMS viz bod 4 Možné nežádoucí účinky. Váš 
lékař Vám může doporučit, aby ukončení léčby Comtessem a dalšími léky pro léčbu Parkinsonovy 
choroby probíhalo pomalu.

Comtess užívaný spolu s levodopou může vyvolat ospalost a může způsobit, že náhle upadnete do 
spánku. Pokud se to stane, nesmíte řídit nebo obsluhovat stroje ani dopravní prostředky (viz „Řízení 
dopravních prostředků a obsluha strojů“).

Další léčivé přípravky a přípravek Comtess
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které budete užívat. Obzvláště sdělte svému lékaři, pokud užíváte některý 
z následujících přípravků:

rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfa-methyldopu, 
apomorfin;

antidepresiva včetně desipraminu, maprotilinu, venlafaxinu, paroxetinu;

warfarin užívaný ke snížení srážlivosti krve;

doplňky stravy obsahující železo. Comtess může snižovat vstřebávání železa ze zažívacího 
ústrojí. Proto neužívejte současně Comtess a doplňky stravy obsahující železo. Po užití 
jednoho přípravku vyčkejte alespoň 2-3 hodiny, než užijete druhý.

Těhotenství, kojení a plodnost
Neužívejte Comtess během těhotenství, nebo pokud kojíte.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Comtess užívaný spolu s levodopou může snižovat krevní tlak, což může vyvolat závratě. Zvláště 
opatrně si počínejte při řízení dopravních prostředků, při používání nářadí nebo obsluze strojů.

Kromě toho může Comtess užívaný spolu s levodopou vyvolávat značnou ospalost nebo způsobit, že 
náhle upadnete do spánku.
Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte stroje, pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky.

Comtess obsahuje sójový lecithin

21

Comtess obsahuje sójový lecithin. Jestliž jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, tento přípravek 
neužívejte.

3.

Jak se Comtess užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Comtess se užívá spolu s léky obsahujícími levodopu (a to v kombinaci buď s karbidopou nebo 
benserazidem). Současně můžete užívat také jiné léky určené pro léčbu Parkinsonovy choroby.

Doporučená dávka Comtessu je tableta 200 mg užívaná s každou dávkou levodopy. Maximální 
doporučená dávka je 10 tablet denně, tj. 2000 mg Comtessu.

V případě, že trpíte sníženou funkcí ledvin a jste léčeni dialýzou, může Vám lékař říct, abyste 
prodloužil(a) čas mezi jednotlivými dávkami.

První otevření lahvičky: Otevřete uzávěr a palcem 
zatlačte na utěsnění, dokud se neprotrhne. Viz 
obrázek 1.

Obrázek 1

Použití u dětí a dospívajících
Zkušenosti s podáváním Comtessu pacientům mladším 18 let jsou omezené. Proto se užívání 
Comtessu u dětí a dospívajících nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Comtess, než jste měl(a)
V případě předávkování kontaktujte ihned svého lékaře, lékárníka nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Comtess
Jestliže jste zapomněl(a) vzít tabletu Comtessu s dávkou levodopy, měl(a) byste pokračovat užitím 
další tablety Comtessu s další dávkou levodopy.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Comtess
Bez pokynu svého lékaře léčbu Comtessem nepřerušujte.

Když přerušíte léčbu, bude Váš lékař pravděpodobně muset upravit dávkování Vašich dalších léků 
na Parkinsonovu chorobu. Náhlé vysazení Comtessu a dalších léků na Parkinsonovu chorobu může 
mít za následek nechtěné nežádoucí účinky. Viz bod 2 Upozornění a opatření.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky, vyvolané Comtessem, jsou obvykle mírné až středně 
závažné.

Zmíněné nežádoucí účinky často souvisejí se zvýšením účinku léčby levodopou a dochází k nim 

22

především na počátku léčby. Pokud po zahájení léčby Comtessem zaznamenáte uvedené nežádoucí 
účinky, měl(a) byste kontaktovat svého lékaře, který rozhodne o případné úpravě dávky levodopy.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

Mimovolní pohyby s potížemi při provádění volních pohybů (dyskineze);

pocit nevolnosti (nucení na zvracení);

neškodné zabarvení moči do hnědočervena.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

Přehnané pohyby (hyperkineze), zhoršení příznaků Parkinsonovy choroby, dlouhodobé svalové 
stahy (dystonie);

nevolnost (zvracení), průjem, bolesti břicha, zácpa, sucho v ústech;

závrať, unavenost, zvýšená potivost, pád;

zrakové/sluchové/hmatové/čichové halucinace (vnímání něčeho, co ve skutečnosti není 
přítomno), ospalost, živé sny a zmatenost;

projevy onemocnění srdce nebo tepen (např. bolest na hrudi).

Méně časté (mohou postihnout až 1 z 100 lidí):

Srdeční infarkt.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):

Vyrážky;

abnormální výsledky jaterních testů.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí):

Duševní neklid;

snížená chuť k jídlu, pokles tělesné hmotnosti;

kopřivka.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

Zánět tlustého střeva (kolitida), zánět jater (hepatitida) se zežloutnutím kůže a očního bělma;

zbarvení kůže, vlasů, vousů a nehtů.

Pokud je Comtess podáván ve vyšších dávkách:
V dávkách 1400 až 2000 mg denně jsou následující nežádoucí účinky častější:

Mimovolní pohyby;

nevolnost;

bolesti břicha.

Ostatní důležité nežádoucí účinky, které se mohou objevit:

Comtess podávaný spolu s levodopou může vzácně způsobit, že se budete cítit velmi ospalý(á) 
během dne, a může být příčinou náhlého upadnutí do spánku;

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) je vzácná těžká reakce na léky, které se užívají k léčbě 
poruch centrálního nervového systému. Je charakterizována ztuhlostí, svalovými záškuby, 
třesem, duševním neklidem, zmateností, bezvědomím, zvýšenou tělesnou teplotou, zvýšeným 
srdečním tepem a nestabilním krevním tlakem;

vzácná těžká svalová porucha (rhabdomyolýza), která způsobuje svalovou bolest, bolestivost 
(citlivost při tlaku) a slabost a může vést k problémům s ledvinami.

Můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky:

Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit. Mezi tyto činnosti 
mohou patřit:

23

 silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních

následků;

 změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí 

zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit;

 nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení;
 záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé 

přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu).

Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků. Váš lékař 
s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V.

 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Comtess uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku 
lahvičky. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit 
s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Comtess obsahuje
-

Léčivou látkou je entacaponum. Jedna tableta obsahuje entacaponum 200 mg.

-

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, povidon a 
magnesium-stearát.

-

Potah tablety obsahuje částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, mastek, makrogol, sójový 
lecithin, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172) a oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Comtess vypadá a co obsahuje toto balení
Comtess 200 mg potahované tablety jsou hnědooranžové oválné tablety, na jedné straně je vyraženo 
„COMT“. Tablety jsou baleny v lahvičkách.

K dispozici jsou čtyři různé velikosti balení (lahvičky s obsahem 30, 60, 100 nebo 175 tablet). Na 
trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Orion Corporation
Orionintie
FI-02200 Espoo
Finsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

24

Belgique/België/Belgien
Orion Corporation
Tél./Tel: +358 10 4261

Lietuva
UAB Orion Pharma
Tel: +370 5 276 9499

България
Orion Corporation
Тел.: +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg
Orion Corporation
Tél./Tel: +358 10 4261

Česká republika
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Magyarország
Orion Corporation
Tel.: +358 10 4261

Danmark
Orion Pharma A/S
Tlf: +45 8614 0000

Malta
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Deutschland
Orion Pharma GmbH
Notkestraβe 9
22607 Hamburg
Tel: +49 40 899 689-0

Nederland
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Eesti
Orion Pharma Eesti OÜ
Tel: +372 6 616 863

Norge
Orion Pharma AS
Tlf.: +47 40 00 42 10

Ελλάδα
Orion Corporation
Tηλ: +358 10 4261

Österreich
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

España
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Polska
Orion Pharma Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 8333177, 8321036

France
Orion Corporation
Tél.: +358 10 4261

Portugal
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Hrvatska
Orion Corporation
Tel.: +358 10 4261

România
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ireland
Orion Pharma (Ireland) Ltd.
c/o Allphar Services Ltd.
Tel: +353 1 428 7777

Slovenija
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ísland 
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Italia
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

25

Κύπρος
Orion Corporation
Tηλ: +358 10 4261

Sverige
Orion Pharma AB
Tel: +46 8 623 6440

Latvija
Orion Corporation
Orion Pharma pārstāvniecība
Tel: +371 20028332

United Kingdom
Orion Pharma (UK) Ltd.
Tel: +44 1635 520 300

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu.

Recenze

Recenze produktu COMTESS 200 MG 30X200MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu COMTESS 200 MG 30X200MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám