Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 20081
Kód EAN: 8584005128904
Kód SÚKL: 53201
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se užívá k léčbě následujících onemocnění: - močové a pohlavní infekce včetně kapavky; - infekce horních a dolních cest dýchacích; - infekce dutiny břišní a pobřišnice; - zánět mozkových blan; - infekce kostí a kloubů; - infekce kůže a měkkých tkání. Přípravek je určen pouze pro dospělé.

Příbalový leták

1/7

sp.zn.: sukls202603/2012, sukls202632/2012


Příbalová informace: informace pro uživatele

CIPHIN 250
CIPHIN 500
potahované tablety
ciprofloxacinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek CIPHIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CIPHIN užívat
3. Jak se přípravek CIPHIN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek CIPHIN uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek CIPHIN a k čemu se používá

CIPHIN je antibiotikum patřící do skupiny fluorochinolonů. Léčivou látkou je ciprofloxacin.
Ciprofloxacin ničí bakterie, které způsobují infekce. Působí pouze na specifické kmeny bakterií.

Dospělí
Přípravek CIPHIN se u dospělých používá k léčbě následujících bakteriálních infekcí:
infekce dýchacích cest,
dlouhodobé nebo opakující se infekce ucha a vedlejších nosních dutin,
infekce močových cest,
infekce varlat,
infekce pohlavních orgánů u žen,
infekce trávicího traktu a břicha,
infekce kůže a měkké tkáně,
infekce kostí a kloubů,
k léčbě nebo prevenci infekcí u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (závažná
neutropenie),
k prevenci infekcí způsobených bakterií Neisseria meningitidis,
expozice inhalační formy antraxu (slezinná sněť, očekávaná nebo potvrzená).

2/7

Jestliže máte závažnou infekci, nebo když je infekce způsobena více než jedním typem bakterie,
můžou Vám být současně s přípravkem CIPHIN předepsána ještě jiná antibiotika.

Děti a dospívající
Přípravek CIPHIN se za odborného dohledu specialisty používá u dětí a dospívajících k léčbě
následujících bakteriálních infekcí:
infekce plic a průdušek u dětí a dospívajících s cystickou fibrózou,
komplikované infekce močových cest, včetně infekcí zasahujících ledviny (pyelonefritida),
expozice inhalační formou antraxu (očekávaná nebo potvrzená).

V případě, kdy to lékař uzná za vhodné, může být ciprofloxacin u dětí a dospívajících použit také k
léčbě jiných závažných infekcí.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CIPHIN užívat

Neužívejte přípravek CIPHIN, jestliže:
jste alergický(á) na léčivou látku, jiné chinolonové léky nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6),
užíváte tizanidin (viz bod 2. Další léčivé přípravky a přípravek CIPHIN).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku CIPHIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže
jste někdy měl(a) problémy s ledvinami, je možné, že bude potřeba Vaši léčbu přizpůsobit,
trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami,
jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek
CIPHIN,
máte myastenii gravis (typ svalové slabosti),
máte problémy se srdcem.

Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým
QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v
rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte
velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste
prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné
léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod 2. Další léčivé přípravky a přípravek CIPHIN).

Během léčby přípravkem CIPHIN
Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže během užívání přípravku CIPHIN nastane kterákoli z
níže uvedených situací. Váš lékař rozhodne, zda je nutné léčbu přípravkem CIPHIN ukončit.

Závažné, náhlé alergické reakce (anafylaktická reakce/šok, angioedém ). Dokonce i po první
dávce existuje malá pravděpodobnost, že zaznamenáte závažné alergické reakce s následujícími
příznaky: svíravý pocit na hrudi, pocit závratě, nevolnosti nebo mdloby, a nebo závrať, když
vstáváte. Jestliže toto nastane, ihned přestaňte přípravek CIPHIN užívat a okamžitě
kontaktujte svého lékaře.

Občas se může objevit bolest, otoky kloubů a zánět šlach, zejména jste-li starší a jste zároveň
léčen(a) kortikosteroidy. Při první známce jakékoli bolesti, nebo zánětu přestaňte přípravek
CIPHIN užívat a bolestivé místo udržujte v klidu. Vyvarujte se zbytečného pohybu, který by mohl
zvýšit riziko natržení šlachy.

3/7

Trpíte-li epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami, například mozkovou ischemií
(nedokrvení mozku) nebo mrtvicí, můžete zaznamenat nežádoucí účinky spojené s centrálním
nervovým systémem. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte přípravek CIPHIN užívat a
kontaktujte svého lékaře.

Po prvním užití přípravku CIPHIN můžete zaznamenat psychiatrické reakce. Trpíte-li
depresí nebo psychózou, při léčbě přípravkem CIPHIN se mohou Vaše příznaky zhoršit.
Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte CIPHIN užívat a kontaktujte svého lékaře.

Můžete zaznamenat symptomy neuropatie (nezánětlivého postižení nervů) jako bolest, pálení,
brnění, mravenčení a/nebo slabost. Jestliže nastane taková situace, okamžitě přestaňte CIPHIN
užívat a kontaktujte svého lékaře.

Při užívání antibiotik, včetně přípravku CIPHIN, nebo dokonce několik týdnů po ukončení léčby,
můžete dostat průjem. Jestliže by přešel do závažné nebo trvalé formy, nebo pokud by Vaše
stolice obsahovala krev nebo sliz, okamžitě přestaňte přípravek CIPHIN užívat, neboť se může
jednat o život ohrožující situaci. Neužívejte léky na zpomalení funkce střev a kontaktujte svého
lékaře.

Jestliže je třeba, abyste podstoupil(a) odběr vzorku krve nebo moči informujte svého lékaře nebo
personál laboratoře, že užíváte přípravek CIPHIN.

Přípravek CIPHIN může způsobit poškození jater. Jestliže zpozorujete jakékoli příznaky,
například ztrátu chuti k jídlu, žloutenku (žloutnutí kůže), tmavou moč, svědění, nebo citlivost
žaludku, přestaňte užívat přípravek CIPHIN a kontaktujte okamžitě svého lékaře.

CIPHIN může způsobit snížení počtu bílých krvinek, následkem toho může být také snížena Vaše
odolnost proti infekcím. Jestliže se u Vás vyskytne infekce s příznaky, jako jsou horečka a
celkové zhoršení Vašeho zdravotního stavu, nebo horečka ve spojení s místními projevy infekce
jako jsou bolest v krku/hltanu/ústech případně onemocnění močových cest, okamžitě vyhledejte
lékaře. Bude třeba udělat krevní testy ke zjištění případného snížení počtu bílých krvinek
(agranulocytóza). Je nezbytné informovat lékaře o léčivém přípravku, který užíváte.

Informujte svého lékaře, jestliže Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí nedostatkem glukózo-6-
fosfátdehydrogenázy (G6PD), protože by se u Vás mohla projevit anemie.

Když užíváte přípravek CIPHIN, Vaše pokožka bude citlivější na sluneční nebo ultrafialové
(UV) záření. Nevystavujte pokožku silnému slunečnímu nebo umělému UV světlu (například v
soláriu).

Další léčivé přípravky a přípravek CIPHIN
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek CIPHIN současně s tizanidinem, tato kombinace může způsobit nežádoucí
účinky, například nízký krevní tlak a ospalost (viz bod 2. Další léčivé přípravky a přípravek CIPHIN).

O následujících lécích je známo, že vzájemně působí s přípravkem CIPHIN. Užívání přípravku
CIPHIN současně s těmito léky může ovlivnit jejich léčebný efekt. Současně také dochází ke
zvyšování pravděpodobnosti výskytu nežádoucích účinků.


4/7

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:
warfarin nebo jiné perorální antikoagulancia (na ředění krve);
probenecid (na dnu);
metotrexát (na některé typy rakoviny, lupénky, revmatický zánět kloubů);
teofylin (na potíže s dýcháním);
tizanidin (na svalové křeče u roztroušené sklerózy);
klozapin (antipsychotikum);
ropinirol (na Parkinsonovu nemoc);
fenytoin (na epilepsii);
jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: např. antiarytmika (léky používané na
poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol,
dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé léky proti infekcím (patřící do skupiny
makrolidových antibiotik), některá antipsychotika.

Přípravek CIPHIN může zvýšit hladiny následujících látek v krvi:
pentoxifylin (na oběhové poruchy),
kofein.

Některé léky snižují účinek přípravku CIPHIN. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo
chcete užívat následující:
antacida,
minerální doplňky,
sukralfát,
polymerní vazač fosfátů (např. sevelamer),
léky nebo doplňky s obsahem vápníku, hořčíku, hliníku nebo železa.

Jestliže je pro Vás užívání těchto přípravků nezbytně nutné, neužívejte je později než dvě hodiny před
nebo ne dříve než čtyři hodiny po užití přípravku CIPHIN.

Přípravek CIPHIN s jídlem a pitím
I když neužíváte přípravek CIPHIN současně s jídlem, v průběhu léčby nejezte ani nepijte mléčné
výrobky (např. mléko nebo jogurt), nebo nápoje obohacené o vápník, neboť by to mohlo ovlivnit
vstřebávání léčivé látky.

Pamatujte na to, abyste přípravek CIPHIN zapíjel(a) dostatečným množstvím vody.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Jestliže jste těhotná, je lepší vyhnout se užívání přípravku CIPHIN.
Neužívejte přípravek CIPHIN jestliže kojíte, protože ciprofloxacin se vylučuje do mateřského mléka a
mohl by Vašemu dítěti ublížit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek CIPHIN může snížit Vaši schopnost reagovat. Mohou se vyskytnout některé
neurologické nežádoucí účinky. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou strojů se ujistěte, jak
reagujete na přípravek CIPHIN. Máte-li pochybnosti, zeptejte se svého lékaře.


3. Jak se přípravek CIPHIN užívá

5/7

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař Vám přesně vysvětlí, jak přípravek CIPHIN užívat, také jak často a jak dlouho. To
bude záviset na typu a závažnosti infekce, kterou máte.

Informujte svého lékaře, pokud máte problém s ledvinami, protože je možné, že dávkování bude
potřeba upravit.

Léčba trvá obvykle 5 až 21 dnů, u závažných infekcí však může trvat déle. Tablety užívejte přesně
podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á) kolik tablet máte užívat a jakým způsobem je máte
užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

a. Tablety polykejte s dostatečným množstvím vody. Tablety nežvýkejte, neboť jejich chuť není
dobrá.
b. Snažte se užívat tablety každý den ve stejnou dobu.
c. Tablety můžete užívat v době jídla nebo mezi jídly. Vápník, který je součástí jídla, neovlivní
významně vstřebávání. Přípravek CIPHIN však neužívejte s mléčnými výrobky, jako jsou mléko
nebo jogurt, nebo s džusy obohacenými o minerály (např. pomerančový džus obohacený o
kalcium).

Pamatujte na to, abyste CIPHIN zapíjel(a) dostatečným množstvím vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku CIPHIN, než jste měl(a)
Pokud užijete více tablet přípravku, než máte předepsáno, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Vezměte si s sebou krabičku přípravku, abyste ji mohl(a) ukázat lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CIPHIN
Vezměte si normální dávku, jakmile to bude možné a pak užijte následující dávku v běžném čase.
Pokud však již téměř nastal čas na další dávku, opomenutou dávku vynechejte a pokračujte podle
předpisu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dokončete
celou léčbu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CIPHIN
Je důležité, abyste dokončil(a) celou léčbu, i když se za několik dnů začnete cítit lépe. Jestliže
přestanete užívat tento léčivý přípravek příliš brzy, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a
příznaky infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Může se u Vás vyvinout rezistence na antibiotika.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů):
- nevolnost, průjem,
- bolesti kloubů u dětí.
6/7


Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů):
- fungální (houbová) superinfekce,
- vysoká koncentrace eosinofilů (typ bílých krvinek),
- ztráta chuti k jídlu (anorexie),
- hyperaktivita nebo neklid,
- bolest hlavy, závrať, problémy se spaním, poruchy chuti,
- zvracení, tupá bolest v žaludku, problémy s trávením, nadýmání,
- zvýšené množství některých látek v krvi (transamináza a/nebo bilirubin),
- vyrážka, svědění, kopřivka,
- bolest kloubů u dospělých, bolest kostí a kloubů,
- špatná funkce ledvin,
- pocit slabosti nebo horečka,
- zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi).

Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů):
- zánět střev (kolitida) spojený s užíváním antibiotik (ve velmi vzácných případech může být
smrtelný); (viz bod 2. Upozornění a opatření),
- změny v počtu krevních buněk (leukopenie, leukocytóza, neutropenie, anemie, trombocytopenie,
trombocytemie),
- alergické reakce, otok (edém), rychle se tvořící otoky kůže a sliznic (angio-edém),
- zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie),
- zmatenost, dezorientace, úzkostné reakce, divné sny, deprese nebo halucinace,
- mravenčení, neobvyklá citlivost na smyslové stimuly, snížená citlivost kůže, třes, záchvaty (viz
bod 2. Upozornění a opatření), nebo závratě,
- zrakové problémy,
- hučení v uších nebo ztráta sluchu, zhoršení sluchu,
- zrychlený srdeční tep (tachykardie),
- rozšíření krevních cév (vasodilatace), nízký krevní tlak nebo mdloba,
- dýchavičnost, včetně astmatických příznaků,
- jaterní onemocnění, žloutenka nebo hepatitida (zánět jater),
- citlivost na světlo (viz bod 2. Upozornění a opatření),
- bolest svalů, zánět kloubů, zvýšené svalové pnutí, křeče,
- selhání ledvin, krev a krystaly v moči (viz bod 2. Upozornění a opatření), zánět ledvin,
- retence tekutin nebo nadměrné pocení,
- abnormální úrovně faktoru srážlivosti (protrombin), nebo zvýšené hladiny enzymové amylázy.

Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10 000 pacientů):
- snížení počtu červených krvinek (hemolytická anemie); nebezpečný pokles typu bílých krvinek
(agranulocytóza); pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie), jež
může být smrtelný a úbytek kostní dřeně, který může být rovněž smrtelný (viz bod 2. Upozornění
a opatření),
- závažné alergické reakce (anafylaktické reakce nebo anafylaktický šok, který může být smrtelný
sérová porucha); (viz bod 2. Upozornění a opatření),
- mentální poruchy (psychotické reakce); (viz bod 2. Upozornění a opatření),
- migréna, poruchy koordinace, nestabilní chůze, narušení čichu, tlak na mozek (zvýšený nitrolební
tlak),
- poruchy barevného vidění,
- vaskulitida (zánět cévních stěn),
- pankreatitida (zánět slinivky břišní),
- odumírání velkého množství jaterních buněk (nekróza jater), velmi vzácně vedoucí k životu
ohrožujícímu selhání jater,
- drobné tečkovité krvácení pod pokožkou (petechie);
7/7

- různé kožní trhlinky nebo vyrážky (například možný Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická
epidermální nekrolýza, které mohou vést k úmrtí),
- svalová slabost, zánět šlach, natržení šlach zejména velké šlachy na patě (Achillova šlacha); (viz
bod 2. Upozornění a opatření); zhoršení příznaků,
- myastenia gravis (viz bod 2. Upozornění a opatření).

Není známo (nelze z dostupných údajů určit):
- příznaky postižení nervového systému jako jsou bolest, pálení, štípání, brnění a/nebo slabost
končetin,
- abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu, poruchy
srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu
činnosti srdce).


5. Jak přípravek CIPHIN uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek CIPHIN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na blistru a krabičce za
EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek CIPHIN obsahuje
Léčivou látkou je:
Jedna potahovaná tableta přípravku CIPHIN 250 obsahuje ciprofloxacini hydrochloridum
monohydricum 291,5 mg, což odpovídá ciprofloxacinum 250 mg.
Jedna potahovaná tableta přípravku CIPHIN 500 obsahuje ciprofloxacini hydrochloridum
monohydricum 583 mg, což odpovídá ciprofloxacinum 500 mg.

Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý.

Jak přípravek CIPHIN vypadá a co obsahuje toto balení
CIPHIN 250 a CIPHIN 500 jsou okrouhlé, čočkovité, bílé nebo nažloutlé potahované tablety.
Velikost balení: 250 mg 10 potahovaných tablet
500 mg 10 potahovaných tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
17.4.2013


Recenze

Recenze produktu CIPHIN 250 10X250MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CIPHIN 250 10X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze