Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA 20X50MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14505

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 14505
Kód EAN: 8594739028449
Kód SÚKL: 75426
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Chlorprothixen 50 Léčiva užívají dospělí, mladiství a děti od 12 let při léčbě schizofrenie, mánií, demence a dalších psychických poruch s projevy zmatenosti, neklidu, agresivity nebo jiných poruch chování, kdy je třeba uklidnit nemocného a zbavit ho zvýšeného psychického napětí. Pomáhá také při stavech napětí spojených s nespavostí.

Příbalový leták

sp.zn. sukls205191/2014, sp.zn. sukls169147/2014 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Chlorprothixen 15 Léčiva 
Chlorprothixen 50 Léčiva 

potahované tablety 

chlorprothixeni hydrochloridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je přípravek Chlorprothixen Léčiva a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chlorprothixen Léčiva užívat 
3.  Jak se přípravek Chlorprothixen Léčiva užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Chlorprothixen Léčiva uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Chlorprothixen Léčiva a k čemu se používá 

 
Název  přípravku je  Chlorprothixen  15  Léčiva  a  Chlorprothixen  50  Léčiva,  potahované  tablety  (dále 
jen Chlorprothixen Léčiva). 
Léčivá látka chlorprothixen ovlivňuje přenos informací mezi buňkami v mozku a tím může příznivě 
působit při duševních onemocněních. Je účinný při potlačování projevů poruch chování a prožívání, 
snižuje agresivitu a má celkový zklidňující účinek. 
Přípravek Chlorprothixen Léčiva užívají dospělí při léčbě schizofrenie, mánie a dalších psychických 
poruch  s  projevy  zmatenosti,  neklidu,  agresivity  nebo  jiných  poruch  chování,  kdy  je  třeba  uklidnit 
nemocného  a  zbavit  ho  zvýšeného  psychického  napětí.  Pomáhá  také  při  stavech  napětí  spojených 
s nespavostí. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chlorprothixen Léčiva užívat  

 
Neužívejte přípravek Chlorprothixen Léčiva 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  chlorprothixen  nebo  thioxantheny  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),  

  ve stavu sníženého vědomí z jakékoliv příčiny (i po otravě léky nebo alkoholem), 

  při oběhovém zhroucení nebo u hlubokého bezvědomí, 

  jestliže jste někdy trpěl(a) závažným srdečním selháním nebo poruchou srdečního rytmu, 

  pokud víte, že máte nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi, 

  jestliže  užíváte  léky,  které  prodlužují  QT  interval  srdce  (viz  bod  2  „Další  léčivé  přípravky  a 

Chlorprothixen Léčiva“). 

 
Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Chlorprothixen Léčiva se poraďte se svým lékařem. 
Při některých onemocněních je třeba zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Chlorprothixen Léčiva. 
Váš  lékař  má  být  proto informován  o  všech  onemocněních,  kterými  trpíte.  Informujte  svého lékaře, 
týká-li se vás některé z níže uvedených onemocnění či stavů: 
-  organický mozkový syndrom (zhoršení duševních funkcí), 
-  epilepsie,  
-  parkinsonismus (třes, zvýšené svalové napětí a pohybové obtíže), 
-  mentální retardace, 
-  pravidelně požíváte alkohol či užíváte drogy s tlumivým účinkem na centrální nervovou soustavu, 
-  porucha srdeční činnosti, 
-  těžší onemocnění jater a ledvin,  
-  onemocnění krvetvorného systému, 
-   plicní onemocnění, 
-  zbytnění prostaty, 
-  vzácné  oční  stavy,  jako  je  mělká  přední  komora  a  komora  s úzkým  úhlem;  v  těchto  případech, 

může dojít k akutnímu glaukomu,  

-  myasthenia gravis (stav, kdy jsou svaly slabé a lehce se unaví),  
-  cukrovkou (neboť může být nezbytné upravit Vaši léčbu diabetu), 
-  feochromocytom (nádor nadledvin), nádor závislý na prolaktinu (druh hormonu), 
-  nízký krevní tlak, nebo náhlý pokles krevního tlaku při vstávání, 
-  zvýšená činnost štítné žlázy, 
-  porucha močení, 
-  střevní poruchy (stenóza pyloru, ileus) 
-  pokud  jste  starší  s rizikovými  faktory  pro  cévní  mozkové  příhody  (jako  je  vysoký  krevní  tlak, 

vysoká hladina cholesterolu, kouření), 

-  jste těhotná nebo kojíte, 
-  býváte vystaven(a) vysokým teplotám, 
-  pokud  se  u  Vás  nebo  u  někoho  z Vaší  rodiny  již  někdy  vyskytly  potíže  s  krevními  sraženinami 

(ucpání  cév,  embolie).  Užívání  podobných  přípravků,  jako  je  tento,  je  totiž  spojováno  s  tvorbou 
krevních sraženin v cévách. 

 
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte 
o tom svého ošetřujícího lékaře. 
 
Před  jakýmkoliv  chirurgickým  zákrokem,  který  bude  prováděn  při  celkovém  nebo  místním 
znecitlivění (např. i ošetření zubů), oznamte lékaři, že užíváte přípravek Chlorprothixen Léčiva. 
Během  léčby  přípravkem  Chlorprothixen  Léčiva  se  nesmějí  pít  alkoholické  nápoje,  není  vhodné 
slunění a vystavování se nadměrně vysokým či nízkým teplotám. 
 
U antipsychotik bylo hlášeno navození priapismu (delší, obvykle bolestivá erekce penisu, která může 
vyžadovat chirurgickou léčbu).  Přípravek Chlorprothixen Léčiva patří do skupiny antipsychotických 
léčiv,  díky  tomu  nelze  u  přípravku  Chlorprothixen  Léčiva  riziko  priapismu  vyloučit.  Okamžitě 
informujte  svého  lékaře,  pokud  jste  muž  a  pozorujete-li  u  sebe dlouhou  nebo  bolestivou  erekci. 
Okamžitý lékařský zásah může být nezbytný. 
 
Děti a dospívající 
Tento lék není určen pro děti a dospívající do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Chlorprothixen Léčiva 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Jestliže Vám další lékař(ka) bude předepisovat nějaký jiný 
lék, informujte ho/ji, že již užíváte přípravek Chlorprothixen Léčiva. 
 
Účinky  přípravku  Chlorprothixen  Léčiva  a  některých  jiných  léků  současně  užívaných  se  mohou 
navzájem ovlivňovat. 
 

Neužívejte Chlorprothixen Léčiva, pokud užíváte některý z následujících léků: 

  léky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu (jako je chinidin, amiodaron, sotalol, 

dofetilid), 

  některá antipsychotika (jako je thioridazin), 

  některá antihistaminika (jako jsou terfenadin, astemizol), 

  některé léky používané k léčbě infekcí (jako je erytromycin, gatifloxacin, moxifloxacin). 

 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 

  léky se sedativními účinky (barbituráty, antidepresiva, antiepileptika, silné léky proti bolesti, 

svalové relaxanty, antipsychotika, starší typy antihistaminik), 

  antihypertenzivní  léky  (užívané  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku),  jako  je  guanetidin  a 

reserpin, 

  léky užívané k léčbě Parkinsonovy nemoci (jako je levodopa) 

  metoklopramid (užívá se k léčbě žaludečních obtíží), 

  piperazin (používá se k léčbě infekcí způsobených červy), 

  disulfiram (používá se k léčbě alkoholismu), 

  léky, které způsobují minerální nerovnováhu (jako thiazidová diuretika) 

  léky,  které  mohou  zvyšovat  hladinu  chlorprothixenu,  jako  je  paroxetin,  fluoxetin, 

chloramfenikol,  isoniazid,  inhibitory  monoaminooxidasy,  perorální  antikoncepce,  buspiron, 
sertralin, citalopram). 

 
Přípravek Chlorprothixen Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem 
Pokud užíváte Chlorprothixen Léčiva, nepijte alkohol. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek  se  obvykle  neužívá  v  těhotenství.  Informujte  proto  svého  lékaře  ihned  o  případném 
těhotenství, aby mohl rozhodnout o jeho užívání. 
U  novorozenců,  jejichž  matky  užívaly  přípravek  Chlorprothixen  Léčiva  v posledním  trimestru 
(poslední  tři  měsíce  těhotenství),  se  mohou  vyskytnout  tyto  příznaky:  třes,  svalová  ztuhlost  a/nebo 
slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte 
objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. 
Pokud je to nezbytné, může se během léčby chlorprothixenem pokračovat v kojení, avšak Vaše dítě by 
mělo být sledováno. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, 
motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce 
ve  výškách  apod.).  Tuto  činnost  je  proto  možno  vykonávat  pouze  na  základě  výslovného  souhlasu 
lékaře. 
 
Přípravek Chlorprothixen Léčiva obsahuje laktosu a sacharosu.  
Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento 
léčivý přípravek užívat.  
Přípravek Chlorprothixen 15 Léčiva obsahuje azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E110), které 
může způsobit alergické reakce. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Chlorprothixen Léčiva užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování určuje vždy lékař podle závažnosti a průběhu onemocnění. 

 
Chlorprothixen 15 Léčiva: 
Obvyklé dávky pro dospělé jsou 1 – 3 tablety 3 – 4krát denně, pro starší pacienty 1–2 tablety 3-4 krát 
denně. Lékař může předepsat i dávku vyšší.  
 
Chlorprothixen 50 Léčiva: 
Obvyklá dávka pro dospělé je 1 tableta 3 – 4krát denně. Lékař může předepsat i dávku vyšší.  
Večerní dávka na noc bývá obvykle vyšší než dávky přes den. 
Léčba se zahajuje nízkou dávkou, která se postupně zvyšuje až do vymizení příznaků onemocnění. Je-
li  třeba  léčbu  přerušit,  dávka  se  snižuje  postupně.  Náhlé  přerušení  léčby  může  mít  i  po  několika 
týdnech za následek pocit na zvracení, pocení, bolest hlavy a neklid. 
Tablety se užívají s jídlem, polykají celé, zapíjejí se sklenicí vody nebo mléka. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Chlorprothixen Léčiva, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet ihned vyhledejte lékaře. 
 
Příznaky  předávkování  zahrnují:  spavost,  kóma,  křeče,  šok,  mimovolní  pohyby  svalů,  zvýšení  nebo 
snížení tělesné teploty, potíže s dýcháním, snížení krevního tlaku, zrychlenou srdeční činnost, zúžení 
zorniček, v závažných případech poruchu funkce ledvin. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Chlorprothixen Léčiva 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou tabletu.  Další  dávku  si  vezměte 
v obvyklou dobu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Chlorprothixen Léčiva 
Bez porady s lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe. 
Náhlé přerušení léčby může mít za následek pocit na zvracení, zvracení, ztrátu chuti k jídlu, průjem, 
rýmu,  pocení,  bolest  svalů,  mravenčení  nebo  znecitlivění,  poruchy  spánku,  neklid,  úzkost  a  agitaci. 
Může také pocítit závrati, střídavé pocity tepla a chladu a třes. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Ihned  vyhledejte  lékaře  nebo  jděte  do  nemocnice,  pokud  se  u  Vás  objeví  některý  z následujících 
příznaků: 
 
Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 lidí): 

  neobvyklé  mimovolní  pohyby,  zejména  úst  a  jazyka,  mohou  to  být  příznaky  onemocnění 

zvaného „tardivní dyskineze“. 

 
Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1 000 lidí): 

  vážné alergické reakce, které způsobují obtíže při dýchání nebo závratě. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout 1 z 10 000 lidí): 

  horečka,  ztuhlost  svalů,  pocení  nebo  snížená  úroveň  vědomí,  může  se  jednat  o  příznaky 

onemocnění zvaného „neuroleptický maligní syndrom“, 

  zežloutnutí kůže a bělma očí, mohou to být příznaky žloutenky, 

  krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí 

dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a 
dýchací obtíže.  
 

Další nežádoucí účinky jsou rozděleny podle frekvence výskytu na: 
 
Velmi časté (mohou se objevit u 1 z 10 lidí): 

  ospalost, závratě, 

  sucho v ústech, zvýšené slinění. 

 
Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 lidí):  

  zvýšená chuť k jídlu, 

  poruchy spánku, nervozita, neklid, snížený zájem o sex, 

   bolest hlavy, kroutivé nebo trhané pohyby těla nebo jeho částí (dystonie), 

  porucha akomodace oka, porucha zraku, 

  zrychlená činnost srdce, bušení srdce, 

  ortostatická  hypotenze  (pokles  krevního  tlaku  při  vstávání,  který  způsobuje  závratě,  motání 

hlavy nebo mdloby), 

  zácpa, poruchy trávení, nevolnost, 

  zvýšené pocení, 

  bolest svalů, 

  pocit slabosti, únava, 

  přibývání na váze. 

 

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 lidí):  

  snížená chuť k jídlu, 

  neschopnost vydržet v klidu (akatizie), pomalé pohyby a třes (parkinsonismus), záchvaty, 

  kruhovité pohyby očí, 

  nízký krevní tlak, návaly horka, 

  zvracení, průjem, 

  vyrážka, svědění, zvýšená citlivost na sluneční světlo, zánět kůže, 

  svalová ztuhlost, 

  porucha močení, neschopnost močení, 

  sexuální poruchy (selhání ejakulace, erektilní dysfunkce), 

  ztráta hmotnosti, abnormální hodnoty jaterních testů. 

 

Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1000 lidí):  

  redukce  počtu  krevních  destiček,  snížení  počtu  bílých  krvinek,  což  může  vést  k  větší 

pravděpodobnosti infekce, 

  přecitlivělost, 

  vysoká hladina hormonu prolaktin v krvi, 

  vysoká hladina cukrů v krvi, zhoršená tolerance cukru, 

  apatie, neklid, 

  záchvaty podobné epilepsii,  

  prodloužení QT intervalu na EKG, 

  pocit ucpaného nosu, ztížené dýchání, 

  začervenání pokožky, ekzém, 

  zvětšení  prsních  žláz  u  mužů,  tvorba  a  vylučování  mléka  prsní  žlázou  mimo  období  kojení 

vynechání menstruace, 

  porucha tělesné termoregulace. 
 

Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10 000 lidí):  

  poruchy tvorby krve a krevních buněk, 

  poruchy oka, sítnice, čočky nebo rohovky (po dlouhodobé léčbě vysokými dávkami), 

  srdeční zástava, pomalý srdeční tep, 

  astma, otok hrtanu,  

  syndrom  podobný  lupus  erythematodes  (zánětlivé  onemocnění  postihující  kůži,  klouby  i 

vnitřní orgány),  

  zvýšené vylučování kyseliny močové do moči, 

 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů učit): 

  Příznaky abstinence u novorozenců, jejichž matky užívaly chlorprothixen během těhotenství. 

 
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí 
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Chlorprothixen Léčiva uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Chlorprothixen Léčiva obsahuje 
 
Chlorprothixen 15 Léčiva: 
Léčivou látkou je chlorprothixeni hydrochloridum 15 mg v jedné tabletě. 
Pomocnými  látkami  jsou  kukuřičný  škrob,  monohydrát  laktosy,  sacharosa,  kalcium-stearát,  mastek, 
hypromelosa 2910/5, makrogol 300 a 6000, hlinitý lak oranžové žluti (E110). 
 
Chlorprothixen 50 Léčiva: 
Léčivou látkou je chlorprothixeni hydrochloridum 50 mg v jedné potahované tabletě. 
Pomocnými  látkami  jsou  kukuřičný  škrob,  monohydrát  laktosy,  sacharosa,  kalcium-stearát,  mastek, 
hypromelosa 2910/5, makrogol 300, makrogol 6 000, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý. 
 
Jak přípravek Chlorprothixen Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Chlorprothixen 15 Léčiva: 
Popis přípravku: oranžové potahované tablety čočkovitého tvaru o průměru 7,1 mm. 

 
Chlorprothixen 50 Léčiva: 
Popis přípravku: slabě hnědé potahované tablety čočkovitého tvaru o průměru 9,2 mm. 
 
Velikost balení: 20, 30 nebo 50 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.1.2015 

Recenze

Recenze produktu CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA 20X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA 20X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám