Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

CIPRINOL 500 10X500MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20094
Je určený k léčbě infekcí způsobených mikroorganizmy citlivými na ciprofloxacin.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Je určený k léčbě infekcí způsobených mikroorganizmy citlivými na ciprofloxacin.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 20094
Kód EAN: 3838989503321
Kód SÚKL: 96039
Držitel rozhodnutí: KRKA
Co je Ciprinol a k čemu se používá Je určený k léčbě infekcí způsobených mikroorganizmy citlivými na ciprofloxacin. Ciprinol slouží k léčbě následujících infekcí: - močového ústrojí (nekomplikované i komplikované); - dýchacího ústrojí (ucha, nosu, krku, průdušek a plic, pokud jsou patogeny gramnegativní bakterie, především Pseudomonas aeruginosa, také u pacientů s cystickou fibrózou); - pohlavních orgánů; - břišní krajiny (např. infekce zažívacího ústrojí, bacilonosičství bakterie Salmonella typhi, a dalších salmonel, peritonitida a infekce žlučovodu, obvykle v kombinaci s další antimikrobiálním, lékem); - kostí a kloubů; - kůže a dalších měkkých tkání; - závažné systémové infekce (sepse, infekce u pacientů s neutropenií); - antrax. Ciprinol se užívá také k předcházení infekcí: - u lidí, kteří přišli do kontaktu se sporami antraxu; - u různých chirurgických procedur; - u pacientů s neutropenií; - u pacientů užívajících léky snižující odolnost organismu. Jestliže je Vaše onemocnění závažné, může Vám Váš lékař podávat po několik prvních dnů léčby přípravek v infúzi, následně budete pokračovat v léčbě tabletami.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls171705/2014 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Ciprinol 250 
Ciprinol 500 

potahované tablety 

ciprofloxacinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Ciprinol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ciprinol užívat 

3. 

Jak se přípravek Ciprinol užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ciprinol uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ciprinol a k čemu se používá 

 
Přípravek  Ciprinol  je  antibiotikum  patřící  do  skupiny  fluorochinolonů.  Léčivou  látkou  je 
ciprofloxacin.  Ciprofloxacin  zabíjí  bakterie,  které  způsobují  infekci.  Působí  pouze  na  specifické 
kmeny bakterií. 
 
Dospělí 
 
Přípravek Ciprinol se u dospělých používá k léčbě následujících bakteriálních infekcí: 

infekce dýchacích cest, 

dlouhodobé nebo vracející se infekce ucha a dutin, 

infekce močových cest, 

infekce varlat, 

infekce pohlavních orgánů u žen, 

infekce trávicího traktu a břicha, 

infekce kůže a měkké tkáně, 

infekce kostí a kloubů, 

k léčbě infekce u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), 

k prevenci vzniku infekce u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), 

k prevenci infekcí způsobených bakterií Neisseria meningitidis

expozice inhalační formy antraxu. 

 
Jestliže  máte  závažnou  infekci,  nebo  když  je  infekce  způsobena  více  než  jedním  typem  bakterie, 
můžou Vám být současně s přípravkem Ciprinol předepsána ještě jiná antibiotika. 
 
Děti a dospívající 
 

 

Přípravek  Ciprinol  se  za  odborného  dohledu  specialisty  používá  u  dětí  a  dospívajících  k léčbě 
následujících bakteriálních infekcí: 

infekce plic a průdušek u dětí a dospívajících s cystickou fibrózou, 

komplikované infekce močových cest, včetně infekcí zasahujících ledviny (pyelonefritida), 

expozice inhalační formy antraxu. 

V případě,  kdy  to  lékař  uzná  za  nutné,  může  být  Ciprinol  užit  u  dětí  a  dospívajících  také  k léčbě 
dalších závažných infekcí. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ciprinol užívat 

 
Neužívejte přípravek Ciprinol 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku, jiné chinolonové léky nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže užíváte tizanidin (viz bod 2: Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ciprinol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Před zahájením léčby přípravkem Ciprinol 
Informujte svého lékaře, jestliže: 

jste někdy měl(a) problémy s ledvinami, je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit. 

trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami. 

jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek 
Ciprinol. 

máte myastenii gravis (typ svalové slabosti). 

 
Při používání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým 
QT  intervalem  (je  vidět  na  EKG,  elektrickém  záznamu  srdeční  činnosti)  nebo  máte  tuto  poruchu 
v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte 
velmi  pomalou  srdeční  činnost  (bradykardie),  máte  slabé  srdce  (srdeční  selhávání),  v  minulosti  jste 
prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné 
léky,  které  mohou  způsobovat  změny  na  EKG  (viz  bod  Vzájemné  působení  s  dalšími  léčivými 
přípravky). 
 
Během léčby přípravkem Ciprinol 
Okamžitě  informujte  svého  lékaře,  jestliže  během  užívání  přípravku  Ciprinol  nastane  kterákoli 
z níže uvedených situací. Váš lékař rozhodne, zda je nutné léčbu přípravkem Ciprinol ukončit. 
 

Závažné, náhlé alergické reakce (anafylaktická reakce/šok, angioedém). Dokonce i po první 
dávce existuje malá pravděpodobnost, že zaznamenáte závažné alergické reakce s následujícími 
příznaky:  svíravý  pocit  na  hrudi,  pocit  závratě,  nevolnosti  nebo  mdloby,  nebo  závrať,  když 
vstáváte.  Jestliže  toto  nastane,  ihned  přestaňte  přípravek  Ciprinol  užívat  a  okamžitě 
kontaktujte svého lékaře. 

 

Občas se může objevit bolest, otoky kloubů a zánět šlach, zejména jste-li starší a jste zároveň 
léčen(a)  kortikosteroidy.  Stejné  příznaky  se  mohou  objevit  již  během  prvních  48  hodin,  ale  i 
několik  měsíců  poté,  co jste  přestal(a)  užívat  ciprofloxacin.  Při  první  známce  jakékoli  bolesti 
nebo zánětu přestaňte přípravek Ciprinol užívat a bolestivé místo udržujte v klidu. Vyvarujte se 
zbytečného pohybu, který by mohl zvýšit riziko natržení šlachy. 

 

Trpíte-li  epilepsií  nebo  jinými  neurologickými  poruchami,  například  cerebrální  ischémií 
(nedokrvení  mozku)  nebo mrtvicí,  můžete  zaznamenat  nežádoucí  účinky  spojené  s centrálním 
nervovým systémem. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol užívat a kontaktujte 
svého lékaře. 

 

 

Po prvním užití přípravku Ciprinol můžete zaznamenat psychiatrické reakce. Trpíte-li depresí 
nebo psychózou, při léčbě přípravkem Ciprinol se mohou Vaše příznaky zhoršit. Ve vzácných 
případech může deprese nebo psychóza vyvrcholit sebevražednými myšlenkami, pokusem o 
sebevraždu nebo dokonanou sebevraždou. 
Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol užívat a kontaktujete svého lékaře. 

 

Můžete  zaznamenat  symptomy  neuropatie (nezánětlivého  postižení  nervů) jako  bolest,  pálení, 
brnění, mravenčení a/nebo slabost. Jestliže nastane taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol 
užívat a kontaktujte svého lékaře. 

 

Při  používání  antibiotik,  včetně  přípravku  Ciprinol, nebo  dokonce  několik  týdnů  po  ukončení 
léčby, můžete dostat průjem. Jestliže by přešel do závažné nebo trvalé formy, nebo pokud by 
Vaše  stolice  obsahovala  krev  nebo  sliz,  okamžitě  přestaňte  Ciprinol  užívat,  neboť  se  může 
jednat o život ohrožující situaci. Neužívejte léky na zpomalení funkce střev a kontaktujte svého 
lékaře. 

 

Jestliže je třeba, abyste podstoupil(a) odběr vzorku krve nebo moči, informujte svého lékaře 
nebo personál laboratoře, že užíváte přípravek Ciprinol. 

 

Přípravek  Ciprinol  může  způsobit  jaterní  poškození.  Jestliže  zpozorujete  jakékoliv  příznaky, 
jako  je  ztráta  chuti  k jídlu,  žloutenka  (žloutnutí  kůže),  tmavá  moč,  svědění,  nebo  citlivost 
žaludku, přestaňte užívat přípravek Ciprinol a okamžitě kontaktujte svého lékaře. 

 

Ciprinol může způsobit snížení počtu bílých krvinek, tím pádem může být Vaše odolnost proti 
infekci  snížena.  
Jestliže  se  u  Vás  vyskytne  infekce  s příznaky,  jako  jsou  horečka  a  celkové 
zhoršení  Vašeho  zdravotního  stavu  nebo  horečka  ve  spojení  s místními  projevy  infekce,  jako 
jsou bolest v krku/hltanu/ústech, nebo onemocnění močových cest, okamžitě vyhledejte lékaře. 
Bude  třeba  udělat  krevní  testy  ke  zjištění  případného  snížení  počtu  bílých  krvinek 
(agranulocytóza). Je nezbytné informovat lékaře o Vašem léku. 

 

Informujte lékaře, jestliže Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí nedostatkem glukózo-6-fosfát-
dehydrogenázy (G6PD), protože by se při užívání ciprofloxacinu u Vás mohlo projevit riziko 
anémie. 

 

Při  užívání  přípravku  Ciprinol  bude  Vaše  pokožka  citlivější  na  sluneční  nebo  ultrafialové 
(UV) záření. 
Nevystavujte proto pokožku silnému slunečnímu svitu nebo umělému UV světlu 
jako jsou solária. 
 

Pokud se Vám zhorší zrak nebo změní vidění, obraťte se okamžitě na očního lékaře. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: 
např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinindin, 
disopyramid,  amiodaron,  sotalol,  dofetilid,  ibutilid),  tricyklická  antidepresiva,  některé  léky  proti 
infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika. 
 
Neužívejte  přípravek  Ciprinol  současně  s tizanidinem,  neboť  by  to  mohlo  způsobit  nežádoucí 
účinky, například nízký krevní tlak a ospalost (viz bod 2: Neužívejte přípravek Ciprinol). 
 
O  následujících  lécích  je  známo,  že  se  s  přípravkem  Ciprinol  ve  Vašem  těle  ovlivňují.  Užívání 
přípravku  Ciprinol  současně  s těmito  léky  může  ovlivnit  jejich  léčebný  efekt.  Dále  to  také  zvyšuje 
pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. 
 
Informujte svého lékaře, jestliže užíváte: 

 

warfarin nebo jiné  přípravky na ředění krve 

probenecid (na dnu) 

metoklopramid (lék proti nevolnosti) 

omeprazol (na vředy) 

methotrexát (na některé typy rakoviny, lupénky, revmatický zánět kloubů) 

theofylin (na potíže s dýcháním) 

tizanidin (na svalové křeče u roztroušené sklerózy) 

klozapin, olanzapin (k léčbě psychických onemocnění) 

ropinirol (na Parkinsonovu nemoc) 

fenytoin (na epilepsii) 

cyklosporin  (k  zabránění  odmítnutí  transplantovaného  orgánu,  léčbě  kožních  onemocnění, 
revmatoidní artritidy) 

glibenklamid (na cukrovku) 

duloxetin (antidepresivum) 

lidokain (lokální anestetikum) 

sildenafil (na problémy s erekcí) 

 
Přípravek Ciprinol může zvýšit hladiny následujících látek v krvi: 

pentoxifylin (na oběhové poruchy) 

kofein 

 
Některé léky snižují účinek přípravku Ciprinol. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo chcete 
užívat: 

antacida 

minerální doplňky 

omeprazol 

sukralfát 

polymerní vazač fosfátů (např. sevelamer) 

léky nebo doplňky s obsahem vápníku, hořčíku, hliníku nebo železa 

 
Jestliže je pro Vás užívání těchto přípravků nezbytně nutné, neužívejte je později než dvě hodiny před 
nebo ne dříve než čtyři hodiny po užití přípravku Ciprinol. 
 
Přípravek Ciprinol s jídlem a pitím 
I  když  neužíváte  přípravek  Ciprinol  současně  s  jídlem,  v  průběhu  léčby  nejezte  ani  nepijte  mléčné 
výrobky (například mléko nebo jogurt), nebo nápoje obohacené o vápník, neboť by to mohlo ovlivnit 
vstřebávání léčivé látky. 
 
Pamatujte na to, abyste přípravek Ciprinol zapíjel(a) dostatečným množstvím vody. 
 
Těhotenství a kojení 
V  průběhu  těhotenství  je  lepší  se  užívání  přípravku  Ciprinol  vyvarovat.  Informujte  svého  lékaře, 
plánujete-li otěhotnět. 
 
Ciprinol neužívejte, jestliže kojíte, protože ciprofloxacin se vylučuje do mateřského mléka a mohl by 
ublížit Vašemu dítěti. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ciprinol může snižovat Vaši bdělost. Můžou se vyskytnout některé neurologické nežádoucí 
účinky. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou strojů se ujistěte, jak reagujete na přípravek 
Ciprinol. Máte-li pochybnosti, zeptejte se Vašeho lékaře. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ciprinol užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

 
Informujte svého lékaře, pokud máte problém s ledvinami, protože je možné, že Vaše dávkování bude 
potřeba upravit. 
 
Léčba trvá obvykle 5 až 21 dnů, u závažných infekcí však  může trvat déle. Tablety užívejte přesně 
podle  pokynů  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  kolik  tablet  přípravku  Ciprinol  máte  užívat  a  jakým 
způsobem je máte užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Tablety polykejte s dostatečným množstvím vody. Tablety nežvýkejte, protože jejich chuť není 
dobrá. 

Snažte se užívat tablety každý den ve stejnou dobu. 

Tablety  můžete užívat v době jídla nebo mezi jídly. Vápník, který je součástí jídla, neovlivní 
významně  vstřebávání.  Ciprinol  však  neužívejte  s  mléčnými  výrobky,  jako  jsou  mléko  nebo 
jogurt nebo s džusy obohacenými o minerály (např. pomerančový džus obohacený o kalcium). 

 
Pamatujte na to, abyste přípravek Ciprinol zapíjel(a) dostatečným množstvím vody. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ciprinol, než jste měl(a) 
Pokud  užijete  více  tablet  přípravku,  než  máte  předepsáno,  vyhledejte  okamžitě  lékařskou  pomoc. 
Pokud je to možné, vezměte si sebou Vaše tablety nebo krabičku, abyste je/ji mohl(a) ukázat lékaři. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ciprinol 
Vezměte si normální dávku, jakmile to bude možné a pak užijte následující dávku v běžném čase. 
Pokud  však  již  téměř  nastal  čas  na  další  dávku,  opomenutou  dávku  vynechejte  a  pokračujte  podle 
předpisu.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Ujistěte  se,  že 
dokončíte celou léčbu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ciprinol 
Je  důležité,  abyste  dokončil(a)  celou  léčbu,  i  když  se  za  několik  dnů  začnete  cítit  lépe.  Jestliže 
přestanete užívat tento léčivý přípravek příliš brzy, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a příznaky 
infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Může se u Vás také vyvinout rezistence na antibiotika. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob 

nevolnost, průjem 

 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob 

mykotická (houbová) superinfekce 

vysoká koncentrace eosinofilů, typ bílých krvinek 

ztráta chuti k jídlu (anorexie) 

hyperaktivita, neklid 

bolest hlavy, závrať, problémy se spaním, poruchy chuti 

zvracení, bolest břicha, trávicí potíže jako je žaludeční nevolnost (špatné zažívání/pálení žáhy), 
plynatost 

zvýšené množství některých látek v krvi (transamináza a/nebo bilirubin) 

vyrážka, svědění nebo kopřivka 

bolest kloubů 

špatná funkce ledvin 

bolest kostí a svalů, pocit slabosti (astenie), horečka 

 

zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi) 

 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob 

zánět  střev  (kolitida)  spojený  s užíváním  antibiotik  (ve  velmi  vzácných  případech  může  být 
smrtelný), (viz bod 2: Upozornění a opatření

změny  v počtu  krevních  buněk  (leukopenie,  leukocytóza,  neutropenie,  anemie),  zvýšené  nebo 
snížené množství faktoru srážlivosti krve (trombocyty) 

alergické reakce, otok (edém), rychle se tvořící otoky kůže a sliznic (angioedém) 

zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie) 

zmatenost,  dezorientace,  úzkostné  reakce,  divné  sny,  deprese  (potenciálně  vedoucí  k 
sebevražedným  myšlenkám,  pokusům  o  sebevraždu  nebo  k  dokonané  sebevraždě)  nebo 
halucinace 

mravenčení, neobvyklá citlivost na smyslové podněty, snížená citlivost kůže, třes, záchvaty (viz 
bod 2: Upozornění a opatření) nebo závratě 

zrakové problémy 

ušní šelest, ztráta sluchu, zhoršený sluch 

zrychlený srdeční tep (tachykardie) 

rozšíření krevních cév (vasodilatace), nízký krevní tlak nebo mdloby 

dýchavičnost, včetně astmatických příznaků 

jaterní onemocnění, žloutenka nebo hepatitida (zánět jater) 

citlivost na světlo (viz bod 2: Upozornění a opatření

bolest svalů, zánět kloubů, zvýšené svalové pnutí, křeče 

selhání ledvin, krev nebo krystaly v moči (viz bod 2: Upozornění a opatření), zánět močových 
cest 

retence tekutin nebo nadměrné pocení 

abnormální úrovně faktoru srážlivosti (protrombin) nebo zvýšené hladiny enzymu amylázy 

 
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob 

zvláštní  typ  snížení  počtu  červených  krvinek  (hemolytická  anemie);  nebezpečný  pokles  typu 
bílých krvinek (agranulocytóza), pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček 
(pancytopenie), který může být smrtelný; úbytek kostní dřeně, který může být také smrtelný (viz 
bod 2: Upozornění a opatření) 

závažné alergické reakce (anafylaktické reakce, anafylaktický šok, sérová nemoc), které mohou 
být smrtelné (viz bod 2: Upozornění a opatření

duševní  poruchy  (psychotické  reakce  potenciálně  vedoucí  k  sebevražedným  myšlenkám, 
pokusům o sebevraždu nebo k dokonané sebevraždě) (viz bod 2: Upozornění a opatření

migréna, poruchy koordinace, nestabilní chůze (poruchy chůze), poruchy čichu 

zvýšený nitrolební tlak 

poruchy vnímání barev 

zánět cévních stěn (vaskulitida) 

pankreatitida (zánět slinivky břišní) 

odumírání jaterních buněk (nekróza jater), velmi vzácně vedoucí k životu ohrožujícímu selhání 
jater 

drobné, tečkovité krvácení pod pokožkou (petechie); různé kožní trhlinky nebo vyrážky (např. 
potenciálně smrtelný Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza) 

svalová slabost, zánět šlach, natržení šlach – zejména velké šlachy na patě (Achillova šlacha) 
(viz  bod  2:  Upozornění  a  opatření);  zhoršení  příznaků  myastenie  gravis  (viz  bod  2: 
Upozornění a opatření

 
Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit 

potíže spojené s nervovým systémem jako jsou bolest, pálení, brnění, pocit necitlivosti a/nebo 
slabost končetin 

vzácná závažná kožní vyrážka, způsobené většinou léky (akutní generalizovaná exantematózní 
pustulóza - AGEP) 

abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu (torsade de 
pointes),  poruchy  srdečního  rytmu  (nazývané  prodloužení  QT  intervalu,  viditelné  na  EKG, 
elektrickém záznamu činnosti srdce) 

 

zvýšené riziko krvácení (u pacientů léčených léky na ředění krve) 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Ciprinol uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ciprinol obsahuje 

Léčivou látkou je ciprofloxacinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ciprofloxacinum 250 mg 
nebo 500 mg. 

Pomocnými  látkami  jsou:  mikrokrystalická  celulosa,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu,  povidon,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát  v jádru 
tablety a propylenglykol, mastek, oxid titaničitý, hypromelosa v potahové vrstvě. 

 
Jak přípravek Ciprinol vypadá a co obsahuje toto balení 
Ciprinol 250: bílé, kulaté potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou. 
Ciprinol 500: bílé, oválné potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné 
dávky. 
 
Velikost balení
Blistr (Al, PVC/PVDC folie): 10 potahovaných tablet (1 blistr obsahuje 10 tablet) 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info@krka.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.11.2014 
 

 

Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách  Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv. 

Recenze

Recenze produktu CIPRINOL 500 10X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CIPRINOL 500 10X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám