Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON 1X60ML/30MG Šampon

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 76220

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON 1X60ML/30MG Šampon

Sp.zn. sukls15809/2016 a sp.zn. sukls49869/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Clobex 500 mikrogramů/g šampon

Clobetasoli propionas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek Clobex a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clobex používat
 3. Jak se přípravek Clobex používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Clobex uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CLOBEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Clobex obsahuje léčivou látku zvanou klobetasol-propionát, která patří do skupiny léků zvaných topické kortikosteroidy (nebo steroidy). Topické kortikosteroidy se dále dělí do skupin v závislosti na jejich účinnosti. Klobetasol-propionát je vysoce účinným kortikosteroidem. „Topické“ znamená, že se má používat pouze na povrch kůže. Topické steroidy potlačují zčervenání, svědění a zánět související se stavy kůže.

Psoriáza (lupénka) skalpu (kůže pokrývající lebku pod vlasy) je způsobena tím, že se kožní buňky vašeho skalpu vytvářejí příliš rychle. Přípravek Clobex se používá u dospělých pro léčbu středně těžké psoriázy skalpu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CLOBEX

POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Clobex

 • Jestliže jste alergický(á) na klobetasol-propionát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), musíte o tom před zahájením léčby informovat svého lékaře.
 • Pokud máte bakteriální, virové, plísňové či parazitární infekce kůže, jako je opar, plané neštovice, herpes zoster (pásový opar), impetigo (druh vyrážky na tváři), kroužkový lišej (druh plísně), plísňové onemocnění na nohou, afty, tuberkulózu kůže nebo onemocnění kůže způsobené syfilis (příjicí).
 • Jestliže máte vředové rány (mokvající rány) na skalpu.
 • U dětí mladších 2 let.
 • Nenanášejte přípravek Clobex do očí ani na oční víčka (riziko glaukomu, což je vysoký nitrooční tlak, a riziko katarakty, což je zakalení oční čočky).

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Clobex je zapotřebí

 • Přípravek Clobex může být použit pouze na skalp. Nepoužívejte jej jako pravidelně používaný šampon nebo na jiné oblasti těla. Nepoužívejte přípravek Clobex jako sprchový gel, přípravek na mytí těla nebo koupelovou pěnu.
 • Při léčbě skalpu přípravkem Clobex nesmíte léčenou oblast zakrývat: například se nesmí používat sprchovací čepice. Mohlo by to způsobit proniknutí léčivé látky kůží a ovlivnění jiných částí těla.
 • Při používání přípravku Clobex předcházejte styku s obličejem, očními víčky, podpažím, rozpraskanou kůží a s oblastí pohlavních orgánů. Pokud přípravek stéká ze skalpu, okamžitě omyjte steklý přípravek vodou.
 • Pokud se přípravek Clobex dostane do očí, vymyjte postižené oko důkladně vodou. Pokud přetrvává podráždění, poraďte se, prosím, se svým lékařem.
 • Pokud nezaznamenáte zlepšení lupénky na skalpu, informujte o tom svého lékaře.

Děti a dospívající

 • Jestliže byl tento přípravek předepsán pro dítě nebo dospívajícího mladšího 18 let, musíte s lékařem každý týden konzultovat další pokračování v používání přípravku .

Další léčivé přípravky a přípravek Clobex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Clobex nemá žádný vliv nebo má velice malý vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CLOBEX POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Clobex přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená denní dávka dostatečná pro pokrytí celého skalpu je množství odpovídající zhruba polovině lžíce (okolo 7,5 ml).

Pokud Vás lékař nepoučil jinak, umyjte si ruce a naneste přípravek Clobex přímo na suchý skalp jednou denně a věnujte pozornost pokrytí a promasírování postižených míst. Nepoužívejte velká množství přípravku Clobex. Použijte pouze množství potřebné k pokrytí suchého skalpu. Po nanesení si pečlivě umyjte ruce. Nechte přípravek působit po dobu 15 min bez zakrývání a poté přidejte vodu, propláchněte a vysušte si vlasy obvyklým způsobem. Pokud je třeba více šamponu k umytí vlasů, použijte svůj běžný šampon. Nepřidávejte na vlasy více přípravku Clobex.

Lékař Vám řekne, jak dlouho máte používat přípravek Clobex pro potlačení lupénky skalpu. Léčba nemá normálně trvat déle než 4 týdny. Avšak pokud se lupénka skalpu významně zlepšila před skončením léčby, poraďte se, prosím, se svým lékařem. Oproti tomu, pokud nelze na konci léčby pozorovat zlepšení, sdělte to svému lékaři. Tato léčba vyžaduje pečlivý dohled; v pravidelných intervalech byste měl/a ke svému lékaři chodit na kontroly. Nepoužívejte přípravek Clobex déle, než Vám nařídil lékař.

Nicméně Vás může lékař požádat, abyste v budoucnu používal/a přípravek Clobex znovu po určité přestávce v používání. Použití u dětí a dospívajících

Pokud byl tento přípravek předepsán dětem nebo dospívajícím ve věku 2 až 18 let, je nutné plnit pokyny dané Vaším lékařem. Před pokračováním v léčbě je každý týden nutná kontrola u lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Clobex, než jste měl/a

Jestliže jste používal(a) přípravek Clobex po mnohem delší dobu, než jste měl(a), navštivte, prosím, svého lékaře. Tento přípravek slouží pouze pro použití na skalp. Nepolykejte jej. Pokud náhodně došlo k polknutí, nejsou malá množství škodlivá. Pokud si nejste jist/a, vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Clobex

Jestliže zapomenete přípravek Clobex použít, nepoužívejte při příštím nanesení dvojnásobnou dávku k nahrazení zapomenuté dávky. Navraťte se k pravidelnému používání. Pokud vynecháte několik dávek, oznamte to svému lékaři.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Clobex

Jestliže přestanete přípravek Clobex používat, navštivte svého lékaře. Může se stát, že při zastavení léčby přípravkem Clobex dojde ke zhoršení onemocnění, zejména pokud se používal po delší dobu. Oznamte svému lékaři, pokud pozorujete takové zhoršení stavu psoriázy skalpu.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Clobex může způsobit tyto nežádoucí účinky

Časté vedlejší účinky (mohou postihovat až 1 z 10 lidí):

 • pocit pálení kůže
 • zánět jednoho nebo více vlasových folikulů

Méně časté vedlejší účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 lidí):

 • endokrinní poruchy (například suprese nadledvin, Cushingův syndrom) byly pozorovány při používání silných lokálních steroidů, zejména při aplikaci na velké plochy nebo při dlouhodobém používání
 • bodání nebo pálení oka
 • podráždění oka
 • pocit napětí v oku
 • glaukom
 • přecitlivělost
 • bolest hlavy
 • bolestivost kůže
 • kožní obtíž
 • svědění
 • akné
 • otok kůže
 • teleangiektázie (žíly pod povrchem kůže mohou být viditelnější)
 • zhoršení lupénky
 • vypadávání vlasů
 • suchá kůže
 • kopřivka
 • atrofie kůže (ztenčení pokožky)
 • podráždění kůže
 • napjatá kůže
 • alergická kontaktní dermatitida
 • zčervenání kůže
 • vyrážka

Podráždění kůže, svědění, kopřivka, viditelné drobné cévy nebo ztenčení pokožky okolo léčených oblastí jsou obvykle mírné až střední povahy.

 • Pokud se u Vás objeví jakékoliv známky lokální nesnášenlivosti, jako je pocit pálení či zčervenání léčených oblastí, nepoužívejte přípravek Clobex, dokud tyto příznaky nezmizí.
 • Zastavte používání léčivého přípravku a informujte co nejdříve svého lékaře, pokud zjistíte, že se Váš stav během léčby zhoršuje (to nastává s větší pravděpodobností, pokud jste používal/a přípravek Clobex po dobu delší než předepsanou) nebo pokud zaznamenáte otok očních víček, obličeje nebo rtů, jelikož můžete být alergický/á na přípravek nebo můžete mít nějakou infekci kůže.
 • Používání velkých množství nebo ponechání přípravku na skalpu po dobu delší než 15 min může:
 • způsobit ztenčení kůže, takže může snadněji dojít k jejímu poškození.
 • umožnit průchod léčivé látky kůží; to může ovlivnit jiné části těla, zejména u dětí a v těhotenství.
 • Dlouhodobě opakované léčebné kůry s topickými steroidy mohou občas způsobit také výsevy vřídků (velké pupínky), změny růstu vlasů a zbarvení kůže. Mohou se objevit znatelné strie (rýhy) a purpura (modřinky).
 • Pokud máte růžovku (erytém obličeje spojený se zarudnutím kůže a možným výskytem papulopustul (hrbolky a vřídky)), použití přípravku Clobex na obličej může způsobit zhoršení stavu vaší pokožky.
 • Nanesení přípravku Clobex může vyvolávat periorální dermatitidu (skvrnitou červenou vyrážku okolo úst).
 • Nanesení přípravku Clobex na kůži může způsobovat ztenčení kůže, a proto by se nikdy neměl používat na obličej nebo na jiné oblasti kůže, než je skalp.
 • Přípravek Clobex se musí důkladně vymýt, aby nedocházelo k nežádoucímu vzájemnému působení s barvami na vlasy, například změnám barvy vlasů.
 • Pokud máte neobvyklé obtíže, které si nemůžete vysvětlit, sdělte to co nejdříve svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK CLOBEX

UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte přípravek Clobex po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Zlikvidujte lahvičku 6 měsíců po prvním otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Clobex obsahuje

 • Léčivou látkou je clobetasoli propionas (klobetasol-propionát). Jeden gram přípravku Clobex obsahuje 500 mikrogramů léčivé látky klobetasol-propionátu.
 • Pomocnými látkami jsou: ethanol, kokosbetain, natrium-lauromakrogol-sulfát, kationová forma hyetelosy, citronan sodný, monohydrát kyseliny citronové a čištěná voda.

Jak přípravek Clobex vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Clobex je viskózní (vazký, hustý), poloprůhledný, bezbarvý až světle žlutý kapalný šampon s alkoholovou vůní.

Přípravek Clobex je dostupný pouze na lékařský predpis ve velikosti balení 60 ml nebo 125 ml v lahvičkách z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s polypropylenovým odtrhávacím uzávěrem. Lahvička z polypropylenu s vysokou hustotou (HDPE) na 30 ml je opatřena polypropylenovým šroubovacím uzávěrem. Lahvičky obsahují 30, 60 nebo 125 ml šamponu (na trhu nemusí být všechny velikosti balení).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

GALDERMA INTERNATIONAL Tour Europlaza - La Défense 4 20, av.A.Prothin 92927 La Défense Cedex FRANCIE nebo Galderma Laboratorium GmbH Georg-Glock-Str. 8 40474 Düsseldorf Německo

(JEN PRO DE A AT)

Výrobce:

Laboratoires Galderma Z.I.-Montdésir 74540, Alby-sur-Chéran Francie

Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech pod těmito názvy:

Velká Británie, Itálie, Irsko a Portugalsko: Etrivex 500 mikrogramů/g šampon Francie, Německo, Belgie, Polsko, Španělsko, Maďarsko, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, Rakousko, Island, Česká republika, Norsko, Řecko, Slovenská republika a Finsko: Clobex 500 mikrogramů/g šampon

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 7. 2017

Informace o produktu

Výrobce: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN
Kód výrobku: 76220
Kód EAN:
Kód SÚKL: 24009
Držitel rozhodnutí: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Klobetasol-propionát je vysoce účinným kortikosteroidem. "Topické" znamená, že by se měl používat pouze na povrch kůže. Lokální steroidy potlačují zčervenání, svědění a zánět související se stavy kůže. Psoriáza (lupénka) skalpu (kůže pokrývající lebku pod vlasy) je způsobena tím, že se kožní buňky vašeho skalpu vytvářejí příliš rychle. Clobex šampon se používá u dospělých pro léčbu středně těžké psoriázy skalpu nebo ke zmírnění její závažnosti.

Příbalový leták

CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON 1X60ML/30MG Šampon – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON 1X60ML/30MG Šampon zobrazíte nebo stáhnete zde: CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON 1X60ML/30MG Šampon.pdf

Recenze

Recenze produktu CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON 1X60ML/30MG Šampon

Diskuze

Diskuze k produktu CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON 1X60ML/30MG Šampon

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám