Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON 1X60ML/30MG Šampon

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 76220

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN
Kód výrobku: 76220
Kód EAN:
Kód SÚKL: 24009
Držitel rozhodnutí: LABORATOIRES GALDERMA, ALBY SUR CHÉRAN
Klobetasol-propionát je vysoce účinným kortikosteroidem. "Topické" znamená, že by se měl používat pouze na povrch kůže. Lokální steroidy potlačují zčervenání, svědění a zánět související se stavy kůže. Psoriáza (lupénka) skalpu (kůže pokrývající lebku pod vlasy) je způsobena tím, že se kožní buňky vašeho skalpu vytvářejí příliš rychle. Clobex šampon se používá u dospělých pro léčbu středně těžké psoriázy skalpu nebo ke zmírnění její závažnosti.

Příbalový leták

 

1/5 

Sp.zn. sukls15809/2016 
a sp.zn. sukls49869/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Clobex 500 mikrogramů/g šampon  

Clobetasoli propionas  

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
-  Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek Clobex a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clobex používat 

3. 

Jak se přípravek Clobex používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5. 

Jak přípravek Clobex uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace  

 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK CLOBEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ  

 
Přípravek  Clobex  obsahuje  léčivou  látku  zvanou  klobetasol-propionát,  která  patří  do  skupiny  léků 
zvaných  topické  kortikosteroidy  (nebo  steroidy).  Topické  kortikosteroidy  se  dále  dělí  do  skupin 
v závislosti na jejich účinnosti. Klobetasol-propionát je vysoce účinným kortikosteroidem. „Topické“ 
znamená, že se má používat pouze na povrch kůže. Topické steroidy potlačují zčervenání, svědění a 
zánět související se stavy kůže.  
 
Psoriáza  (lupénka)  skalpu  (kůže  pokrývající  lebku  pod  vlasy)  je  způsobena  tím,  že  se  kožní  buňky 
vašeho skalpu vytvářejí příliš rychle. Přípravek Clobex se používá u dospělých pro léčbu středně těžké 
psoriázy skalpu.  
 
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  CLOBEX 
POUŽÍVAT 

 
Nepoužívejte přípravek Clobex  

•  Jestliže  jste  alergický(á)  na  klobetasol-propionát  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), musíte o tom před zahájením léčby informovat svého lékaře.  

•  Pokud  máte  bakteriální,  virové,  plísňové  či  parazitární  infekce  kůže,  jako  je  opar,  plané 

neštovice, herpes zoster (pásový opar), impetigo (druh vyrážky na tváři), kroužkový lišej (druh 
plísně),  plísňové  onemocnění  na  nohou,  afty,  tuberkulózu  kůže  nebo  onemocnění  kůže 
způsobené syfilis (příjicí).  

•  Jestliže máte vředové rány (mokvající rány) na skalpu.  

•  U dětí mladších 2 let.  

•  Nenanášejte  přípravek  Clobex  do  očí  ani  na  oční  víčka  (riziko  glaukomu,  což  je  vysoký 

nitrooční tlak, a riziko katarakty, což je zakalení oční čočky).  

 

 

2/5 

Upozornění a opatření 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Clobex je zapotřebí
  

•  Přípravek Clobex může být použit pouze na skalp. Nepoužívejte jej jako pravidelně používaný 

šampon nebo na jiné oblasti těla. Nepoužívejte přípravek Clobex jako sprchový gel, přípravek 
na mytí těla nebo koupelovou pěnu.  

•  Při  léčbě  skalpu  přípravkem  Clobex  nesmíte  léčenou  oblast  zakrývat:  například  se  nesmí 

používat  sprchovací  čepice.  Mohlo  by  to  způsobit  proniknutí  léčivé  látky  kůží  a  ovlivnění 
jiných částí těla.  

•  Při  používání  přípravku  Clobex  předcházejte  styku  s obličejem,  očními  víčky,  podpažím, 

rozpraskanou kůží a s oblastí pohlavních orgánů. Pokud přípravek stéká ze skalpu,  okamžitě 
omyjte steklý přípravek vodou. 

•  Pokud  se  přípravek  Clobex  dostane  do  očí,  vymyjte  postižené  oko  důkladně  vodou.  Pokud 

přetrvává podráždění, poraďte se, prosím, se svým lékařem.  

•  Pokud nezaznamenáte zlepšení lupénky na skalpu, informujte o tom svého lékaře.  

 
Děti a dospívající 

•  Jestliže  byl  tento  přípravek  předepsán  pro  dítě  nebo  dospívajícího  mladšího  18  let,  musíte 

s lékařem každý týden konzultovat další pokračování v používání přípravku . 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Clobex 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Přípravek Clobex nemá žádný vliv nebo má velice malý vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a 
obsluhovat stroje.  
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK CLOBEX POUŽÍVÁ  

 
Vždy používejte přípravek Clobex přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená denní dávka dostatečná pro pokrytí celého skalpu je 
množství odpovídající zhruba polovině lžíce (okolo 7,5 ml).  
 
Pokud  Vás  lékař  nepoučil  jinak,  umyjte  si  ruce  a  naneste  přípravek  Clobex  přímo  na  suchý  skalp 
jednou  denně  a  věnujte  pozornost  pokrytí  a  promasírování  postižených  míst.  Nepoužívejte  velká 
množství přípravku Clobex. Použijte pouze množství potřebné k pokrytí suchého skalpu. Po nanesení 
si pečlivě umyjte ruce. Nechte přípravek působit po dobu 15 min bez zakrývání a poté přidejte vodu, 
propláchněte  a  vysušte  si  vlasy  obvyklým  způsobem.  Pokud  je  třeba  více  šamponu  k umytí  vlasů, 
použijte svůj běžný šampon. Nepřidávejte na vlasy více přípravku Clobex.  
 
Lékař  Vám  řekne,  jak  dlouho  máte  používat  přípravek  Clobex  pro  potlačení  lupénky  skalpu.  Léčba 
nemá  normálně  trvat  déle  než  4  týdny.  Avšak  pokud  se  lupénka  skalpu  významně  zlepšila  před 
skončením  léčby,  poraďte  se,  prosím,  se  svým  lékařem.  Oproti  tomu,  pokud  nelze  na  konci  léčby 
pozorovat  zlepšení,  sdělte  to  svému  lékaři.  Tato  léčba  vyžaduje  pečlivý  dohled;  v pravidelných 
intervalech byste měl/a ke svému lékaři chodit na kontroly. Nepoužívejte přípravek Clobex déle, než 
Vám nařídil lékař.  
 
Nicméně  Vás  může  lékař  požádat,  abyste  v budoucnu  používal/a  přípravek  Clobex  znovu  po  určité 
přestávce v používání.  

 

3/5 

 
Použití u dětí a dospívajících 
Pokud byl tento přípravek předepsán dětem nebo dospívajícím ve věku 2 až 18 let, je  
nutné plnit pokyny dané Vaším lékařem. Před pokračováním v léčbě je každý týden nutná kontrola u 
lékaře.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Clobex, než jste měl/a 
Jestliže jste používal(a) přípravek Clobex po mnohem delší dobu, než jste měl(a), navštivte, prosím, 
svého lékaře. Tento přípravek slouží pouze pro použití na skalp. Nepolykejte jej. Pokud náhodně došlo 
k polknutí, nejsou malá množství škodlivá. Pokud si nejste jist/a, vyhledejte ihned lékaře.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Clobex 
Jestliže zapomenete přípravek Clobex použít, nepoužívejte při příštím nanesení dvojnásobnou dávku 
k nahrazení  zapomenuté  dávky.  Navraťte  se  k pravidelnému  používání.  Pokud  vynecháte  několik 
dávek, oznamte to svému lékaři.  
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Clobex  
Jestliže přestanete přípravek Clobex používat, navštivte svého lékaře. Může se stát, že při zastavení 
léčby přípravkem Clobex dojde ke zhoršení onemocnění, zejména pokud se používal po delší dobu. 
Oznamte svému lékaři, pokud pozorujete takové zhoršení stavu psoriázy skalpu.  
 
Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se  používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 

4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  

 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přípravek Clobex může způsobit tyto nežádoucí účinky 
 
Časté vedlejší účinky (mohou postihovat až 1 z 10 lidí): 
-  pocit pálení kůže 
-  zánět jednoho nebo více vlasových folikulů  
 
Méně časté vedlejší účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 lidí): 
-  endokrinní  poruchy  (například  suprese  nadledvin,  Cushingův  syndrom)  byly  pozorovány  při 

používání silných lokálních steroidů, zejména při aplikaci na velké plochy nebo při dlouhodobém 
používání 

-  bodání nebo pálení oka 
-  podráždění oka 
-  pocit napětí v oku 
-  glaukom 
-  přecitlivělost 
-  bolest hlavy 
-  bolestivost kůže 
-  kožní obtíž 
-  svědění 
-  akné 
-  otok kůže 
-  teleangiektázie (žíly pod povrchem kůže mohou být viditelnější) 
-  zhoršení lupénky 
-  vypadávání vlasů 
-  suchá kůže 
-  kopřivka 

 

4/5 

-  atrofie kůže (ztenčení pokožky) 
-  podráždění kůže 
-  napjatá kůže 
-  alergická kontaktní dermatitida 
-  zčervenání kůže 
-  vyrážka 
 
Podráždění kůže, svědění, kopřivka, viditelné drobné cévy nebo  ztenčení

 pokožky okolo léčených 

oblastí jsou obvykle mírné až střední povahy. 

• 

Pokud se u Vás objeví jakékoliv známky  lokální nesnášenlivosti

,  jako je  pocit  pálení  či 

zčervenání léčených oblastí, nepoužívejte přípravek Clobex, dokud tyto příznaky nezmizí.  

•  Zastavte používání léčivého přípravku a informujte co nejdříve svého lékaře, pokud zjistíte, že 

se  Váš  stav  během  léčby  zhoršuje (to  nastává  s větší  pravděpodobností,  pokud jste  používal/a 
přípravek Clobex po dobu delší než předepsanou) nebo pokud zaznamenáte otok očních víček, 
obličeje nebo rtů, jelikož můžete být alergický/á na přípravek nebo můžete mít nějakou infekci 
kůže.  

•  Používání  velkých  množství  nebo  ponechání  přípravku  na  skalpu  po  dobu  delší  než  15  min 

může:  
- způsobit ztenčení kůže, takže může snadněji dojít k jejímu poškození.  
-  umožnit  průchod  léčivé  látky  kůží;  to  může  ovlivnit  jiné  části  těla,  zejména  u  dětí  a 
v těhotenství.  

•  Dlouhodobě opakované léčebné kůry s topickými steroidy mohou občas způsobit také 

výsevy vřídků (velké pupínky), změny růstu vlasů a zbarvení kůže. Mohou se objevit znatelné 
strie (rýhy) a purpura (modřinky).  

•  Pokud  máte  růžovku  (erytém  obličeje  spojený  se  zarudnutím  kůže  a  možným  výskytem 

papulopustul  (hrbolky  a  vřídky)),  použití  přípravku  Clobex  na obličej  může  způsobit  zhoršení 
stavu vaší pokožky.  

•  Nanesení přípravku Clobex může vyvolávat periorální dermatitidu (skvrnitou červenou vyrážku 

okolo úst).  

•  Nanesení přípravku Clobex na kůži může způsobovat ztenčení kůže, a proto by se nikdy neměl 

používat na obličej nebo na jiné oblasti kůže, než je skalp.  

•  Přípravek  Clobex  se  musí  důkladně  vymýt,  aby  nedocházelo  k nežádoucímu  vzájemnému 

působení s barvami na vlasy, například změnám barvy vlasů. 

•  Pokud máte neobvyklé obtíže, které si nemůžete vysvětlit, sdělte to co nejdříve svému lékaři.  

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.

 Nežádoucí účinky můžete hlásit

 

také

 

přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK CLOBEX UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte přípravek Clobex po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

5/5 

Zlikvidujte lahvičku 6

 měsíců

 po prvním otevření.  

 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  
 
 
6. 

 OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE  

 
Co přípravek Clobex obsahuje  

•  Léčivou látkou je clobetasoli propionas (klobetasol-propionát).  

Jeden gram přípravku Clobex obsahuje 500 mikrogramů léčivé látky klobetasol-propionátu.  

•  Pomocnými  látkami  jsou:  ethanol,  kokosbetain,  natrium-lauromakrogol-sulfát,  kationová 

forma hyetelosy, citronan sodný, monohydrát kyseliny citronové a čištěná voda.  

 
Jak přípravek Clobex vypadá a co obsahuje toto balení  
Přípravek Clobex je viskózní (vazký, hustý), poloprůhledný, bezbarvý až světle žlutý kapalný šampon 
s alkoholovou vůní.  
 
Přípravek Clobex je dostupný pouze na lékařský predpis ve velikosti balení 60 ml nebo 125 ml 
v lahvičkách z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s polypropylenovým odtrhávacím uzávěrem. 
Lahvička z polypropylenu s vysokou hustotou (HDPE) na 30 ml je opatřena polypropylenovým 
šroubovacím uzávěrem. Lahvičky obsahují 30, 60 nebo 125 ml šamponu (na trhu nemusí být všechny 
velikosti balení).  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
GALDERMA INTERNATIONAL 
Tour Europlaza - La Défense 4 
20, av.A.Prothin 
92927 La Défense Cedex 
FRANCIE

 

nebo  

Galderma Laboratorium GmbH 
Georg-Glock-Str. 8 
40474 Düsseldorf 
Německo 
 
(JEN PRO DE A AT) 
 
Výrobce: 
Laboratoires Galderma 
Z.I.-Montdésir 
74540, Alby-sur-Chéran 
Francie 
 
Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech pod těmito názvy: 
 
Velká Británie, Itálie, Irsko a Portugalsko: Etrivex 500 mikrogramů/g šampon  
Francie, Německo, Belgie, Polsko, Španělsko, Maďarsko, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, Rakousko, 
Island,  Česká  republika,  Norsko,  Řecko,  Slovenská  republika  a  Finsko:  Clobex  500  mikrogramů/g 
šampon  
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 7. 2017
 

Recenze

Recenze produktu CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON 1X60ML/30MG Šampon

Diskuze

Diskuze k produktu CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON 1X60ML/30MG Šampon

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám