Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ S.R.O.
Kód výrobku: 20099
Kód EAN: 4030096843812
Kód SÚKL: 3564
Držitel rozhodnutí: SANDOZ S.R.O.
Přípravek se užívá zejména k léčbě infekcí horních cest dýchacích (jako je např. angína, zánět nosohltanu a zánět vedlejších nosních dutin, zánět středního ucha), infekcí dolních cest dýchacích (např. akutní a chronický zánět průdušek a zápal plic), infekcí kůže a měkkých tkání mírné nebo střední závažnosti (např. hnisavá onemocnění kůže a podkoží, 0infikované rány, růže), zubních infekcí, rozesetých nebo ohraničených infekcí způsobených mikroorganizmy jako Mycobacterium avium nebo Mycobacterium intracellulare, ohraničených infekcí vyvolaných Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum nebo Mycobacterium kansasii. Clarithromycin-ratiopharm se rovněž užívá k prevenci rozeseté infekce vyvolané Mycobacterium avium komplexem u pacientů s HIV infekcí. V kombinaci s látkami tlumícími tvorbu žaludeční kyseliny (omeprazol, lansoprazol) se podává k potlačení až vymizení (eradikaci) výskytu bakterie Helicobacter pylori v žaludku a dvanáctníku osob s vředovou chorobou, což vede ke snížení opakovaného výskytu peptického vředu.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls36770/2011, sukls36771/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Clarithromycin-ratiopharm 250 mg
Clarithromycin-ratiopharm 500 mg
potahované tablety
(clarithromycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Clarithromycin-ratiopharm a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clarithromycin-ratiopharm užívat
3. Jak se Clarithromycin-ratiopharm užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Clarithromycin-ratiopharm uchovávat
6. Další informace


1. CO JE Clarithromycin-ratiopharm A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, klarithromycin, patří do skupiny makrolidových antibiotik se středně širokým
spektrem účinku na různé bakteriální druhy. Jeho účinek je dán schopností blokovat tvorbu
bakteriálních bílkovin, což vede k zastavení množení bakterií.

Clarithromycin-ratiopharm je určen k léčbě infekcí způsobených původci citlivými vůči tomuto
přípravku. Přípravek se užívá zejména k léčbě infekcí horních cest dýchacích (jako je např. angina,
zánět nosohltanu a zánět vedlejších nosních dutin, zánět středního ucha), infekcí dolních cest
dýchacích (např. akutní a chronický zánět průdušek a zápal plic), infekcí kůže a měkkých tkání mírné
nebo střední závažnosti (např. hnisavá onemocnění kůže a podkoží, infikované rány, růže), zubních
infekcí, rozesetých nebo ohraničených infekcí způsobených mikroorganismy jako Mycobacterium
avium nebo Mycobacterium intracellulare, ohraničených infekcí vyvolaných Mycobacterium
chelonae, Mycobacterium fortuitum nebo Mycobacterium kansasii.

Clarithromycin-ratiopharm se rovněž užívá k prevenci rozeseté infekce vyvolané Mycobacterium
avium komplexem u pacientů s HIV infekcí.
V kombinaci s látkami tlumícími tvorbu žaludeční kyseliny (omeprazol, lansoprazol) se podává k
potlačení až vymizení (eradikaci) výskytu bakterie Helicobacter pylori v žaludku a dvanáctníku osob
s vředovou chorobou, což vede ke snížení opakovaného výskytu peptického vředu.

Přípravek je určen k léčbě dospělých, mladistvých a dětí od 12 let. Přípravek Clarithromycin-
ratiopharm není určen k léčbě dětí mladších 12 let věku.


2/5
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Clarithromycin-
ratiopharm UŽÍVAT

Neužívejte Clarithromycin-ratiopharm
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku;
- jestliže trpíte vážnou nedostatečností funkce jater.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Clarithromycin-ratiopharm je zapotřebí
- jestliže trpíte nedostatečnou funkcí ledvin. V takovém případě Vám lékař upraví dávku podle
Vašeho stavu.
Přípravek se dále nesmí užívat současně s přípravky obsahujícími ergotaminové deriváty (cisaprid,
terfenadin, astemizol nebo pimozid).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současné užívání klarithromycinu a theofylinu (léčivo užívané k léčbě bronchiálního astmatu) může
zvýšit potenciální toxicitu theofylinu.
Klarithromycin může při současném podávání s warfarinem (léčivo užívané ke snížení srážlivosti
krve), s digoxinem (léčivo užívané k léčbě srdečních onemocnění) nebo karbamazepinem (léčivo
užívané k léčbě epilepsie) zesílit účinek těchto látek.
Současné užívání klarithromycinu a dihydroergotaminu nebo ergotaminu (léčiva užívaná k léčbě
migrény) může vyvolat nekrózy končetin.
Při současném užívání klarithromycinu a cisapridu (léčivo užívané k léčbě některých onemocnění
trávicího ústrojí), terfenadinu, astemizolu (léčiva užívaná k léčbě onemocnění alergického původu)
nebo pimozidu (léčivo užívané k léčbě některých duševních onemocnění) může dojít k poruchám
srdečního rytmu.
Současné užívání klarithromycinu a zidovudinu (léčivo užívané k léčbě HIV infekcí) může snížit
ustálené koncentrace zidovudinu.
Při současném užívání klarithromycinu a léčivých látek metabolizovaných játry, např. warfarinu,
námelových alkaloidů (léčiva užívaná k profylaxi vzniku migrény nebo i k zesílení a zvýšení
frekvence kontrakcí dělohy), triazolamu, midazolamu (léčiva užívaná při poruchách spánku),
cyklosporinu (léčivo užívané k prevenci odvržení transplantátů) může dojít ke zvýšení plazmatických
hladin a k zesílení účinku těchto látek.

Užívání přípravku Clarithromycin-ratiopharm s jídlem a pitím
Clarithromycin-ratiopharm lze podávat bez závislosti na příjmu potravy. Současný příjem potravy
neovlivňuje účinek přípravku, pouze mírně zpožďuje začátek vstřebávání.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V těhotenství se přípravek smí užívat pouze z mimořádně závažných důvodů se souhlasem lékaře.
V období kojení se přípravek smí užívat pouze ze zvlášť závažných důvodů se souhlasem lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebylo pozorováno, že by přípravek ovlivňoval pozornost.


3. JAK SE Clarithromycin-ratiopharm UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

3/5


Výši denní dávky a dobu trvání léčby stanoví lékař podle závažnosti a místa infekce. Obvyklá
doporučená dávka klarithromycinu u dospělých a dětí od 12 let věku je 250 mg 2x denně. Při těžších
infekcích lze dávku zvýšit na 500 mg 2x denně. Obvyká délka léčby je 6-14 dní. Pro léčbu zubních
infekcí je doporučená dávka klarithromycinu 250 mg 2x denně po dobu 5 dnů.

Dávkování u pacientů s mykobakteriálními infekcemi
Doporučená počáteční dávka u dospělých s infekcemi vyvolanými mykobakteriemi je 2x denně
500 mg. Pokud u Vás nedojde ke zlepšení ani po 3-4 týdnech léčby, může Vám lékař zvýšit dávku na
1000 mg 2x denně (2000 mg denně ve dvou dílčích dávkách). Pokud se Váš stav nezlepší ani po
dalších 3-4 týdnech může Vám lékař dávku zvýšit až na 4000 mg denně.

S léčbou rozesetých infekcí vyvolaných Mycobacterium avium komplexem (MAC) u pacientů s AIDS
je nutno pokračovat tak dlouho, dokud se neprojeví klinický a mikrobiologický účinek léčby.
Klarithromycin je nutno podávat v kombinaci s dalšími přípravky působícími proti mykobakteriím.
Profylaktická dávka pro MAC infekce je 2x denně 500 mg.

Dávkování při eradikaci H.pylori
H.pylori se vyskytuje zásadně v souvislosti s peptickou vředovou chorobou žaludku a dvanáctníku.
Tímto mikrobem je infikováno 90 % až 100 % pacientů s dvanáctníkovými vředy. Ukázalo se, že
vymýcení H.pylori snižuje procento opakovaného výskytu peptických vředů a snižuje tak potřebu
udržovací léčby snižující kyselost žaludeční šťávy. Doporučené dávkovací režimy jsou:

- Trojkombinace
2x denně 500 mg klarithromycinu spolu s 30 mg lansoprazolu a 1000 mg amoxicilinu po dobu 10 dní.
2x denně 500 mg klarithromycinu spolu s 1000 mg amoxicilinu a 20 mg omeprazolu po dobu 7-
10 dní.
- Dvojkombinace
Klarithromycin se užívá 3x denně spolu s omeprazolem 40 mg 1x denně po dobu 14 dní s následným
užíváním omeprazolu 20 mg nebo 40 mg 1x denně dalších 14 dní.
Klarithromycin se užívá 3x denně spolu s lansoprazolem 60 mg 1x denně po dobu 14 dní. Pro úplné
vyléčení vředů je obvykle nutná léčba antacidy (léky na snížení kyselosti žaludeční šťávy).

Dávkování při poruše funkce ledvin
Jako u jiných antibiotik vylučovaných ledvinami může při poruše funkce ledvin dojít ke zvýšenému
hromadění klarithromycinu v organismu. Proto Vám lékař předepíše nižší dávku podle závažnosti
poruchy ledvin a podle onemocnění. Dávka může být snížena na 250 mg 1x denně, u závažných
infekcí na 250 mg 2x denně.

Délka léčby
Délku léčby určí vždy lékař. Neurčí-li jinak, je obvyklá délka léčby 6-14 dní. Léčba má pokračovat
alespoň 2 dny po ústupu příznaků. U infekcí beta-hemolytickými streptokoky má léčba trvat alespoň
10 dní pro prevenci komplikací jako jsou revmatická horečka a glomerulonefritida (onemocnění
ledvin).

Způsob podání
Tablety se polykají celé (nemají se lámat ani kousat) a zapíjejí se tekutinou.

Jestliže jste užil/a více přípravku Clarithromycin-ratiopharm, než jste měl/a nebo při náhodném
požití přípravku dítětem, informujte ihned svého lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.
Vezměte si s sebou tuto příbalovou informaci a zbytek tablet, aby lékař věděl, co bylo užito.


4/5

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Clarithromycin-ratiopharm, je třeba jej užít co nejdříve.
Pokud se však již přiblížil čas pro další dávku, neužívejte obě dávky najednou, ale pokračujte v
předepsaném dávkování, jako by k vynechání dávky nedošlo.

Jestliže jste přestal/a užívat Clarithromycin-ratiopharm
Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech. I když se již cítíte dobře, nepřerušujte
léčbu bez vědomí lékaře, onemocnění by se mohlo vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Clarithromycin-ratiopharm nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastěji se mohou vyskytovat bolesti hlavy, nucení ke zvracení, zvracení, průjem, zánět jazyka nebo
zánět dutiny ústní, přechodná změna barvy jazyka, poruchy chuti, tj. kovová nebo hořká chuť.
Vzácně se mohou vyskytnout poruchy srdečního rytmu, reakce z přecitlivělosti (alergie) v rozsahu od
kopřivky až po šokový stav, pseudomembranózní kolitida (zánět střevní sliznice) projevující se
výrazným průjmem, zánět jater a cholestáza (porucha odtoku žluči) se žloutenkou nebo bez ní, úzkost
a tíseň, závratě, nespavost, halucinace, psychóza, špatné sny a zmatenost, snížení cukru v krvi,
zejména při současném užívání perorálních antidiabetik nebo inzulinu.
Jestliže se u Vás během léčby nebo po léčbě objeví šumění v uších nebo zhoršení sluchu, poraďte se
se svým lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK Clarithromycin-ratiopharm UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Clarithromycin-ratiopharm obsahuje
- Léčivou látkou je clarithromycinum 250 mg nebo 500 mg v jedné potahované tabletě.
- Pomocnými látkami jsou sodná sůl kroskarmelosy, mikrokrystalická celulosa, povidon,
magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, hypromelosa, propylenglykol,
oxid titaničitý, hyprolosa, sorbitan-oleát, chinolinová žluť, vanilin.


5/5

Jak Clarithromycin-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení

Clarithromycin-ratiopharm 250 mg je tmavožlutá oválná potahovaná tableta.
Clarithromycin-ratiopharm 500 mg je světležlutá oválná potahovaná tableta.
Velikosti balení: 10, 14, 21 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
20.3.2013

Recenze

Recenze produktu CLARITHROMYCIN-RATIOPHARM 250 MG 21X250MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CLARITHROMYCIN-RATIOPHARM 250 MG 21X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze