Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 14419
Kód EAN: 5702157108909
Kód SÚKL: 88482
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Cisordinol je určen k léčbě akutních a chronických schizofrenií a jiných psychóz, které se projevují zejména poruchami myšlení: halucinacemi a bludy. Dále je určen k léčbě manické fáze bipolární afektivní poruchy (maniodepresívní poruchy), duševní zaostalosti spojené s nepřiměřeně vysokou psychickou a pohybovou činností, neklidem, násilností a jinými poruchami chování a k léčbě zmatenosti a dezorientace, podezíravých myšlenek, případně jiných poruch chování při stařecké demenci. Přípravek je určen k léčení dospělých pacientů. Bezpečnost a účinnost u dětí nebyly zjišťovány, a proto se dětem nepodává.

Příbalový leták

- 1 -
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls264385/2011 a sukls263903/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Cisordinol 10 mg
Cisordinol 25 mg
potahované tablety
Zuclopenthixoli dihydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři či lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Cisordinol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cisordinol užívat
3. Jak se Cisordinol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Cisordinol uchovávat
6. Další informace
1. CO JE CISORDINOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Jaký je mechanismus účinku přípravku Cisordinol
Cisordinol patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antipsychotika (též neuroleptika).
Léčivé přípravky patřící do této skupiny ovlivňují nervové dráhy v určitých oblastech mozku a
pomáhají upravit chemickou nerovnováhu způsobující příznaky Vaší nemoci.
K čemu se Cisordinol užívá
Cisordinol se užívá k léčbě schizofrenie a jiných souvisejících psychóz.
Používá se rovněž k léčbě mánie a ke zvládání neklidu a agresivity u mentálně zaostalých.
Je možné, že Vám Váš lékař předepsal Cisordinol z jiného důvodu. V případě nejasností se zeptejte
svého lékaře, proč Vám byl Cisordinol předepsán.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CISORDINOL UŽÍVAT
Neužívejte Cisordinol
Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na zuklopenthixol nebo na kteroukoli další
složku přípravku Cisordinol (viz kapitola Co obsahuje Cisordinol).
Pokud trpíte útlumem vědomí.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cisordinol je zapotřebí
- 2 -
pokud trpíte onemocněním jater
pokud se u Vás vyskytly v minulosti křeče nebo záchvaty
pokud máte cukrovku (můžete potřebovat upravit dávku léků proti cukrovce)
pokud máte organický psychosyndrom (který může vzniknout následkem otravy alkoholem
nebo organickými rozpouštědly)
pokud splňujete rizikové faktory pro výskyt cévní mozkové příhody (např. kouření, vysoký
krevní tlak)
pokud se u Vás vyskytuje hypokalemie či hypomagnesemie (příliš nízká hladina draslíku či
hořčíku v krvi) nebo vrozený sklon k některé z nich
pokud se u Vás v minulosti vyskytlo kardiovaskulární onemocnění
pokud užíváte jiná antipsychotika
jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními
sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž
spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách
Prosím, oznamte svému lékaři, pokud by se u Vás některé z těchto onemocnění vyskytlo kdykoli
v minulosti.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé přípravky se mohou navzájem ovlivňovat a tato interakce může vyvolat závažné nežádoucí
účinky.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte některý z následujících přípravků:
Tricyklická antidepresiva
Guanethidin a podobné přípravky (užívané ke snížení krevního tlaku)
Barbituráty a podobné přípravky (způsobující ospalost)
Přípravky užívané k léčbě epilepsie
Přípravky tlumící krevní srážlivost
Levodopu a podobné přípravky (užívané k léčbě Parkinsonovy choroby)
Metoklopramid (užívaný k léčbě onemocnění trávicího traktu)
Piperazin (užívaný k léčbě parazitárních onemocnění způsobených škrkavkami nebo roupy)
Přípravky narušující rovnováhu vody a solí (příliš nízká hladina draslíku či hořčíku v krvi)
Přípravky zvyšující koncentraci přípravku Cisordinol v krvi
Následující přípravky by neměly být užívány současně s přípravkem Cisordinol:
Přípravky, které ovlivňují srdeční rytmus (např. chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid,
erythromycin, terfenadin, astemizol, gatifloxacin, moxifloxacin, cisaprid, lithium)
Jiná antipsychotika (např. thioridazin).
Užívání přípravku Cisordinol s jídlem a pitím
Cisordinol může být užíván společně s jídlem nebo nalačno.
Cisordinol může prohlubovat tlumivý účinek alkoholu a způsobovat ospalost. Během léčby
přípravkem Cisordinol se nedoporučuje požívat alkohol.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
- 3 -
Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být, sdělte to svému lékaři. Cisordinol byste neměla
užívat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.
Stav Vašeho novorozence může být ovlivněn užíváním tohoto přípravku.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Cisordinol v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto
příznaků, prosím, kontaktujete dětského lékaře.
Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem. Cisordinol se v malém množství vylučuje do mateřského
mléka. Během kojení můžete pokračovat v léčbě přípravkem Cisordinol pouze pokud Vám lékař
řekne, že je to nutné. Doporučuje se však pečlivě sledovat kojence, zvláště během prvních 4 týdnů po
narození.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Cisordinol může způsobit ospalost a závratě, obzvláště na počátku léčby. V takovém případě se
vyvarujte řízení dopravních prostředků nebo obsluhy nástrojů či strojů až do doby, než tyto příznaky
odezní.
Důležité informace o některých složkách přípravku Cisordinol
Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se
se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Tento přípravek obsahuje hydrogenovaný ricinový olej, který může způsobit podráždění žaludku a
průjem.
3. JAK SE CISORDINOL UŽÍVÁ
Dávkování a způsob užití
Vždy užívejte Cisordinol přesně dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování je individuální a závisí na závažnosti onemocnění.
Dospělí
Schizofrenie, mánie a jiné psychózy
Úvodní dávka se obvykle nachází v rozmezí od 10 mg do 50 mg denně. Tato dávka může být postupně
zvýšena na 75 mg denně.
V některých případech může být zváženo i vyšší dávkování. Nejvyšší denní dávka je 150 mg.
Udržovací dávka je obvykle 20-40 mg denně.
Neklid u mentálně postižených pacientů
Obvyklá dávka je do 20 mg denně. V nezbytných případech může být dávka zvýšena na 25-40 mg
denně.
Děti
Dětem se nedoporučuje podávat Cisordinol.
Pacienti se zvláštním rizikem
Pacienti s poškozením jater obvykle užívají dávky na spodní hranici dávkovacího rozmezí.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Cisordinol je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému
lékaři či lékárníkovi.
- 4 -
Jak a kdy se Cisordinol užívá
Cisordinol se užívá s jídlem nebo nalačno.
Polkněte tablety a zapijte dostatečným množstvím vody. Nežvýkejte je.
Na počátku léčby se Cisordinol užívá ve 2 až 3 samostatných dávkách během dne.
Během udržovací léčby se Cisordinol užívá v jedné denní dávce, nejlépe před spaním.
Délka léčby
Stejně jako u jiných přípravků pro léčbu psychóz lze očekávat zlepšení až během několika týdnů
léčby.
Váš lékař rozhoduje o délce léčby. Pokračujte v užívání tablet dle pokynů lékaře. Onemocnění může
přetrvávat delší dobu, a pokud by byla léčba předčasně ukončena, může dojít k návratu příznaků
Vašeho onemocnění.
Nikdy neměňte dávkování bez vědomí Vašeho lékaře.
Jestliže jste užil/a více přípravku Cisordinol, než jste měl/a
Pokud si myslíte, že Vy nebo kdokoli jiný jste užil/a více přípravku Cisordinol, než jste měl/a,
kontaktujte neprodleně Vašeho lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici. Učiňte tak i v případě, že se
předávkování neprojevuje žádnými příznaky. Obal přípravku Cisordinol vezměte k lékaři či do
nemocnice s sebou.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat:
Ospalost
Bezvědomí
Svalové pohyby nebo ztuhlost
Křeče
Nízký krevní tlak, slabý puls, zrychlená srdeční činnost, bledost, neklid
Zvýšená nebo snížená tělesná teplota
Změny srdečního rytmu včetně nepravidelného nebo pomalého rytmu se vyskytly v případě
současného užití nadměrné dávky přípravku Cisordinol s léky ovlivňujícími činnost srdce
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Cisordinol
Pokud jste zapomněl/a užít předepsanou dávku, další dávku užijte v obvyklou dobu. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Cisordinol
Váš lékař rozhodne o tom, kdy a jak ukončíte léčbu. Při náhlém přerušení léčby se mohou objevit
příznaky z vysazení (např. obtíže se spaním, svalová ztuhlost, necítíte se dobře).
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Cisordinol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
- 5 -
Pokud se u Vás vyskytnou následující příznaky, neprodleně navštivte Vašeho lékaře nebo
vyhledejte nemocnici.
Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):
Neobvyklé pohyby úst a jazyka, které mohou být časným příznakem počínající tardivní
dyskineze
Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000):
Horečka, neobvyklá svalová ztuhlost a poruchy vědomí, obzvláště pokud se vyskytnou
současně s pocením a zrychlením srdeční frekvence; tyto příznaky mohou být známkou
vzácného maligního neuroleptického syndromu, který byl zaznamenán při léčbě různými
antipsychotiky
Žluté zabarvení kůže a očního bělma, které může znamenat poškození jater a být příznakem
žloutenky
Následující nežádoucí účinky jsou nejvýraznější na počátku léčby a většina z nich odezní v průběhu
léčby.
Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):
Ospalost (somnolence), neschopnost klidně sedět či setrvat bez pohybu (akatizie), mimovolní
pohyby (hyperkineze), pomalé či zkrácené pohyby (hypokineze)
Sucho v ústech
Časté (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10):
Rychlá srdeční činnost (tachykardie); pocit rychlého, silného nebo nepravidelného bušení
srdce (palpitace)
Třes, kroutivé nebo opakované pohyby či neobvyklé držení těla způsobené svalovou kontrakcí
(dystonie); zvýšené napětí svalů (hypertonie); závratě; bolesti hlavy; pocity brnění, píchání či
snížené citlivosti kůže (parestezie); poruchy pozornosti; ztráta paměti, poruchy chůze
Obtížné zaostřování předmětů nacházejících se v blízkosti oka (porucha akomodace), zrakové
poruchy
Pocity točení či houpání, zatímco tělo se nepohybuje (vertigo)
Omezení průchodnosti dutiny nosní (kongesce nosní sliznice), obtížné nebo bolestivé dýchání
(dyspnoe)
Zvýšená tvorba slin (hypersekrece slin), zácpa, zvracení, trávicí obtíže nebo neurčité obtíže v
horní oblasti břicha (dyspepsie), průjem
Poruchy močení (poruchy mikce), neschopnost se dostatečně vymočit (zadržování moči),
zvýšení objemu moči (polyurie)
Nadměrné pocení (hyperhidróza), svědění (pruritus)
Bolesti svalů (myalgie)
Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti
Únava, slabost (astenie), celkové nepříjemné pocity a nevolnost (malátnost), bolest
Nespavost (insomnie), deprese, úzkost, nervozita, abnormální sny, neklid, pokles sexuální
aktivity (pokles libida)
Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):
- 6 -
Zesílená reflexní aktivita (hyperreflexie), trhavé pohyby (dyskineze), parkinsonismus, mdloba
(synkopa), neschopnost koordinovat svalovou aktivitu (ataxie), poruchy řeči, snížení
svalového napětí (hypotonie), křeče, migréna
Krouživé pohyby očí (okulogyrická krize), rozšířené zornice (mydriáza)
Zvýšená citlivost sluchu na zvuky o určité vlnové délce či neschopnost snášet každodenní
zvuky (hyperakuzie), zvonění v uších (tinitus)
Bolesti břicha, nevolnost, plynatost
Vyrážka, kožní reakce způsobená přecitlivělostí na světlo (fotosenzitivní reakce), porucha
pigmentace; mastná, lesklá a nažloutlá kůže v důsledku zvýšené tvorby kožního mazu
(seborea); ekzém či zánět kůže (dermatitis), červené nebo fialové zabarvení kůže v důsledku
podkožního krvácení (purpura)
Svalová ztuhlost, neschopnost normálně otevřít ústa (trismus), stočení krku a nepřirozená
poloha hlavy (torticollis, stočení krku, ztuhlost krku)
Snížená chuť k jídlu, pokles tělesné hmotnosti
Nízký krevní tlak (hypotenze), návaly horka
Žízeň, abnormálně nízká tělesná teplota (hypotermie), horečka (pyrexie)
Odchylky v jaterních testech
Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, neschopnost dosáhnout orgasmu u
žen, suchost poševní sliznice (vulvovaginální suchost)
Nedostatek zájmu o okolí (apatie), noční můry, zvýšení sexuální aktivity (zvýšení libida),
stavy zmatenosti
Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000):
Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), nízký počet neutrofilních bílých krvinek
(neutropenie), snížený počet bílých krvinek (leukopenie), nedostatek granulocytů v krvi
(agranulocytóza)
Zvýšená hladina prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie)
Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie), porucha glukosové tolerance, zvýšená hladina
krevních tuků (hyperlipidemie)
Přecitlivělost (hypersenzitivita), akutní systémová a těžká alergická reakce (anafylaktická
reakce)
Vývin prsů u mužů (gynekomastie), tvorba a vylučování mléka z prsů (galaktorea), vynechání
menstruace (amenorea), trvalá a bolestivá erekce, která není spojena se sexuálním vzrušením
nebo touhou (priapismus)
Při užití léčivých přípravků působících stejným způsobem jako zuklopenthixol (léčivá látka přípravku
Cisordinol), byly zřídka zaznamenány tyto nežádoucí účinky:
Prodloužení QT intervalu (pomalý srdeční rytmus a změna křivky EKG)
Nepravidelný srdeční rytmus (komorové arytmie, fibrilace komor, komorová tachykardie)
Torsade de pointes (zvláštní druh nepravidelného srdečního rytmu)
V ojedinělých případech může nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) vést k náhlému úmrtí.
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
- 7 -
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK CISORDINOL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Cisordinol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Cisordinol 10 mg a 25 mg: Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek
chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje Cisordinol
Cisordinol 10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje zuclopenthixoli dihydrochloridum 11,82 mg,
což odpovídá zuclopenthixolum 10 mg.
Cisordinol 25 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje zuclopenthixoli dihydrochloridum 29,55 mg,
což odpovídá zuclopenthixolum 25 mg.
Pomocnými látkami jsou: bramborový škrob, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa,
kopovidon, glycerol 85%, mastek, hydrogenovaný ricinový olej a magnesium-stearát.
Potah: hypromelosa 5, makrogol 6000.
Barviva: oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172).
Jak Cisordinol vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku Cisordinol potahované tablety:
10 mg: kulaté, bikonvexní, světle červenohnědé potahované tablety.
25 mg: kulaté, bikonvexní, červenohnědé potahované tablety.
Cisordinol potahované tablety jsou baleny v lahvičce z šedého polypropylenu se šroubovacím
uzávěrem nebo v bílé HDPE lahvičce s dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem a
vysoušedlem. HDPE lahvička je vložena do papírové krabičky spolu s příbalovou informací.
10 mg: 50 x 10 mg, 100 x 10 mg.
25 mg: 50 x 25 mg, 100 x 25 mg.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
Dánsko
Zastoupení v České republice
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
- 8 -
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Bozděchova 7
150 00 Praha 5
Tato informace byla naposledy schválena:
22.2.2012

Recenze

Recenze produktu CISORDINOL 25 MG 50X25MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CISORDINOL 25 MG 50X25MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze