Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CISORDINOL DEPOT INJ 1X1ML/200MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14372

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 14372
Kód EAN:
Kód SÚKL: 86900
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY

Příbalový leták

1/7
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls264392/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Cisordinol Depot
200 mg/ml injekční roztok
Zuclopenthixoli decanoas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Cisordinol Depot a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cisordinol Depot užívat
3. Jak se Cisordinol Depot užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Cisordinol Depot uchovávat
6. Další informace
1. CO JE CISORDINOL DEPOT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Jaký je mechanismus účinku přípravku Cisordinol Depot
Cisordinol Depot patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antipsychotika (též neuroleptika).
Léčivé přípravky patřící do této skupiny ovlivňují nervové dráhy v určitých oblastech mozku a
pomáhají upravit chemickou nerovnováhu způsobující příznaky Vaší nemoci.
K čemu se Cisordinol Depot užívá
Cisordinol Depot se užívá k léčbě schizofrenie a jiných souvisejících psychóz.
Je možné, že Vám Váš lékař předepsal Cisordinol Depot z jiného důvodu. V případě nejasností se
zeptejte svého lékaře, proč Vám byl Cisordinol Depot předepsán.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CISORDINOL DEPOT
UŽÍVAT
Neužívejte Cisordinol Depot
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na zuklopenthixol nebo na kteroukoli další
složku přípravku Cisordinol Depot (viz kapitola Co obsahuje Cisordinol Depot).
Jestliže trpíte útlumem vědomí.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cisordinol Depot je zapotřebí
jestliže trpíte onemocněním jater
jestliže se u Vás v minulosti vyskytly křeče nebo záchvaty
jestliže máte cukrovku (můžete potřebovat upravit dávku léků proti cukrovce)
jestliže máte organický psychosyndrom (který může vzniknout následkem otravy alkoholem
nebo organickými rozpouštědly)
2/7
jestliže splňujete rizikové faktory pro výskyt cévní mozkové příhody (např. kouření, vysoký
krevní tlak)
jestliže se u Vás vyskytuje hypokalemie či hypomagnesemie (příliš nízká hladina draslíku či
hořčíku v krvi) nebo vrozený sklon k některé z nich
jestliže se u Vás v minulosti vyskytlo kardiovaskulární onemocnění
jestliže užíváte jiná antipsychotika
jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními
sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž
spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách
Prosím, oznamte svému lékaři, pokud by se u Vás některé z těchto onemocnění vyskytlo kdykoli
v minulosti.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léčivé přípravky se mohou navzájem ovlivňovat a tato interakce může vyvolat závažné
nežádoucí účinky.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte následující přípravky:
Tricyklická antidepresiva
Guanethidin a podobné přípravky (užívané ke snížení krevního tlaku)
Barbituráty a podobné přípravky (způsobující ospalost)
Přípravky užívané k léčbě epilepsie
Levodopu a podobné přípravky (užívané k léčbě Parkinsonovy choroby)
Metoklopramid (užívaný k léčbě onemocnění trávicího traktu)
Piperazin (užívaný k léčbě parazitárních onemocnění způsobených škrkavkami nebo roupy)
Přípravky narušující rovnováhu vody a solí (příliš nízká hladina draslíku či hořčíku v krvi)
Přípravky zvyšující koncentraci přípravku Cisordinol Depot v krvi
Následující přípravky by neměly být užívány současně s přípravkem Cisordinol Depot:
Přípravky, které ovlivňují srdeční rytmus (např. chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid,
erythromycin, terfenadin, astemizol, gatifloxacin, moxifloxacin, cisaprid, lithium).
Jiná antipsychotika (např. thioridazin).
Interakce přípravku Cisordinol Depot a alkoholu
Cisordinol Depot může prohloubit tlumivý účinek alkoholu a způsobit ospalost. Během léčby
přípravkem Cisordinol Depot se nedoporučuje požívat alkohol.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být, sdělte to svému lékaři. Cisordinol Depot byste
neměla užívat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.
Stav Vašeho novorozence může být ovlivněn užíváním tohoto přípravku.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Cisordinol Depot v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto
příznaků, prosím, kontaktujete dětského lékaře.
Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem. Cisordinol Depot se v malém množství vylučuje do
mateřského mléka.
3/7
Během kojení můžete pokračovat v léčbě přípravkem Cisordinol Depot pouze pokud Vám lékař řekne,
že je to nutné. Doporučuje se však pečlivě sledovat kojence, zvláště během prvních 4 týdnů po
narození.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Cisordinol Depot může způsobit ospalost a závratě, obzvláště na počátku léčby. V takovém případě se
vyvarujte řízení dopravních prostředků nebo obsluhy nástrojů či strojů až do doby, než tyto příznaky
odezní.
3. JAK SE CISORDINOL DEPOT UŽÍVÁ
Dávkování a způsob užití
Příslušný objem přípravku Cisordinol Depot je natažen do injekční stříkačky a podán do hýžďového
svalu.
Váš lékař rozhodne, jaké množství přípravku a jak často dostanete.
Léčivá látka se mezi jednotlivými injekcemi postupně a ve stále stejném množství uvolňuje z místa
podání injekce do krevního oběhu.
Dospělí
Obvyklá dávka je 1-3 ml podaná v intervalu 1 až 4 týdny.
Pokud je zapotřebí podat injekci o objemu vyšším než 2 ml, je vhodné rozdělit tuto dávku na dvě
místa podání.
Pokud jste byl/a léčen/a přípravkem Cisordinol tablety a budete převáděn/a na injekční formu léčby
přípravkem Cisordinol Depot, můžete na doporučení lékaře užívat tablety během několika dní po
podání první injekce.
Váš lékař může během léčby rozhodovat o úpravě dávkování nebo intervalu mezi jednotlivými
injekcemi.
Starší pacienti (nad 65 let)
Dávka se obvykle pohybuje na spodní hranici dávkovacího rozmezí.
Děti
Dětem se nedoporučuje podávat Cisordinol Depot.
Pacienti se zvláštním rizikem
Pacienti s poškozením jater obvykle užívají dávky na spodní hranici dávkovacího rozmezí.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Cisordinol Depot je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to
svému lékaři či lékárníkovi.
Délka léčby
Je důležité, abyste lék dostával/a pravidelně, i když se budete cítit zcela zdráv/a. Nemoc může
přetrvávat delší dobu, a pokud by byla léčba předčasně ukončena, může dojít k návratu příznaků
onemocnění.
Váš lékař rozhodne o tom, kdy bude léčba ukončena.
Jestliže jste užil/a více přípravku Cisordinol Depot, než jste měl/a
Tento lék je podáván Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou.
4/7
Je tedy nepravděpodobné, že dostanete více přípravku Cisordinol Depot. Pokud se tak stane, mohou se
vyskytnout níže popsané příznaky.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat:
Ospalost
Kóma
Neobvyklé pohyby
Křeče
Šok
Zvýšená nebo snížená tělesná teplota
Změny srdečního rytmu včetně nepravidelného nebo pomalého rytmu se vyskytly v případě
užití nadměrné dávky přípravku Cisordinol Depot současně s léky ovlivňujícími činnost srdce
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Cisordinol Depot nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás vyskytnou následující příznaky, neprodleně navštivte Vašeho lékaře nebo
vyhledejte nemocnici.
Méně časté (u více než 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):
Neobvyklé pohyby úst a jazyka, které mohou být časným příznakem počínající tardivní
dyskineze
Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000):
Horečka, neobvyklá svalová ztuhlost a poruchy vědomí, obzvláště pokud se vyskytnou
současně s pocením a zrychlením srdeční frekvence; tyto příznaky mohou být známkou
vzácného maligního neuroleptického syndromu, který byl zaznamenán při léčbě různými
antipsychotiky
Žluté zabarvení kůže a očního bělma, které může znamenat poškození jater a být příznakem
žloutenky
Následující nežádoucí účinky jsou nejvýraznější na počátku léčby a většina z nich odezní v průběhu
léčby.
Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):
Ospalost (somnolence), neschopnost klidně sedět či setrvat bez pohybu (akatizie), mimovolní
pohyby (hyperkineze), pomalé či zkrácené pohyby (hypokineze)
Sucho v ústech
Časté (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10):
Rychlá srdeční činnost (tachykardie); pocit rychlého, silného nebo nepravidelného bušení
srdce (palpitace)
Třes, kroutivé nebo opakované pohyby či neobvyklé držení těla způsobené svalovou kontrakcí
(dystonie); zvýšené napětí svalů (hypertonie); závratě; bolesti hlavy; pocity brnění, píchání či
snížené citlivosti kůže (parestezie); poruchy pozornosti; ztráta paměti, poruchy chůze
Obtížné zaostřování předmětů nacházejících se v blízkosti oka (porucha akomodace), zrakové
poruchy
Pocity točení či houpání, zatímco tělo se nepohybuje (vertigo)
Omezení průchodnosti dutiny nosní (kongesce nosní sliznice), obtížné nebo bolestivé dýchání
(dyspnoe)
5/7
Zvýšená tvorba slin (hypersekrece slin), zácpa, zvracení, trávicí obtíže nebo neurčité obtíže v
horní oblasti břicha (dyspepsie), průjem
Poruchy močení (poruchy mikce), neschopnost se dostatečně vymočit (zadržování moči),
zvýšení objemu moči (polyurie)
Nadměrné pocení (hyperhidróza), svědění (pruritus)
Bolesti svalů (myalgie)
Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti
Únava, slabost (astenie), celkové nepříjemné pocity a nevolnost (malátnost), bolest
Nespavost (insomnie), deprese, úzkost, nervozita, abnormální sny, neklid, pokles sexuální
aktivity (pokles libida)
Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):
Zesílená reflexní aktivita (hyperreflexie), trhavé pohyby (dyskineze), parkinsonismus, mdloba
(synkopa), neschopnost koordinovat svalovou aktivitu (ataxie), poruchy řeči, snížení
svalového napětí (hypotonie), křeče, migréna
Krouživé pohyby očí (okulogyrická krize), rozšířené zornice (mydriáza)
Zvýšená citlivost sluchu na zvuky o určité vlnové délce či neschopnost snášet každodenní
zvuky (hyperakuzie), zvonění v uších (tinitus)
Bolesti břicha, nevolnost, plynatost
Vyrážka, kožní reakce způsobená přecitlivělostí na světlo (fotosenzitivní reakce), porucha
pigmentace; mastná, lesklá a nažloutlá kůže v důsledku zvýšené tvorby kožního mazu
(seborea); ekzém či zánět kůže (dermatitis), červené nebo fialové zabarvení kůže v důsledku
podkožního krvácení (purpura)
Svalová ztuhlost, neschopnost normálně otevřít ústa (trismus), stočení krku a nepřirozená
poloha hlavy (torticollis, stočení krku, ztuhlost krku)
Snížená chuť k jídlu, pokles tělesné hmotnosti
Nízký krevní tlak (hypotenze), návaly horka
Žízeň, abnormálně nízká tělesná teplota (hypotermie), horečka (pyrexie)
Zčervenání nebo bolest v místě podání injekce přípravku Cisordinol Depot
Odchylky v jaterních testech
Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, neschopnost dosáhnout orgasmu u
žen, suchost poševní sliznice (vulvovaginální suchost)
Nedostatek zájmu o okolí (apatie), noční můry, zvýšení sexuální žádostivosti (zvýšení libida),
stavy zmatenosti
Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000):
Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), nízký počet neutrofilních bílých krvinek
(neutropenie), snížený počet bílých krvinek (leukopenie), nedostatek granulocytů v krvi
(agranulocytóza)
Zvýšená hladina prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie)
Zvýšená hladina krevního cukru (hyperglykemie), porucha glukosové tolerance, zvýšená
hladina krevních tuků (hyperlipidemie)
Přecitlivělost (hypersenzitivita), akutní systémová a těžká alergická reakce (anafylaktická
reakce)
Vývin poprsí u mužů (gynekomastie), tvorba a vylučování mléka z prsů (galaktorea),
vynechání menstruace (amenorea), trvalá a bolestivá erekce, která není spojena se sexuálním
vzrušením nebo touhou (priapismus)
Při užití léčivých přípravků působících stejným způsobem jako zuclopenthixoli decanoas (léčivá látka
přípravku Cisordinol Depot), byly zřídka zaznamenány tyto nežádoucí účinky:
Prodloužení QT intervalu (pomalý srdeční rytmus a změna křivky EKG)
Nepravidelný srdeční rytmus (komorové arytmie, fibrilace komor, komorová tachykardie)
Torsade de pointes (zvláštní druh nepravidelného srdečního rytmu)
V ojedinělých případech může nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) vést k náhlému úmrtí.
6/7
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK CISORDINOL DEPOT UCHOVÁVAT
Tento přípravek je obvykle uchováván Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou.
Pokud jej uchováváte doma:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Cisordinol Depot nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje Cisordinol Depot
Léčivou látkou je zuclopenthixoli decanoas.
1 ml přípravku Cisordinol Depot obsahuje 200 mg zuclopenthixoli decanoas.
Pomocnými látkami jsou střední nasycené triacylglyceroly.
Jak Cisordinol Depot vypadá a co obsahuje balení
Cisordinol Depot injekční roztok o koncentraci 200 mg/ml je balený v 1 ml ampulích a krabičce.
Cisordinol Depot je čirý, nažloutlý olejový roztok téměř bez částic.
Velikost balení: 1x 1 ml, 10x 1 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
Dánsko
Zastoupení v České republice
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Bozděchova 7
150 00 Praha 5
7/7
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
22.2.2012

Recenze

Recenze produktu CISORDINOL DEPOT INJ 1X1ML/200MG

Diskuze

Diskuze k produktu CISORDINOL DEPOT INJ 1X1ML/200MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám