Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

COAXIL 30X12.5MG Obalené tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14866

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, GIDY
Kód výrobku: 14866
Kód EAN: 3594455900093
Kód SÚKL: 67436
Držitel rozhodnutí: LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, GIDY
Coaxil se používá k léčbě deprese (stav provázený nadměrným smutkem) různé závažnosti. Přípravek je určen dospělým nad 18 let.

Příbalový leták

 

 

sp. zn. sukls187363/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

COAXIL  

12,5 mg,

 

obalené tablety 

tianeptinum natricum  

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je Coaxil a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coaxil užívat 
3.  Jak se Coaxil užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Coaxil uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Coaxil a k čemu se používá 

 
Coaxil se používá k léčbě deprese (stav provázený nadměrným smutkem) různé závažnosti. Přípravek 
je určen dospělým nad 18 let.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coaxil užívat  

 
Neužívejte Coaxil 

jestliže jste alergický(á) na tianeptin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v 
bodě 6), 

jestliže užíváte inhibitory monoaminooxidázy (přípravky používané k léčbě deprese). Pokud se 
bude měnit léčba z inhibitorů monoaminooxidázy na tianeptin, začněte užívat tianeptin 14 dní po 
vysazení inhibitorů monoaminooxidázy. Pokud se bude měnit léčba z tianeptinu na inhibitory 
monoaminooxidázy, je vhodné zachovat 24hodinovou přestávku. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Coaxil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese  
Jestliže  trpíte  depresí,  můžete  někdy  uvažovat  o  sebepoškození  nebo  sebevraždě.  Tyto  myšlenky se 
mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než 
tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně 2 týdny, ale někdy i déle. 
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: 
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. 
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného 
chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni 
antidepresivy. Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, 

 

 

vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese, a požádáte 
ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si 
budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve  
Vašem chování.  
 

-  Vyvarujte se konzumace alkoholických nápojů během léčby přípravkem Coaxil. 
-  Pokud  potřebujete  celkovou  anestezii,  informujte  anesteziologa,  že  užíváte  Coaxil.  Po  poradě 

s lékařem vysaďte léčbu 24 nebo 48 hodin před zákrokem. 

-  Pokud  je  nutné  ukončit  léčbu,  nevysazujte  léčbu  najednou,  ale  po  poradě  s lékařem  postupně 

snižujte dávku během 7 až 14 dnů. 

-  Dlouhodobé podávání vysokých dávek může vyvolat závislost. 
-  Nepřekračujte doporučené dávky.  

  
Použití u dětí a dospívajících 
Coaxil není určen k užití u dětí a dospívajících (do 18 let). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Coaxil 
Účinky přípravku Coaxil a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době 
užíval(a).   
Užívání  tohoto  přípravku  v kombinaci  s určitými  léky  ze  skupiny  inhibitorů  monoaminooxidázy 
(předepsané  v případech  deprese)  mohou  mít  velmi  závažné  následky,  jako  je  vysoký  krevní  tlak, 
extrémně vysoká teplota, křeče, úmrtí. 
Mezi  podáváním  inhibitorů  monoaminooxidázy  a  přípravku  Coaxil  musí  uplynout  2  týdny,  mezi 
podáváním přípravku Coaxil a inhibitory monoaminooxidázy musí být 24hodinová přestávka. 
 
Přípravek Coaxil s jídlem a pitím  
Doporučuje se užívat Coaxil před nebo v průběhu jídla. Coaxil je možné užívat i bez jídla, tablety se 
zapíjejí vodou. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  užívat  tento  přípravek.  Pokud  lékař  neurčí 
jinak, Coaxil by neměl být podáván během těhotenství a kojení.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
U některých pacientů může dojít ke snížení pozornosti. Pozornost řidičů motorových vozidel a 
pacientů obsluhujících stroje může být proto ovlivněna možnou ospalostí. 
 
Coaxil obsahuje sacharózu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  

 
 

3. 

Jak se Coaxil užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Doporučená dávka přípravku je tři tablety denně (jedna ráno, jedna v poledne a jedna večer) užité 
před nebo během jídla. Tablety je možné užívat i bez jídla.

 

Tablety se polykají celé a zapíjejí se 

vodou.  

U  starších  nemocných,  u  nemocných  s  cirhózou  nebo  s ledvinnou  nedostatečností  musí  být  dávka 
snížena na 2 tablety denně. 
Léčba Coaxilem nemá být náhle zastavena, dávky mají být postupně snižovány během 7 až 14 dnů. 

 

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Coaxil, než jste měl(a) 
Po užití většího množství tablet Coaxilu, především ve spojitosti s alkoholem, byly hlášeny tyto 
nežádoucí účinky, jako jsou pocit zmatenosti, křeče, ospalost, sucho v ústech, obtíže při dýchání. 
 
Jestliže jste užil(a) vvšší dávku než jste měl(a), poraďte se okamžitě s Vaším lékařem nebo 
lékárníkem. 
Léčba přípravkem musí být v tomto případě ihned přerušena. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Coaxil 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Coaxil
 
Neukončujte léčbu přípravkem Coaxil, aniž by Vám to řekl Váš lékař.  
Léčba Coaxilem nemá být náhle ukončena, dávky mají být postupně snižovány během 7 až 14 dnů. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Mezi tyto nežádoucí účinky mohou patřit: 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): 
poruchy vidění; 
- ztráta chuti k jídlu; 
- noční můry, nespavost, ospalost, závrať, bolest hlavy, slabost, třes; 
- bušení srdce (palpitace), zrychlená nebo nepravidelná činnost srdce, bolest na hrudi, návaly horka, 

obtíže při dýchání; 

- bolest žaludku, bolest břicha, sucho v ústech, pocit na zvracení, zvracení, zácpa, nadýmání; 
- bolest svalů, bolest zad; 
- pocit slabosti, pocit otoku v krku. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000): 
- vyrážka, svědění, kopřivka, závislost 
 
Nežádoucí účinky s frekvencí neznámou (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 
- sebevražedné myšlenky nebo chování; 
 - pocit zmatenosti, vidiny, cítění a slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace); 
- akné, puchýře nebo zánět kůže (bulózní dermatitida) ve výjimečných případech; 
 - zvýšení jaterních enzymů, zánět jater (hepatitida), která může být ve výjimečných případech 
závažná; 
- nekontrolovatelné pohyby, nekontrolovatelné záškuby, cukání nebo kroutivé pohyby; 
- nízká hladina sodíku v krvi.  
 
Nežádoucí  účinky  hlášené  v klinických  studiích  s přípravkem  Coaxil  jsou  obvykle  mírné  intenzity. 
Zahrnují  například  pocit  na  zvracení,  zácpu,  bolest  břicha,  ospalost,  bolest  hlavy,  sucho  v ústech  a 
závrať. 
 
 
 
 
 

 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Coaxil uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Coaxil obsahuje 
Léčivou  látkou  je  tianeptinum  natricum  (sodná  sůl  tianeptinu).  Jedna  tableta  obsahuje  12,5  mg 
tianeptinu. 
Pomocnými  látkami  jsou:  mannitol,  kukuřičný  škrob,  mastek,  magnesium-stearát,  ethylcelulóza, 
glycerol-monooleát,  povidon,  sodná  sůl  karmelózy,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  sacharóza, 
polysorbát 80, oxid titaničitý, hydrogenuhličitan sodný, bílý vosk. 
 
Jak Coaxil vypadá a co obsahuje toto balení 
Coaxil je bílá oválná obalená tableta. 
Tablety jsou dostupné v blistrech po 30 nebo 90 obalených tabletách balených v papírové krabičce.   
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
 
Les Laboratoires Servier 
50, rue Carnot 
92284 Suresnes cedex, Francie 
 
Výrobce: 
 
Les Laboratoires Servier Industrie 
905, Route de Saran 
45520 Gidy, Francie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u Servier s.r.o., tel.: + 420 222 118 111. 

 

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
16. 10. 2017 

Recenze

Recenze produktu COAXIL 30X12.5MG Obalené tablety

Diskuze (1)

Diskuze k produktu COAXIL 30X12.5MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám