Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CHAMPIX 1 MG 56X1MG PO Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 71265

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HEINRICH MACK NACHF. GMBH & CO. KG, ILLERTISSEN
Kód výrobku: 71265
Kód EAN: 8595060909476
Kód SÚKL: 27858
Držitel rozhodnutí: HEINRICH MACK NACHF. GMBH & CO. KG, ILLERTISSEN
Přípravek CHAMPIX může zmírnit touhu po kouření a příznaky z vysazení, související s odvykáním kouření. I když se nedoporučuje kouřit po dni, který si zvolíte jako den ukončení kouření, přípravek CHAMPIX může také snížit potěšení z kouření, pokud během léčby kouříte. (Den ukončení kouření je den v průběhu druhého týdne léčby, kdy přestanete kouřit, viz bod "Kak se přípravek CHAMPIX užívá".)

Příbalový leták

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 0,5 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje vareniclinum 0,5 mg (ve formě vareniclini tartras).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. 

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta o velikosti 4 mm × 8 mm

Bílé bikonvexní tablety ve tvaru tobolky s vyraženým nápisem „Pfizer“ na jedné straně a „CHX 0.5“ 
na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Přípravek CHAMPIX je indikován pro odvykací léčbu kouření u dospělých.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je 1 mg vareniklinu 2x denně v návaznosti na jednotýdenní titraci uvedenou níže:

1.-3. den:

0,5 mg 1x denně

4.-7. den:

0,5 mg 2x denně

8. den – konec léčby

1 mg 2x denně

Pacient si stanoví datum, kdy chce přestat kouřit. Dávkování přípravku CHAMPIX má obvykle začít 
1–2 týdny před tímto datem (viz bod 5.1). Pacienti mají být přípravkem CHAMPIX léčeni po dobu 12 
týdnů. 

U pacientů, kterým se podařilo přestat kouřit do konce 12. týdne, lze zvážit následnou 12týdenní léčbu 
přípravkem CHAMPIX v dávce 1 mg 2x denně k udržení abstinence (viz bod 5.1).

U pacientů, kteří nejsou schopni nebo ochotni přestat kouřit náhle, by se mělo zvážit postupné 
odvykání kouření s pomocí přípravku CHAMPIX. Pacienti by měli během prvních 12 týdnů léčby 
kouření omezovat a do konce daného léčebného období s ním přestat úplně. Poté by měli pacienti 
pokračovat v užívání přípravku CHAMPIX po dalších 12 týdnů, celkem tak léčba trvá 24 týdnů (viz 
bod 5.1).

Pacienti, kteří jsou motivováni přestat kouřit a kterým se nepodařilo přestat kouřit během 
předcházející léčby přípravkem CHAMPIX nebo kteří po léčbě znovu začali kouřit, mohou odvykací 
léčbu přípravkem CHAMPIX zkusit znovu (viz bod 5.1).

Pacientům, kteří netolerují nežádoucí účinky přípravku CHAMPIX, je možné dočasně nebo trvale 
snížit dávku na 0,5 mg 2x denně.

3

V léčbě odvykání kouření je riziko návratu ke kouření vyšší v období bezprostředně po ukončení 
léčby. U pacientů se zvýšeným rizikem návratu ke kouření je vhodné zvážit postupné snižování dávky 
(viz bod 4.4).

Starší pacienti
U starších pacientů není třeba dávku upravovat (viz bod 5.2). Vzhledem k tomu, že u starších pacientů 
je větší pravděpodobnost snížení funkce ledvin, musí lékař u staršího pacienta posoudit stav ledvin.

Porucha funkce ledvin
U pacientů s mírnou (stanovená clearance kreatininu > 50 ml/min. a 

 80 ml/min.) až středně 

závažnou (stanovená clearance kreatininu 

 30 ml/min a  50 ml/min) poruchou funkce ledvin není 

třeba dávku upravovat.

U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin, kteří zaznamenají nežádoucí účinky, které 
špatně snášejí, je možné dávku snížit na 1 mg 1x denně.

U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (stanovená clearance kreatininu < 30 ml/min.) je 
doporučená dávka přípravku CHAMPIX 1 mg 1x denně. Je třeba začít s dávkou 0,5 mg 1x denně po 
dobu prvních 3 dnů a pak dávku zvýšit na 1 mg 1x denně. U pacientů v terminálním stádiu 
onemocnění ledvin není léčba přípravkem CHAMPIX doporučena vzhledem k nedostatečným 
klinickým zkušenostem u této populace (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater
U pacientů s poruchou funkce jater není třeba dávku upravovat (viz bod 5.2).

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku CHAMPIX u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla dosud 
stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 5.2, ale na jejich základě nelze učinit
žádná doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Přípravek CHAMPIX je určen k perorálnímu podání a tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou. 
Přípravek CHAMPIX se užívá s jídlem i bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinky zanechání kouření

Fyziologické změny vyvolané zanecháním kouření, při léčbě přípravkem CHAMPIX nebo bez ní, 
mohou ovlivnit farmakokinetiku nebo farmakodynamiku některých léčivých přípravků, jejichž dávku 
bude možná nutné upravit (např. theofylin, warfarin a inzulin). Protože kouření indukuje CYP1A2, 
může zanechání kouření způsobit zvýšení plazmatických hladin substrátů CYP1A2.

Neuropsychiatrické symptomy

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů podstupujících odvykací léčbu kouření pomocí přípravku 
CHAMPIX hlášeny změny v chování nebo myšlení, úzkost, psychóza, změny nálady, agresivní 
chování, deprese, sebevražedné myšlenky a chování a sebevražedné pokusy.

Byla provedena rozsáhlá randomizovaná, dvojitě zaslepená studie kontrolovaná placebem a aktivní 
léčbou k porovnání rizika závažných neuropsychiatrických příhod u pacientů s psychiatrickou 
poruchou v anamnéze či bez ní, kteří byli léčeni kvůli zanechání kouření vareniklinem, bupropionem, 

4

nikotinovou substituční terapií (NRT) ve formě náplasti nebo placebem. Primárním cílovým 
parametrem bezpečnosti byl soubor neuropsychiatrických nežádoucích příhod, které byly hlášeny po 
uvedení přípravku na trh.

Použití vareniklinu u pacientů s psychiatrickou poruchou v anamnéze či bez ní nebylo spojeno se 
zvýšeným rizikem závažných neuropsychiatrických nežádoucích příhod v souhrnném primárním 
cílovém parametru v porovnání s placebem (viz bod 5.1 Farmakodynamické vlastnosti – Studie u 
subjektů s psychiatrickou poruchou v anamnéze či bez ní).

Depresivní nálada, zahrnující vzácně sebevražedné myšlenky a pokusy, může být příznakem vysazení 
nikotinu.

Lékaři si musí být vědomi možného vývoje závažných neuropsychiatrických symptomů u pacientů, 
kteří se pokouší přestat kouřit s léčbou nebo bez ní. Pokud se v průběhu léčby vareniklinem objeví 
závažné neuropsychiatrické symptomy, pacienti musí okamžitě přestat vareniklin užívat a musí 
neprodleně kontaktovat zdravotnického pracovníka s žádostí o přehodnocení léčby.

Psychiatrické onemocnění v anamnéze

Zanechání kouření s farmakoterapií i bez ní je také spojováno se zhoršením základního 
psychiatrického onemocnění (např. deprese).

Studie s odvykáním kouření zaměřené na přípravek CHAMPIX poskytly data u pacientů 
s psychiatrickými poruchami v anamnéze (viz bod 5.1).

V klinickém hodnocení s odvykáním kouření byly bez ohledu na léčbu častěji hlášeny 
neuropsychiatrické nežádoucí příhody u pacientů s psychiatrickými poruchami v anamnéze 
v porovnání s pacienty bez psychiatrických poruch v anamnéze (viz bod 5.1).

U pacientů s anamnézou psychiatrického onemocnění je třeba postupovat s opatrností a pacienta 
náležitě poučit.

Epileptické záchvaty 

Z klinických studií a ze zkušeností po uvedení na trh existují v souvislosti s léčbou přípravkem 
CHAMPIX hlášení výskytu záchvatů u pacientů s předchozí anamnézou epileptických záchvatů i bez 
anamnézy. Přípravek CHAMPIX je třeba u pacientů s anamnézou epileptických záchvatů nebo jiných 
onemocnění, které doprovází riziko sníženého prahu rozvoje epileptických záchvatů, užívat opatrně.

Ukončení léčby

Na konci léčby bylo vysazení přípravku CHAMPIX spojeno se zvýšenou podrážděností, touhou po 
kouření, depresí anebo nespavostí až u 3 % pacientů. Lékař by měl pacienta patřičně poučit a 
projednat nebo zvážit potřebu postupného snižování dávky.

Kardiovaskulární příhody

Pacienti užívající přípravek CHAMPIX musí být poučeni, aby informovali svého lékaře o nově 
zaznamenaných nebo zhoršených kardiovaskulárních symptomech a aby vyhledali okamžitou 
lékařskou pomoc při výskytu příznaků infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody (viz bod 5.1). 

Reakce přecitlivělosti 

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených přípravkem CHAMPIX hlášeny případy reakcí 
z přecitlivělosti včetně angioedému. Klinické příznaky zahrnovaly otok obličeje, úst (jazyka, rtů a 
dásní), krku (hrdla a hrtanu) a končetin. Vzácně byly hlášeny případy život ohrožujícího angioedému 

5

vyžadujícího akutní lékařské ošetření z důvodu dýchacích obtíží. Pacienti, kteří zaznamenají tyto 
příznaky, musí vareniklin vysadit a neprodleně kontaktovat lékaře.

Kožní reakce

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů, kterým byl podáván přípravek CHAMPIX, také vzácně 
hlášeny případy těžkých kožních reakcí, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a erythema 
multiforme. Vzhledem k tomu, že tyto kožní reakce mohou být život ohrožující, pacient musí 
přípravek vysadit při prvních známkách vyrážky nebo jiné kožní reakce a neprodleně kontaktovat 
lékaře.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S ohledem na vlastnosti vareniklinu a dosavadní klinické zkušenosti, nemá přípravek CHAMPIX 
žádné klinicky významné lékové interakce. Žádná úprava dávkování přípravku CHAMPIX nebo 
současně podávaných léčivých přípravků uvedených níže se nedoporučuje.

In vitro studie nenaznačují, že by vareniklin ovlivňoval farmakokinetiku látek, které jsou primárně 
metabolizovány enzymy cytochromu P450.

Navíc vzhledem k tomu, že metabolizmus vareniklinu představuje méně než 10 % jeho clearance, 
léčivé látky ovlivňující systém cytochromu P450 pravděpodobně neovlivňují farmakokinetiku 
vareniklinu (viz bod 5.2), a proto úprava dávky přípravku CHAMPIX není nutná.

Studie in vitro ukázaly, že vareniklin v terapeutických koncentracích neinhibuje humánní renální 
transportní proteiny. Proto léčivé látky vylučované renální sekrecí (např. metformin – viz níže) 
pravděpodobně nejsou vareniklinem ovlivněny.

Metformin 

Vareniklin neovlivňoval farmakokinetiku metforminu. Metformin neměl žádný vliv na 
farmakokinetiku vareniklinu.

Cimetidin 

Současné podávání cimetidinu a vareniklinu zvyšovalo systémovou expozici vareniklinu o 29 % z 
důvodu snížení renální clearance vareniklinu. Na základě těchto údajů se u pacientů s normální funkcí 
ledvin nebo u pacientů s mírným až středním poškozením ledvin nedoporučuje dávku přípravku při 
souběžném podávání cimetidinu upravovat. U pacientů se závažným poškozením ledvin je nutné se 
souběžné léčbě cimetidinem a vareniklinem vyvarovat.

Digoxin

Vareniklin neovlivňoval farmakokinetiku digoxinu v rovnovážném stavu.

Warfarin 

Vareniklin neměnil farmakokinetiku warfarinu. Protrombinový čas (INR) nebyl vareniklinem 
ovlivněn. Zanechání kouření samo o sobě může způsobovat změny farmakokinetiky warfarinu (viz 
bod 4.4).

Alkohol

Údaje o případných interakcích mezi alkoholem a vareniklinem jsou omezené. Některá hlášení po 
uvedení na trh uvádí u pacientů léčených vareniklinem zvýšené intoxikační účinky alkoholu. Kauzální
vztah mezi těmito událostmi a vareniklinem nebyl stanoven.

6

Použití s jinými léčivými přípravky pro odvykání kouření

Bupropion
Vareniklin neovlivňoval farmakokinetiku bupropionu v rovnovážném stavu.

Nikotinová substituční terapie (NRT – Nicotine replacement therapy)
Při souběžném podávání vareniklinu a transdermální nikotinové substituce kuřákům po dobu 12 dnů, 
došlo ke statisticky významnému poklesu systolického krevního tlaku (průměr o 2,6 mmHg) 
měřeného v poslední den studie. V této studii byla incidence nauzey, bolesti hlavy, zvracení, závratí, 
dyspepsie a únavy vyšší u kombinace než u samotné NRT.

Bezpečnost a účinnost přípravku CHAMPIX v kombinaci s dalšími přípravky pro odvykání kouření 
nebyla zjišťována.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen nenaznačují žádné malformační účinky nebo 
fetální/neonatální toxicitu vareniklinu (viz bod 5.1).

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Podávání vareniklinu v těhotenství se 
z preventivních důvodů nedoporučuje (viz bod 5.1).

Kojení

Není známo, zda se vareniklin vylučuje do lidského mateřského mléka u člověka. Studie na zvířatech 
naznačují, že je vareniklin vylučován do lidského mateřského mléka. Pro rozhodnutí, zda 
pokračovat/ukončit kojení nebo pokračovat/ukončit léčbu přípravkem CHAMPIX, je třeba vzít 
v úvahu prospěšnost kojení pro dítě a prospěšnost léčby přípravkem CHAMPIX pro matku.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o účinku vareniklinu na fertilitu.

Neklinické údaje získané ze standardních studií samčí a samičí fertility u potkanů neodhalily žádné 
riziko pro člověka (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek CHAMPIX může mít mírný nebo střední vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
Přípravek CHAMPIX může způsobovat závratě a somnolenci, a tím ovlivňovat schopnost řídit a 
obsluhovat stroje. Pacientům se nedoporučuje řídit, ovládat složitá zařízení nebo se věnovat jiným 
potenciálně nebezpečným činnostem, dokud si neověří, že tento léčivý přípravek neovlivňuje jejich 
schopnost tyto činnosti provádět.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Odvykání kouření, s léčbou nebo bez ní, je spojeno s různými příznaky. U pacientů pokoušejících se 
přestat kouřit, byly hlášeny například: dysforická či depresivní nálada; nespavost, podrážděnost, 
frustrace nebo hněv; úzkost; potíže s koncentrací; neklid; pokles srdeční frekvence; zvýšená chuť 
k jídlu nebo nárůst tělesné hmotnosti. Design ani analýzy studií s přípravkem CHAMPIX se 
nezaměřovaly na rozlišení mezi nežádoucími účinky spojenými se zkoumaným lékem a s těmi, které 
mohou být způsobeny odnětím nikotinu. Nežádoucí účinky léčivého přípravku jsou založeny na 
hodnocení údajů ze studií fází II a III prováděných před uvedením přípravku na trh a na jejich 

7

aktualizaci na základě souhrnných údajů z 18 placebem kontrolovaných studií provedených před a po 
uvedení přípravku na trh, zahrnujících přibližně 5000 pacientů léčených vareniklinem.

U pacientů léčených doporučenou dávkou 1 mg 2x denně po ukončení úvodního titračního období 
byla jako nejčastější nežádoucí účinek hlášena nauzea (28,6 %). Ve většině případů se nauzea objevila 
v počátku léčby, byla mírně až středně těžká a výjimečně vedla k ukončení léčby.

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků

V následující tabulce jsou všechny nežádoucí účinky, které byly častější než u placeba, seřazeny podle 
tříd orgánových systémů a četnosti (velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté 
(≥1/1000 až < 1/100) a vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000)). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí 
účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánových 
systémů

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace
Velmi časté
Časté
Méně časté

Nazofaryngitida
Bronchitida, sinusitida
Mykotická infekce, virová infekce

Poruchy krve a lymfatického systému
Vzácné

Snížený počet trombocytů

Poruchy metabolismu a výživy
Časté

Zvýšení tělesné hmotnosti, snížená chuť k jídlu, zvýšená chuť k jídlu

Méně časté
Vzácné

Hyperglykemie
Diabetes mellitus, polydipsie

Psychiatrické poruchy
Velmi časté

Neobvyklé sny, nespavost

Méně časté

Vzácné

Sebevražedné myšlenky, agrese, panické reakce, poruchy myšlení, neklid, 
změny nálad, deprese*, úzkost*, halucinace*, zvýšení libida, snížení libida
Psychózy, somnambulizmus, abnormální chování, dysforie, zpomalené 
myšlení

Poruchy nervového systému
Velmi časté

Bolest hlavy

Časté

Ospalost, závratě, poruchy chuti

Méně časté
Vzácné

Epileptický záchvat, třes, letargie, hypestezie
Cerebrovaskulární příhoda, hypertonie, porucha řeči, poruchy koordinace, 
hypogeuzie, porucha cirkadiánního spánkového rytmu

Poruchy oka
Méně časté
Vzácné

Konjunktivitida, bolest očí
Skotom, zbarvení sklér, mydriáza, fotofobie, myopie, zvýšené slzení

Poruchy ucha a labyrintu
Méně časté

Tinnitus

Srdeční poruchy
Méně časté
Vzácné

Infarkt myokardu, angina pectoris, tachykardie, palpitace, zrychlení 
srdečního tepu
Fibrilace síní, deprese ST segmentu na EKG, pokles amplitudy vlny T na 
EKG

Cévní poruchy
Méně časté

Zvýšení krevního tlaku, nával horka

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté
Méně časté

Vzácné

Dušnost, kašel
Zánět horních cest dýchacích, kongesce respiračního traktu, dysfonie, 
alergická rýma, dráždění krku, překrvení dutin, syndrom kašle horních cest 
dýchacích, sekrece z nosu
Laryngeální bolest, chrápání

8

Třída orgánových 
systémů

Nežádoucí účinky

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté

Nauzea

Časté

Refluxní choroba jícnu, zvracení, zácpa, průjem, pocit plnosti, bolest břicha, 
bolest zubů, dyspepsie, flatulence, sucho v ústech

Méně časté

Vzácné

Hematochezie, gastritida, změna pravidelnosti stolice, říhání, aftózní 
stomatitida, bolest dásní
Hematemezea, neobvyklá stolice, povleklý jazyk

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté
Méně časté

Vyrážka, pruritus
Erytém, akné, hyperhidróza, noční pocení

Vzácné

Závažné kožní reakce, zahrnující Stevens-Johnsonův syndrom a erythema 
multiforme, angioedém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Časté
Méně časté
Vzácné

Artralgie, myalgie, bolest zad
Svalové křeče, muskuloskeletální bolest hrudníku
Ztuhlost kloubů, kostochondritida

Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté
Vzácné

Polakisurie, nocturie
Glykosurie, polyurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu
Méně časté
Vzácné

Menoragie
Poševní výtok, sexuální dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté

Bolest hrudníku, únava

Méně časté
Vzácné

Tíseň na hrudi, onemocnění podobající se chřipce, pyrexie, astenie, malátnost
Zimnice, cysta

Vyšetření
Časté
Vzácné

Odchylky funkčních jaterních testů
Abnormální analýza spermatu, C-reaktivní protein zvýšený, snížená hladina 
kalcia v krvi

*Četnosti jsou odhadnuty z poregistrační observační kohortové studie.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

V klinických hodnoceních před uvedením na trh nebyl hlášen žádný případ předávkování.

V případě předávkování je nutné podle potřeby zajistit standardní podpůrná opatření.

U pacientů v terminálním stádiu onemocnění ledvin byl vareniklin vyloučen dialýzou (viz bod 5.2), 
ale nejsou zkušenosti s dialýzou po předávkování.

9

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná léčiva nervového systému; léčiva k terapii závislostí; léčiva 
k terapii závislosti na nikotinu, ATC kód: N07BA03

Mechanismus účinku

Vareniklin se váže s vysokou afinitou a selektivitou k α4β2 neuronálním nikotinovým 
acetylcholinovým receptorům, kde působí jako částečný agonista – sloučenina, která působí jednak 
jako agonista, ale s nižší účinností než nikotin, a v přítomnosti nikotinu pak jako antagonista.

Elektrofyziologické studie in vitro a neurochemické studie in vivo prokázaly, že se vareniklin váže na 
α4β2 neuronální nikotinové acetylcholinové receptory a stimuluje aktivitu zprostředkovanou 
receptory, ovšem na významně nižší úrovni než nikotin. Nikotin soutěží o stejná α4β2 nAChR 
vazebná místa, ke kterým má vareniklin vyšší afinitu. Proto může vareniklin účinně blokovat 
schopnost nikotinu plně aktivovat α4β2 receptory a mezolimbický dopaminergní systém, což je 
neuronální mechanismus, který je podkladem pro upevnění návyku a pocit odměny prožívané při 
kouření. Vareniklin je vysoce selektivní a váže se silněji na α4β2 subtyp receptorů (Ki=0,15 nM) než 
na jiné běžné nikotinové receptory (α3β4 Ki=84 nM, α7 Ki= 620 nM, α1βγδ Ki= 3400 nM) nebo na 
nenikotinové receptory a transportéry (Ki > 1μM, kromě 5-HT3 receptorů: Ki=350 nM). 

Farmakodynamické účinky 

Předpokládá se, že účinnost přípravku CHAMPIX při odvykání kouření je dána částečným 
agonistickým účinkem vareniklinu na α4β2 nikotinovém receptoru, kde jeho navázání vyvolává 
účinek dostatečný k úlevě od symptomů z vysazení (agonistická aktivita), a zároveň snižuje 
odměňující a posilující účinky kouření tím, že zabraňuje navázání nikotinu na α4β2 receptory 
(antagonistická aktivita).

Klinická účinnost a bezpečnost

Přípravky pro odvykání kouření budou s větší pravděpodobností účinné u pacientů, kteří jsou 
motivováni přestat kouřit a kteří mají k dispozici další poradenství a podporu.

Účinnost přípravku CHAMPIX při odvykání kouření byla demonstrována ve 3 klinických 
hodnoceních s chronickými kuřáky cigaret (

 10 cigaret denně); Dva tisíce šest set devatenáct (2619)

pacientů užívalo přípravek CHAMPIX v dávce 1 mg 2x denně (titrované během 1. týdne), 
669 pacientů užívalo bupropion 150 mg 2x denně (také titrováno) a 684 pacientů užívalo placebo.

Srovnávací klinické studie
Dvě identické dvojitě zaslepené studie prospektivně porovnávaly účinnost přípravku CHAMPIX 
(1 mg 2x denně), postupně uvolňovaného bupropionu (150 mg 2x denně) a placeba při odvykání 
kouření. V těchto 52týdenních studiích pacienti užívali přípravek po dobu 12 týdnů a poté následovala 
40týdenní fáze bez léčby.

Primárním cílovým parametrem obou studií bylo prokázání oxidu uhelnatého (CO), 4týdenní míra 
nepřetržitého nekouření (4W-CQR: 4-week continuous quit rate) od 9.-12. týdne. Primární cílový 
parametr přípravku CHAMPIX prokázal statistickou superioritu nad bupropionem a placebem.

Po 40týdenní fázi bez léčby byla klíčovým sekundárním cílovým parametrem v obou studiích míra 
nepřetržité abstinence (CA – Continuous Abstinence) v 52. týdnu. CA byla definována jako procento 
všech léčených subjektů, kteří nekouřili (ani jediný vdech z cigarety) od 9.-52. týdne a naměřený 
exhalovaný CO nepřesahoval 10 ppm. 

10

Míra 4týdenní CQR (9.-12. týden) a míra CA (9.-52. týden) z první i druhé studie jsou znázorněné 
v tabulce:

Studie 1 (n=1022)

Studie 2 (n=1023)

4týdenní CQR

CA 9.-52. týden

4týdenní CQR

CA 9.-52. týden

CHAMPIX

44,4 %

22,1 %

44,0 %

23,0 %

Bupropion

29,5 %

16,4 %

30,0 %

15,0 %

Placebo

17,7 %

8,4 %

17,7 %

10,3 %

Pravděpodobnost 
CHAMPIX vs. placebo

3,91
p < 0,0001

3,13
p < 0,0001

3,85
p < 0,0001

2,66
p < 0,0001

Pravděpodobnost 
CHAMPIX vs. bupropion

1,96
p < 0,0001

1,45
p = 0,0640

1,89
p < 0,0001

1,72
p = 0,0062

Touha po kouření, abstinenční a návykové účinky kouření hlášené pacienty
V obou studiích byla v období aktivní léčby významně snížena touha po kouření a abstinenční 
příznaky u pacientů užívajících přípravek CHAMPIX ve srovnání s placebem. Přípravek CHAMPIX,
ve srovnání s placebem, také významně snižoval návyk posilující účinky kouření, díky kterým kouření 
nezanechali ti pacienti, kteří během léčby kouřili. Účinek vareniklinu na touhu po kouření, abstinenční 
a návykové účinky kouření nebyly během dlouhodobé fáze následného sledování bez léčby měřeny.

Studie udržení abstinence
Třetí studie vyhodnocovala prospěšnost dalších 12 týdnů léčby přípravkem CHAMPIX na udržení 
abstinence. Pacienti v této studii (n=1927) dostávali nezaslepeně přípravek CHAMPIX 1 mg 2x denně 
po dobu 12 týdnů. Pacienti, kteří přestali do 12. týdne kouřit, byli poté randomizováni a užívali buď 
přípravek CHAMPIX (1 mg 2x denně) nebo placebo dalších 12 týdnů po celkovou dobu trvání studie 
52 týdnů.

Primárním cílovým parametrem studie byla míra nepřetržitého nekouření od 13.-24. týdne ve dvojitě 
zaslepené fázi studie, potvrzená vyšetřením CO. Klíčovým sekundárním cílovým parametrem byla 
míra nepřetržité abstinence (CA) v týdnech 13.-52.

Tato studie prokázala prospěšnost doplňkové 12týdenní léčby přípravkem CHAMPIX v dávce 1 mg 
2x denně pro udržení abstinence v porovnání s placebem: lepší výsledky pro kontinuální abstinenci 
oproti placebu byly zachovány až do 52. týdne. Nejdůležitější výsledky jsou shrnuty v tabulce níže:

Míra nepřetržité abstinence u subjektů léčených přípravkem CHAMPIX vs. placebo

CHAMPIX
n=602

Placebo
N=604

Rozdíl
(95% IS)

Pravděpodobnost
(95% IS)

CA* 13.-24. 
týden

70,6 %

49,8 %

20,8 %

(15,4 %; 26,2 %)

2,47

(1,95; 3,15)

CA* 13.-52. 
týden

44,0 %

37,1 %

6,9 %

(1,4 %; 12,5 %)

1,35

(1,07; 1,70)

*CA: míra nepřetržité abstinence

Vzhledem k omezené klinické zkušenosti užívání přípravku CHAMPIX u černošské populace nebyla 
klinická účinnost u této populace stanovena.

Flexibilní stanovení data zanechání kouření v 1.-5. týdnu
Účinnost a bezpečnost vareniklinu byla zjišťována u kuřáků, kteří se mohli rozhodnout, kdy mezi 1. a 
5. týdnem léčby zanechají kouření. V této 24týdenní studii byli pacienti léčeni po dobu 12 týdnů, 
s následnou 12týdenní fázi bez léčby. 4týdenní míra nepřetržitého nekouření (CQR) (9.-12. týden) 
byla u vareniklinu 53,9 % a u placeba 19,4 % (rozdíl=34,5 %, 95 % IS: 27%-42 %) a míra nepřetržité
abstinence (CA) v 9.-24. týdnu byla 35,2 % u vareniklinu a 12,7 % u placeba (rozdíl=22,5 %, 95 % IS: 
15,8 %-29,1 %). Pacienti, kteří nechtějí, nebo si nejsou schopni stanovit datum, kdy chtějí přestat 
kouřit, během 1-2 týdnů léčby, mohou zahájit léčbu a poté si stanovit datum, kdy odvykání zahájí,
v průběhu 5 týdnů.

11

Studie u subjektů znovu léčených přípravkem CHAMPIX
Přípravek CHAMPIX byl hodnocen v dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u 494 pacientů, 
kteří se již pokoušeli přestat kouřit s přípravkem CHAMPIX, a buď byl jejich pokus neúspěšný, nebo 
po léčbě znovu začali kouřit. Subjekty, které během předcházející léčby zaznamenaly nějaký 
nežádoucí účinek, byly vyloučeny. Subjekty byly randomizovány v poměru 1 : 1 do skupiny léčené 
přípravkem CHAMPIX 1 mg 2x denně (N=249) nebo užívající placebo (N=245) na 12 týdnů léčby a 
poté absolvovaly až 40týdenní sledování po ukončení léčby. Pacienti zahrnutí do této studie již v 
minulosti užívali přípravek CHAMPIX, když se pokoušeli přestat kouřit, (celková doba léčby alespoň
dva týdny) nejméně tři měsíce před vstupem do studie a kouřili nejméně čtyři týdny.

Pacienti léčení přípravkem CHAMPIX dosahovali superiorní výskyt abstinence potvrzené vyšetřením 
CO od 9. do 12. týdne a od 9. týdne do 52. týdne oproti pacientům léčeným placebem. Nejdůležitější 
výsledky jsou shrnuty v tabulce níže:

Míra nepřetržité abstinence u subjektů léčených přípravkem CHAMPIX vs. placebo

CHAMPIX

n=249

Placebo

n=245

Pravděpodobnost (95% IS),

hodnota p

CA* 9.–12. týden

45,0 %

11,8 %

7,08 (4,34; 11,55)

p < 0,0001

CA* 9.–52. týden

20,1 %

3,3 %

9,00 (3,97; 20,41)

p < 0,0001

*CA: míra nepřetržité abstinence

Postupné odvykání kouření
Přípravek CHAMPIX byl hodnocen v 52týdenní, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u 
1 510 subjektů, které nebyly schopny nebo ochotny přestat kouřit během čtyř týdnů, avšak byly 
ochotny postupně omezit své kouření během 12týdenního období před ukončením kouření. Subjekty 
byly randomizovány buď do skupiny užívající  přípravek CHAMPIX 1 mg 2x denně (n=760), nebo 
placebo (n=750) po dobu 24 týdnů a po léčbě byly sledovány až do 52. týdne. Subjekty dostaly 
pokyny, aby snížily počet vykouřených cigaret alespoň o 50 % do konce prvních čtyř týdnů léčby, po 
čemž následovalo další 50 % snížení od čtvrtého do osmého týdne léčby s cílem dosáhnout úplné 
abstinence do 12 týdnů. Po počáteční 12týdenní fázi omezování kouření pokračovaly subjekty v léčbě 
po dalších 12 týdnů. Subjekty léčené přípravkem CHAMPIX měly významně vyšší míru nepřetržité 
abstinence v porovnání s placebem: nejdůležitější výsledky jsou shrnuty v tabulce níže:

Míra nepřetržité abstinence u subjektů léčených přípravkem CHAMPIX vs. placebo

CHAMPIX

n=760

Placebo

n=750

Pravděpodobnost (95% IS),

hodnota p

CA* 15.–24. týden

32,1 %

6,9 %

8,74 (6,09; 12,53)

p < 0,0001

CA* 21.–52. týden

27,0 %

9,9 %

4,02 (2,94; 5,50)

p < 0,0001

*CA: míra nepřetržité abstinence

Bezpečnostní profil přípravku CHAMPIX v této studii byl ve shodě se studiemi před uvedením 
přípravku na trh.

Subjekty s kardiovaskulárním onemocněním
Přípravek CHAMPIX byl hodnocen v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 
studii u pacientů se stabilním kardiovaskulárním onemocněním (jiným než je hypertenze, nebo navíc 
k hypertenzi), které bylo diagnostikováno déle než 2 měsíce. Subjekty byly randomizovány do 
skupiny léčené přípravkem CHAMPIX 

1 mg 2x denně 

(n=353) nebo užívající placebo (n=350) na 12 

týdnů a poté absolvovaly 40týdenní sledování po ukončení léčby. 4týdenní míra nepřetržitého 
nekouření (CQR) byla u vareniklinu 47,3 % a u placeba 14,3 % a míra nepřetržité abstinence (CA) v 
9.-52. týdnu byla 19,8 % u vareniklinu vs. 7,4 % u placeba. 

12

Úmrtí a závažné kardiovaskulární příhody byly zaslepeně posuzovány komisí. Následující příhody se 
objevily s četností ≥1% v obou léčebných skupinách během léčby (nebo v průběhu 30 dnů po 
ukončení léčby): nefatální infarkt myokardu (1,1 % u přípravku CHAMPIX vs. 0,3 % u placeba) a 
hospitalizace kvůli angině pectoris (0,6 % vs. 1,1 %). Během období bez léčby až do 52. týdne příhody 
zahrnovaly potřebu koronární revaskularizace (2 % vs. 0,6 %), hospitalizaci kvůli angině pectoris 
(1,7 % vs. 1,1 %) a nově diagnostikovanou ischemickou chorobu dolních končetin (ICHDK) nebo 
příjem k výkonu ICHDK (1,4 % vs. 0,6 %). Někteří z pacientů, kteří vyžadovali koronární 
revaskularizaci, podstoupili výkon jako součást léčby nefatálního infarktu myokardu a hospitalizace 
kvůli angině pectoris. Kardiovaskulární smrt se během 52týdenní studie vyskytla u 0,3 % pacientů 
léčených přípravkem CHAMPIX a 0,6 % pacientů užívajících placebo.

K systematickému vyhodnocení kardiovaskulární bezpečnosti přípravku CHAMPIX byla provedena 
meta-analýza 15 klinických studií v délce trvání léčby ≥ 12 týdnů, která zahrnovala 7002 pacienty
(4190 užívajících přípravek CHAMPIX a 2812 užívajících placebo). Studie s pacienty se stabilním 
kardiovaskulárním onemocněním popsaná výše byla rovněž v meta-analýze zahrnuta. 

Klíčová analýza kardiovaskulární bezpečnosti zahrnovala výskyt a časové rozvržení souhrnného 
cílového parametru 

závažných kardiovaskulárních příhod 

(MACE - Major Adverse Cardiovascular 

Events), definovaných jako kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní 
mozková příhoda. Tyto příhody zahrnuté v cílovém parametru byly uznané nezávislou komisí. 
Souhrnem: ve studiích zahrnutých do meta-analýzy se během léčby vyskytl malý počet 

závažných 

kardiovaskulárních příhod – MACE (

CHAMPIX 7 [0,17 %]; placebo 2 [0,07 %]). Dále se 

vyskytl malý počet MACE do 30 dnů od ukončení léčby 

(

CHAMPIX 13 [0,31 %]; placebo 6 [0,21

%]).

Meta-analýza ukázala, že expozice přípravku CHAMPIX měla pro pacienty za následek poměr rizik
pro MACE 2,83 (95 % interval spolehlivosti 0,76 – 10,55, p=0,12) u pacientů během léčby 
a 1,95 (95% interval spolehlivosti 0,79 – 4,82, p=0,15) u pacientů až 30 dnů po ukončení léčby. To se 
shoduje s odhadovaným nárůstem o 6,5 MACE resp. 6,3 MACE na expozici 1000 pacientoroků. 
Poměr rizik pro MACE byl vyšší u pacientů s kardiovaskulárními rizikovými faktory navíc ke 
kouření, v porovnání s poměrem rizik u pacientů bez kardiovaskulárních rizikových faktorů jiných než 
je kouření. Dle výsledků meta-analýzy byly ve skupině užívající přípravek CHAMPIX podobné 
četnosti úmrtí ze všech příčin (CHAMPIX 6 [0,14 %]; placebo 7 [0,25 %]) a kardiovaskulární 
mortalita (CHAMPIX 2 [0,05 %]; placebo 2 [0,07 %]) ve srovnání se skupinou užívající placebo.

Studie k vyhodnocení kardiovaskulární bezpečnosti u pacientů s psychiatrickou poruchou v anamnéze 
a bez ní
Kardiovaskulární bezpečnost přípravku CHAMPIX byla hodnocena ve studii se subjekty 
s psychiatrickou poruchou v anamnéze a bez ní (mateřská studie; viz bod 5.1 – Neuropsychiatrická 
bezpečnost) 
a v jejím neléčebném prodloužení, tj. studii k vyhodnocení kardiovaskulární bezpečnosti, 
do které bylo zařazeno 4595 ze 6293 subjektů, které dokončily mateřskou studii (N=8058), a v rámci 
které byly tyto subjekty sledovány až do 52. týdne. Mezi všemi subjekty léčenými v mateřské studii 
mělo 1749 (21,7 %) střední kardiovaskulární riziko a 644 (8,0 %) mělo vysoké kardiovaskulární riziko 
definované podle Framinghamova skóre. 

Primárním cílovým kardiovaskulárním parametrem byla doba do závažné kardiovaskulární příhody 
(MACE) definované jako kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální cévní 
mozková příhoda během léčby. Úmrtí a kardiovaskulární příhody byly zaslepeně posuzovány 
nezávislou komisí.

V následující tabulce je uvedena incidence MACE a poměry rizik v porovnání s placebem pro všechny 
léčebné skupiny během léčby a kumulativní výsledky pro léčbu plus 30 dní poté a pro celou dobu 
studie (až do konce).

13

CHAMPIX
N=2016

Bupropion
N=2006

NRT
N=2022

Placebo
N=2014

Během léčby
MACE, n (%)

1 (0,05)

2 (0,10)

1 (0,05)

4 (0,20)

Poměr rizik (95% 

CI) vs. placebo

0,29 (0,05; 1,68)

0,50 (0,10; 2,50)

0,29 (0,05; 1,70)

Během léčby plus 30 dní
MACE, n (%)

1 (0,05)

2 (0,10)

2 (0,10)

4 (0,20)

Poměr rizik (95% 

CI) vs. placebo

0,29 (0,05; 1,70)

0,51 (0,10; 2,51)

0,50 (0,10; 2,48)

Až do konce studie
MACE, n (%)

3 (0,15)

9 (0,45)

6 (0,30)

8 (0,40)

Poměr rizik (95% 

CI) vs. placebo

0,39 (0,12; 1,27)

1,09 (0,42; 2,83)

0,75 (0,26; 2,13)

Užívání přípravku CHAMPIX, bupropionu a NRT nebylo asociováno se zvýšeným rizikem 
nežádoucích kardiovaskulárních příhod u kuřáků léčených po dobu až 12 týdnů a sledovaných po dobu 
až 1 roku v porovnání s placebem. Vzhledem k relativně nízkému celkovému počtu příhod však nelze 
souvislost zcela vyloučit.

Subjekty s mírnou až středně těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)
Účinnost a bezpečnost přípravku CHAMPIX (1 mg 2x denně) při odvykání kouření u subjektů s 
mírnou až středně těžkou CHOPN byla prokázána v randomizované dvojitě slepé studii kontrolované 
placebem. Ve studii trvající 52 týdnů byli pacienti léčeni po dobu 12 týdnů, poté následovala 
40týdenní fáze bez léčby. Primárním cílovým parametrem studie byla 4týdenní míra nepřetržitého 
nekouření (CQR) v 9.-12. týdnu, potvrzená vyšetřením CO, a hlavním sekundárním cílovým 
parametrem byla míra nepřetržité abstinence (CA) v 9.-52. týdnu. Bezpečnostní profil vareniklinu byl 
srovnatelný s profilem pozorovaným v jiných studiích s běžnou populací, včetně pulmonární 
bezpečnosti. 

Výsledky 4týdenní CQR (9.-12. týden) a míry CA (9.-52. týden) jsou uvedeny v tabulce níže:

4týdenní CQR

CA (9.-52. týden)

CHAMPIX, (n = 248) 

42,3 %

18,5 %

placebo, (n = 251) 

8,8 %

5,6 %

Odds ratio (poměr 
pravděpodobností)
(CHAMPIX vs. placebo) 

8,40

p < 0,0001

4,04

p < 0,0001

Studie u pacientů s depresivní poruchou v anamnéze
Účinnost vareniklinu byla potvrzena v randomizované, placebem kontrolované studii s 525 pacienty, 
s anamnézou deprese v posledních 2 letech nebo stabilně užívajících antidepresiva. Míra ukončení 
kouření u této populace byla obdobná jako u běžné populace. Míra nepřetržité abstinence v 9.-12. 
týdnu byla 35,9 % u skupiny léčené vareniklinem vs. 15,6 % u skupiny užívající placebo 
(pravděpodobnost = 3,35 (95% CI 2,16-5,21)) a v 9.-52. týdnu byla 20,3 % u skupiny léčené 
vareniklinem vs. 10,4 % u skupiny užívající placebo (pravděpodobnost = 2,36 (95% CI 1,40-3,98)). 
Nejčastějšími nežádoucími účinky (≥ 10 %) u subjektů užívajících vareniklin byly nauzea (27,0 % vs. 
10,4 % při užívání placeba), bolest hlavy (16,8 % vs. 11,2 %), abnormální sny (11,3 % vs. 8,2 %), 
nespavost (10,9 % vs. 4,8 %) a podrážděnost (10,9 % vs. 8,2 %). Psychiatrické stupnice neukázaly 
během studie žádné rozdíly mezi skupinami léčenými vareniklinem a placebem, ani žádné celkové 
zhoršení deprese nebo jiných psychiatrických symptomů, v žádné skupině léčby.

14

Studie u subjektů se stabilní schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou
Bezpečnost a snášenlivost vareniklinu byla hodnocena ve dvojitě zaslepené studii u 128 kuřáků se 
stabilní schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou, kteří dále užívali antipsychotika. Pacienti byli 
randomizováni v poměru 2:1 do skupiny užívající vareniklin (1 mg 2x denně) nebo placebo po dobu 
12 týdnů s následnou 12týdenní fází bez léčby. 

Nejčastějšími nežádoucími účinky u subjektů užívajících vareniklin byly nauzea (23,8 % vs. 14 % při 
užívání placeba), bolest hlavy (10,7 % vs. 18,6 % při užívání placeba), a zvracení (10,7 % vs. 9,3 % 
při užívání placeba). Mezi neuropsychiatrickými nežádoucími účinky byla nespavost jediným účinkem
hlášeným v obou skupinách u ≥ 5 % subjektů s četností vyšší ve skupině léčené vareniklinem než u 
skupiny užívající placebo (9,5 % vs. 4,7 %).

Souhrnně nedošlo v obou léčebných skupinách ke zhoršení schizofrenie, podle psychiatrických 
měřítek, a nedošlo k celkové změně extrapyramidových příznaků. Ve skupině léčené vareniklinem, ve 
srovnání s placebem, byly u většího počtu subjektů před zařazením do studie (v anamnéze) a po 
ukončení aktivní léčebné periody hlášeny sebevražedné myšlenky nebo chování (v 33. až 85. dni po 
podání poslední léčebné dávky). Během aktivní léčebné periody byla incidence nežádoucích účinků 
souvisejících se sebevraždou obdobná u skupin léčených vareniklinem i placebem (11 % vs. 9,3 %). 
Podíl subjektů s nežádoucími účinky souvisejícími se sebevraždou byl během aktivní léčebné periody, 
v porovnání s fází po léčbě ve skupině léčebné vareniklinem, nezměněn, ve skupině užívající placebo 
byl ve fázi po léčbě nižší. Přestože žádné sebevraždy nebyly dokonány, ve skupině léčené 
vareniklinem byl zaznamenán pokus o sebevraždu u subjektu, který již dříve několik podobných 
pokusů o sebevraždu prodělal. Tyto pouze omezené údaje z jediné studie s odvykáním kouření nejsou 
dostatečné pro definitivní rozhodnutí o bezpečnosti u pacientů se schizofrenií nebo schizoafektivní 
poruchou.

Neuropsychiatrická studie bezpečnosti u subjektů s psychiatrickou poruchou v anamnéze a bez ní
Vareniklin byl hodnocen v randomizované, dvojitě zaslepené studii kontrolované placebem a aktivní 
léčbou, která zahrnovala subjekty s psychiatrickou poruchou v anamnéze (psychiatrická kohorta, 
N = 4074) a subjekty bez psychiatrické poruchy v anamnéze (nepsychiatrická kohorta, N = 3984). 
Subjekty ve věku 18-75 let, které kouří 10 nebo více cigaret denně, byly randomizovány v poměru 
1 : 1 : 1 : 1 k léčbě vareniklinem 1 mg dvakrát denně, bupropionem SR 150 mg dvakrát denně, 
nikotinovou substituční terapii (NRT) 21 mg/den ve formě náplasti se snižující se dávkou nebo 
placebem po léčebné období 12 týdnů; subjekty byly poté sledovány dalších 12 týdnů po léčbě. 

Primárním bezpečnostním cílovým parametrem byl soubor následujících nežádoucích 
neuropsychiatrických příhod (NPS): závažné příhody úzkosti, deprese, abnormálního pocitu či 
hostility a/nebo středně závažné či závažné příhody agitovanosti, agrese, bludů, halucinací, 
vražedných myšlenek, mánie, paniky, paranoie, psychózy, sebevražedných myšlenek, sebevražedného
chování nebo dokonané sebevraždy.

Následující tabulka ukazuje četnosti výskytu souhrnného primárního cílového parametru nežádoucích 
příhod NPS podle léčebné skupiny a rozdílů rizika (RD) (95% CI) v porovnání s placebem u 
nepsychiatrické kohorty.

Kromě toho tabulka ukazuje souhrnný cílový parametr neuropsychiatrických nežádoucích příhod (AE 
NPS) závažné intenzity:

15

Nepsychiatrická kohorta

N = 3984

Vareniklin

Bupropion

NRT

Placebo

Počet léčených pacientů

990

989

1006

999

Souhrnný primární cílový 
parametr AE NPS, 
n (%)

13 (1,3)

22 (2,2)

25 (2,5)

24 (2,4)

RD (95% CI) vs. placebo 

-1,28

(-2,40; -0,15)

-0,08

(-1,37; 1,21)

-0,21           

(-1,54; 1,12)

Souhrnný cílový parametr 
AE NPS závažné intenzity,
n (%)

1 (0,1)

4 (0,4)

3 (0,3)

5 (0,5)

AE = nežádoucí příhoda, NRT = nikotinová substituční terapie ve formě náplasti

Četnosti výskytu příhod souhrnného cílového parametru byly nízké ve všech léčebných skupinách a 
byly podobné nebo nižší u každé z aktivních léčebných metod v porovnání s placebem. Použití 
vareniklinu, bupropionu a NRT v nepsychiatrické kohortě nebylo spojeno s významně zvýšeným 
rizikem nežádoucích příhod NPS souhrnného primárního cílového parametru v porovnání s placebem 
(95% CI byly nižší než nebo se rovnaly 0). 

Procentuální podíl subjektů se sebevražednými myšlenkami a/nebo chováním podle škály 
hodnocení závažnosti sebevražedného jednání Columbia (C-SSRS – Columbia-Suicide Severity 
Rating Scale) byl podobný u skupin s vareniklinem a placebem během léčby i během následného
sledování bez léčby, jak je patrné z následující tabulky:

Nepsychiatrická kohorta

N = 3984

Vareniklin

N = 990

n (%)

Bupropion

N = 989

n (%)

NRT

N = 1006

n (%)

Placebo

N = 999

n (%)

Během léčby
Hodnocený počet

988

983

996

995

Sebevražedné 
chování a/nebo 
myšlenky

7 (0,7)

4 (0,4)

3 (0,3)

7 (0,7)

Sebevražedné 
chování

0

0

1 (0,1)

1 (0,1)

Sebevražedné 
myšlenky

7 (0,7)

4 (0,4)

3 (0,3)

6 (0,6)

Během následného sledování
Hodnocený počet

807

816

800

805

Sebevražedné 
chování a/nebo 
myšlenky

3 (0,4)

2 (0,2)

3 (0,4)

4 (0,5)

Sebevražední 
chování

0

1 (0,1)

0

0

Sebevražedné 
myšlenky

3 (0,4)

2 (0,2)

3 (0,4)

4 (0,5)

NRT = nikotinová substituční terapie ve formě náplasti

Došlo k jedné dokonané sebevraždě, která se vyskytla během léčby u subjektu léčeného placebem 
v nepsychiatrické kohortě.

16

Následující tabulka ukazuje četnosti výskytu souhrnného primárního cílového parametru nežádoucích 
příhod NPS podle léčebné skupiny a RD (95% CI) v porovnání s placebem u psychiatrické kohorty
Rovněž jsou uvedeny jednotlivé součásti cílového parametru. 

Kromě toho tabulka ukazuje souhrnný cílový parametr AE NPS závažné intenzity: 

Psychiatrická kohorta

N = 4074

Vareniklin

Bupropion

NRT

Placebo

Počet léčených pacientů

1026

1017

1016

1015

Souhrnný primární cílový 
parametr AE NPS, n (%)

67 (6,5)

68 (6,7)

53 (5,2)

50 (4,9)

RD (95% CI) vs. placebo

1,59                 

(-0,42; 3,59)

1,78               

(-0,24; 3,81)

0,37             

(-1,53; 2,26)

Součásti souhrnného 
primárního cílového 
parametru AE NPS, n 
(%):

Úzkost

a

Deprese

a

Pocit abnormality

a

Hostilita

a

Agitovanost

b

Agrese

b

Bludy

b

Halucinace

b

Vražedné myšlenky

b

Mánie

b

Panika

b

Paranoia

b

Psychóza

b

Sebevražedné chování

b

Sebevražedné myšlenky

b

Dokonaná sebevražda

b

5 (0,5)
6 (0,6)

0
0

25 (2,4)
14 (1,4)

1 (0,1)
5 (0,5)

0

7 (0,7)
7 (0,7)
1 (0,1)
4 (0,4)
1 (0,1)
5 (0,5)

0

4 (0,4)
4 (0,4)
1 (0,1)

0

29 (2,9)

9 (0,9)
1 (0,1)
4 (0,4)

0

9 (0,9)

16 (1,6)

0

2 (0,2)
1 (0,1)
2 (0,2)

0

6 (0,6)
7 (0,7)

0
0

21 (2,1)

7 (0,7)
1 (0,1)
2 (0,2)

0

3 (0,3)

13 (1,3)

0

3 (0,3)

0

3 (0,3)

0

2 (0,2)
6 (0,6)

0
0

22 (2,2)

8 (0,8)

0

2 (0,2)

0

6 (0,6)
7 (0,7)
2 (0,2)
1 (0,1)
1 (0,1)
2 (0,2)

0

Souhrnný cílový parametr 
AE NPS závažné intenzity,
n (%)

14 (1,4)

14 (1,4)

14 (1,4)

13 (1,3)

AE = nežádoucí příhoda; 

a

stupeň = závažná intenzita AE; 

b

stupeň = středně závažná nebo závažná 

intenzita AE; NRT = nikotinová substituční terapie ve formě náplasti

U pacientů v psychiatrické kohortě v každé léčebné skupině bylo hlášeno více příhod v porovnání s 
nepsychiatrickou kohortou a incidence příhod v souhrnném cílovém parametru v porovnání s 
placebem byla vyšší pro každou aktivní léčbu. Avšak použití vareniklinu, bupropionu a NRT v 
psychiatrické kohortě nebylo spojeno s významně zvýšeným rizikem nežádoucích příhod NPS 
v souhrnném primárním cílovém parametru v porovnání s placebem (95% CI zahrnovala 0). 

V psychiatrické kohortě byl procentuální podíl subjektů se sebevražednými myšlenkami a/nebo 
chováním podle škály hodnocení závažnosti sebevražedného chování Columbia (C-SSRS –
Columbia-Suicide Severity Rating Scale) podobný u skupin s vareniklinem a placebem během 
léčby i během následného sledování bez léčby, jak je patrné z následující tabulky:

17

Psychiatrická kohorta

N = 4074

Vareniklin

N = 1026

n (%)

Bupropion

N = 1017

n (%)

NRT

N = 1016

n (%)

Placebo

N = 1015

n (%)

Během léčby
Hodnocený počet

1017

1012

1006

1006

Sebevražedné 
chování a/nebo 
myšlenky

27 (2,7)

15 (1,5)

20 (2,0)

25 (2,5)

Sebevražedné 
chování

0

1 (0,1)

0

2 (0,2)

Sebevražedné 
myšlenky

27 (2,7)

15 (1,5)

20 (2,0)

25 (2,5)

Během následného sledování
Hodnocený počet

833

836

824

791

Sebevražedné 
chování a/nebo 
myšlenky

14 (1,7)

4 (0,5)

9 (1,1)

11 (1,4)

Sebevražedné 
chování

1 (0,1)

0

1 (0,1)

1 (0,1)

Sebevražedné 
myšlenky

14 (1,7)

4 (0,5)

9 (1,1)

11 (1,4)

NRT = nikotinová substituční terapie ve formě náplasti

V psychiatrické kohortě nebyly hlášeny žádné dokonané sebevraždy.

Nejčastěji hlášené nežádoucí příhody u subjektů léčených vareniklinem v této studii byly podobné 
jako příhody, které byly pozorovány ve studiích před uvedením přípravku na trh. 
V obou kohortách subjekty léčené vareniklinem prokázaly statistickou superioritu abstinence 
potvrzené vyšetřením CO během týdnů 9 až 12 a 9 až 24 v porovnání se subjekty léčenými 
bupropionem, nikotinovou náplastí a placebem (viz následující tabulka).

Klíčové výsledky účinnosti jsou shrnuty v následující tabulce:

Nepsychiatrická kohorta

Psychiatrická kohorta

CA 9–12 n/N (%)

Vareniklin

382/1005 (38,0 %)

301/1032 (29,2 %)

Bupropion

261/1001 (26,1 %)

199/1033 (19,3 %)

NRT

267/1013 (26,4 %)

209/1025 (20,4 %)

Placebo

138/1009 (13,7 %)

117/1026 (11,4 %)

Porovnání léčby: pravděpodobnost (95% CI), hodnota p

Vareniklin vs. placebo

4,00 (3,20, 5,00), p < 0,0001

3,24 (2,56, 4,11), p < 0,0001

Bupropion vs. placebo

2,26 (1,80, 2,85), p < 0,0001

1,87 (1,46, 2,39), p < 0,0001

NRT vs. placebo

2,30 (1,83, 2,90), p < 0,0001

2,00 (1,56, 2,55), p < 0,0001

Vareniklin vs. bupropion

1,77 (1,46, 2,14), p < 0,0001

1,74 (1,41, 2,14), p < 0,0001

Vareniklin vs. NRT  

1,74 (1,43, 2,10), p < 0,0001

1,62 (1,32, 1,99), p < 0,0001

CA 9–24 n/N (%)

Vareniklin

256/1005 (25,5 %)

189/1032 (18,3 %)

Bupropion

188/1001 (18,8 %)

142/1033 (13,7 %)

NRT

187/1013 (18,5 %)

133/1025 (13,0 %)

Placebo

106/1009 (10,5 %)

85/1026 (8,3 %)

18

Nepsychiatrická kohorta

Psychiatrická kohorta

Porovnání léčby: pravděpodobnost (95% CI), hodnota p

Vareniklin vs. placebo

2,99 (2,33, 3,83), p < 0,0001

2,50 (1,90, 3,29), p < 0,0001

Bupropion vs. placebo

2,00 (1,54, 2,59), p < 0,0001

1,77 (1,33, 2,36), p < 0,0001

NRT vs. placebo

1,96 (1,51, 2,54), p < 0,0001

1,65 (1,24, 2,20), p = 0,0007

Vareniklin vs. bupropion

1,49 (1,20, 1,85), p = 0,0003

1,41 (1,11, 1,79), p = 0,0047

Vareniklin vs. NRT 

1,52 (1,23, 1,89), p = 0,0001

1,51 (1,19, 1,93), p = 0,0008

CA = míra nepřetržité abstinence; CI = interval spolehlivosti; NRT = nikotinová substituční terapie ve 
formě náplasti

Metaanalýzy a observační studie neuropsychiatrické bezpečnosti
Analýza údajů z klinických studií neprokázala zvýšené riziko závažných neuropsychiatrických příhod
ve spojitosti s vareniklinem ve srovnání s placebem. Kromě toho nezávislé observační studie nesvědčí 
o zvýšeném riziku závažných neuropsychiatrických příhod u pacientů léčených vareniklinem ve 
srovnání s pacienty na nikotinové substituční terapii (NRT) nebo bupropionu.

Přerušení léčby
Četnost přerušení léčby kvůli nežádoucím účinkům byla 11,4 % u vareniklinu oproti 9,7 % u placeba. 
Četnosti přerušení léčby kvůli nejčastějším nežádoucím účinkům byly v této skupině následující: 
nauzea (2,7 % oproti 0,6 % u placeba), bolest hlavy (0,6 % oproti 1,0 % u placeba), nespavost (1,3 % 
oproti 1,2 % u placeba) a neobvyklé sny (0,2 % oproti 0,2 % u placeba).

Analýza klinických studií:

Byla provedena metaanalýza 5 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií 
zahrnujících celkem 1 907 pacientů (1 130 vareniklin, 777 placebo), jejímž cílem bylo vyhodnotit 
sebevražedné myšlenky a chování dle škály C-SSRS (Kolumbijská škála k hodnocení závažnosti 
sebevražedných tendencí). Tato metaanalýza zahrnovala jednu studii (N = 127) u pacientů 
s anamnézou schizofrenie nebo schizoafektivní poruchy a jinou studii (N = 525) u pacientů 
s anamnézou deprese. Výsledky neprokázaly žádný nárůst incidence sebevražedných myšlenek a/nebo 
chování u pacientů léčených vareniklinem ve srovnání s pacienty léčenými placebem, jak dokládá 
tabulka níže. Z 55 pacientů, kteří uváděli sebevražedné myšlenky nebo chování, patřilo 48 (24 
vareniklin, 24 placebo) do dvou studií zařazujících pacienty s anamnézou schizofrenie / 
schizoafektivní poruchy nebo deprese. V dalších třech studiích uváděl tyto příhody pouze malý počet 
pacientů (4 vareniklin, 3 placebo).

Počet pacientů a poměr rizik sebevražedných myšlenek a/nebo chování dle C-SSRS 
z metaanalýzy 5 klinických studií srovnávajících vareniklin s placebem

Vareniklin

(N = 1 130)

Placebo

(N = 777)

Pacienti se sebevražednými myšlenkami a/nebo chováním* [n (%)]**

28 (2,5)

27 (3,5)

Počet pacientských let expozice

325

217

Poměr rizik

#

(RR; 95 % CI)

0,79 (0,46; 1,36)

* Z této skupiny uváděl jeden pacient v každém léčebném rameni sebevražedné chování
** Pacienti s příhodami až 30 dnů po léčbě; % nejsou vážena dle studie
# RR incidencí na 100 pacientských let

Byla provedena metaanalýza 18 dvojitě zaslepených randomizovaných placebem kontrolovaných 
klinických studií, jejímž cílem bylo zhodnotit neuropsychiatrickou bezpečnost vareniklinu. Mezi tyto 
studie patřilo 5 studií popsaných výše, které používaly C-SSRS. Do analýzy bylo zahrnuto celkem 
8 521 pacientů (5 072 vareniklin, 3 449 placebo). Někteří z nich trpěli psychiatrickými onemocněními. 
Výsledky vykazují podobnou incidenci kombinovaných neuropsychiatrických nežádoucích příhod 
jiného charakteru než poruchy spánku u pacientů léčených vareniklinem ve srovnání s placebem, 
s poměrem rizik (RR) na úrovni 1,01 (95 % CI: 0,89–1,15). Souhrnné údaje z těchto 18 studií vykazují 
podobnou incidenci individuálních kategorií psychiatrických příhod u pacientů léčených vareniklinem 
ve srovnání s pacienty léčenými placebem. Následující tabulka uvádí nejčastěji (≥1 %) hlášené 

19

kategorie nežádoucích příhod spojených s psychiatrickou bezpečností jiného charakteru než poruchy 
spánku.

Psychiatrické nežádoucí příhody s výskytem ≥1 % u pacientů ze souhrnných údajů 
z 18 klinických studií:

Vareniklin

(N = 5 072)

Placebo

(N = 3 449)

Úzkostné poruchy a příznaky

253 (5,0)

206 (6,0)

Depresivní poruchy a změny nálady

179 (3,5)

108 (3,1)

Poruchy a změny nálady NEC*

116 (2,3)

53 (1,5)

* NEC = jinde neklasifikované
Počty (procentuální poměry) odpovídají počtu pacientů uvádějících danou příhodu

Observační studie

Čtyři observační studie, každá zahrnovala 10 000 až 30 000 pacientů užívajících vareniklin 
v adjustovaných analýzách, srovnávaly riziko rozvoje závažných neuropsychiatrických příhod, včetně
neuropsychiatrických hospitalizací a fatálního a nefatálního sebepoškozování, u pacientů léčených 
vareniklinem ve srovnání s pacienty na NRT nebo bupropionu. Všechny studie byly retrospektivního 
kohortového charakteru a zahrnovaly pacienty s psychiatrickou anamnézou nebo bez ní. Všechny 
studie používaly statistické metody kontrolující zavádějící faktory, včetně preferenční preskripce 
vareniklinu u zdravějších pacientů. Nelze však vyloučit reziduální zavádějící faktory.

Dvě ze studií nenalezly žádný rozdíl v riziku neuropsychiatrických hospitalizací mezi uživateli 
vareniklinu a nikotinové náplasti (poměr rizik [HR] 1,14; 95 % interval spolehlivosti [CI]: 0,56–2,34 
v první studii a 0,76; 95 % CI: 0,40–1,46 v druhé studii). Síla detekce rozdílů v těchto dvou studiích 
byla omezená. Třetí studie neuváděla žádný rozdíl v riziku rozvoje psychiatrických nežádoucích 
příhod diagnostikovaných během návštěv na akutním centrálním příjmovém oddělení nebo 
hospitalizací mezi uživateli vareniklinu a uživateli bupropionu (HR 0,85; 95 % CI: 0,55–1,30). Na 
základě hlášení po uvedení na trh může být bupropion spojen s neuropsychiatrickými nežádoucími 
příhodami.

Čtvrtá studie neprokázala vyšší riziko fatálního a nefatálního sebepoškozování (HR 0,88; 95 % CI: 
0,52–1,49) u pacientů léčených vareniklinem ve srovnání s pacienty na NRT. Výskyt detekovaných 
sebevražd byl během tří měsíců od zahájení jakékoli medikamentózní léčby vzácný (dva případy u 
31 260 uživatelů vareniklinu a šest případů u 81 545 uživatelů NRT).

Kohortová studie v těhotenství

Populační kohortová studie srovnávala děti vystavené přípravku CHAMPIX in utero (N = 335) 
s dětmi narozenými matkám, které během těhotenství kouřily, (N = 78 412) a dětmi narozenými 
matkám nekuřačkám (N = 806 438). V této studii byl mezi dětmi vystavenými přípravku CHAMPIX 
in utero v porovnání s dětmi narozenými matkám, které během těhotenství kouřily, nižší výskyt 
vrozených malformací (3,6 % vs. 4,3 %), porodu mrtvého plodu (0,3 % vs. 0,5 %), předčasného
porodu (7,5 % vs. 7,9 %), hypotrofie (12,5 % vs. 17,1 %) a předčasného odtoku plodové vody (3,6 % 
vs. 5,4 %). 

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Maximální plazmatické koncentrace vareniklinu je dosaženo obvykle během 3-4 hodin po perorálním 
podání. Při opakovaném podávání zdravým dobrovolníkům bylo rovnovážného stavu dosaženo během 
4 dnů. Absorpce je po perorálním podání téměř úplná a systémová dostupnost je vysoká. Na perorální 
biologickou dostupnost vareniklinu nemá vliv jídlo ani denní doba, kdy je dávka podána.

20

Distribuce

Vareniklin je distribuován do tkání, včetně mozku. Zdánlivý distribuční objem je v rovnovážném 
stavu průměrně 415 litrů (% CV=50). Vazba vareniklinu na plazmatické bílkoviny je nízká (≤ 20 %) a 
nezávisí na věku ani na funkci ledvin. U hlodavců vareniklin prochází placentou a je vylučován do 
mléka.

Biotransformace

Pouze malá část vareniklinu je metabolizována, 92 % se v nezměněné podobě vylučuje močí a méně 
než 10 % se vylučuje v podobě metabolitů. Méně významné metabolity v moči zahrnují N-
karbamoylglukuronid a hydroxyvareniklin. V oběhu je 91 % vareniklinu v nezměněné podobě. Méně 
významné metabolity v oběhu zahrnují vareniklin N-karbamoylglukuronid a N-glukosylvareniklin.

In vitro studie prokázaly, že vareniklin neinhibuje enzymy cytochromu P450 (IC50> 6400 ng/ml). 
Mezi testované enzymy P450 patřily: 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4/5.  Taktéž 
indukční vliv vareniklinu na aktivitu enzymů 1A2 a 3A4 cytochromu P450 nebyl v in vitro studiích na 
lidských hepatocytech prokázán. Proto vareniklin pravděpodobně neovlivňuje farmakokinetiku látek, 
které jsou primárně metabolizovány enzymy cytochromu P450.

Eliminace

Eliminační poločas vareniklinu je přibližně 24 hodin. Renální eliminace vareniklinu se uskutečňuje 
primárně glomerulární filtrací zároveň s aktivní tubulární sekrecí prostřednictvím transportéru 
organických kationtů OCT2 (viz bod 4.5). 

Linearita/nelinearita

Vareniklin vykazuje po jedné (0,1-3 mg) nebo opakovaných (1-3 mg/den) dávkách lineární kinetiku.

Farmakokinetika u zvláštních populací pacientů

Nejsou žádné klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice vareniklinu s ohledem na věk, rasu, 
pohlaví, statut kouření či souběžné užívání léčivých přípravků, jak se ukázalo ve zvláštních 
farmakokinetických studiích a v populačních farmakokinetických analýzách.

Porucha funkce jater 
Vzhledem k absenci významného jaterního metabolismu by neměla být farmakokinetika vareniklinu u 
pacientů s poškozením jater ovlivněna (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin
U osob s mírnou poruchou funkce ledvin byla farmakokinetika vareniklinu nezměněna (clearance 
kreatininu >50 ml/min. a ≤80 ml/min.). U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin 
(clearance kreatininu ≥30 ml/min., a ≤50 ml/min.) se expozice vareniklinu zvyšovala 1,5krát ve 
srovnání s osobami s normální funkcí ledvin (clearance kreatininu >80 ml/min). U osob se závažnou 
poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min.) stoupla expozice vareniklinu 2,1krát. U 
osob v terminálním stádiu onemocnění ledvin (end-stage-renal disease, ESRD) byl vareniklin účinně 
odstraněn hemodialýzou (viz bod 4.2).

Starší pacienti
Farmakokinetika vareniklinu u starších pacientů s normální funkcí ledvin (ve věku 65-75 let) je 
podobná farmakokinetice u mladších dospělých subjektů (viz bod 4.2). Informace o dávkování u 
starších pacientů se sníženou funkcí ledvin viz bod 4.2.

Pediatrická populace
U pediatrických pacientů ve věku 12-17 let (včetně) byly zjišťovány farmakokinetické hodnoty 
vareniklinu po jednorázové i vícenásobných dávkách; hodnoty byly přibližně úměrné sledované dávce 

21

v rozmezí 0,5-2 mg denně. Systémová expozice v rovnovážném stavu u dospívajících pacientů 
s tělesnou hmotností > 55 kg měřená pomocí AUC 

(0-24)

, byla srovnatelná s expozicí pozorovanou po 

podání stejných dávek u dospělé populace. Po podání dávky 0,5 mg 2x denně byla expozice 
vareniklinu v rovnovážném stavu u dospívajících pacientů s tělesnou hmotností ≤ 55 kg v průměru 
vyšší (přibližně o 40 %), v porovnání s expozicí pozorovanou u dospělé populace. Účinnost a 
bezpečnost u pediatrické populace mladší 18 let nebyla prokázána a nelze tedy stanovit doporučení pro 
dávkování (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje z konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakované dávce, 
genotoxicity, fertility a embryofetálního vývoje neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. U samců 
potkanů, kterým byl podáván vareniklin po dobu 2 let se objevil nárůst incidence hibernomu (benigní 
tumor z hnědé tukové tkáně) závislý na dávce. U potomků březích potkanů léčených vareniklinem byl 
pozorován pokles plodnosti a nárůst úlekové reakce na zvuky (viz bod 4.6). Tyto účinky byly 
pozorovány pouze při expozicích dostatečně vyšších než je maximální expozice pro člověka, což 
naznačuje nízkou relevanci pro klinické použití. Neklinické údaje ukazují, že vareniklin má návykové 
účinky, i když nižší než nikotin. V klinických studiích u lidí se ukázalo, že pravděpodobnost 
potenciálního zneužívání vareniklinu je malá.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablet

Mikrokrystalická celulosa
Bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý
Sodná sůl kroskarmelosy
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety

Hypromelosa
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 400
Triacetin

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Lahvičky: 2 roky
Blistry: 3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
HDPE lahvička: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádná zvláštní podmínky uchovávání.

22

6.5

Druh obalu a obsah balení

Balení pro udržovací léčbu

PCTFE / PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 28 x 0,5 mg potahovaných tablet v 
zataveném papírovém obalu.

PCTFE / PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 56 x 0,5 mg potahovaných tablet v 
zataveném papírovém obalu.

PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 28 x 0,5 mg potahovaných tablet v 
zataveném papírovém obalu.

PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 56 x 0,5 mg potahovaných tablet v 
zataveném papírovém obalu.

Lahvička z polyethylenu vysoké hustoty (HDPE) s polypropylenovým dětským bezpečnostním 
uzávěrem zapečetěná hliníkovou fólií/polyethylenem obsahující 56 x 0,5 mg potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/06/360/001
EU/1/06/360/006
EU/1/06/360/007
EU/1/06/360/017
EU/1/06/360/018

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 26. září 2006
Datum posledního prodloužení: 29.června 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky:

http://www.ema.europa.eu/

.

23

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 1 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje vareniclinum 1 mg (ve formě vareniclini tartras).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta o velikosti 5 mm × 10 mm

Světle modré bikonvexní tablety ve tvaru tobolky s vyraženým nápisem „Pfizer“ na jedné straně a 
„CHX 1.0“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek CHAMPIX je indikován pro odvykací léčbu kouření u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je 1 mg vareniklinu 2x denně v návaznosti na jednotýdenní titraci uvedenou níže:

1.-3. den:

0,5 mg 1x denně

4.-7. den:

0,5 mg 2x denně

8. den – konec léčby

1 mg 2x denně

Pacient si stanoví datum, kdy chce přestat kouřit. Dávkování přípravku CHAMPIX má obvykle začít 
1–2 týdny před tímto datem (viz bod 5.1). Pacienti mají být přípravkem CHAMPIX léčeni po dobu 12 
týdnů. 

U pacientů, kterým se podařilo přestat kouřit do konce 12. týdne, lze zvážit následnou 12týdenní léčbu 
přípravkem CHAMPIX v dávce 1 mg 2x denně k udržení abstinence (viz bod 5.1).

U pacientů, kteří nejsou schopni nebo ochotni přestat kouřit náhle, by se mělo zvážit postupné 
odvykání kouření s pomocí přípravku CHAMPIX. Pacienti by měli během prvních 12 týdnů léčby 
kouření omezovat a do konce daného léčebného období s ním přestat úplně. Poté by měli pacienti
pokračovat v užívání přípravku CHAMPIX po dalších 12 týdnů, celkem tak léčba trvá 24 týdnů (viz 
bod 5.1).

Pacienti, kteří jsou motivováni přestat kouřit a kterým se nepodařilo přestat kouřit během 
předcházející léčby přípravkem CHAMPIX nebo kteří po léčbě znovu začali kouřit, mohou odvykací 
léčbu přípravkem CHAMPIX zkusit znovu (viz bod 5.1).

Pacientům, kteří netolerují nežádoucí účinky přípravku CHAMPIX, je možné dočasně nebo trvale 
snížit dávku na 0,5 mg 2x denně.

24

V léčbě odvykání kouření je riziko návratu ke kouření vyšší v období bezprostředně po ukončení 
léčby. U pacientů se zvýšeným rizikem návratu ke kouření je vhodné zvážit postupné snižování dávky 
(viz bod 4.4).

Starší pacienti
U starších pacientů není třeba dávku upravovat (viz bod 5.2). Vzhledem k tomu, že u starších pacientů 
je větší pravděpodobnost snížení funkce ledvin, musí lékař u staršího pacienta posoudit stav ledvin.

Porucha funkce ledvin
U pacientů s mírnou (stanovená clearance kreatininu > 50 ml/min. a 

 80 ml/min.) až středně 

závažnou (stanovená clearance kreatininu

 30 ml/min. a  50 ml/min.) poruchou funkce ledvin není 

třeba dávku upravovat.

U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin, kteří zaznamenají nežádoucí účinky, které 
špatně snášejí, je možné dávku snížit na 1 mg 1x denně.

U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (stanovená clearance kreatininu < 30 ml/min.) je 
doporučená dávka přípravku CHAMPIX 1 mg 1x denně. Je třeba začít s dávkou 0,5 mg 1x denně po 
dobu prvních 3 dnů a pak dávku zvýšit na 1 mg 1x denně. U pacientů v terminálním stádiu 
onemocnění ledvin není léčba přípravkem CHAMPIX doporučena vzhledem k nedostatečným 
klinickým zkušenostem u této populace (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater
U pacientů s poruchou funkce jater není třeba dávku upravovat (viz bod 5.2).

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku CHAMPIX u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla dosud 
stanovena. V současnoti dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 5.2, ale na jejich základě nelze učinit
žádná doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Přípravek CHAMPIX je určen k perorálnímu podání a tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou. 
Přípravek CHAMPIX se užívá s jídlem i bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinky zanechání kouření

Fyziologické změny vyvolané zanecháním kouření, při léčbě přípravkem CHAMPIX nebo bez ní, 
mohou ovlivnit farmakokinetiku nebo farmakodynamiku některých léčivých přípravků, jejichž dávku 
bude možná nutné upravit (např. theofylin, warfarin a inzulin). Protože kouření indukuje CYP1A2, 
může zanechání kouření způsobit zvýšení plazmatických hladin substrátů CYP1A2.

Neuropsychiatrické symptomy

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů podstupujících odvykací léčbu kouření pomocí přípravku 
CHAMPIX hlášeny změny v chování nebo myšlení, úzkost, psychóza, změny nálady, agresivní 
chování, deprese, sebevražedné myšlenky a chování a sebevražedné pokusy.

Byla provedena rozsáhlá randomizovaná, dvojitě zaslepená studie kontrolovaná placebem a aktivní 
léčbou k porovnání rizika závažných neuropsychiatrických příhod u pacientů s psychiatrickou 
poruchou v anamnéze či bez ní, kteří byli léčeni kvůli zanechání kouření vareniklinem, bupropionem, 

25

nikotinovou substituční terapií (NRT) ve formě náplasti nebo placebem. Primárním cílovým 
parametrem bezpečnosti byl soubor neuropsychiatrických nežádoucích příhod, které byly hlášeny po 
uvedení přípravku na trh.

Použití vareniklinu u pacientů s psychiatrickou poruchou v anamnéze či bez ní nebylo spojeno se 
zvýšeným rizikem závažných neuropsychiatrických nežádoucích příhod v souhrnném primárním 
cílovém parametru v porovnání s placebem (viz bod 5.1 Farmakodynamické vlastnosti – Studie u 
subjektů s psychiatrickou poruchou v anamnéze či bez ní).

Depresivní nálada, zahrnující vzácně sebevražedné myšlenky a pokusy, může být příznakem vysazení 
nikotinu.

Lékaři si musí být vědomi možného vývoje závažných neuropsychiatrických symptomů u pacientů, 
kteří se pokouší přestat kouřit s léčbou nebo bez ní. Pokud se v průběhu léčby vareniklinem objeví 
závažné neuropsychiatrické symptomy, pacienti musí okamžitě přestat vareniklin užívat a musí 
neprodleně kontaktovat zdravotnického pracovníka s žádostí o přehodnocení léčby.

Psychiatrické onemocnění v anamnéze
Zanechání kouření s farmakoterapií i bez ní je také spojováno se zhoršením základního 
psychiatrického onemocnění (např. deprese).

Studie s odvykáním kouření zaměřené na přípravek CHAMPIX poskytly data u pacientů 
s psychiatrickými poruchami v anamnéze (viz bod 5.1).

V klinickém hodnocení s odvykáním kouření byly častěji bez ohledu na léčbu hlášeny 
neuropsychiatrické nežádoucí příhody u pacientů s psychiatrickými poruchami v anamnéze 
v porovnání s pacienty bez psychiatrických poruch v anamnéze (viz bod 5.1).

U pacientů s anamnézou psychiatrického onemocnění je třeba postupovat s opatrností a pacienta 
náležitě poučit.

Epileptické záchvaty 

Z klinických studií a ze zkušeností po uvedení na trh existují v souvislosti s léčbou přípravkem 
CHAMPIX hlášení výskytu záchvatů u pacientů s předchozí anamnézou epileptických záchvatů i bez 
anamnézy. Přípravek CHAMPIX je třeba u pacientů s anamnézou epileptických záchvatů nebo jiných 
onemocnění, které doprovází riziko sníženého prahu rozvoje epileptických záchvatů, užívat opatrně.

Ukončení léčby

Na konci léčby bylo vysazení přípravku CHAMPIX spojeno se zvýšenou podrážděností, touhou po 
kouření, depresí anebo nespavostí až u 3 % pacientů. Lékař by měl pacienta patřičně poučit a 
projednat nebo zvážit potřebu postupného snižování dávky.

Kardiovaskulární příhody

Pacienti užívající přípravek CHAMPIX musí být poučeni, aby informovali svého lékaře o nově 
zaznamenaných nebo zhoršených kardiovaskulárních symptomech a aby vyhledali okamžitou 
lékařskou pomoc při výskytu příznaků infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody (viz bod 5.1).

Reakce přecitlivělosti 

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených přípravkem CHAMPIX hlášeny případy reakcí 
z přecitlivělosti včetně angioedému. Klinické příznaky zahrnovaly otok obličeje, úst (jazyka, rtů a 
dásní), krku (hrdla a hrtanu) a končetin. Vzácně byly hlášeny případy život ohrožujícího angioedému 
vyžadujícího akutní lékařské ošetření z důvodu dýchacích obtíží. Pacienti, kteří zaznamenají tyto 
příznaky, musí vareniklin vysadit a neprodleně kontaktovat lékaře.

26

Kožní reakce

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů, kterým byl podáván přípravek CHAMPIX, také vzácně 
hlášeny případy těžkých kožních reakcí, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a erythema 
multiforme. Vzhledem k tomu, že tyto kožní reakce mohou být život ohrožující, pacient musí 
přípravek vysadit při prvních známkách vyrážky nebo jiné kožní reakce a neprodleně kontaktovat 
lékaře.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S ohledem na vlastnosti vareniklinu a dosavadní klinické zkušenosti, nemá přípravek CHAMPIX 
žádné klinicky významné lékové interakce. Žádná úprava dávkování přípravku CHAMPIX nebo 
současně podávaných léčivých přípravků uvedených níže se nedoporučuje.

In vitro studie nenaznačují, že by vareniklin ovlivňoval farmakokinetiku látek, které jsou primárně 
metabolizovány enzymy cytochromu P450.

Navíc vzhledem k tomu, že metabolizmus vareniklinu představuje méně než 10% jeho clearance, 
léčivé látky ovlivňující systém cytochromu P450 pravděpodobně neovlivňují farmakokinetiku 
vareniklinu (viz bod 5.2) a proto úprava dávky přípravku CHAMPIX není nutná.

Studie in vitro ukázaly, že vareniklin v terapeutických koncentracích neinhibuje humánní renální 
transportní proteiny. Proto léčivé látky vylučované renální sekrecí (např. metformin – viz níže) 
pravděpodobně nejsou vareniklinem ovlivněny.

Metformin 

Vareniklin neovlivňoval farmakokinetiku metforminu. Metformin neměl žádný vliv na 
farmakokinetiku vareniklinu.

Cimetidin

Současné podávání cimetidinu a vareniklinu zvyšovalo systémovou expozici vareniklinu o 29 % z 
důvodu snížení renální clearance vareniklinu. Na základě těchto údajů se u pacientů s normální funkcí 
ledvin nebo u pacientů s mírným až středním poškozením ledvin nedoporučuje dávku přípravku při 
souběžném podávání cimetidinu upravovat. U pacientů se závažným poškozením ledvin je nutné se 
souběžné léčbě cimetidinem a vareniklinem vyvarovat.

Digoxin 

Vareniklin neovlivňoval farmakokinetiku digoxinu v rovnovážném stavu.

Warfarin 

Vareniklin neměnil farmakokinetiku warfarinu. Protrombinový čas (INR) nebyl vareniklinem 
ovlivněn. Zanechání kouření samo o sobě může způsobovat změny farmakokinetiky warfarinu (viz 
bod 4.4).

Alkohol

Údaje o případných interakcích mezi alkoholem a vareniklinem jsou omezené. Některá hlášení po 
uvedení na trh uvádí u pacientů léčených vareniklinem zvýšené intoxikační účinky alkoholu. Kauzální 
vztah mezi těmito událostmi a vareniklinem nebyl stanoven.

27

Použití s jinými léčivými přípravky pro odvykání kouření

Bupropion 
Vareniklin neovlivňoval farmakokinetiku bupropionu v rovnovážném stavu.

Nikotinová substituční terapie (NRT – Nicotine replacement therapy) 
Při souběžném podávání vareniklinu a transdermální nikotinové substituce kuřákům po dobu 12 dnů, 
došlo ke statisticky významnému poklesu systolického krevního tlaku (průměr o 2,6 mmHg) 
měřeného v poslední den studie. V této studii byla incidence nauzey, bolesti hlavy, zvracení, závratí, 
dyspepsie a únavy vyšší u kombinace než u samotné NRT.

Bezpečnost a účinnost přípravku CHAMPIX v kombinaci s dalšími přípravky pro odvykání kouření 
nebyla zjišťována.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen nenaznačují žádné malformační účinky nebo 
fetální/neonatální toxicitu vareniklinu (viz bod 5.1).

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Podávání vareniklinu v těhotenství se 
z preventivních důvodů nedoporučuje (viz bod 5.1).

Kojení

Není známo, zda se vareniklin vylučuje do lidského mateřského mléka u člověka. Studie na zvířatech 
naznačují, že je vareniklin vylučován do lidského mateřského mléka. Pro rozhodnutí, zda 
pokračovat/ukončit kojení nebo pokračovat/ukončit léčbu přípravkem CHAMPIX, je třeba vzít 
v úvahu prospěšnost kojení pro dítě a prospěšnost léčby přípravkem CHAMPIX pro matku.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o účinku vareniklinu na fertilitu.

Neklinické údaje, získané ze standardních studií samčí a samičí fertility u potkanů, neodhalily žádné 
riziko pro člověka (viz bod 5.3). 

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek CHAMPIX může mít mírný nebo střední vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
Přípravek CHAMPIX může způsobovat závratě a somnolenci, a tím ovlivňovat schopnost řídit a 
obsluhovat stroje. Pacientům se nedoporučuje řídit, ovládat složitá zařízení nebo se věnovat jiným 
potenciálně nebezpečným činnostem, dokud si neověří, že tento léčivý přípravek neovlivňuje jejich 
schopnost tyto činnosti provádět.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Odvykání kouření, s léčbou nebo bez ní, je spojeno s různými příznaky. U pacientů pokoušejících se 
přestat kouřit, byly hlášeny například: dysforická či depresivní nálada; nespavost, podrážděnost,
frustrace nebo hněv; úzkost; potíže s koncentrací; neklid; pokles srdeční frekvence; zvýšená chuť 
k jídlu nebo nárůst tělesné hmotnosti. Design ani analýzy studií s přípravkem CHAMPIX se 
nezaměřovaly na rozlišení mezi nežádoucími účinky spojenými se zkoumaným lékem a s těmi, které 
mohou být způsobeny odnětím nikotinu. Nežádoucí účinky léčivého přípravku jsou založeny na 
hodnocení údajů ze studií fází II a III prováděných před uvedením přípravku na trh a na jejich 

28

aktualizaci na základě souhrnných údajů z 18 placebem kontrolovaných studií provedených před a po 
uvedení přípravku na trh, zahrnujících přibližně 5000 pacientů léčených vareniklinem.

U pacientů léčených doporučenou dávkou 1 mg 2x denně po ukončení úvodního titračního období 
byla jako nejčastější nežádoucí účinek hlášena nauzea (28,6 %). Ve většině případů se nauzea objevila 
v počátku léčby, byla mírně až středně těžká a výjimečně vedla k ukončení léčby.

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků

V následující tabulce jsou všechny nežádoucí účinky, které byly častější než u placeba, seřazeny podle 
tříd orgánových systémů a četnosti (velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté 
(≥1/1000 až < 1/100) a vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000)). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí 
účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánových 
systémů

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace
Velmi časté
Časté
Méně časté

Nazofaryngitida
Bronchitida, sinusitida
Mykotická infekce, virová infekce

Poruchy krve a lymfatického systému
Vzácné

Snížený počet trombocytů

Poruchy metabolismu a výživy
Časté

Zvýšení tělesné hmotnosti, snížená chuť k jídlu, zvýšená chuť k jídlu

Méně časté
Vzácné

Hyperglykemie 
Diabetes mellitus, polydipsie

Psychiatrické poruchy
Velmi časté

Neobvyklé sny, nespavost

Méně časté

Vzácné

Sebevražedné myšlenky, agrese, panické reakce, poruchy myšlení, neklid, 
změny nálad, deprese*, úzkost*, halucinace*, zvýšení libida, snížení libida
Psychózy, somnambulizmus, abnormální chování, dysforie, zpomalené 
myšlení

Poruchy nervového systému
Velmi časté

Bolest hlavy

Časté

Ospalost, závratě, poruchy chuti

Méně časté
Vzácné

Epileptický záchvat, třes, letargie, hypestezie
Cerebrovaskulární příhoda, hypertonie, porucha řeči, poruchy koordinace, 
hypogeuzie, porucha cirkadiánního spánkového rytmu

Poruchy oka
Méně časté
Vzácné

Konjunktivitida, bolest očí
Skotom, zbarvení sklér, mydriáza, fotofobie, myopie, zvýšené slzení

Poruchy ucha a labyrintu
Méně časté

Tinitus

Srdeční poruchy
Méně časté
Vzácné

Infarkt myokardu, angina pectoris, tachykardie, palpitace, zrychlení 
srdečního tepu
Fibrilace síní, deprese ST segmentu na EKG, pokles amplitudy vlny T na 
EKG

Cévní poruchy
Méně časté

Zvýšení krevního tlaku, nával horka

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté
Méně časté

Vzácné

Dušnost, kašel
Zánět horních cest dýchacích, kongesce respiračního traktu, dysfonie, 
alergická rýma, dráždění krku, překrvení dutin, syndrom kašle horních cest 
dýchacích, sekrece z nosu
Laryngeální bolest, chrápání

29

Třída orgánových 
systémů

Nežádoucí účinky

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté

Nauzea

Časté

Refluxní choroba jícnu, zvracení, zácpa, průjem, pocit plnosti, bolest břicha, 
bolest zubů, dyspepsie, flatulence, sucho v ústech

Méně časté

Vzácné

Hematochezie, gastritida, změna pravidelnosti stolice, říhání, aftózní 
stomatitida, bolest dásní
Hematemeze, neobvyklá stolice, povleklý jazyk

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté
Méně časté

Vyrážka, pruritus
Erytém, akné, hyperhidtróza, noční pocení

Vzácné

Závažné kožní reakce, zahrnující Stevens-Johnsonův syndrom a erythema 
multiforme, angioedém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Časté
Méně časté
Vzácné

Artralgie, myalgie, bolest zad
Svalové křeče, muskuloskeletální bolest hrudníku
Ztuhlost kloubů, kostochondritida

Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté
Vzácné

Polakisurie, nocturie
Glykosurie, polyurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu
Méně časté
Vzácné

Menoragie
Poševní výtok, sexuální dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté

Bolest hrudníku, únava

Méně časté

Vzácné

Tíseň na hrudi, onemocnění podobající se chřipce, pyrexie, astenie, malátnost
Zimnice, cysta

Vyšetření
Časté
Vzácné

Odchylky funkčních jaterních testů
Abnormálni analýza spermatu, C-reaktivní protein zvýšený, snížená hladina 
kalcia v krvi

* Četnosti jsou odhadnuty z poregistrační observační kohortové studie.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

V klinických hodnoceních před uvedením na trh nebyl hlášen žádný případ předávkování.

V případě předávkování je nutné podle potřeby zajistit standardní podpůrná opatření.

U pacientů v terminálním stádiu onemocnění ledvin byl vareniklin vyloučen dialýzou (viz bod 5.2), 
ale nejsou zkušenosti s dialýzou po předávkování.

30

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná léčiva nervového systému; léčiva k terapii závislostí; léčiva 
k terapii závislosti na nikotinu, ATC kód: N07BA03

Mechanismus účinku

Vareniklin se váže s vysokou afinitou a selektivitou k α4β2 neuronálním nikotinovým 
acetylcholinovým receptorům, kde působí jako částečný agonista – sloučenina, která působí jednak 
jako agonista, ale s nižší účinností než nikotin, a v přítomnosti nikotinu pak jako antagonista.

Elektrofyziologické studie in vitro a neurochemické studie in vivo prokázaly, že se vareniklin váže na 
α4β2 neuronální nikotinové acetylcholinové receptory a stimuluje aktivitu zprostředkovanou 
receptory, ovšem na významně nižší úrovni než nikotin. Nikotin soutěží o stejná α4β2 nAChR 
vazebná místa, ke kterým má vareniklin vyšší afinitu. Proto může vareniklin účinně blokovat 
schopnost nikotinu plně aktivovat α4β2 receptory a mezolimbický dopaminergní systém, což je 
neuronální mechanismus, který je podkladem pro upevnění návyku a pocit odměny prožívané při 
kouření. Vareniklin je vysoce selektivní a váže se silněji na α4β2 subtyp receptorů (Ki=0,15 nM) než 
na jiné běžné nikotinové receptory (α3β4 Ki=84 nM, α7 Ki= 620 nM, α1βγδ Ki= 3400 nM) nebo na 
nenikotinové receptory a transportéry (Ki > 1μM, kromě 5-HT3 receptorů: Ki=350 nM). 

Farmakodynamické účinky 

Předpokládá se, že účinnost přípravku CHAMPIX při odvykání kouření je dána částečným 
agonistickým účinkem vareniklinu na α4β2 nikotinovém receptoru, kde jeho navázání vyvolává 
účinek dostatečný k úlevě od symptomů z vysazení (agonistická aktivita), a zároveň snižuje 
odměňující a posilující účinky kouření tím, že zabraňuje navázání nikotinu na α4β2 receptory 
(antagonistická aktivita).

Klinická účinnost a bezpečnost

Přípravky pro odvykání kouření budou s větší pravděpodobností účinné u pacientů, kteří jsou 
motivováni přestat kouřit a kteří mají k dispozici další poradenství a podporu.

Účinnost přípravku CHAMPIX při odvykání kouření byla demonstrována ve 3 klinických 
hodnoceních s chronickými kuřáky cigaret (

 10 cigaret denně). Dva tisíce šest set devatenáct (2619)

pacientů užívalo přípravek CHAMPIX v dávce 1 mg 2x denně (titrované během 1. týdne), 669 
pacientů užívalo bupropion 150 mg 2x denně (také titrováno) a 684 pacientů užívalo placebo.

Srovnávací klinické studie
Dvě identické dvojitě zaslepené studie prospektivně porovnávaly účinnost přípravku CHAMPIX 
(1 mg 2x denně), postupně uvolňovaného bupropionu (150 mg 2x denně) a placeba při odvykání 
kouření. V těchto 52týdenních studiích pacienti užívali přípravek po dobu 12 týdnů a poté následovala 
40týdenní fáze bez léčby.

Primárním cílovým parametrem obou studií bylo prokázání oxidu uhelnatého (CO), 4týdenní míra 
nepřetržitého nekouření (4W-CQR: 4-week continuous quit rate) od 9.-12. týdne. Primární cílový 
parametr přípravku CHAMPIX prokázal statistickou superioritu nad bupropionem a placebem.

Po 40týdenní fázi bez léčby byla klíčovým sekundárním cílovým parametrem v obou studiích míra 
nepřetržité abstinence (CA – Continuous Abstinence) v 52. týdnu. CA byla definována jako procento 
všech léčených subjektů, kteří nekouřili (ani jediný vdech z cigarety) od 9.-52. týdne a naměřený 
exhalovaný CO nepřesahoval 10 ppm.

31

Míra 4týdenní CQR (9.-12. týden) a míra CA (9.-52. týden) z první i druhé studie jsou znázorněné 
v tabulce:

Studie 1 (n=1022)

Studie 2 (n=1023)

4týdenní CQR

CA 9.-52. týden

4týdenní CQR

CA 9.-52. týden

CHAMPIX

44,4 %

22,1 %

44,0 %

23,0 %

Bupropion

29,5 %

16,4 %

30,0 %

15,0 %

Placebo

17,7 %

8,4 %

17,7 %

10,3 %

Pravděpodobnost 
CHAMPIX vs. placebo

3,91
p < 0,0001

3,13
p < 0,0001

3,85
p < 0,0001

2,66
p < 0,0001

Pravděpodobnost 
CHAMPIX vs. bupropion

1,96
p < 0,0001

1,45
p = 0,0640

1,89
p < 0,0001

1,72
p = 0,0062

Touha po kouření, abstinenční a návykové účinky kouření hlášené pacienty
V obou studiích byla v období aktivní léčby významně snížena touha po kouření a abstinenční 
příznaky u pacientů užívajících přípravek CHAMPIX ve srovnání s placebem. Přípravek CHAMPIX 
ve srovnání s placebem, také významně snižoval návyk posilující účinky kouření, díky kterým kouření 
nezanechali ti pacienti, kteří během léčby kouřili. Účinek vareniklinu na touhu po kouření, abstinenční 
a návykové účinky kouření nebyly během dlouhodobé fáze následného sledování bez léčby měřeny.

Studie udržení abstinence
Třetí studie vyhodnocovala prospěšnost dalších 12 týdnů léčby přípravkem CHAMPIX na udržení 
abstinence. Pacienti v této studii (n=1927) dostávali nezaslepeně přípravek CHAMPIX 1 mg 2x denně 
po dobu 12 týdnů. Pacienti, kteří přestali do 12. týdne kouřit, byli poté randomizováni a užívali buď 
přípravek CHAMPIX (1 mg 2x denně), nebo placebo dalších 12 týdnů po celkovou dobu trvání studie 
52 týdnů.

Primárním cílovým parametrem studie byla míra nepřetržitého nekouření od 13.-24. týdne ve dvojitě 
zaslepené fázi studie, potvrzená vyšetřením CO. Klíčovým sekundárním cílovým parametrem byla 
míra nepřetržité abstinence (CA) v týdnech 13.-52.

Tato studie prokázala prospěšnost doplňkové 12týdenní léčby přípravkem CHAMPIX v dávce 1 mg 
2x denně pro udržení abstinence v porovnání s placebem: lepší výsledky pro kontinuální abstinenci 
oproti placebu byly zachovány až do 52. týdne. Nejdůležitější výsledky jsou shrnuty v tabulce níže:

Míra nepřetržité abstinence u subjektů léčených přípravkem CHAMPIX vs. placebo

CHAMPIX
n=602

Placebo
N=604

Rozdíl
(95 % IS)

Pravděpodobnost
(95 % IS)

CA* 13.-24. 
týden

70,6 %

49,8 %

20,8 %

(15,4%; 26,2 %)

2,47

(1,95; 3,15)

CA* 13.-52. 
týden

44,0 %

37,1 %

6,9 %

(1,4 %; 12,5 %)

1,35

(1,07; 1,70)

*CA: míra nepřetržité abstinence

Vzhledem k omezené klinické zkušenosti užívání přípravku CHAMPIX u černošské populace nebyla 
klinická účinnost u této populace stanovena.

Flexibilní stanovení data zanechání kouření v 1.-5. týdnu
Účinnost a bezpečnost vareniklinu byla zjišťována u kuřáků, kteří se mohli rozhodnout, kdy mezi 1. a 
5. týdnem léčby zanechají kouření. V této 24týdenní studii byli pacienti léčeni po dobu 12 týdnů, 
s následnou 12týdenní fázi bez léčby. 4týdenní míra nepřetržitého nekouření (CQR) (9.-12. týden) 
byla u vareniklinu 53,9 % a u placeba 19,4% (rozdíl=34,5 %, 95 % IS: 27%-42 %) a míra nepřetržité 
abstinence (CA) v 9.-24. týdnu byla 35,2 % u vareniklinu a 12,7 % u placeba (rozdíl=22,5 %, 95 % IS: 
15,8 %-29,1 %). Pacienti, kteří nechtějí, nebo si nejsou schopni stanovit datum, kdy chtějí přestat 
kouřit, během 1-2 týdnů léčby, mohou zahájit léčbu a potom si stanovit datum, kdy odvykání zahájí 
v průběhu 5 týdnů.

32

Studie u subjektů znovu léčených přípravkem CHAMPIX
Přípravek CHAMPIX byl hodnocen v dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u 494 pacientů, 
kteří se již pokoušeli přestat kouřit s přípravkem CHAMPIX, a buď byl jejich pokus neúspěšný, nebo 
po léčbě znovu začali kouřit. Subjekty, které během předcházející léčby zaznamenaly nějaký 
nežádoucí účinek, byly vyloučeny. Subjekty byly randomizovány v poměru 1 : 1 do skupiny léčené 
přípravkem CHAMPIX 1 mg 2x denně (N=249) nebo užívající placebo (N=245) na 12 týdnů léčby a 
poté absolvovaly až 40týdenní sledování po ukončení léčby. Pacienti zahrnutí do této studie již v 
minulosti užívali přípravek CHAMPIX, když se pokoušeli přestat kouřit, (celková doba léčby alespoň 
dva týdny) nejméně tři měsíce před vstupem do studie a kouřili nejméně čtyři týdny.

Pacienti léčení přípravkem CHAMPIX dosahovali superiorní výskyt abstinence potvrzené vyšetřením 
CO, od 9. do 12. týdne a od 9. týdne do 52. týdne oproti pacientům léčeným placebem. Nejdůležitější 
výsledky jsou shrnuty v tabulce níže:

Míra nepřetržité abstinence u subjektů léčených přípravkem CHAMPIX vs. placebo

CHAMPIX
n=249

Placebo
n=245

Pravděpodobnost (95 % IS),

hodnota p

CA 9.–12. týden

45,0 %

11,8 %

7,08 (4,34; 11,55)

p < 0,0001

CA 9.–52. týden

20,1 %

3,3 %

9,00 (3,97; 20,41)

p < 0,0001

Postupné odvykání kouření
Přípravek CHAMPIX byl hodnocen v 52týdenní, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u 
1 510 subjektů, které nebyly schopny nebo ochotny přestat kouřit během čtyř týdnů, avšak byly 
ochotny postupně omezit své kouření během 12týdenního období před ukončením kouření. Subjekty 
byly randomizovány buď do skupiny užívající  přípravek CHAMPIX 1 mg 2x denně (n=760), nebo 
placebo (n=750) po dobu 24 týdnů a po léčbě byly sledovány až do 52.  týdne. Subjekty dostaly 
pokyny, aby snížily počet vykouřených cigaret alespoň o 50 % do konce prvních čtyř týdnů léčby, po 
čemž následovalo další 50% snížení od čtvrtého do osmého týdne léčby s cílem dosáhnout úplné 
abstinence do 12 týdnů. Po počáteční 12týdenní fázi omezování kouření pokračovaly subjekty v léčbě 
po dalších 12 týdnů. Subjekty léčené přípravkem CHAMPIX měly významně vyšší míru nepřetržité 
abstinence v porovnání s placebem; nejdůležitější výsledky jsou shrnuty v tabulce níže:

Míra nepřetržité abstinence u subjektů léčených přípravkem CHAMPIX vs. placebo

CHAMPIX

n=760

Placebo

n=750

Pravděpodobnost (95% IS),

hodnota p

CA* 15.–24. týden

32,1 %

6,9 %

8,74 (6,09; 12,53)

p < 0,0001

CA* 21.–52. týden

27,0 %

9,9 %

4,02 (2,94; 5,50)

p < 0,0001

*CA: míra nepřetržité abstinence

Bezpečnostní profil přípravku CHAMPIX v této studii byl ve shodě se studiemi před uvedením 
přípravku na trh.

Subjekty s kardiovaskulárním onemocněním
Přípravek CHAMPIX byl hodnocen v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 
studii u pacientů se stabilním kardiovaskulárním onemocněním (jiným než je hypertenze, nebo navíc 
k hypertenzi), které bylo diagnostikováno déle než 2 měsíce. Subjekty byly randomizovány do 
skupiny léčené přípravkem CHAMPIX

1 mg 2x denně

(n=353) nebo užívající placebo (n=350) na 12 

týdnů a poté absolvovaly 40 týdenní sledování po ukončení léčby. 4týdenní míra nepřetržitého 
nekouření (CQR) byla u vareniklinu 47,3 % a u placeba 14,3 % a míra nepřetržité abstinence (CA) v 
9.-52. týdnu byla 19,8 % u vareniklinu vs. 7,4 % u placeba. 

Úmrtí a závažné kardiovaskulární příhody byly zaslepeně posuzovány komisí. Následující příhody se 
objevily s četností ≥ 1 % v obou léčebných skupinách během léčby (nebo v průběhu 30 dnů po 

33

ukončení léčby): nefatální infarkt myokardu (1,1 % u přípravku CHAMPIX vs. 0,3 % u placeba) a 
hospitalizace kvůli angině pectoris (0,6 % vs. 1,1 %). Během období bez léčby až do 52. týdne příhody 
zahrnovaly potřebu koronární revaskularizace (2% vs. 0,6%), hospitalizaci kvůli angině pectoris 
(1,7 % vs. 1,1%) a nově diagnostikovanou ischemickou chorobu dolních končetin (ICHDK) nebo 
příjem k výkonu ICHDK (1,4 % vs. 0,6 %). Někteří z pacientů, kteří vyžadovali koronární 
revaskularizaci, podstoupili výkon jako součást léčby nefatálního infarktu myokardu a hospitalizace
kvůli angině pectoris. Kardiovaskulární smrt se během 52týdenní studie vyskytla u 0,3 % pacientů 
léčených přípravkem CHAMPIX a 0,6 % pacientů užívajících placebo.

K systematickému vyhodnocení kardiovaskulární bezpečnosti přípravku CHAMPIX byla provedena 
meta-analýza 15 klinických studií v délce trvání léčby ≥ 12 týdnů, která zahrnovala 7002 pacienty 
(4190 užívajících přípravek CHAMPIX a 2812 užívajících placebo). Studie s pacienty se stabilním 
kardiovaskulárním onemocněním popsaná výše byla rovněž v meta-analýze zahrnuta. 

Klíčová analýza kardiovaskulární bezpečnosti zahrnovala výskyt a časové rozvržení souhrnného 
cílového parametru 

závažných kardiovaskulárních příhod 

(MACE - Major Adverse Cardiovascular 

Events), definovaných jako kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní 
mozková příhoda. Tyto příhody zahrnuté v cílovém parametru byly uznané nezávislou komisí. 
Souhrnem: ve studiích zahrnutých do meta-analýzy se během léčby vyskytl malý počet 

závažných 

kardiovaskulárních příhod – MACE (

CHAMPIX 7 [0,17 %]; placebo 2 [0,07 %]). Dále se 

vyskytl malý počet MACE do 30 dnů od ukončení léčby 

(

CHAMPIX 13 [0,31 %]; placebo 6 [0,21

%]).

Meta-analýza ukázala, že expozice přípravku CHAMPIX měla pro pacienty za následek poměr rizik 
pro MACE 2,83 (95 % interval spolehlivosti 0,76 – 10,55, p=0,12) u pacientů během léčby a 1,95 
(95% interval spolehlivosti 0,79 – 4,82, p=0,15) u pacientů až 30 dnů po ukončení léčby. To se 
shoduje s odhadovaným nárůstem o 6,5 MACE resp. 6,3 MACE na expozici 1000 pacientoroků. 
Poměr rizik pro MACE byl vyšší u pacientů s kardiovaskulárními rizikovými faktory navíc ke 
kouření, v porovnání s poměrem rizik u pacientů bez kardiovaskulárních rizikových faktorů jiných než 
je kouření. Podle výsledků meta-analýzy byly ve skupině užívající přípravek CHAMPIX podobné 
četnosti úmrtí ze všech příčin (CHAMPIX 6 [0,14 %]; placebo 7 [0,25 %]) a kardiovaskulární 
mortalita (CHAMPIX 2 [0,05 %]; placebo 2 [0,07 %]) ve srovnání se skupinou užívající placebo.

Studie k vyhodnocení kardiovaskulární bezpečnosti u pacientů s psychiatrickou poruchou v anamnéze 
a bez ní
Kardiovaskulární bezpečnost přípravku CHAMPIX byla hodnocena ve studii se subjekty 
s psychiatrickou poruchou v anamnéze a bez ní (mateřská studie; viz bod 5.1 – Neuropsychiatrická
bezpečnost) 
a v jejím neléčebném prodloužení, tj. studii k vyhodnocení kardiovaskulární bezpečnosti, 
do které bylo zařazeno 4595 ze 6293 subjektů, které dokončily mateřskou studii (N=8058), a v rámci 
které byly tyto subjekty sledovány až do 52. týdne. Mezi všemi subjekty léčenými v mateřské studii 
mělo 1749 (21,7 %) střední kardiovaskulární riziko a 644 (8,0 %) mělo vysoké kardiovaskulární riziko 
definované podle Framinghamova skóre. 

Primárním cílovým kardiovaskulárním parametrem byla doba do závažné kardiovaskulární příhody 
(MACE) definované jako kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální cévní 
mozková příhoda během léčby. Úmrtí a kardiovaskulární příhody byly zaslepeně posuzovány 
nezávislou komisí.

V následující tabulce je uvedena incidence MACE a poměry rizik v porovnání s placebem pro všechny 
léčebné skupiny během léčby a kumulativní výsledky pro léčbu plus 30 dní poté a pro celou dobu 
studie (až do konce).

34

CHAMPIX
N=2016

Bupropion
N=2006

NRT
N=2022

Placebo
N=2014

Během léčby
MACE, n (%)

1 (0,05)

2 (0,10)

1 (0,05)

4 (0,20)

    Poměr rizik 
(95% CI) vs.
placebo

0,29 (0,05; 1,68)

0,50 (0,10; 2,50)

0,29 (0,05; 1,70)

Během léčby plus 30 dní
MACE, n (%)

1 (0,05)

2 (0,10)

2 (0,10)

4 (0,20)

    Poměr rizik
(95% CI) vs.
placebo

0,29 (0,05; 1,70)

0,51 (0,10; 2,51)

0,50 (0,10; 2,48)

Až do konce studie
MACE, n (%)

3 (0,15)

9 (0,45)

6 (0,30)

8 (0,40)

    Poměr rizik
(95% CI) vs.
placebo

0,39 (0,12; 1,27)

1,09 (0,42; 2,83)

0,75 (0,26; 2,13)

Užívání přípravku CHAMPIX, bupropionu a NRT nebylo asociováno se zvýšeným rizikem 
nežádoucích kardiovaskulárních příhod u kuřáků léčených po dobu až 12 týdnů a sledovaných po dobu 
až 1 roku v porovnání s placebem. Vzhledem k relativně nízkému celkovému počtu příhod však nelze 
souvislost zcela vyloučit.

Subjekty s mírnou až středně těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)
Účinnost a bezpečnost přípravku CHAMPIX (1 mg 2x denně) při odvykání kouření u subjektů s 
mírnou až středně těžkou CHOPN byla prokázána v randomizované dvojitě slepé studii kontrolované 
placebem. Ve studii trvající 52 týdnů byli pacienti léčeni po dobu 12 týdnů, poté následovala 
40týdenní fáze bez léčby. Primárním cílovým parametrem studie byla 4týdenní míra nepřetržitého 
nekouření (CQR) v 9.-12. týdnu, potvrzená vyšetřením CO, a hlavním sekundárním cílovým 
parametrem byla míra nepřetržité abstinence (CA) v 9.-52. týdnu. Bezpečnostní profil vareniklinu byl 
srovnatelný s profilem pozorovaným v jiných studiích s běžnou populací, včetně pulmonární 
bezpečnosti. Výsledky 4týdenní CQR (9.-12. týden) a míry CA (9.-52. týden) jsou uvedeny v tabulce 
níže:

4týdenní CQR

CA (9.-52. týden)

CHAMPIX, (n = 248) 

42,3 %

18,5 %

placebo, (n = 251) 

8,8 %

5,6 %

Odds ratio (poměr 
pravděpodobností)
(CHAMPIX vs. placebo) 

8,40

p < 0,0001

4,04

p < 0,0001

Studie u pacientů s depresivní poruchou v anamnéze
Účinnost vareniklinu byla potvrzena v randomizované, placebem kontrolované studii s 525 pacienty, 
s anamnézou deprese v posledních 2 letech nebo stabilně užívajících antidepresiva. Míra ukončení 
kouření u této populace byla obdobná jako u běžné populace. Míra nepřetržité abstinence v 9.-12. 
týdnu byla 35,9 % u skupiny léčené vareniklinem vs. 15,6 % u skupiny užívající placebo 
(pravděpodobnost = 3,35 (95% CI 2,16-5,21)) a v 9.-52. týdnu byla 20,3 % u skupiny léčené 
vareniklinem vs. 10,4 % u skupiny užívající placebo (pravděpodobnost = 2,36 (95% CI 1,40-3,98)). 
Nejčastějšími nežádoucími účinky (≥ 10 %) u subjektů užívajících vareniklin byly nauzea (27,0 % vs. 
10,4 % při užívání placeba), bolest hlavy (16,8 % vs. 11,2 %), abnormální sny (11,3 % vs. 8,2 %), 
nespavost (10,9 % vs. 4,8 %) a podrážděnost (10,9 % vs. 8,2 %). Psychiatrické stupnice neukázaly 
během studie žádné rozdíly mezi skupinami léčenými vareniklinem a placebem, ani žádné celkové 
zhoršení deprese nebo jiných psychiatrických symptomů, v žádné skupině léčby.

35

Studie u subjektů se stabilní schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou
Bezpečnost a snášenlivost vareniklinu byla hodnocena ve dvojitě zaslepené studii u 128 kuřáků se 
stabilní schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou, kteří dále užívali antipsychotika. Pacienti byli 
randomizováni v poměru 2:1 do skupiny užívající vareniklin (1 mg 2x denně) nebo placebo po dobu 
12 týdnů s následnou 12týdenní fází bez léčby. 

Nejčastějšími nežádoucími účinky u subjektů užívajících vareniklin byly nauzea (23,8 % vs. 14 % při 
užívání placeba), bolest hlavy (10,7 % vs. 18,6 % při užívání placeba), a zvracení (10,7 % vs. 9,3 % 
při užívání placeba). Mezi neuropsychiatrickými nežádoucími účinky byla nespavost jediným účinkem 
hlášeným v obou skupinách u ≥ 5 % subjektů s četností vyšší ve skupině léčené vareniklinem než u 
skupiny užívající placebo (9,5 % vs. 4,7 %).

Souhrnně nedošlo v obou léčebných skupinách ke zhoršení schizofrenie, podle psychiatrických 
měřítek, a nedošlo k celkové změně extrapyramidových příznaků. Ve skupině léčené vareniklinem, ve 
srovnání s placebem, byly u většího počtu subjektů před zařazením do studie (v anamnéze) a po 
ukončení aktivní léčebné periody hlášeny sebevražedné myšlenky nebo chování (v 33. až 85. dni po 
podání poslední léčebné dávky). Během aktivní léčebné periody byla incidence nežádoucích účinků 
souvisejících se sebevraždou obdobná u skupin léčených vareniklinem i placebem (11 % vs. 9,3 %). 
Podíl subjektů s nežádoucími účinky souvisejícími se sebevraždou byl během aktivní léčebné periody, 
v porovnání s fází po léčbě ve skupině léčebné vareniklinem, nezměněn, ve skupině užívající placebo 
byl ve fázi po léčbě nižší. Přestože žádné sebevraždy nebyly dokonány, ve skupině léčené 
vareniklinem byl zaznamenán pokus o sebevraždu u subjektu, který již dříve několik podobných 
pokusů o sebevraždu prodělal. Tyto pouze omezené údaje z jediné studie s odvykáním kouření nejsou 
dostatečné pro definitivní rozhodnutí o bezpečnosti u pacientů se schizofrenií nebo schizoafektivní 
poruchou.

Neuropsychiatrická studie bezpečnosti u subjektů s psychiatrickou poruchou v anamnéze a bez ní 
Vareniklin byl hodnocen v randomizované, dvojitě zaslepené studii kontrolované placebem a aktivní 
léčbou, která zahrnovala subjekty s psychiatrickou poruchou v anamnéze (psychiatrická kohorta, 
N = 4074) a subjekty bez psychiatrické poruchy v anamnéze (nepsychiatrická kohorta, N = 3984). 
Subjekty ve věku 18-75 let, které kouří 10 nebo více cigaret denně, byly randomizovány v poměru 
1 : 1 : 1 : 1 k léčbě vareniklinem 1 mg dvakrát denně, bupropionem SR 150 mg dvakrát denně, 
nikotinovou substituční terapii (NRT) 21 mg/den ve formě náplasti se snižující se dávkou nebo 
placebem po léčebné období 12 týdnů; subjekty byly poté sledovány dalších 12 týdnů po léčbě. 
Primárním bezpečnostním cílovým parametrem byl soubor následujících nežádoucích 
neuropsychiatrických příhod (NPS): závažné příhody úzkosti, deprese, abnormálního pocitu či 
hostility a/nebo středně závažné či závažné příhody agitovanosti, agrese, bludů, halucinací, 
vražedných myšlenek, mánie, paniky, paranoie, psychózy, sebevražedných myšlenek, sebevražedného
chování nebo dokonané sebevraždy.

Následující tabulka ukazuje četnosti výskytu souhrnného primárního cílového parametru nežádoucích 
příhod NPS podle léčebné skupiny a rozdílů rizika (RD) (95% CI) v porovnání s placebem u 
nepsychiatrické kohorty.

Kromě toho tabulka ukazuje souhrnný cílový parametr neuropsychiatrických nežádoucích příhod (AE 
NPS) závažné intenzity:

36

Nepsychiatrická kohorta

N = 3984

Vareniklin

Bupropion

NRT

Placebo

Počet léčených pacientů

990

989

1006

999

Souhrnný primární cílový 
parametr AE NPS, 
n (%)

13 (1,3)

22 (2,2)

25 (2,5)

24 (2,4)

RD (95% CI) vs. placebo 

-1,28

(-2,40; -0,15)

-0,08

(-1,37; 1,21)

-0,21           

(-1,54; 1,12)

Souhrnný cílový parametr 
AE NPS závažné intenzity, n 
(%)

1 (0,1)

4 (0,4)

3 (0,3)

5 (0,5)

AE = nežádoucí příhoda, NRT = nikotinová substituční terapie ve formě náplasti

Četnosti výskytu příhod souhrnného cílového parametru byly nízké ve všech léčebných skupinách 
a byly podobné nebo nižší u každé z aktivních léčebných metod v porovnání s placebem. Použití 
vareniklinu, bupropionu a NRT v nepsychiatrické kohortě nebylo spojeno s významně zvýšeným 
rizikem nežádoucích příhod NPS souhrnného primárního cílového parametru v porovnání s 
placebem (95% CI byly nižší než nebo se rovnaly 0). 

Procentuální podíl subjektů se sebevražednými myšlenkami a/nebo chováním podle škály 
hodnocení závažnosti sebevražedného jednání Columbia (C-SSRS – Columbia-Suicide Severity 
Rating Scale) byl podobný u skupin s vareniklinem a placebem během léčby i během následného
sledování bez léčby, jak je patrné z následující tabulky:

Nepsychiatrická kohorta

N = 3984

Vareniklin

N = 990

n (%)

Bupropion

N = 989

n (%)

NRT

N = 1006

n (%)

Placebo

N = 999

n (%)

Během léčby
Hodnocený počet

988

983

996

995

Sebevražedné chování
a/nebo myšlenky

7 (0,7)

4 (0,4)

3 (0,3)

7 (0,7)

Sebevražedné chování

0

0

1 (0,1)

1 (0,1)

Sebevražedné 
myšlenky

7 (0,7)

4 (0,4)

3 (0,3)

6 (0,6)

Během následného sledování
Hodnocený počet

807

816

800

805

Sebevražedné chování
a/nebo myšlenky

3 (0,4)

2 (0,2)

3 (0,4)

4 (0,5)

Sebevražední chování

0

1 (0,1)

0

0

Sebevražedné 
myšlenky

3 (0,4)

2 (0,2)

3 (0,4)

4 (0,5)

NRT = nikotinová substituční terapie ve formě náplasti

Došlo k jedné dokonané sebevraždě, která se vyskytla během léčby u subjektu léčeného placebem 
v nepsychiatrické kohortě.

Následující tabulka ukazuje četnosti výskytu souhrnného primárního cílového parametru nežádoucích 
příhod NPS podle léčebné skupiny a RD (95% CI) v porovnání s placebem u psychiatrické kohorty
Rovněž jsou uvedeny jednotlivé součásti cílového parametru. 

37

Kromě toho tabulka ukazuje souhrnný cílový parametr AE NPS závažné intenzity: 

Psychiatrická kohorta

N = 4074

Vareniklin

Bupropion

NRT

Placebo

Počet léčených pacientů

1026

1017

1016

1015

Souhrnný primární cílový 
parametr AE NPS, n (%)

67 (6,5)

68 (6,7)

53 (5,2)

50 (4,9)

RD (95% CI) vs. placebo

1,59                 

(-0,42; 3,59)

1,78                

(-0,24; 3,81)

0,37             

(-1,53; 2,26)

Součásti souhrnného 
primárního cílového 
parametru AE NPS, n 
(%):

Úzkost

a

Deprese

a

Pocit abnormality

a

Hostilita

a

Agitovanost

b

Agrese

b

Bludy

b

Halucinace

b

Vražedné myšlenky

b

Mánie

b

Panika

b

Paranoia

b

Psychóza

b

Sebevražedné chování

b

Sebevražedné myšlenky

b

Dokonaná sebevražda

b

5 (0,5)
6 (0,6)

0
0

25 (2,4)
14 (1,4)

1 (0,1)
5 (0,5)

0

7 (0,7)
7 (0,7)
1 (0,1)
4 (0,4)
1 (0,1)
5 (0,5)

0

4 (0,4)
4 (0,4)
1 (0,1)

0

29 (2,9)

9 (0,9)
1 (0,1)
4 (0,4)

0

9 (0,9)

16 (1,6)

0

2 (0,2)
1 (0,1)
2 (0,2)

0

6 (0,6)
7 (0,7)

0
0

21 (2,1)

7 (0,7)
1 (0,1)
2 (0,2)

0

3 (0,3)

13 (1,3)

0

3 (0,3)

0

3 (0,3)

0

2 (0,2)
6 (0,6)

0
0

22 (2,2)

8 (0,8)

0

2 (0,2)

0

6 (0,6)
7 (0,7)
2 (0,2)
1 (0,1)
1 (0,1)
2 (0,2)

0

Souhrnný cílový parametr
AE NPS závažné intenzity,
n (%)

14 (1,4)

14 (1,4)

14 (1,4)

13 (1,3)

AE = nežádoucí příhoda; 

a

stupeň = závažná intenzita AE; 

b

stupeň = středně závažná nebo závažná 

intenzita AE; NRT = nikotinová substituční terapie ve formě náplasti

U pacientů v psychiatrické kohortě v každé léčebné skupině bylo hlášeno více příhod v porovnání s 
nepsychiatrickou kohortou a incidence příhod v souhrnném cílovém parametru v porovnání s 
placebem byla vyšší pro každou aktivní léčbu. Avšak použití vareniklinu, bupropionu a NRT v 
psychiatrické kohortě nebylo spojeno s významně zvýšeným rizikem nežádoucích příhod NPS 
v souhrnném primárním cílovém parametru v porovnání s placebem (95% CI zahrnovala 0). 

V psychiatrické kohortě byl procentuální podíl subjektů se sebevražednými myšlenkami a/nebo 
chováním podle škály hodnocení závažnosti sebevražedného chování Columbia (C-SSRS –
Columbia-Suicide Severity Rating Scale) podobný u skupin s vareniklinem a placebem během 
léčby i během následného sledování bez léčby, jak je patrné z následující tabulky:

38

Psychiatrická kohorta

N = 4074

Vareniklin

N = 1026

n (%)

Bupropion

N = 1017

n (%)

NRT

N = 1016

n (%)

Placebo

N = 1015

n (%)

Během léčby
Hodnocený počet

1017

1012

1006

1006

Sebevražedné chování
a/nebo myšlenky

27 (2,7)

15 (1,5)

20 (2,0)

25 (2,5)

Sebevražedné chování

0

1 (0,1)

0

2 (0,2)

Sebevražedné 
myšlenky

27 (2,7)

15 (1,5)

20 (2,0)

25 (2,5)

Během následného sledování
Hodnocený počet

833

836

824

791

Sebevražedné chování
a/nebo myšlenky

14 (1,7)

4 (0,5)

9 (1,1)

11 (1,4)

Sebevražedné chování

1 (0,1)

0

1 (0,1)

1 (0,1)

Sebevražedné 
myšlenky

14 (1,7)

4 (0,5)

9 (1,1)

11 (1,4)

NRT = nikotinová substituční terapie ve formě náplasti

V psychiatrické kohortě nebyly hlášeny žádné dokonané sebevraždy.

Nejčastěji hlášené nežádoucí příhody u subjektů léčených vareniklinem v této studii byly podobné 
jako příhody, které byly pozorovány ve studiích před uvedením přípravku na trh. 
V obou kohortách subjekty léčené vareniklinem prokázaly statistickou superioritu abstinence 
potvrzené vyšetřením CO během týdnů 9 až 12 a 9 až 24 v porovnání se subjekty léčenými 
bupropionem, nikotinovou náplastí a placebem (viz následující tabulka).

Klíčové výsledky účinnosti jsou shrnuty v následující tabulce:

Nepsychiatrická kohorta

Psychiatrická kohorta

CA 9–12 n/N (%)

Vareniklin

382/1005 (38,0 %)

301/1032 (29,2 %)

Bupropion

261/1001 (26,1 %)

199/1033 (19,3 %)

NRT

267/1013 (26,4 %)

209/1025 (20,4 %)

Placebo

138/1009 (13,7 %)

117/1026 (11,4 %)

Porovnání léčby: pravděpodobnost (95% CI), hodnota p

Vareniklin vs. placebo

4,00 (3,20, 5,00), p < 0,0001

3,24 (2,56, 4,11), p < 0,0001

Bupropion vs. placebo

2,26 (1,80, 2,85), p < 0,0001

1,87 (1,46, 2,39), p < 0,0001

NRT vs. placebo

2,30 (1,83, 2,90), p < 0,0001

2,00 (1,56, 2,55), p < 0,0001

Vareniklin vs. bupropion

1,77 (1,46, 2,14), p < 0,0001

1,74 (1,41, 2,14), p < 0,0001

Vareniklin vs. NRT  

1,74 (1,43, 2,10), p < 0,0001

1,62 (1,32, 1,99), p < 0,0001

CA 9–24 n/N (%)

Vareniklin

256/1005 (25,5 %)

189/1032 (18,3 %)

Bupropion

188/1001 (18,8 %)

142/1033 (13,7 %)

NRT

187/1013 (18,5 %)

133/1025 (13,0 %)

Placebo

106/1009 (10,5 %)

85/1026 (8,3 %)

39

Nepsychiatrická kohorta

Psychiatrická kohorta

Porovnání léčby: pravděpodobnost (95% CI), hodnota p

Vareniklin vs. placebo

2,99 (2,33, 3,83), p < 0,0001

2,50 (1,90, 3,29), p < 0,0001

Bupropion vs. placebo

2,00 (1,54, 2,59), p < 0,0001

1,77 (1,33, 2,36), p < 0,0001

NRT vs. placebo

1,96 (1,51, 2,54), p < 0,0001

1,65 (1,24, 2,20), p = 0,0007

Vareniklin vs. bupropion

1,49 (1,20, 1,85), p = 0,0003

1,41 (1,11, 1,79), p = 0,0047

Vareniklin vs. NRT 

1,52 (1,23, 1,89), p = 0,0001

1,51 (1,19, 1,93), p = 0,0008

CA = míra nepřetržité abstinence; CI = interval spolehlivosti; NRT = nikotinová substituční terapie ve 
formě náplasti

Metaanalýzy a observační studie neuropsychiatrické bezpečnosti
Analýza údajů z klinických studií neprokázala zvýšené riziko závažných neuropsychiatrických příhod
ve spojitosti s vareniklinem ve srovnání s placebem. Kromě toho nezávislé observační studie nesvědčí 
o zvýšeném riziku závažných neuropsychiatrických příhod u pacientů léčených vareniklinem ve 
srovnání s pacienty na nikotinové substituční terapii (NRT) nebo bupropionu.

Přerušení léčby
Četnost přerušení léčby kvůli nežádoucím účinkům byla 11,4 % u vareniklinu oproti 9,7 % u placeba. 
Četnosti přerušení léčby kvůli nejčastějším nežádoucím účinkům byly v této skupině následující: 
nauzea (2,7 % oproti 0,6 % u placeba), bolest hlavy (0,6 % oproti 1,0 % u placeba), nespavost (1,3 % 
oproti 1,2 % u placeba) a neobvyklé sny (0,2 % oproti 0,2 % u placeba).

Analýza klinických studií:

Byla provedena metaanalýza 5 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií 
zahrnujících celkem 1 907 pacientů (1 130 vareniklin, 777 placebo), jejímž cílem bylo vyhodnotit 
sebevražedné myšlenky a chování dle škály C-SSRS (Kolumbijská škála k hodnocení závažnosti 
sebevražedných tendencí). Tato metaanalýza zahrnovala jednu studii (N = 127) u pacientů 
s anamnézou schizofrenie nebo schizoafektivní poruchy a jinou studii (N = 525) u pacientů 
s anamnézou deprese. Výsledky neprokázaly žádný nárůst incidence sebevražedných myšlenek a/nebo 
chování u pacientů léčených vareniklinem ve srovnání s pacienty léčenými placebem, jak dokládá 
tabulka níže. Z 55 pacientů, kteří uváděli sebevražedné myšlenky nebo chování, patřilo 48 (24 
vareniklin, 24 placebo) do dvou studií zařazujících pacienty s anamnézou schizofrenie / 
schizoafektivní poruchy nebo deprese. V dalších třech studiích uváděl tyto příhody pouze malý počet 
pacientů (4 vareniklin, 3 placebo).

Počet pacientů a poměr rizik sebevražedných myšlenek a/nebo chování dle C-SSRS 
z metaanalýzy 5 klinických studií srovnávajících vareniklin s placebem

Vareniklin

(N = 1 130)

Placebo

(N = 777)

Pacienti se sebevražednými myšlenkami a/nebo chováním* [n (%)]**

28 (2,5)

27 (3,5)

Počet pacientských let expozice

325

217

Poměr rizik

#

(RR; 95 % CI)

0,79 (0,46; 1,36)

* Z této skupiny uváděl jeden pacient v každém léčebném rameni sebevražedné chování
** Pacienti s příhodami až 30 dnů po léčbě; % nejsou vážena dle studie
# RR incidencí na 100 pacientských let

Byla provedena metaanalýza 18 dvojitě zaslepených randomizovaných placebem kontrolovaných 
klinických studií, jejímž cílem bylo zhodnotit neuropsychiatrickou bezpečnost vareniklinu. Mezi tyto 
studie patřilo 5 studií popsaných výše, které používaly C-SSRS. Do analýzy bylo zahrnuto celkem 
8 521 pacientů (5 072 vareniklin, 3 449 placebo). Někteří z nich trpěli psychiatrickými onemocněními. 
Výsledky vykazují podobnou incidenci kombinovaných neuropsychiatrických nežádoucích příhod 
jiného charakteru než poruchy spánku u pacientů léčených vareniklinem ve srovnání s placebem, 
s poměrem rizik (RR) na úrovni 1,01 (95 % CI: 0,89–1,15). Souhrnné údaje z těchto 18 studií vykazují 
podobnou incidenci individuálních kategorií psychiatrických příhod u pacientů léčených vareniklinem 
ve srovnání s pacienty léčenými placebem. Následující tabulka uvádí nejčastěji (≥1 %) hlášené 

40

kategorie nežádoucích příhod spojených s psychiatrickou bezpečností jiného charakteru než poruchy 
spánku.

Psychiatrické nežádoucí příhody s výskytem ≥1 % u pacientů ze souhrnných údajů 
z 18 klinických studií:

Vareniklin

(N = 5 072)

Placebo

(N = 3 449)

Úzkostné poruchy a příznaky

253 (5,0)

206 (6,0)

Depresivní poruchy a změny nálady

179 (3,5)

108 (3,1)

Poruchy a změny nálady NEC*

116 (2,3)

53 (1,5)

* NEC = jinde neklasifikované
Počty (procentuální poměry) odpovídají počtu pacientů uvádějících danou příhodu

Observační studie

Čtyři observační studie, každá zahrnovala 10 000 až 30 000 pacientů užívajících vareniklin 
v adjustovaných analýzách, srovnávaly riziko rozvoje závažných neuropsychiatrických příhod, včetně
neuropsychiatrických hospitalizací a fatálního a nefatálního sebepoškozování, u pacientů léčených 
vareniklinem ve srovnání s pacienty na NRT nebo bupropionu. Všechny studie byly retrospektivního 
kohortového charakteru a zahrnovaly pacienty s psychiatrickou anamnézou nebo bez ní. Všechny 
studie používaly statistické metody kontrolující zavádějící faktory, včetně preferenční preskripce 
vareniklinu u zdravějších pacientů. Nelze však vyloučit reziduální zavádějící faktory.

Dvě ze studií nenalezly žádný rozdíl v riziku neuropsychiatrických hospitalizací mezi uživateli 
vareniklinu a nikotinové náplasti (poměr rizik [HR] 1,14; 95 % interval spolehlivosti [CI]: 0,56–2,34 
v první studii a 0,76; 95 % CI: 0,40–1,46 v druhé studii). Síla detekce rozdílů v těchto dvou studiích 
byla omezená. Třetí studie neuváděla žádný rozdíl v riziku rozvoje psychiatrických nežádoucích 
příhod diagnostikovaných během návštěv na akutním centrálním příjmovém oddělení nebo 
hospitalizací mezi uživateli vareniklinu a uživateli bupropionu (HR 0,85; 95 % CI: 0,55–1,30). Na 
základě hlášení po uvedení na trh může být bupropion spojen s neuropsychiatrickými nežádoucími 
příhodami.

Čtvrtá studie neprokázala vyšší riziko fatálního a nefatálního sebepoškozování (HR 0,88; 95 % CI: 
0,52–1,49) u pacientů léčených vareniklinem ve srovnání s pacienty na NRT. Výskyt detekovaných 
sebevražd byl během tří měsíců od zahájení jakékoli medikamentózní léčby vzácný (dva případy u 
31 260 uživatelů vareniklinu a šest případů u 81 545 uživatelů NRT).

Kohortová studie v těhotenství

Populační kohortová studie srovnávala děti vystavené přípravku CHAMPIX in utero (N = 335) 
s dětmi narozenými matkám, které během těhotenství kouřily, (N = 78 412) a dětmi narozenými 
matkám nekuřačkám (N = 806 438). V této studii byl mezi dětmi vystavenými přípravku CHAMPIX 
in utero v porovnání s dětmi narozenými matkám, které během těhotenství kouřily, nižší výskyt 
vrozených malformací (3,6 % vs. 4,3 %), porodu mrtvého plodu (0,3 % vs. 0,5 %), předčasného 
porodu (7,5 % vs. 7,9 %), hypotrofie (12,5 % vs. 17,1 %) a předčasného odtoku plodové vody (3,6 % 
vs. 5,4 %). 

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Maximální plazmatické koncentrace vareniklinu je dosaženo obvykle během 3-4 hodin po perorálním 
podání. Při opakovaném podávání zdravým dobrovolníkům bylo rovnovážného stavu dosaženo během 
4 dnů. Absorpce je po perorálním podání téměř úplná a systémová dostupnost je vysoká. Na perorální 
biologickou dostupnost vareniklinu nemá vliv jídlo ani denní doba, kdy je dávka podána.

41

Distribuce

Vareniklin je distribuován do tkání, včetně mozku. Zdánlivý distribuční objem je v rovnovážném 
stavu průměrně 415 litrů (% CV=50). Vazba vareniklinu na plazmatické bílkoviny je nízká (≤ 20 %) a 
nezávisí na věku ani na funkci ledvin. U hlodavců vareniklin prochází placentou a je vylučován do 
mléka.

Biotransformace

Pouze malá část vareniklinu je metabolizována, 92 % se v nezměněné podobě vylučuje močí a méně 
než 10 % se vylučuje v podobě metabolitů. Méně významné metabolity v moči zahrnují N-
karbamoylglukuronid a hydroxyvareniklin. V oběhu je 91 % vareniklinu v nezměněné podobě. Méně 
významné metabolity v oběhu zahrnují vareniklin N-karbamoylglukuronid a N-glukosylvareniklin.

In vitro studie prokázaly, že vareniklin neinhibuje enzymy cytochromu P450 (IC50> 6400 ng/ml). 
Mezi testované enzymy P450 patřily: 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4/5. Taktéž 
indukční vliv vareniklinu na aktivitu enzymů 1A2 a 3A4 cytochromu P450 nebyl v in vitro studiích na 
lidských hepatocytech prokázán. Proto vareniklin pravděpodobně neovlivňuje farmakokinetiku látek, 
které jsou primárně metabolizovány enzymy cytochromu P450.

Eliminace

Eliminační poločas vareniklinu je přibližně 24 hodin. Renální eliminace vareniklinu se uskutečňuje 
primárně glomerulární filtrací zároveň s aktivní tubulární sekrecí prostřednictvím transportéru 
organických kationtů OCT2 (viz bod 4.5).

Linearita/nelinearita

Vareniklin vykazuje po jedné (0,1-3 mg) nebo opakovaných (1-3 mg/den) dávkách lineární kinetiku.

Farmakokinetika u zvláštních populací pacientů

Nejsou žádné klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice vareniklinu s ohledem na věk, rasu, 
pohlaví, statut kouření či souběžné užívání léčivých přípravků, jak se ukázalo ve zvláštních 
farmakokinetických studiích a v populačních farmakokinetických analýzách.

Porucha funkce jater
Vzhledem k absenci významného jaterního metabolismu by neměla být farmakokinetika vareniklinu u 
pacientů s poškozením jater ovlivněna (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin
U osob s mírnou poruchou funkce ledvin byla farmakokinetika vareniklinu nezměněna (clearance 
kreatininu >50 ml/min., a ≤80 ml/min.). U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin 
(clearance kreatininu ≥30 ml/min., a ≤50 ml/min.) se expozice vareniklinu zvyšovala 1,5krát ve 
srovnání s osobami s normální funkcí ledvin (clearance kreatininu >80 ml/min.). U osob se závažnou 
poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min.) stoupla expozice vareniklinu 2,1krát. U 
osob v terminálním stádiu onemocnění ledvin (end-stage-renal disease, ESRD) byl vareniklin účinně 
odstraněn hemodialýzou (viz bod 4.2).

Starší pacienti
Farmakokinetika vareniklinu u starších pacientů s normální funkcí ledvin (ve věku 65-75 let) je 
podobná farmakokinetice u mladších dospělých subjektů (viz bod 4.2). Informace o dávkování u 
starších pacientů se sníženou funkcí ledvin viz bod 4.2.

Pediatrická populace
U pediatrických pacientů ve věku 12-17 let (včetně) byly zjišťovány farmakokinetické hodnoty 
vareniklinu po jednorázové i vícenásobných dávkách; hodnoty byly přibližně úměrné sledované dávce 

42

v rozmezí 0,5-2 mg denně. Systémová expozice v rovnovážném stavu u dospívajících pacientů 
s tělesnou hmotností >55 kg měřená pomocí AUC 

(0-24)

, byla srovnatelná s expozicí pozorovanou po 

podání stejných dávek u dospělé populace. Po podání dávky 0,5 mg 2x denně byla expozice 
vareniklinu v rovnovážném stavu u dospívajících pacientů s tělesnou hmotností ≤ 55 kg v průměru 
vyšší (přibližně o 40 %), v porovnání s expozicí pozorovanou u dospělé populace. Účinnost a 
bezpečnost u pediatrické populace mladší 18 let nebyla prokázána a nelze tedy stanovit doporučení pro 
dávkování (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje z konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakované dávce, 
genotoxicity, fertility a embryofetálního vývoje neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. U samců 
potkanů, kterým byl podáván vareniklin po dobu 2 let se objevil nárůst incidence hibernomu (benigní 
tumor z hnědé tukové tkáně) závislý na dávce. U potomků březích potkanů léčených vareniklinem byl 
pozorován pokles plodnosti a nárůst úlekové reakce na zvuky (viz bod 4.6). Tyto účinky byly 
pozorovány pouze při expozicích dostatečně vyšších než je maximální expozice pro člověka, což 
naznačuje nízkou relevanci pro klinické použití. Neklinické údaje ukazují, že vareniklin má návykové 
účinky, i když nižší než nikotin. V klinických studiích u lidí se ukázalo, že pravděpodobnost 
potenciálního zneužívání vareniklinu je malá.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablet

Mikrokrystalická celulosa
Bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý
Sodná sůl kroskarmelosy
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety

Hypromelosa
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 400
Hlinitý lak indigokarmínu (E132)
Triacetin

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Lahvičky: 2 roky
Blistry: 3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
HDPE lahvička: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádná zvláštní podmínky uchovávání.

43

6.5

Druh obalu a obsah balení

Balení pro udržovací léčbu

PCTFE / PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 28 x 1 mg potahovaných tablet v
zataveném papírovém obalu.

PCTFE / PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 56 x 1 mg potahovaných tablet v 
zataveném papírovém obalu.

PCTFE / PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 28 x 1 mg potahovaných tablet v 
krabičce.

PCTFE / PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 56 x 1 mg potahovaných tablet v 
krabičce.

PCTFE / PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 112 x 1 mg potahovaných tablet 
v krabičce.

PCTFE / PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 140 x 1 mg potahovaných tablet 
v krabičce.

PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 28 x 1 mg potahovaných tablet v zataveném 
papírovém obalu.

PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 56 x 1 mg potahovaných tablet v zataveném 
papírovém obalu.

PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 28 x 1 mg potahovaných tablet v krabičce.

PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 56 x 1 mg potahovaných tablet v krabičce.

PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 112 x 1 mg potahovaných tablet v krabičce.

PVC blistry s hliníkovou krycí fólií v balení obsahujícím 140 x 1 mg potahovaných tablet v krabičce.

Lahvička z polyetylenu vysoké hustoty (HDPE) s polypropylenovým dětským bezpečnostním 
uzávěrem zapečetěná hliníkovou fólií / polyetylenem obsahující 56 x 1 mg potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
Velká Británie

44

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/06/360/002
EU/1/06/360/004
EU/1/06/360/005
EU/1/06/360/009
EU/1/06/360/010
EU/1/06/360/011
EU/1/06/360/013
EU/1/06/360/015
EU/1/06/360/016
EU/1/06/360/020
EU/1/06/360/021
EU/1/06/360/022
EU/1/06/360/024

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 26. září 2006
Datum posledního prodloužení: 29.června 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky:

http://www.ema.europa.eu/

.

45

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 0,5 mg potahované tablety
CHAMPIX 1 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje vareniclinum 0,5 mg (ve formě vareniclini tartras).
Jedna potahovaná tableta obsahuje vareniclinum 1 mg (ve formě vareniclini tartras).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. 

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

0,5 mg potahované tablety o velikosti 4 mm × 8 mm: Bílé bikonvexní tablety ve tvaru tobolky s 
vyraženým nápisem „Pfizer“ na jedné straně a „CHX 0.5“ na druhé straně.

1 mg potahované tablety o velikosti 5 mm × 10 mm: Bílé bikonvexní tablety ve tvaru tobolky s 
vyraženým nápisem „Pfizer“ na jedné straně a „CHX 1.0“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Přípravek CHAMPIX je indikován pro odvykací léčbu kouření u dospělých.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je 1 mg vareniklinu 2x denně v návaznosti na jednotýdenní titraci uvedenou níže:

1.-3. den:

0,5 mg 1x denně

4.-7. den:

0,5 mg 2x denně

8. den – konec léčby

1 mg 2x denně

Pacient si stanoví datum, kdy chce přestat kouřit. Dávkování přípravku CHAMPIX má obvykle začít 
1–2 týdny před tímto datem (viz bod 5.1). Pacienti mají být přípravkem CHAMPIX léčeni po dobu 12 
týdnů. 

U pacientů, kterým se podařilo přestat kouřit do konce 12. týdne, lze zvážit následnou 12týdenní léčbu 
přípravkem CHAMPIX v dávce 1 mg 2x denně k udržení abstinence (viz bod 5.1).

U pacientů, kteří nejsou schopni nebo ochotni přestat kouřit náhle, by se mělo zvážit postupné 
odvykání kouření s pomocí přípravku CHAMPIX. Pacienti by měli během prvních 12 týdnů léčby 
kouření omezovat a do konce daného léčebného období s ním přestat úplně. Poté by měli pacienti 
pokračovat v užívání přípravku CHAMPIX po dalších 12 týdnů, celkem tak léčba trvá 24 týdnů (viz 
bod 5.1).

Pacienti, kteří jsou motivováni přestat kouřit a kterým se nepodařilo přestat kouřit během 
předcházející léčby přípravkem CHAMPIX nebo kteří po léčbě znovu začali kouřit, mohou odvykací 
léčbu přípravkem CHAMPIX zkusit znovu (viz bod 5.1).

46

Pacientům, kteří netolerují nežádoucí účinky přípravku CHAMPIX, je možné dočasně nebo trvale 
snížit dávku na 0,5 mg 2x denně.

V léčbě odvykání kouření je riziko návratu ke kouření vyšší v období bezprostředně po ukončení 
léčby. U pacientů se zvýšeným rizikem návratu ke kouření je vhodné zvážit postupné snižování dávky
(viz bod 4.4).

Starší pacienti
U starších pacientů není třeba dávku upravovat (viz bod 5.2). Vzhledem k tomu, že u starších pacientů 
je větší pravděpodobnost snížení funkce ledvin, musí lékař u staršího pacienta posoudit stav ledvin.

Porucha funkce ledvin
U pacientů s mírnou (stanovená clearance kreatininu > 50 ml/min. a 

 80 ml/min.) až středně 

závažnou (stanovená clearance kreatininu 

 30 ml/min. a  50 ml/min.) poruchou funkce ledvin není 

třeba dávku upravovat.

U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin, kteří zaznamenají nežádoucí účinky, které 
špatně snášejí, je možné dávku snížit na 1 mg 1x denně.

U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (stanovená clearance kreatininu < 30 ml/min.) je 
doporučená dávka přípravku CHAMPIX 1 mg 1x denně. Je třeba začít s dávkou 0,5 mg 1x denně po 
dobu prvních 3 dnů a pak dávku zvýšit na 1 mg 1x denně. U pacientů v terminálním stádiu 
onemocnění ledvin není léčba přípravkem CHAMPIX doporučena vzhledem k nedostatečným 
klinickým zkušenostem u této populace (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater
U pacientů s poruchou funkce jater není třeba dávku upravovat (viz bod 5.2).

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku CHAMPIX u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla dosud 
stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 5.2, ale na jejich základě nelze učinit
žádná doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Přípravek CHAMPIX je určen k perorálnímu podání a tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou. 
Přípravek CHAMPIX se užívá s jídlem i bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinky zanechání kouření

Fyziologické změny vyvolané zanecháním kouření, při léčbě přípravkem CHAMPIX nebo bez ní, 
mohou ovlivnit farmakokinetiku nebo farmakodynamiku některých léčivých přípravků, jejichž dávku 
bude možná nutné upravit (např. theofylin, warfarin a inzulin). Protože kouření indukuje CYP1A2, 
může zanechání kouření způsobit zvýšení plazmatických hladin substrátů CYP1A2.

Neuropsychiatrické symptomy

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů podstupujících odvykací léčbu kouření pomocí přípravku 
CHAMPIX hlášeny změny v chování nebo myšlení, úzkost, psychóza, změny nálady, agresivní 
chování, deprese, sebevražedné myšlenky a chování a sebevražedné pokusy

47

Byla provedena rozsáhlá randomizovaná, dvojitě zaslepená studie kontrolovaná placebem a aktivní 
léčbou k porovnání rizika závažných neuropsychiatrických příhod u pacientů s psychiatrickou 
poruchou v anamnéze či bez ní, kteří byli léčeni kvůli zanechání kouření vareniklinem, bupropionem, 
nikotinovou substituční terapií (NRT) ve formě náplasti nebo placebem. Primárním cílovým 
parametrem bezpečnosti byl soubor neuropsychiatrických nežádoucích příhod, které byly hlášeny po 
uvedení přípravku na trh.

Použití vareniklinu u pacientů s psychiatrickou poruchou v anamnéze či bez ní nebylo spojeno se 
zvýšeným rizikem závažných neuropsychiatrických nežádoucích příhod v souhrnném primárním 
cílovém parametru v porovnání s placebem (viz bod 5.1 Farmakodynamické vlastnosti – Studie u 
subjektů s psychiatrickou poruchou v anamnéze či bez ní).

Depresivní nálada, zahrnující vzácně sebevražedné myšlenky a pokusy, může být příznakem vysazení 
nikotinu.

Lékaři si musí být vědomi možného vývoje závažných neuropsychiatrických symptomů u pacientů,
kteří se pokouší přestat kouřit s léčbou nebo bez ní. Pokud se v průběhu léčby vareniklinem objeví 
závažné neuropsychiatrické symptomy, pacienti musí okamžitě přestat vareniklin užívat a musí 
neprodleně kontaktovat zdravotnického pracovníka s žádostí o přehodnocení léčby.

Psychiatrické onemocnění v anamnéze

Zanechání kouření s farmakoterapií i bez ní je také spojováno se zhoršením základního 
psychiatrického onemocnění (např. deprese).

Studie s odvykáním kouření zaměřené na přípravek CHAMPIX poskytly data u pacientů 
s psychiatrickými poruchami v anamnéze (viz bod 5.1).

V klinickém hodnocení s odvykáním kouření byly častěji bez ohledu na léčbu hlášeny 
neuropsychiatrické nežádoucí příhody u pacientů s psychiatrickými poruchami v anamnéze 
v porovnání s pacienty bez psychiatrických poruch v anamnéze (viz bod 5.1).

U pacientů s anamnézou psychiatrického onemocnění je třeba postupovat s opatrností a pacienta 
náležitě poučit.

Epileptické záchvaty 

Z klinických studií a ze zkušeností po uvedení na trh existují v souvislosti s léčbou přípravkem 
CHAMPIX hlášení výskytu záchvatů u pacientů s předchozí anamnézou epileptických záchvatů i bez 
anamnézy. Přípravek CHAMPIX je třeba u pacientů s anamnézou epileptických záchvatů nebo jiných 
onemocnění, které doprovází riziko sníženého prahu rozvoje epileptických záchvatů, užívat opatrně.

Ukončení léčby

Na konci léčby bylo vysazení přípravku CHAMPIX spojeno se zvýšenou podrážděností, touhou po 
kouření, depresí anebo nespavostí až u 3 % pacientů. Lékař by měl pacienta patřičně poučit a 
projednat nebo zvážit potřebu postupného snižování dávky.

Kardiovaskulární příhody

Pacienti užívající přípravek CHAMPIX musí být poučeni, aby informovali svého lékaře o nově 
zaznamenaných nebo zhoršených kardiovaskulárních symptomech a aby vyhledali okamžitou 
lékařskou pomoc při výskytu příznaků infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody (viz bod 5.1).

Reakce přecitlivělosti 

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených přípravkem CHAMPIX hlášeny případy reakcí 

48

z přecitlivělosti včetně angioedému. Klinické příznaky zahrnovaly otok obličeje, úst (jazyka, rtů a 
dásní), krku (hrdla a hrtanu) a končetin. Vzácně byly hlášeny případy život ohrožujícího angioedému 
vyžadujícího akutní lékařské ošetření z důvodu dýchacích obtíží. Pacienti, kteří zaznamenají tyto 
příznaky, musí vareniklin vysadit a neprodleně kontaktovat lékaře.

Kožní reakce

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů, kterým byl podáván přípravek CHAMPIX, také vzácně 
hlášeny případy těžkých kožních reakcí, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a erythema 
multiforme. Vzhledem k tomu, že tyto kožní reakce mohou být život ohrožující, pacient musí 
přípravek vysadit při prvních známkách vyrážky nebo jiné kožní reakce a neprodleně kontaktovat 
lékaře.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S ohledem na vlastnosti vareniklinu a dosavadní klinické zkušenosti, nemá přípravek CHAMPIX 
žádné klinicky významné lékové interakce. Žádná úprava dávkování přípravku CHAMPIX nebo 
současně podávaných léčivých přípravků uvedených níže se nedoporučuje.

In vitro studie nenaznačují, že by vareniklin ovlivňoval farmakokinetiku látek, které jsou primárně 
metabolizovány enzymy cytochromu P450.

Navíc vzhledem k tomu, že metabolizmus vareniklinu představuje méně než 10 % jeho clearance, 
léčivé látky ovlivňující systém cytochromu P450 pravděpodobně neovlivňují farmakokinetiku 
vareniklinu (viz bod 5.2), a proto úprava dávky přípravku CHAMPIX není nutná.

Studie in vitro ukázaly, že vareniklin v terapeutických koncentracích neinhibuje humánní renální 
transportní proteiny. Proto léčivé látky vylučované renální sekrecí (např. metformin – viz níže) 
pravděpodobně nejsou vareniklinem ovlivněny.

Metformin

Vareniklin neovlivňoval farmakokinetiku metforminu. Metformin neměl žádný vliv na 
farmakokinetiku vareniklinu.

Cimetidin 

Současné podávání cimetidinu a vareniklinu zvyšovalo systémovou expozici vareniklinu o 29 % z 
důvodu snížení renální clearance vareniklinu. Na základě těchto údajů se u pacientů s normální funkcí 
ledvin nebo u pacientů s mírným až středním poškozením ledvin nedoporučuje dávku přípravku při 
souběžném podávání cimetidinu upravovat. U pacientů se závažným poškozením ledvin je nutné se 
souběžné léčbě cimetidinem a vareniklinem vyvarovat.

Digoxin 

Vareniklin neovlivňoval farmakokinetiku digoxinu v rovnovážném stavu.

Warfarin 

Vareniklin neměnil farmakokinetiku warfarinu. Protrombinový čas (INR) nebyl vareniklinem 
ovlivněn. Zanechání kouření samo o sobě může způsobovat změny farmakokinetiky warfarinu (viz 
bod 4.4).

49

Alkohol

Údaje o případných interakcích mezi alkoholem a vareniklinem jsou omezené. Některá hlášení po 
uvedení na trh uvádí u pacientů léčených vareniklinem zvýšené intoxikační účinky alkoholu. Kauzální
vztah mezi těmito událostmi a vareniklinem nebyl stanoven.

Použití s jinými léčivými přípravky pro odvykání kouření

Bupropion
Vareniklin neovlivňoval farmakokinetiku bupropionu v rovnovážném stavu.

Nikotinová substituční terapie (NRT – Nicotine replacement therapy)
Při souběžném podávání vareniklinu a transdermální nikotinové substituce kuřákům po dobu 12 dnů, 
došlo ke statisticky významnému poklesu systolického krevního tlaku (průměr o 2,6 mmHg) 
měřeného v poslední den studie. V této studii byla incidence nauzey, bolesti hlavy, zvracení, závratí, 
dyspepsie a únavy vyšší u kombinace než u samotné NRT.

Bezpečnost a účinnost přípravku CHAMPIX v kombinaci s dalšími přípravky pro odvykání kouření 
nebyla zjišťována.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen nenaznačují žádné malformační účinky nebo 
fetální/neonatální toxicitu vareniklinu (viz bod 5.1).

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Podávání vareniklinu v těhotenství se 
z preventivních důvodů nedoporučuje (viz bod 5.1).

Kojení

Není známo, zda se vareniklin vylučuje do lidského mateřského mléka u člověka. Studie na zvířatech 
naznačují, že je vareniklin vylučován do lidského mateřského mléka. Pro rozhodnutí, zda 
pokračovat/ukončit kojení nebo pokračovat/ukončit léčbu přípravkem CHAMPIX, je třeba vzít 
v úvahu prospěšnost kojení pro dítě a prospěšnost léčby přípravkem CHAMPIX pro matku.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o účinku vareniklinu na fertilitu.

Neklinické údaje, získané ze standardních studií samčí a samičí fertility u potkanů, neodhalily žádné 
riziko pro člověka (viz bod 5.3). 

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek CHAMPIX může mít mírný nebo střední vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
Přípravek CHAMPIX může způsobovat závratě a somnolenci, a tím ovlivňovat schopnost řídit a 
obsluhovat stroje. Pacientům se nedoporučuje řídit, ovládat složitá zařízení nebo se věnovat jiným 
potenciálně nebezpečným činnostem, dokud si neověří, že tento léčivý přípravek neovlivňuje jejich 
schopnost tyto činnosti provádět.

50

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Odvykání kouření, s léčbou nebo bez ní, je spojeno s různými příznaky. U pacientů pokoušejících se 
přestat kouřit, byly hlášeny například: dysforická či depresivní nálada; nespavost, podrážděnost, 
frustrace nebo hněv; úzkost; potíže s koncentrací; neklid; pokles srdeční frekvence; zvýšená chuť 
k jídlu nebo nárůst tělesné hmotnosti. Design ani analýzy studií s přípravkem CHAMPIX se 
nezaměřovaly na rozlišení mezi nežádoucími účinky spojenými se zkoumaným lékem a s těmi, které 
mohou být způsobeny odnětím nikotinu. Nežádoucí účinky léčivého přípravku jsou založeny na 
hodnocení údajů ze studií fází II a III prováděných před uvedením přípravku na trh a na jejich 
aktualizaci na základě souhrnných údajů z 18 placebem kontrolovaných studií provedených před a po 
uvedení přípravku na trh, zahrnujících přibližně 5000 pacientů léčených vareniklinem.

U pacientů léčených doporučenou dávkou 1 mg 2x denně po ukončení úvodního titračního období 
byla jako nejčastější nežádoucí účinek hlášena nauzea (28,6 %). Ve většině případů se nauzea objevila 
v počátku léčby, byla mírně až středně těžká a výjimečně vedla k ukončení léčby.

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků

V následující tabulce jsou všechny nežádoucí účinky, které byly častější než u placeba, seřazeny podle 
tříd orgánových systémů a četnosti (velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10), méně časté 
(≥1/1000 až < 1/100) a vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000)). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí 
účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánových 
systémů

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace
Velmi časté
Časté
Méně časté

Nazofaryngitida
Bronchitida, sinusitida
Mykotická infekce, virová infekce

Poruchy krve a lymfatického systému
Vzácné

Snížený počet trombocytů

Poruchy metabolismu a výživy
Časté

Zvýšení tělesné hmotnosti, snížená chuť k jídlu, zvýšená chuť k jídlu

Méně časté
Vzácné

Hyperglykemie 
Diabetes mellitus, polydipsie

Psychiatrické poruchy
Velmi časté

Neobvyklé sny, nespavost

Méně časté

Sebevražedné myšlenky, agrese, panické reakce, poruchy myšlení, neklid, 
změny nálad, deprese*, úzkost*, halucinace*, zvýšení libida, snížení libida

Vzácné

Psychózy, somnambulizmus, abnormální chování, dysforie, zpomalené 
myšlení

Poruchy nervového systému
Velmi časté

Bolest hlavy

Časté

Ospalost, závratě, poruchy chuti

Méně časté

Vzácné

Epileptický záchvat, třes, letargie, hypestezie
Cerebrovaskulární příhoda, hypertonie, porucha řeči, poruchy koordinace, 
hypogeuzie, porucha cirkadiánního spánkového rytmu

Poruchy oka
Méně časté
Vzácné

Konjunktivitida, bolest očí
Skotom, zbarvení sklér, mydriáza, fotofobie, myopie, zvýšené slzení

Poruchy ucha a labyrintu
Méně časté

Tinnitus

51

Třída orgánových 
systémů

Nežádoucí účinky

Srdeční poruchy
Méně časté
Vzácné

Infarkt myokardu, angina pectoris, tachykardie, palpitace, zrychlení 
srdečního tepu
Fibrilace síní, deprese ST segmentu na EKG, pokles amplitudy vlny T na 
EKG

Cévní poruchy
Méně časté

Zvýšení krevního tlaku, nával horka

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté
Méně časté

Vzácné

Dušnost, kašel
Zánět horních cest dýchacích, kongesce respiračního traktu, dysfonie, 
alergická rýma, dráždění krku, překrvení dutin, syndrom kašle horních cest 
dýchacích, sekrece z nosu
Laryngeální bolest, chrápání

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté

Nauzea

Časté

Refluxní choroba jícnu, zvracení, zácpa, průjem, pocit plnosti, bolest břicha, 
bolest zubů, dyspepsie, flatulence, sucho v ústech

Méně časté

Vzácné

Hematochezie, gastritida, změna pravidelnosti stolice, říhání, aftózní 
stomatitida, bolest dásní
Hematemeze, neobvyklá stolice, povleklý jazyk

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté
Méně časté

Vyrážka, pruritus
Erytém, akné, hyperhidróza, noční pocení

Vzácné

Závažné kožní reakce, zahrnující Stevens-Johnsonův syndrom a erythema 
multiforme, angioedém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Časté
Méně časté
Vzácné

Artralgie, myalgie, bolest zad
Svalové křeče, muskuloskeletální bolest hrudníku
Ztuhlost kloubů, kostochondritida

Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté
Vzácné

Polakisurie, nocturie
Glykosurie, polyurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu
Méně časté
Vzácné

Menoragie
Poševní výtok, sexuální dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté

Bolest hrudníku, únava

Méně časté
Vzácné

Tíseň na hrudi, onemocnění podobající se chřipce, pyrexie, astenie, malátnost
Zimnice, cysta

Vyšetření
Časté
Vzácné

Odchylky funkčních jaterních testů
Abnormální analýza spermatu, C-reaktivní protein zvýšený, snížená hladina 
kalcia v krvi

*Četnosti jsou odhadnuty z poregistrační observační kohortové studie.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

V klinických hodnoceních před uvedením na trh nebyl hlášen žádný případ předávkování.

52

V případě předávkování je nutné podle potřeby zajistit standardní podpůrná opatření.

U pacientů v terminálním stádiu onemocnění ledvin byl vareniklin vyloučen dialýzou (viz bod 5.2), 
ale nejsou zkušenosti s dialýzou po předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná léčiva nervového systému; léčiva k terapii závislostí; léčiva 
k terapii závislosti na nikotinu, ATC kód: N07BA03

Mechanismus účinku

Vareniklin se váže s vysokou afinitou a selektivitou k α4β2 neuronálním nikotinovým 
acetylcholinovým receptorům, kde působí jako částečný agonista – sloučenina, která působí jednak 
jako agonista, ale s nižší účinností než nikotin, a v přítomnosti nikotinu pak jako antagonista.

Elektrofyziologické studie in vitro a neurochemické studie in vivo prokázaly, že se vareniklin váže na 
α4β2 neuronální nikotinové acetylcholinové receptory a stimuluje aktivitu zprostředkovanou 
receptory, ovšem na významně nižší úrovni než nikotin. Nikotin soutěží o stejná α4β2 nAChR 
vazebná místa, ke kterým má vareniklin vyšší afinitu. Proto může vareniklin účinně blokovat 
schopnost nikotinu plně aktivovat α4β2 receptory a mezolimbický dopaminergní systém, což je 
neuronální mechanismus, který je podkladem pro upevnění návyku a pocit odměny prožívané při 
kouření. Vareniklin je vysoce selektivní a váže se silněji na α4β2 subtyp receptorů (Ki=0,15 nM) než 
na jiné běžné nikotinové receptory (α3β4 Ki=84 nM, α7 Ki= 620 nM, α1βγδ Ki= 3400 nM) nebo na 
nenikotinové receptory a transportéry (Ki > 1μM, kromě 5-HT3 receptorů: Ki=350 nM). 

Farmakodynamické účinky 

Předpokládá se, že účinnost přípravku CHAMPIX při odvykání kouření je dána částečným 
agonistickým účinkem vareniklinu na α4β2 nikotinovém receptoru, kde jeho navázání vyvolává 
účinek dostatečný k úlevě od symptomů z vysazení (agonistická aktivita), a zároveň snižuje 
odměňující a posilující účinky kouření tím, že zabraňuje navázání nikotinu na α4β2 receptory 
(antagonistická aktivita).

Klinická účinnost a bezpečnost

Přípravky pro odvykání kouření budou s větší pravděpodobností účinné u pacientů, kteří jsou 
motivováni přestat kouřit a kteří mají k dispozici další poradenství a podporu.

Účinnost přípravku CHAMPIX při odvykání kouření byla demonstrována ve 3 klinických 
hodnoceních s chronickými kuřáky cigaret (

10 cigaret denně); Dva tisíce šest set devatenáct (2619)

pacientů užívalo přípravek CHAMPIX v dávce 1 mg 2x denně (titrované během 1. týdne), 
669 pacientů užívalo bupropion 150 mg 2x denně (také titrováno) a 684 pacientů užívalo placebo.

Srovnávací klinické studie
Dvě identické dvojitě zaslepené studie prospektivně porovnávaly účinnost přípravku CHAMPIX 
(1 mg 2x denně), postupně uvolňovaného bupropionu (150 mg 2x denně) a placeba při odvykání 
kouření. V těchto 52týdenních studiích pacienti užívali přípravek po dobu 12 týdnů a poté následovala 
40týdenní fáze bez léčby.

Primárním cílovým parametrem obou studií bylo prokázání oxidu uhelnatého (CO), 4týdenní míra 
nepřetržitého nekouření (4W-CQR: 4-week continuous quit rate) od 9.-12. týdne. Primární cílový 
parametr přípravku CHAMPIX prokázal statistickou superioritu nad bupropionem a placebem.

53

Po 40týdenní fázi bez léčby byla klíčovým sekundárním cílovým parametrem v obou studiích míra 
nepřetržité abstinence (CA – Continuous Abstinence) v 52. týdnu. CA byla definována jako procento 
všech léčených subjektů, kteří nekouřili (ani jediný vdech z cigarety) od 9.-52. týdne a naměřený 
exhalovaný CO nepřesahoval 10 ppm. 

Míra 4týdenní CQR (9.-12. týden) a míra CA (9.-52. týden) z první i druhé studie jsou znázorněné 
v tabulce:

Studie 1 (n=1022)

Studie 2 (n=1023)

4týdenní CQR

CA 9.-52. týden

4týdenní CQR

CA 9.-52. týden

CHAMPIX

44,4 %

22,1 %

44,0 %

23,0 %

Bupropion

29,5 %

16,4 %

30,0 %

15,0 %

Placebo

17,7 %

8,4 %

17,7 %

10,3 %

Pravděpodobnost 
CHAMPIX vs. placebo

3,91
p < 0,0001

3,13
p < 0,0001

3,85
p < 0,0001

2,66
p < 0,0001

Pravděpodobnost 
CHAMPIX vs. bupropion

1,96
p < 0,0001

1,45
p = 0,0640

1,89
p < 0,0001

1,72
p = 0,0062

Touha po kouření, abstinenční a návykové účinky kouření hlášené pacienty
V obou studiích byla v období aktivní léčby významně snížena touha po kouření a abstinenční 
příznaky u pacientů užívajících přípravek CHAMPIX ve srovnání s placebem. Přípravek CHAMPIX, 
ve srovnání s placebem, také významně snižoval návyk posilující účinky kouření, díky kterým kouření 
nezanechali ti pacienti, kteří během léčby kouřili. Účinek vareniklinu na touhu po kouření, abstinenční 
a návykové účinky kouření nebyly během dlouhodobé fáze následného sledování bez léčby měřeny.

Studie udržení abstinence
Třetí studie vyhodnocovala prospěšnost dalších 12 týdnů léčby přípravkem CHAMPIX na udržení 
abstinence. Pacienti v této studii (n=1927) dostávali nezaslepeně přípravek CHAMPIX 1 mg 2x denně 
po dobu 12 týdnů. Pacienti, kteří přestali do 12. týdne kouřit, byli poté randomizováni a užívali buď 
přípravek CHAMPIX (1 mg 2x denně) nebo placebo dalších 12 týdnů po celkovou dobu trvání studie 
52 týdnů.

Primárním cílovým parametrem studie byla míra nepřetržitého nekouření od 13.-24. týdne ve dvojitě 
zaslepené fázi studie, potvrzená vyšetřením CO. Klíčovým sekundárním cílovým parametrem byla 
míra nepřetržité abstinence (CA) v týdnech 13.-52.

Tato studie prokázala prospěšnost doplňkové 12týdenní léčby přípravkem CHAMPIX v dávce 1 mg 
2x denně pro udržení abstinence v porovnání s placebem: lepší výsledky pro kontinuální abstinenci 
oproti placebu byly zachovány až do 52. týdne. Nejdůležitější výsledky jsou shrnuty v tabulce níže:

Míra nepřetržité abstinence u subjektů léčených přípravkem CHAMPIX vs. placebo

CHAMPIX
n=602

Placebo
N=604

Rozdíl
(95% IS)

Pravděpodobnost
(95% IS)

CA* 13.-24. 
týden

70,6 %

49,8 %

20,8 %

(15,4 %; 26,2 %)

2,47

(1,95; 3,15)

CA* 13.-52. 
týden

44,0 %

37,1 %

6,9 %

(1,4 %; 12,5 %)

1,35

(1,07; 1,70)

*CA: míra nepřetržité abstinence

Vzhledem k omezené klinické zkušenosti užívání přípravku CHAMPIX u černošské populace nebyla 
klinická účinnost u této populace stanovena.

Flexibilní stanovení data zanechání kouření v 1.-5. týdnu
Účinnost a bezpečnost vareniklinu byla zjišťována u kuřáků, kteří se mohli rozhodnout, kdy mezi 1. a 
5. týdnem léčby zanechají kouření. V této 24týdenní studii byli pacienti léčeni po dobu 12 týdnů, 
s následnou 12týdenní fázi bez léčby. 4týdenní míra nepřetržitého nekouření (CQR) (9.-12. týden) 

54

byla u vareniklinu 53,9 % a u placeba 19,4 % (rozdíl=34,5 %, 95 % IS: 27%-42 %) a míra nepřetržité 
abstinence (CA) v 9.-24. týdnu byla 35,2 % u vareniklinu a 12,7 % u placeba (rozdíl=22,5 %, 95 % IS: 
15,8 %-29,1 %). Pacienti, kteří nechtějí, nebo si nejsou schopni stanovit datum, kdy chtějí přestat 
kouřit, během 1-2 týdnů léčby, mohou zahájit léčbu a poté si stanovit datum, kdy odvykání zahájí, 
v průběhu 5 týdnů.

Studie u subjektů znovu léčených přípravkem CHAMPIX
Přípravek CHAMPIX byl hodnocen v dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u 494 pacientů, 
kteří se již pokoušeli přestat kouřit s přípravkem CHAMPIX, a buď byl jejich pokus neúspěšný, nebo 
po léčbě znovu začali kouřit. Subjekty, které během předcházející léčby zaznamenaly nějaký 
nežádoucí účinek, byly vyloučeny. Subjekty byly randomizovány v poměru 1 : 1 do skupiny léčené 
přípravkem CHAMPIX 1 mg 2x denně (N=249) nebo užívající placebo (N=245) na 12 týdnů léčby a 
poté absolvovaly až 40týdenní sledování po ukončení léčby. Pacienti zahrnutí do této studie již v 
minulosti užívali přípravek CHAMPIX, když se pokoušeli přestat kouřit, (celková doba léčby alespoň 
dva týdny) nejméně tři měsíce před vstupem do studie a kouřili nejméně čtyři týdny.

Pacienti léčení přípravkem CHAMPIX dosahovali superiorní výskyt abstinence potvrzené vyšetřením 
CO od 9. do 12. týdne a od 9. týdne do 52. týdne oproti pacientům léčeným placebem. Nejdůležitější 
výsledky jsou shrnuty v tabulce níže:

Míra nepřetržité abstinence u subjektů léčených přípravkem CHAMPIX vs. placebo

CHAMPIX
n=249

Placebo
n=245

Pravděpodobnost (95% IS),

hodnota p

CA* 9.–12. týden

45,0 %

11,8 %

7,08 (4,34; 11,55)

p < 0,0001

CA* 9.–52. týden

20,1 %

3,3 %

9,00 (3,97; 20,41)

p < 0,0001

*CA: míra nepřetržité abstinence

Postupné odvykání kouření
Přípravek CHAMPIX byl hodnocen v 52týdenní, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u 
1 510 subjektů, které nebyly schopny nebo ochotny přestat kouřit během čtyř týdnů, avšak byly 
ochotny postupně omezit své kouření během 12týdenního období před ukončením kouření. Subjekty 
byly randomizovány buď do skupiny užívající  přípravek CHAMPIX 1 mg 2x denně (n=760), nebo 
placebo (n=750) po dobu 24 týdnů a po léčbě byly sledovány až do 52.  týdne. Subjekty dostaly 
pokyny, aby snížily počet vykouřených cigaret alespoň o 50 % do konce prvních čtyř týdnů léčby, po 
čemž následovalo další 50% snížení od čtvrtého do osmého týdne léčby s cílem dosáhnout úplné 
abstinence do 12 týdnů. Po počáteční 12týdenní fázi omezování kouření pokračovaly subjekty v léčbě 
po dalších 12 týdnů. Subjekty léčené přípravkem CHAMPIX měly významně vyšší míru nepřetržité 
abstinence v porovnání s placebem; nejdůležitější výsledky jsou shrnuty v tabulce níže:

Míra nepřetržité abstinence u subjektů léčených přípravkem CHAMPIX vs. placebo

CHAMPIX

n=760

Placebo

n=750

Pravděpodobnost (95% IS),

hodnota p

CA* 15.–24. týden

32,1 %

6,9 %

8,74 (6,09; 12,53)

p < 0,0001

CA* 21.–52. týden

27,0 %

9,9 %

4,02 (2,94; 5,50)

p < 0,0001

*CA: míra nepřetržité abstinence

Bezpečnostní profil přípravku CHAMPIX v této studii byl ve shodě se studiemi před uvedením 
přípravku na trh.

Subjekty s kardiovaskulárním onemocněním
Přípravek CHAMPIX byl hodnocen v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 
studii u pacientů se stabilním kardiovaskulárním onemocněním (jiným než je hypertenze, nebo navíc 
k hypertenzi), které bylo diagnostikováno déle než 2 měsíce. Subjekty byly randomizovány do 

55

skupiny léčené přípravkem CHAMPIX 

1 mg 2x denně 

(n=353) nebo užívající placebo (n=350) na 12 

týdnů a poté absolvovaly 40 týdenní sledování po ukončení léčby. 4týdenní míra nepřetržitého 
nekouření (CQR) byla u vareniklinu 47,3 % a u placeba 14,3 % a míra nepřetržité abstinence (CA) v 
9.-52. týdnu byla 19,8 % u vareniklinu vs. 7,4 % u placeba. 

Úmrtí a závažné kardiovaskulární příhody byly zaslepeně posuzovány komisí. Následující příhody se
objevily s četností ≥ 1% v obou léčebných skupinách během léčby (nebo v průběhu 30 dnů po 
ukončení léčby): nefatální infarkt myokardu (1,1 % u přípravku CHAMPIX vs. 0,3 % u placeba) a 
hospitalizace kvůli angině pectoris (0,6 % vs. 1,1 %). Během období bez léčby až do 52. týdne příhody 
zahrnovaly potřebu koronární revaskularizace (2 % vs. 0,6 %), hospitalizaci kvůli angině pectoris 
(1,7% vs. 1,1%) a nově diagnostikovanou ischemickou chorobu dolních končetin (ICHDK) nebo 
příjem k výkonu ICHDK (1,4 % vs. 0,6 %). Někteří z pacientů, kteří vyžadovali koronární 
revaskularizaci, podstoupili výkon jako součást léčby nefatálního infarktu myokardu a hospitalizace 
kvůli angině pectoris. Kardiovaskulární smrt se během 52týdenní studie vyskytla u 0,3 % pacientů 
léčených přípravkem CHAMPIX a 0,6 % pacientů užívajících placebo.

K systematickému vyhodnocení kardiovaskulární bezpečnosti přípravku CHAMPIX byla provedena 
meta-analýza 15 klinických studií v délce trvání léčby ≥ 12 týdnů, která zahrnovala 7002 pacienty 
(4190 užívajících přípravek CHAMPIX a 2812 užívajících placebo). Studie s pacienty se stabilním 
kardiovaskulárním onemocněním popsaná výše byla rovněž v meta-analýze zahrnuta. 

Klíčová analýza kardiovaskulární bezpečnosti zahrnovala výskyt a časové rozvržení souhrnného 
cílového parametru 

závažných kardiovaskulárních příhod 

(MACE - Major Adverse Cardiovascular 

Events), definovaných jako kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní 
mozková příhoda. Tyto příhody zahrnuté v cílovém parametru byly uznané nezávislou komisí. 
Souhrnem: ve studiích zahrnutých do meta-analýzy se během léčby vyskytl malý počet 

závažných 

kardiovaskulárních příhod – MACE (

CHAMPIX 7 [0,17 %]; placebo 2 [0,07 %]). Dále se 

vyskytl malý počet MACE do 30 dnů od ukončení léčby

(

CHAMPIX 13 [0,31 %]; placebo 6 [0,21

%]).

Meta-analýza ukázala, že expozice přípravku CHAMPIX měla pro pacienty za následek poměr rizik 
pro MACE 2,83 (95% interval spolehlivosti 0,76 – 10,55, p=0,12) u pacientů během léčby a 1,95 
(95% interval spolehlivosti 0,79 – 4,82, p=0,15) u pacientů až 30 dnů po ukončení léčby. To se 
shoduje s odhadovaným nárůstem o 6,5 MACE resp. 6,3 MACE na expozici 1000 pacientoroků. 
Poměr rizik pro MACE byl vyšší u pacientů s kardiovaskulárními rizikovými faktory navíc ke 
kouření, v porovnání s poměrem rizik u pacientů bez kardiovaskulárních rizikových faktorů jiných než 
je kouření. Dle výsledků meta-analýzy byly ve skupině užívající přípravek CHAMPIX podobné 
četnosti úmrtí ze všech příčin (CHAMPIX 6 [0,14 %]; placebo 7 [0,25 %]) a kardiovaskulární 
mortalita (CHAMPIX 2 [0,05 %]; placebo 2 [0,07 %]) ve srovnání se skupinou užívající placebo.

Studie k vyhodnocení kardiovaskulární bezpečnosti u pacientů s psychiatrickou poruchou v anamnéze 
a bez ní
Kardiovaskulární bezpečnost přípravku CHAMPIX byla hodnocena ve studii se subjekty 
s psychiatrickou poruchou v anamnéze a bez ní (mateřská studie; viz bod 5.1 – Neuropsychiatrická 
bezpečnost) 
a v jejím neléčebném prodloužení, tj. studii k vyhodnocení kardiovaskulární bezpečnosti, 
do které bylo zařazeno 4595 ze 6293 subjektů, které dokončily mateřskou studii (N=8058), a v rámci 
které byly tyto subjekty sledovány až do 52. týdne. Mezi všemi subjekty léčenými v mateřské studii 
mělo 1749 (21,7 %) střední kardiovaskulární riziko a 644 (8,0 %) mělo vysoké kardiovaskulární riziko 
definované podle Framinghamova skóre. 

Primárním cílovým kardiovaskulárním parametrem byla doba do závažné kardiovaskulární příhody 
(MACE) definované jako kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální cévní 
mozková příhoda během léčby. Úmrtí a kardiovaskulární příhody byly zaslepeně posuzovány 
nezávislou komisí.

56

V následující tabulce je uvedena incidence MACE a poměry rizik v porovnání s placebem pro všechny 
léčebné skupiny během léčby a kumulativní výsledky pro léčbu plus 30 dní poté a pro celou dobu 
studie (až do konce).

CHAMPIX
N=2016

Bupropion
N=2006

NRT
N=2022

Placebo
N=2014

Během léčby
MACE, n (%)

1 (0,05)

2 (0,10)

1 (0,05)

4 (0,20)

    Poměr rizik 
(95% CI) vs.
placebo

0,29 (0,05; 1,68)

0,50 (0,10; 2,50)

0,29 (0,05; 1,70)

Během léčby plus 30 dní
MACE, n (%)

1 (0,05)

2 (0,10)

2 (0,10)

4 (0,20)

    Poměr rizik
(95% CI) vs.
placebo

0,29 (0,05; 1,70)

0,51 (0,10; 2,51)

0,50 (0,10; 2,48)

Až do konce studie
MACE, n (%)

3 (0,15)

9 (0,45)

6 (0,30)

8 (0,40)

    Poměr rizik
(95% CI) vs.
placebo

0,39 (0,12; 1,27)

1,09 (0,42; 2,83)

0,75 (0,26; 2,13)

Užívání přípravku CHAMPIX, bupropionu a NRT nebylo asociováno se zvýšeným rizikem 
nežádoucích kardiovaskulárních příhod u kuřáků léčených po dobu až 12 týdnů a sledovaných po dobu 
až 1 roku v porovnání s placebem. Vzhledem k relativně nízkému celkovému počtu příhod však nelze 
souvislost zcela vyloučit.

Subjekty s mírnou až středně těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)
Účinnost a bezpečnost přípravku CHAMPIX (1 mg 2x denně) při odvykání kouření u subjektů s 
mírnou až středně těžkou CHOPN byla prokázána v randomizované dvojitě slepé studii kontrolované 
placebem. Ve studii trvající 52 týdnů byli pacienti léčeni po dobu 12 týdnů, poté následovala 
40týdenní fáze bez léčby. Primárním cílovým parametrem studie byla 4týdenní míra nepřetržitého 
nekouření (CQR) v 9.-12. týdnu, potvrzená vyšetřením CO, a hlavním sekundárním cílovým 
parametrem byla míra nepřetržité abstinence (CA) v 9.-52. týdnu. Bezpečnostní profil vareniklinu byl 
srovnatelný s profilem pozorovaným v jiných studiích s běžnou populací, včetně pulmonární 
bezpečnosti. Výsledky 4týdenní CQR (9.-12. týden) a míry CA (9.-52. týden) jsou uvedeny v tabulce 
níže:

4týdenní CQR

CA (9.-52. týden)

CHAMPIX, (n = 248) 

42,3 %

18,5 %

placebo, (n = 251) 

8,8 %

5,6 %

Odds ratio (poměr 
pravděpodobností)
(CHAMPIX vs. placebo) 

8,40

p < 0,0001

4,04

p < 0,0001

Studie u pacientů s depresivní poruchou v anamnéze
Účinnost vareniklinu byla potvrzena v randomizované, placebem kontrolované studii s 525 pacienty, 
s anamnézou deprese v posledních 2 letech nebo stabilně užívajících antidepresiva. Míra ukončení 
kouření u této populace byla obdobná jako u běžné populace. Míra nepřetržité abstinence v 9.-12. 
týdnu byla 35,9 % u skupiny léčené vareniklinem vs. 15,6 % u skupiny užívající placebo 
(pravděpodobnost = 3,35 (95% CI 2,16-5,21)) a v 9.-52. týdnu byla 20,3 % u skupiny léčené 
vareniklinem vs. 10,4 % u skupiny užívající placebo (pravděpodobnost = 2,36 (95% CI 1,40-3,98)). 
Nejčastějšími nežádoucími účinky (≥ 10 %) u subjektů užívajících vareniklin byly nauzea (27,0 % vs. 
10,4 % při užívání placeba), bolest hlavy (16,8 % vs. 11,2 %), abnormální sny (11,3 % vs. 8,2 %), 

57

nespavost (10,9 % vs. 4,8 %) a podrážděnost (10,9 % vs. 8,2 %). Psychiatrické stupnice neukázaly 
během studie žádné rozdíly mezi skupinami léčenými vareniklinem a placebem, ani žádné celkové 
zhoršení deprese nebo jiných psychiatrických symptomů, v žádné skupině léčby.

Studie u subjektů se stabilní schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou
Bezpečnost a snášenlivost vareniklinu byla hodnocena ve dvojitě zaslepené studii u 128 kuřáků se 
stabilní schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou, kteří dále užívali antipsychotika. Pacienti byli 
randomizováni v poměru 2:1 do skupiny užívající vareniklin (1 mg 2x denně) nebo placebo po dobu 
12 týdnů s následnou 12týdenní fází bez léčby. 

Nejčastějšími nežádoucími účinky u subjektů užívajících vareniklin byly nauzea (23,8 % vs. 14 % při 
užívání placeba), bolest hlavy (10,7 % vs. 18,6 % při užívání placeba), a zvracení (10,7 % vs. 9,3 % 
při užívání placeba). Mezi neuropsychiatrickými nežádoucími účinky byla nespavost jediným účinkem 
hlášeným v obou skupinách u ≥ 5 % subjektů s četností vyšší ve skupině léčené vareniklinem než u 
skupiny užívající placebo (9,5 % vs. 4,7 %).

Souhrnně nedošlo v obou léčebných skupinách ke zhoršení schizofrenie, podle psychiatrických 
měřítek, a nedošlo k celkové změně extrapyramidových příznaků. Ve skupině léčené vareniklinem, ve 
srovnání s placebem, byly u většího počtu subjektů před zařazením do studie (v anamnéze) a po 
ukončení aktivní léčebné periody hlášeny sebevražedné myšlenky nebo chování (v 33. až 85. dni po 
podání poslední léčebné dávky). Během aktivní léčebné periody byla incidence nežádoucích účinků 
souvisejících se sebevraždou obdobná u skupin léčených vareniklinem i placebem (11 % vs. 9,3 %). 
Podíl subjektů s nežádoucími účinky souvisejícími se sebevraždou byl během aktivní léčebné periody, 
v porovnání s fází po léčbě ve skupině léčebné vareniklinem, nezměněn, ve skupině užívající placebo 
byl ve fázi po léčbě nižší. Přestože žádné sebevraždy nebyly dokonány, ve skupině léčené 
vareniklinem byl zaznamenán pokus o sebevraždu u subjektu, který již dříve několik podobných 
pokusů o sebevraždu prodělal. Tyto pouze omezené údaje z jediné studie s odvykáním kouření nejsou 
dostatečné pro definitivní rozhodnutí o bezpečnosti u pacientů se schizofrenií nebo schizoafektivní 
poruchou.

Neuropsychiatrická studie bezpečnosti u subjektů s psychiatrickou poruchou v anamnéze a bez ní
Vareniklin byl hodnocen v randomizované, dvojitě zaslepené studii kontrolované placebem a aktivní 
léčbou, která zahrnovala subjekty s psychiatrickou poruchou v anamnéze (psychiatrická kohorta, 
N = 4074) a subjekty bez psychiatrické poruchy v anamnéze (nepsychiatrická kohorta, N = 3984). 
Subjekty ve věku 18-75 let, které kouří 10 nebo více cigaret denně, byly randomizovány v poměru 
1 : 1 : 1 : 1 k léčbě vareniklinem 1 mg dvakrát denně, bupropionem SR 150 mg dvakrát denně, 
nikotinovou substituční terapii (NRT) 21 mg/den ve formě náplasti se snižující se dávkou nebo 
placebem po léčebné období 12 týdnů; subjekty byly poté sledovány dalších 12 týdnů po léčbě. 

Primárním bezpečnostním cílovým parametrem byl soubor následujících nežádoucích 
neuropsychiatrických příhod (NPS): závažné příhody úzkosti, deprese, abnormálního pocitu či 
hostility a/nebo středně závažné či závažné příhody agitovanosti, agrese, bludů, halucinací, 
vražedných myšlenek, mánie, paniky, paranoie, psychózy, sebevražedných myšlenek, sebevražedného
chování nebo dokonané sebevraždy.

Následující tabulka ukazuje četnosti výskytu souhrnného primárního cílového parametru nežádoucích 
příhod NPS podle léčebné skupiny a rozdílů rizika (RD) (95% CI) v porovnání s placebem u 
nepsychiatrické kohorty

Kromě toho tabulka ukazuje souhrnný cílový parametr neuropsychiatrických nežádoucích příhod (AE 
NPS) závažné intenzity:

58

Nepsychiatrická kohorta

N = 3984

Vareniklin

Bupropion

NRT

Placebo

Počet léčených pacientů

990

989

1006

999

Souhrnný primární cílový 
parametr AE NPS, 
n (%)

13 (1,3)

22 (2,2)

25 (2,5)

24 (2,4)

RD (95% CI) vs. placebo 

-1,28

(-2,40; -0,15)

-0,08

(-1,37; 1,21)

-0,21           

(-1,54; 1,12)

Souhrnný cílový parametr 
AE NPS závažné intenzity,
n (%)

1 (0,1)

4 (0,4)

3 (0,3)

5 (0,5)

AE = nežádoucí příhoda, NRT = nikotinová substituční terapie ve formě náplasti

Četnosti výskytu příhod souhrnného cílového parametru byly nízké ve všech léčebných skupinách 
a byly podobné nebo nižší u každé z aktivních léčebných metod v porovnání s placebem. Použití 
vareniklinu, bupropionu a NRT v nepsychiatrické kohortě nebylo spojeno s významně zvýšeným 
rizikem nežádoucích příhod NPS souhrnného primárního cílového parametru v porovnání s 
placebem (95% CI byly nižší než nebo se rovnaly 0). 

Procentuální podíl subjektů se sebevražednými myšlenkami a/nebo chováním podle škály 
hodnocení závažnosti sebevražedného jednání Columbia (C-SSRS – Columbia-Suicide Severity 
Rating Scale) byl podobný u skupin s vareniklinem a placebem během léčby i během následného
sledování bez léčby, jak je patrné z následující tabulky:

Nepsychiatrická kohorta

N = 3984

Vareniklin

N = 990

n (%)

Bupropion

N = 989

n (%)

NRT

N = 1006

n (%)

Placebo

N = 999

n (%)

Během léčby
Sebevražedné chování
a/nebo myšlenky

988

983

996

995

Sebevražedné chování

7 (0,7)

4 (0,4)

3 (0,3)

7 (0,7)

Sebevražedné 
myšlenky

0

0

1 (0,1)

1 (0,1)

Sebevražedné chování
a/nebo myšlenky

7 (0,7)

4 (0,4)

3 (0,3)

6 (0,6)

Během následného sledování
Hodnocený počet

807

816

800

805

Sebevražedné chování
a/nebo myšlenky

3 (0,4)

2 (0,2)

3 (0,4)

4 (0,5)

Sebevražední chování

0

1 (0,1)

0

0

Sebevražedné 
myšlenky

3 (0,4)

2 (0,2)

3 (0,4)

4 (0,5)

NRT = nikotinová substituční terapie ve formě náplasti

Došlo k jedné dokonané sebevraždě, která se vyskytla během léčby u subjektu léčeného placebem 
v nepsychiatrické kohortě.
Následující tabulka ukazuje četnosti výskytu souhrnného primárního cílového parametru nežádoucích 
příhod NPS podle léčebné skupiny a RD (95% CI) v porovnání s placebem u psychiatrické kohorty
Rovněž jsou uvedeny jednotlivé součásti cílového parametru. 

Kromě toho tabulka ukazuje souhrnný cílový parametr AE NPS závažné intenzity: 

59

Psychiatrická kohorta

N = 4074

Vareniklin

Bupropion

NRT

Placebo

Počet léčených pacientů

1026

1017

1016

1015

Souhrnný primární cílový 
parametr AE NPS, n (%)

67 (6,5)

68 (6,7)

53 (5,2)

50 (4,9)

RD (95% CI) vs. placebo

1,59                 

(-0,42; 3,59)

1,78                

(-0,24; 3,81)

0,37             

(-1,53; 2,26)

Součásti souhrnného 
primárního cílového 
parametru AE NPS, n 
(%):

Úzkost

a

Deprese

a

Pocit abnormality

a

Hostilita

a

Agitovanost

b

Agrese

b

Bludy

b

Halucinace

b

Vražedné myšlenky

b

Mánie

b

Panika

b

Paranoia

b

Psychóza

b

Sebevražedné chování

b

Sebevražedné myšlenky

b

Dokonaná sebevražda

b

5 (0,5)
6 (0,6)

0
0

25 (2,4)
14 (1,4)

1 (0,1)
5 (0,5)

0

7 (0,7)
7 (0,7)
1 (0,1)
4 (0,4)
1 (0,1)
5 (0,5)

0

4 (0,4)
4 (0,4)
1 (0,1)

0

29 (2,9)

9 (0,9)
1 (0,1)
4 (0,4)

0

9 (0,9)

16 (1,6)

0

2 (0,2)
1 (0,1)
2 (0,2)

0

6 (0,6)
7 (0,7)

0
0

21 (2,1)

7 (0,7)
1 (0,1)
2 (0,2)

0

3 (0,3)

13 (1,3)

0

3 (0,3)

0

3 (0,3)

0

2 (0,2)
6 (0,6)

0
0

22 (2,2)

8 (0,8)

0

2 (0,2)

0

6 (0,6)
7 (0,7)
2 (0,2)
1 (0,1)
1 (0,1)
2 (0,2)

0

Souhrnný cílový parametr 
AE NPS závažné intenzity,
n (%)

14 (1,4)

14 (1,4)

14 (1,4)

13 (1,3)

AE = nežádoucí příhoda; 

a

stupeň = závažná intenzita AE; 

b

stupeň = středně závažná nebo závažná 

intenzita AE; NRT = nikotinová substituční terapie ve formě náplasti

U pacientů v psychiatrické kohortě v každé léčebné skupině bylo hlášeno více příhod v porovnání s 
nepsychiatrickou kohortou a incidence příhod v souhrnném cílovém parametru v porovnání s 
placebem byla vyšší pro každou aktivní léčbu. Avšak použití vareniklinu, bupropionu a NRT v 
psychiatrické kohortě nebylo spojeno s významně zvýšeným rizikem nežádoucích příhod NPS 
v souhrnném primárním cílovém parametru v porovnání s placebem (95% CI zahrnovala 0). 

V psychiatrické kohortě byl procentuální podíl subjektů se sebevražednými myšlenkami a/nebo 
chováním podle škály hodnocení závažnosti sebevražedného chování Columbia (C-SSRS –
Columbia-Suicide Severity Rating Scale) podobný u skupin s vareniklinem a placebem během 
léčby i během následného sledování bez léčby, jak je patrné z následující tabulky:

60

Psychiatrická kohorta

N = 4074

Vareniklin

N = 1026

n (%)

Bupropion

N = 1017

n (%)

NRT

N = 1016

n (%)

Placebo

N = 1015

n (%)

Během léčby
Hodnocený počet

1017

1012

1006

1006

Sebevražedné chování
a/nebo myšlenky

27 (2,7)

15 (1,5)

20 (2,0)

25 (2,5)

Sebevražedné chování

0

1 (0,1)

0

2 (0,2)

Sebevražedné 
myšlenky

27 (2,7)

15 (1,5)

20 (2,0)

25 (2,5)

Během následného sledování
Sebevražedné chování
a/nebo myšlenky

833

836

824

791

Sebevražedné chování

14 (1,7)

4 (0,5)

9 (1,1)

11 (1,4)

Sebevražedné 
myšlenky

1 (0,1)

0

1 (0,1)

1 (0,1)

Sebevražedné chování
a/nebo myšlenky

14 (1,7)

4 (0,5)

9 (1,1)

11 (1,4)

NRT = nikotinová substituční terapie ve formě náplasti

V psychiatrické kohortě nebyly hlášeny žádné dokonané sebevraždy.

Nejčastěji hlášené nežádoucí příhody u subjektů léčených vareniklinem v této studii byly podobné 
jako příhody, které byly pozorovány ve studiích před uvedením přípravku na trh. 

V obou kohortách subjekty léčené vareniklinem prokázaly statistickou superioritu abstinence 
potvrzené vyšetřením CO během týdnů 9 až 12 a 9 až 24 v porovnání se subjekty léčenými 
bupropionem, nikotinovou náplastí a placebem (viz následující tabulka).

Klíčové výsledky účinnosti jsou shrnuty v následující tabulce:

Nepsychiatrická kohorta

Psychiatrická kohorta

CA 9–12 n/N (%)

Vareniklin

382/1005 (38,0 %)

301/1032 (29,2 %)

Bupropion

261/1001 (26,1 %)

199/1033 (19,3 %)

NRT

267/1013 (26,4 %)

209/1025 (20,4 %)

Placebo

138/1009 (13,7 %)

117/1026 (11,4 %)

Porovnání léčby: pravděpodobnost (95% CI), hodnota p

Vareniklin vs. placebo

4,00 (3,20, 5,00), p < 0,0001

3,24 (2,56, 4,11), p < 0,0001

Bupropion vs. placebo

2,26 (1,80, 2,85), p < 0,0001

1,87 (1,46, 2,39), p < 0,0001

NRT vs. placebo

2,30 (1,83, 2,90), p < 0,0001

2,00 (1,56, 2,55), p < 0,0001

Vareniklin vs. bupropion

1,77 (1,46, 2,14), p < 0,0001

1,74 (1,41, 2,14), p < 0,0001

Vareniklin vs. NRT  

1,74 (1,43, 2,10), p < 0,0001

1,62 (1,32, 1,99), p < 0,0001

CA 9–24 n/N (%)

Vareniklin

256/1005 (25,5 %)

189/1032 (18,3 %)

Bupropion

188/1001 (18,8 %)

142/1033 (13,7 %)

NRT

187/1013 (18,5 %)

133/1025 (13,0 %)

Placebo

106/1009 (10,5 %)

85/1026 (8,3 %)

61

Nepsychiatrická kohorta

Psychiatrická kohorta

Porovnání léčby: pravděpodobnost (95% CI), hodnota p

Vareniklin vs. placebo

2,99 (2,33, 3,83), p < 0,0001

2,50 (1,90, 3,29), p < 0,0001

Bupropion vs. placebo

2,00 (1,54, 2,59), p < 0,0001

1,77 (1,33, 2,36), p < 0,0001

NRT vs. placebo

1,96 (1,51, 2,54), p < 0,0001

1,65 (1,24, 2,20), p = 0,0007

Vareniklin vs. bupropion

1,49 (1,20, 1,85), p = 0,0003

1,41 (1,11, 1,79), p = 0,0047

Vareniklin vs. NRT 

1,52 (1,23, 1,89), p = 0,0001

1,51 (1,19, 1,93), p = 0,0008

CA = míra nepřetržité abstinence; CI = interval spolehlivosti; NRT = nikotinová substituční terapie ve 
formě náplasti

Metaanalýzy a observační studie neuropsychiatrické bezpečnosti
Analýza údajů z klinických studií neprokázala zvýšené riziko závažných neuropsychiatrických příhod
ve spojitosti s vareniklinem ve srovnání s placebem. Kromě toho nezávislé observační studie nesvědčí 
o zvýšeném riziku závažných neuropsychiatrických příhod u pacientů léčených vareniklinem ve 
srovnání s pacienty na nikotinové substituční terapii (NRT) nebo bupropionu.

Přerušení léčby
Četnost přerušení léčby kvůli nežádoucím účinkům byla 11,4 % u vareniklinu oproti 9,7 % u placeba. 
Četnosti přerušení léčby kvůli nejčastějším nežádoucím účinkům byly v této skupině následující: 
nauzea (2,7 % oproti 0,6 % u placeba), bolest hlavy (0,6 % oproti 1,0 % u placeba), nespavost (1,3 % 
oproti 1,2 % u placeba) a neobvyklé sny (0,2 % oproti 0,2 % u placeba).

Analýza klinických studií

Byla provedena metaanalýza 5 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií 
zahrnujících celkem 1 907 pacientů (1 130 vareniklin, 777 placebo), jejímž cílem bylo vyhodnotit 
sebevražedné myšlenky a chování dle škály C-SSRS (Kolumbijská škála k hodnocení závažnosti 
sebevražedných tendencí). Tato metaanalýza zahrnovala jednu studii (N = 127) u pacientů 
s anamnézou schizofrenie nebo schizoafektivní poruchy a jinou studii (N = 525) u pacientů 
s anamnézou deprese. Výsledky neprokázaly žádný nárůst incidence sebevražedných myšlenek a/nebo 
chování u pacientů léčených vareniklinem ve srovnání s pacienty léčenými placebem, jak dokládá 
tabulka níže. Z 55 pacientů, kteří uváděli sebevražedné myšlenky nebo chování, patřilo 48 (24 
vareniklin, 24 placebo) do dvou studií zařazujících pacienty s anamnézou schizofrenie / 
schizoafektivní poruchy nebo deprese. V dalších třech studiích uváděl tyto příhody pouze malý počet 
pacientů (4 vareniklin, 3 placebo).

Počet pacientů a poměr rizik sebevražedných myšlenek a/nebo chování dle C-SSRS 
z metaanalýzy 5 klinických studií srovnávajících vareniklin s placebem

Vareniklin

(N = 1 130)

Placebo

(N = 777)

Pacienti se sebevražednými myšlenkami a/nebo chováním* [n (%)]**

28 (2,5)

27 (3,5)

Počet pacientských let expozice

325

217

Poměr rizik

#

(RR; 95 % CI)

0,79 (0,46; 1,36)

* Z této skupiny uváděl jeden pacient v každém léčebném rameni sebevražedné chování
** Pacienti s příhodami až 30 dnů po léčbě; % nejsou vážena dle studie
# RR incidencí na 100 pacientských let

Byla provedena metaanalýza 18 dvojitě zaslepených randomizovaných placebem kontrolovaných 
klinických studií, jejímž cílem bylo zhodnotit neuropsychiatrickou bezpečnost vareniklinu. Mezi tyto 
studie patřilo 5 studií popsaných výše, které používaly C-SSRS. Do analýzy bylo zahrnuto celkem 
8 521 pacientů (5 072 vareniklin, 3 449 placebo). Někteří z nich trpěli psychiatrickými onemocněními. 
Výsledky vykazují podobnou incidenci kombinovaných neuropsychiatrických nežádoucích příhod 
jiného charakteru než poruchy spánku u pacientů léčených vareniklinem ve srovnání s placebem, 
s poměrem rizik (RR) na úrovni 1,01 (95 % CI: 0,89–1,15). Souhrnné údaje z těchto 18 studií vykazují 
podobnou incidenci individuálních kategorií psychiatrických příhod u pacientů léčených vareniklinem 
ve srovnání s pacienty léčenými placebem. Následující tabulka uvádí nejčastěji (≥1 %) hlášené 

62

kategorie nežádoucích příhod spojených s psychiatrickou bezpečností jiného charakteru než poruchy 
spánku.

Psychiatrické nežádoucí příhody s výskytem ≥1 % u pacientů ze souhrnných údajů 
z 18 klinických studií:

Vareniklin

(N = 5 072)

Placebo

(N = 3 449)

Úzkostné poruchy a příznaky

253 (5,0)

206 (6,0)

Depresivní poruchy a změny nálady

179 (3,5)

108 (3,1)

Poruchy a změny nálady NEC*

116 (2,3)

53 (1,5)

* NEC = jinde neklasifikované
Počty (procentuální poměry) odpovídají počtu pacientů uvádějících danou příhodu

Observační studie

Čtyři observační studie, každá zahrnovala 10 000 až 30 000 pacientů užívajících vareniklin 
v adjustovaných analýzách, srovnávaly riziko rozvoje závažných neuropsychiatrických příhod, včetně
neuropsychiatrických hospitalizací a fatálního a nefatálního sebepoškozování, u pacientů léčených 
vareniklinem ve srovnání s pacienty na NRT nebo bupropionu. Všechny studie byly retrospektivního 
kohortového charakteru a zahrnovaly pacienty s psychiatrickou anamnézou nebo bez ní. Všechny 
studie používaly statistické metody kontrolující zavádějící faktory, včetně preferenční preskripce 
vareniklinu u zdravějších pacientů. Nelze však vyloučit reziduální zavádějící faktory.

Dvě ze studií nenalezly žádný rozdíl v riziku neuropsychiatrických hospitalizací mezi uživateli 
vareniklinu a nikotinové náplasti (poměr rizik [HR] 1,14; 95 % interval spolehlivosti [CI]: 0,56–2,34 
v první studii a 0,76; 95 % CI: 0,40–1,46 v druhé studii). Síla detekce rozdílů v těchto dvou studiích 
byla omezená. Třetí studie neuváděla žádný rozdíl v riziku rozvoje psychiatrických nežádoucích 
příhod diagnostikovaných během návštěv na akutním centrálním příjmovém oddělení nebo 
hospitalizací mezi uživateli vareniklinu a uživateli bupropionu (HR 0,85; 95 % CI: 0,55–1,30). Na 
základě hlášení po uvedení na trh může být bupropion spojen s neuropsychiatrickými nežádoucími 
příhodami.

Čtvrtá studie neprokázala vyšší riziko fatálního a nefatálního sebepoškozování (HR 0,88; 95 % CI: 
0,52–1,49) u pacientů léčených vareniklinem ve srovnání s pacienty na NRT. Výskyt detekovaných 
sebevražd byl během tří měsíců od zahájení jakékoli medikamentózní léčby vzácný (dva případy u 
31 260 uživatelů vareniklinu a šest případů u 81 545 uživatelů NRT).

Kohortová studie v těhotenství

Populační kohortová studie srovnávala děti vystavené přípravku CHAMPIX in utero (N = 335) 
s dětmi narozenými matkám, které během těhotenství kouřily, (N = 78 412) a dětmi narozenými 
matkám nekuřačkám (N = 806 438). V této studii byl mezi dětmi vystavenými přípravku CHAMPIX 
in utero v porovnání s dětmi narozenými matkám, které během těhotenství kouřily, nižší výskyt 
vrozených malformací (3,6 % vs. 4,3 %), porodu mrtvého plodu (0,3 % vs. 0,5 %), předčasného 
porodu (7,5 % vs. 7,9 %), hypotrofie (12,5 % vs. 17,1 %) a předčasného odtoku plodové vody (3,6 % 
vs. 5,4 %).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Maximální plazmatické koncentrace vareniklinu je dosaženo obvykle během 3-4 hodin po perorálním 
podání. Při opakovaném podávání zdravým dobrovolníkům bylo rovnovážného stavu dosaženo během 
4 dnů. Absorpce je po perorálním podání téměř úplná a systémová dostupnost je vysoká. Na perorální 
biologickou dostupnost vareniklinu nemá vliv jídlo ani denní doba, kdy je dávka podána.

63

Distribuce

Vareniklin je distribuován do tkání, včetně mozku. Zdánlivý distribuční objem je v rovnovážném 
stavu průměrně 415 litrů (% CV=50). Vazba vareniklinu na plazmatické bílkoviny je nízká (≤ 20 %) a 
nezávisí na věku ani na funkci ledvin. U hlodavců vareniklin prochází placentou a je vylučován do 
mléka.

Biotransformace

Pouze malá část vareniklinu je metabolizována, 92 % se v nezměněné podobě vylučuje močí a méně 
než 10 % se vylučuje v podobě metabolitů. Méně významné metabolity v moči zahrnují N-
karbamoylglukuronid a hydroxyvareniklin. V oběhu je 91 % vareniklinu v nezměněné podobě. Méně 
významné metabolity v oběhu zahrnují vareniklin N-karbamoylglukuronid a N-glukosylvareniklin.

In vitro studie prokázaly, že vareniklin neinhibuje enzymy cytochromu P450 (IC50 > 6400 ng/ml). 
Mezi testované enzymy P450 patřily: 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4/5. Taktéž 
indukční vliv vareniklinu na aktivitu enzymů 1A2 a 3A4 cytochromu P450 nebyl v in vitro studiích na 
lidských hepatocytech prokázán. Proto vareniklin pravděpodobně neovlivňuje farmakokinetiku látek, 
které jsou primárně metabolizovány enzymy cytochromu P450.

Eliminace

Eliminační poločas vareniklinu je přibližně 24 hodin. Renální eliminace vareniklinu se uskutečňuje 
primárně glomerulární filtrací zároveň s aktivní tubulární sekrecí prostřednictvím transportéru 
organických kationtů OCT2 (viz bod 4.5). 

Linearita/nelinearita

Vareniklin vykazuje po jedné (0,1-3 mg) nebo opakovaných (1-3 mg/den) dávkách lineární kinetiku.

Farmakokinetika u zvláštních populací pacientů

Nejsou žádné klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice vareniklinu s ohledem na věk, rasu, 
pohlaví, statut kouření či souběžné užívání léčivých přípravků, jak se ukázalo ve zvláštních 
farmakokinetických studiích a v populačních farmakokinetických analýzách.

Porucha funkce jater
Vzhledem k absenci významného jaterního metabolismu by neměla být farmakokinetika vareniklinu u 
pacientů s poškozením jater ovlivněna (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin
U osob s mírnou poruchou funkce ledvin byla farmakokinetika vareniklinu nezměněna (clearance 
kreatininu >50 ml/min. a ≤80 ml/min.). U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin 
(clearance kreatininu ≥30 ml/min., a ≤50 ml/min.) se expozice vareniklinu zvyšovala 1,5krát ve 
srovnání s osobami s normální funkcí ledvin (clearance kreatininu >80 ml/min.). U osob se závažnou 
poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min.) stoupla expozice vareniklinu 2,1krát. U 
osob v terminálním stádiu onemocnění ledvin (end-stage-renal disease, ESRD) byl vareniklin účinně 
odstraněn hemodialýzou (viz bod 4.2).

Starší pacienti
Farmakokinetika vareniklinu u starších pacientů s normální funkcí ledvin (ve věku 65-75 let) je 
podobná farmakokinetice u mladších dospělých subjektů (viz bod 4.2). Informace o dávkování u 
starších pacientů se sníženou funkcí ledvin viz bod 4.2.

Pediatrická populace
U pediatrických pacientů ve věku 12-17 let (včetně) byly zjišťovány farmakokinetické hodnoty 
vareniklinu po jednorázové i vícenásobných dávkách; hodnoty byly přibližně úměrné sledované dávce 

64

v rozmezí 0,5-2 mg denně. Systémová expozice v rovnovážném stavu u dospívajících pacientů 
s tělesnou hmotností >55 kg měřená pomocí AUC 

(0-24)

, byla srovnatelná s expozicí pozorovanou po 

podání stejných dávek u dospělé populace. Po podání dávky 0,5 mg 2x denně byla expozice 
vareniklinu v rovnovážném stavu u dospívajících pacientů s tělesnou hmotností ≤ 55 kg v průměru 
vyšší (přibližně o 40 %), v porovnání s expozicí pozorovanou u dospělé populace. Účinnost a 
bezpečnost u pediatrické populace mladší 18 let nebyla prokázána a nelze tedy stanovit doporučení pro 
dávkování (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje z konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakované dávce, 
genotoxicity, fertility a embryofetálního vývoje neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. U samců 
potkanů, kterým byl podáván vareniklin po dobu 2 let se objevil nárůst incidence hibernomu (benigní 
tumor z hnědé tukové tkáně) závislý na dávce. U potomků březích potkanů léčených vareniklinem byl 
pozorován pokles plodnosti a nárůst úlekové reakce na zvuky (viz bod 4.6). Tyto účinky byly 
pozorovány pouze při expozicích dostatečně vyšších než je maximální expozice pro člověka, což 
naznačuje nízkou relevanci pro klinické použití. Neklinické údaje ukazují, že vareniklin má návykové 
účinky, i když nižší než nikotin. V klinických studiích u lidí se ukázalo, že pravděpodobnost 
potenciálního zneužívání vareniklinu je malá.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablet 

0,5 mg a 1 mg tablety
Mikrokrystalická celulosa
Bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý
Sodná sůl kroskarmelosy
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety 

0,5 mg tableta
Hypromelosa
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 400
Triacetin

1 mg tableta
Hypromelosa
Oxid titaničitý (E171)
Hlinitý lak indigokarmínu (E132)
Makrogol 400
Triacetin

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Blistry: 3 roky

65

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Balení pro zahájení léčby

PCTFE / PVC blistry s hliníkovou krycí fólií obsahující jeden průhledný blistr s 11 x 0,5 mg 
potahovanými tabletami a druhý průhledný blistr se 14 x 1 mg potahovanými tabletami v zataveném 
papírovém obalu.

PCTFE / PVC blistry s hliníkovou krycí fólií obsahující jeden průhledný blistr s 11 x 0,5 mg 
potahovanými tabletami a druhý průhledný blistr se 14 x 1 mg potahovanými tabletami v krabičce.

PCTFE / PVC blistry s hliníkovou krycí fólií obsahující jeden průhledný blistr s 11 x 0,5 mg a 14 x 
1 mg potahovanými tabletami a druhý průhledný blistr s 28 x 1 mg potahovanými tabletami v 
zataveném papírovém obalu.

PVC blistry s hliníkovou krycí fólií obsahující jeden průhledný blistr s 11 x 0,5 mg potahovanými 
tabletami a druhý průhledný blistr se 14 x 1 mg potahovanými tabletami v zataveném papírovém 
obalu.

PVC blistry s hliníkovou krycí fólií obsahující jeden průhledný blistr s 11 x 0,5 mg potahovanými 
tabletami a druhý průhledný blistr se 14 x 1 mg potahovanými tabletami v krabičce.

PVC blistry s hliníkovou krycí fólií obsahující jeden průhledný blistr s 11 x 0,5 mg a 14 x 1 mg 
potahovanými tabletami a druhý průhledný blistr s 28 x 1 mg potahovanými tabletami v zataveném 
papírovém obalu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Balení pro zahájení léčby: 

EU/1/06/360/003
EU/1/06/360/008
EU/1/06/360/012
EU/1/06/360/014
EU/1/06/360/019
EU/1/06/360/023

66

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 26. září 2006
Datum posledního prodloužení: 29. června 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky:

http://www.ema.europa.eu/

.

67

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE  ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI  ODPOVĚDNÍ  ZA 
PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU

68

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží

R-Pharm Germany GmbH
Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen
Německo

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 
směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 
léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ 
A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

Povinnost uskutečnit poregistrační opatření 

Neuplatňuje se.

69

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

70

A. OZNAČENÍ NA OBALU

71

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Balení pro udržovací léčbu
Zatavený papírový obal obsahující buď 2 balení s blistry obsahujícími potahované tablety 
vareniklinu 14 x 0,5 mg, nebo 2 balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 28 x 
0,5 mg – vnitřní a vnější obal

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 0,5 mg 
potahované tablety
vareniclinum 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vareniclinum 0,5 mg (ve formě vareniclini tartras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Balení pro udržovací léčbu
28 potahovaných tablet
56 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Čísla 1-14
Čísla 1-28
Symbol slunce
Symbol měsíce

Neužívejte, pokud je obal porušen.

Udržujte balení neporušené.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

72

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: MM/RRRR

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/360/006
EU/1/06/360/007
EU/1/06/360/017
EU/1/06/360/018

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

CHAMPIX 0,5 mg 

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

73

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

74

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 14 x 0,5 mg a 28 x 0,5 mg zatavený 
papírový obal

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 0,5 mg
vareniclinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd (Logo držitele rozhodnutí o registraci)

3.

POUŽITELNOST

EXP: MM/RRRR

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

75

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Balení pro udržovací léčbu
Zatavený papírový obal obsahující buď 2 balení s blistry obsahujícími potahované tablety 
vareniklinu 14 x 1 mg, nebo 2 balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 28 x 1 
mg – vnitřní a vnější obal

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 1 mg 
potahované tablety
vareniclinum 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vareniclinum 1 mg (ve formě vareniclini tartras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Balení pro udržovací léčbu
28 potahovaných tablet
56 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Čísla 1-14
Čísla 1-28
Symbol slunce
Symbol měsíce

Neužívejte, pokud je obal porušen.

Udržujte balení neporušené.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

76

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:MM/RRRR

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/360/004
EU/1/06/360/005
EU/1/06/360/015
EU/1/06/360/016

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

CHAMPIX 1 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

77

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

78

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 14 x 1 mg a 28 x 1 mg zatavený papírový 
obal

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 1 mg
vareniclinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd (Logo držitele rozhodnutí o registraci)

3.

POUŽITELNOST

EXP: MM/RRRR

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

79

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Balení pro udržovací léčbu
Papírová skládačka obsahující 2 balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 14 
x  1  mg  nebo  4  balení  s blistry  obsahujícími  potahované  tablety  vareniklinu  14  x  1  mg  nebo  8 
balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 14 x 1 mg nebo 10 balení s blistry 
obsahujícími potahované tablety vareniklinu 14 x 1 mg

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 1 mg 
potahované tablety
vareniclinum 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vareniclinum 1 mg (ve formě vareniclini tartras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

28 potahovaných tablet
56 potahovaných tablet
112 potahovaných tablet
140 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Neužívejte, pokud je obal porušen.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: MM/RRRR

80

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/360/009
EU/1/06/360/010
EU/1/06/360/011
EU/1/06/360/013
EU/1/06/360/020
EU/1/06/360/021
EU/1/06/360/022
EU/1/06/360/024

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

CHAMPIX 1 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

81

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

82

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 14 x 1 mg 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 1 mg 
vareniclinum 

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd. (Logo držitele rozhodnutí o registraci)

3.

POUŽITELNOST

EXP: MM/RRRR

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

Symbol slunce
Symbol měsíce

83

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Balení pro zahájení 2týdenní léčby
Zatavený papírový obal. obsahující 1 balení s blistry obsahujícími potahované tablety 
vareniklinu 11 x 0,5 mg a 1 balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 14 x 1 
mg – údaje uváděné na vnitřním a vnějším obalu

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg 
potahované tablety
vareniclinum 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vareniclinum 0,5 mg nebo 1 mg (ve formě vareniclini tartras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAHUJE BALENÍ

Balení pro zahájení léčby obsahuje
Potahované tablety
11 x 0,5 mg a 14 x 1 mg 

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Zahájení 1. den
Den, kdy přestanete kouřit, by se měl obvykle nacházet mezi 8. a 14. dnem.
Pro postupné zanechání kouření si přečtěte pokyny pro dávkování v příbalové informaci.

1. týden
2. týden

Čísla 1-14
Symbol slunce
Symbol měsíce

Neužívejte, pokud je obal porušen.

Udržujte balení neporušené.Neobsahuje tabletu

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

84

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: MM/RRRR

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/360/003
EU/1/06/360/014

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

CHAMPIX 
0,5 mg 
1 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

85

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

86

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 11 x 0,5 mg, zatavený papírový obal

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 0,5 mg
vareniclinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd (Logo držitele rozhodnutí o registraci)

3.

POUŽITELNOST

EXP: 

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

87

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 14 x 1 mg, zatavený papírový obal

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 1 mg
vareniclinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd (Logo držitele rozhodnutí o registraci)

3.

POUŽITELNOST

EXP: 

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

88

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Balení pro zahájení léčby
Papírová skládačka obsahující 1 balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 11 
x 0,5 mg a 1 balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 14 x 1 mg

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg
potahované tablety
vareniclinum 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vareniclinum 0,5 mg nebo 1 mg (ve formě vareniclini tartras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahované tablety
11 x 0,5 mg a 14 x 1 mg 

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Neužívejte, pokud je obal porušen.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: MM/RRRR

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

89

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/360/008
EU/1/06/360/019

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

CHAMPIX
0,5 mg
1 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

90

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 11 x 0,5 mg 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 0,5 mg
vareniclinum 

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd. (Logo držitele rozhodnutí o registraci)

3.

POUŽITELNOST

EXP: MM/RRRR

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

Symbol slunce
Symbol měsíce

91

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 14 x 1 mg 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 1 mg 
vareniclinum 

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd. (Logo držitele rozhodnutí o registraci)

3.

POUŽITELNOST

EXP: MM/RRRR

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

Symbol slunce
Symbol měsíce

92

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Balení pro zahájení 4týdenní léčby
Zatavený papírový obal obsahující 1 balení s blistry obsahujícími potahované tablety 
vareniklinu 11 x 0,5 mg a 14 x 1 mg a 1 balení s blistry obsahujícími potahované tablety 
vareniklinu 28 x 1 mg – údaje uváděné na vnitřním a vnějším obalu

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 0,5 mg 
CHAMPIX 1 mg 
Potahované tablety
vareniclinum 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vareniclinum 0,5 mg nebo 1 mg (ve formě vareniclini tartras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Balení pro zahájení 4-týdenní léčby obsahuje:
11 x 0,5 mg potahované tablety

42 x 1 mg potahované tablety

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Zahájení 1. den 
Den, kdy přestanete kouřit, by se měl obvykle nacházet mezi 8. a 14. dnem.
Pro postupné zanechání kouření si přečtěte pokyny pro dávkování v příbalové informaci.

1. týden
2. – 4. týden

Čísla 1-28
Symbol slunce
Symbol měsíce

Neužívejte, pokud je obal porušen.

Udržujte balení neporušené.Neobsahuje tabletu

93

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: MM/RRRR

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/360/012
EU/1/06/360/023

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

CHAMPIX 
0,5 mg 
1 mg

94

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

95

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 11 x 0,5 mg a 14 x 1 mg, zatavený 
papírový obal

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 0,5 mg
CHAMPIX 1 mg
vareniclinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd (Logo držitele rozhodnutí o registraci)

3.

POUŽITELNOST

EXP: MM/RRRR

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

96

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Balení s blistry obsahujícími potahované tablety vareniklinu 28 x 1 mg, zatavený papírový obal

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 1 mg
vareniclinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd (Logo držitele rozhodnutí o registraci)

3.

POUŽITELNOST

EXP: MM/RRRR

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

97

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

HDPE lahvička obsahující potahované tablety vareniklinu 56 x 0,5 mg 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 0,5 mg 
potahované tablety
vareniclinum 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vareniclinum 0,5 mg (ve formě vareniclini tartras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

56 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: MM/RRRR

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

98

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/360/001

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

CHAMPIX 0.5 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

99

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Štítek na HDPE lahvičce obsahující potahované tablety vareniklinu 56 x 0,5 mg 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 0,5 mg 
potahované tablety
vareniclinum 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vareniclinum 0,5 mg (ve formě vareniclini tartras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

56 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: MM/RRRR

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

100

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd (Logo držitele rozhodnutí o registraci)

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/360/001

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

101

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

HDPE lahvička obsahující obsahující potahované tablety vareniklinu 56 x 1 mg 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 1 mg 
potahované tablety
vareniclinum 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vareniclinum 1 mg (ve formě vareniclini tartras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

56 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: MM/RRRR

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

102

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/360/002

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

CHAMPIX 1 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

103

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Štítek na HDPE lahvičce obsahující obsahující potahované tablety vareniklinu 56 x 1 mg 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHAMPIX 1 mg 
potahované tablety
vareniclinum 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vareniclinum 1 mg (ve formě vareniclini tartras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

56 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: MM/RRRR

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd (Logo držitele rozhodnutí o registraci)

104

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/06/360/002

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

105

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

106

Příbalová informace: informace pro uživatele

CHAMPIX 0,5 mg potahované tablety

CHAMPIX 1 mg potahované tablety

vareniclinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.

Co je přípravek CHAMPIX a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CHAMPIX užívat 

3.

Jak se přípravek CHAMPIX užívá 

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek CHAMPIX uchovávat 

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek CHAMPIX a k čemu se používá

Přípravek CHAMPIX obsahuje léčivou látku vareniklin. Přípravek CHAMPIX je lék, který se používá 
u dospělých jako pomoc pro zanechání kouření.

Přípravek CHAMPIX může zmírnit touhu po kouření a příznaky z vysazení, související s odvykáním 
kouření.

Přípravek CHAMPIX může také snížit potěšení z kouření, pokud během léčby kouříte.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CHAMPIX užívat 

Neužívejte přípravek CHAMPIX
-

jestliže jste alergický(á) na vareniklin nebo na kteroukoli jinou složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku CHAMPIX se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

U pacientů užívajících přípravek CHAMPIX byly hlášeny případy deprese, sebevražedných myšlenek 
a chování a pokusů o sebevraždu. Pokud se u Vás během užívání přípravku CHAMPIX objeví neklid, 
depresivní nálada, změny v chování, které Vás, Vaši rodinu znepokojují nebo pokud se u Vás objeví 
myšlenky na sebevraždu nebo sebevražedné chování, přestaňte přípravek CHAMPIX užívat,
vyhledejte ihned svého lékaře a požádejte o vyhodnocení léčby.

107

Účinky zanechání kouření
Následky změn ve Vašem těle, vyvolaných zanecháním kouření, ať už při léčbě přípravkem 
CHAMPIX, nebo bez ní, mohou ovlivnit působení jiných léků. Proto může být v některých případech 
nutná změna dávkování. Viz níže odstavec „Další léčivé přípravky a přípravek CHAMPIX“.

U některých pacientů se při odvykání kouření, s léčbou nebo bez léčby, zvýšilo riziko změn v myšlení 
či chování, pocitů deprese nebo úzkosti a může být spojeno se zhoršením psychiatrické poruchy. 
Pokud jste v minulosti měl(a) psychiatrickou poruchu, konzultujte tuto skutečnost se svým lékařem. 

Srdeční příznaky
Především u pacientů, kteří již prodělali srdečně-cévní onemocnění, byly hlášeny nové potíže se 
srdcem nebo cévami, nebo jejich zhoršení. Informujte svého lékaře, pokud během léčby přípravkem 
CHAMPIX zaznamenáte nějakou změnu v příznacích. Pokud zaznamenáte příznaky srdečního 
infarktu nebo cévní mozkové mrtvice, vyhledejte neodkladně lékařskou pomoc.

Epileptické záchvaty
Před zahájením léčby přípravkem CHAMPIX informujte svého lékaře, pokud trpíte epilepsií nebo jste 
v minulosti měl(a) záchvaty. Někteří lidé hlásili epileptické záchvaty v průběhu užívání přípravku 
CHAMPIX.

Reakce přecitlivělosti
Přestaňte užívat přípravek CHAMPIX a neprodleně informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte 
jakékoli z následujících známek a příznaků, které mohou poukazovat na závažnou alergickou reakci: 
otok obličeje, rtů, jazyka, dásní, hrdla nebo těla a/nebo obtížné dýchání, sípání.

Kožní reakce
Při užívání přípravku CHAMPIX byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-
Johnsonův syndrom a erythema multiforme). Jestliže se u Vás rozvine vyrážka, začne se Vám 
olupovat kůže nebo se na kůži objeví puchýřky, přestaňte užívat přípravek CHAMPIX a vyhledejte
lékařskou pomoc.

Děti a dospívající
Užívání přípravku CHAMPIX se u dětí a dospívajících mladších 18 let nedoporučuje, protože 
bezpečnost a účinnost nebyla u této věkové skupiny stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek CHAMPIX
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

V důsledku zanechání kouření, s přípravkem CHAMPIX či bez něj, může být v některých případech 
nutné upravit dávkování jiných léků. Například se jedná o theofylin (lék na potíže s dýcháním), 
warfarin (lék na snížení srážlivosti krve) a inzulin (lék k léčbě cukrovky). V případě pochybností se 
poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Trpíte-li závažným onemocněním ledvin, neužívejte cimetidin (lék k léčbě žaludečních obtíží) 
současně s přípravkem CHAMPIX, protože může způsobit zvýšení hladiny přípravku CHAMPIX 
v krvi.

Použití přípravku CHAMPIX současně s dalšími léky pro zanechání kouření
Před použitím přípravku CHAMPIX v kombinaci s jinými léky pro odvykání kouření se poraďte se 
svým lékařem.

Přípravek CHAMPIX s jídlem a s pitím
Byly hlášeny některé případy zvýšených intoxikačních účinků alkoholu u pacientů užívajících 
přípravek CHAMPIX. Není však známo, zda přípravek CHAMPIX skutečně zvyšuje intoxikaci 
alkoholem.

108

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Podávání přípravku CHAMPIX v těhotenství se nedoporučuje. Pokud plánujete otěhotnět, sdělte to 
svému lékaři.

Přestože to nebylo zkoumáno, přípravek CHAMPIX se může vylučovat do mateřského mléka. Poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek CHAMPIX užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek CHAMPIX může vyvolat závrať a ospalost. Neřiďte, neovládejte složitá zařízení nebo se 
nevěnujte jiným potenciálně nebezpečným činnostem, dokud si neověříte, že tento přípravek 
neovlivňuje Vaši schopnost tyto činnosti provádět.

3.

Jak se přípravek CHAMPIX užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.

Je pravděpodobnější, že přestanete kouřit, pokud máte k zanechání kouření motivaci. Váš lékař a 
lékárník Vám může poradit, podpořit Vás a podat Vám další informace potřebné k tomu, abyste 
vydržel(a) nekouřit.

Než zahájíte svou léčbu přípravkem CHAMPIX, určete si datum v průběhu druhého týdne léčby (mezi 
8. a 14. dnem), kdy přestanete kouřit. Pokud nechcete, nebo nejste schopen/schopna si toto datum 
určit, můžete si ho dle vlastního uvážení stanovit kdykoliv v průběhu 5 týdnů od zahájení léčby. Toto 
datum si zapište na určené místo uvnitř balení jako připomínku.

Přípravek CHAMPIX je k dispozici ve formě bílých (0,5 mg) a světle modrých (1 mg) tablet. Léčba se
zahajuje bílou tabletou a poté se obvykle přejde na světle modré tablety. Níže naleznete tabulku 
s obvyklým doporučením pro dávkování od 1. dne léčby. 

1. týden

Dávka

1.-3. den

Od 1. do 3. dne užívejte jednu bílou potahovanou tabletu přípravku CHAMPIX 0,5 
mg 1x denně.

4.-7. den

Od 4. do 7. dne užívejte jednu bílou potahovanou tabletu přípravku CHAMPIX 0,5 
mg 2x denně, jednou ráno a jednou večer, přibližně ve stejnou dobu každý den.

2. týden
8.-14. den

Od 8. do 14. dne užívejte jednu světle modrou potahovanou tabletu přípravku 
CHAMPIX 1 mg 2x denně, jednou ráno a jednou večer, přibližně ve stejnou dobu 
každý den.

3.-12. týden
15. den –
konec léčby

Od 15. dne do konce léčby užívejte jednu světle modrou potahovanou tabletu 
přípravku CHAMPIX 1 mg 2x denně, jednou ráno a jednou večer, přibližně ve stejnou 
dobu každý den.

Pokud jste po 12 týdnech léčby přestal(a) kouřit, může Vám Váš lékař doporučit dodatečnou léčbu 
přípravkem CHAMPIX 1 mg potahované tablety 2x denně po dobu dalších 12 týdnů, která Vám 
pomůže, abyste se nevrátil(a) ke kouření.

Pokud nejste schopen/schopna nebo ochoten/ochotna přestat kouřit okamžitě, omezujte kouření 
postupně během prvních 12 týdnů léčby a do konce daného léčebného období s ním přestat úplně. Poté 

109

pokračujte v užívání přípravku CHAMPIX 1 mg potahované tablety 2x denně po dobu dalších 
12 týdnů, což činí celkem 24 týdnů léčby.

Pokud zaznamenáte nežádoucí účinky, které nejste schopen/schopna snášet, může Vám Váš lékař 
dočasně nebo na celou dobu léčby snížit dávku na 0,5 mg 2x denně.

Máte-li  poruchu funkce ledvin, poraďte se svým lékařem dříve, než začnete užívat přípravek 
CHAMPIX. Je možné, že budete muset užívat nižší dávku.

Přípravek CHAMPIX je určen k perorálnímu podání.
Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou. Lze je užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku CHAMPIX, než jste mě(a)
Jestliže jste omylem užil(a) více přípravku CHAMPIX, než Vám předepsal lékař, vyhledejte ihned 
lékařskou pomoc nebo nejbližší nemocniční zařízení. Krabičku s tabletami si vezměte s sebou. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CHAMPIX 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Je důležité, abyste 
užíval(a) přípravek CHAMPIX pravidelně každý den ve stejnou denní dobu. Jestliže zapomenete užít 
dávku, užijte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Jestliže je to 3–4 hodiny před další dávkou, 
neužívejte vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CHAMPIX
V klinických hodnoceních se ukázalo, že pravděpodobnost, že přestanete kouřit, je vyšší, pokud 
užijete všechny dávky svého léku v určeném čase a po celou doporučovanou dobu léčby, jak je 
popsáno výše. Proto, pokud Vám lékař nedoporučí léčbu přerušit, je důležité pokračovat v užívání 
přípravku CHAMPIX podle instrukcí ve výše uvedené tabulce.

V léčbě odvykání kouření může být riziko návratu ke kouření vyšší v období bezprostředně po 
ukončení léčby. Když přestanete užívat přípravek CHAMPIX, můžete přechodně pociťovat zvýšenou 
podrážděnost, nutkání kouřit, depresi a/nebo poruchy spánku. Váš lékař se může rozhodnout, že Vám 
na konci léčby bude dávku přípravku CHAMPIX snižovat postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Zanechání kouření s léčbou i bez léčby může vyvolat různé příznaky. Ty mohou zahrnovat změny 
nálady (např. pocit deprese, podrážděnosti, frustrace nebo úzkosti), nespavost, obtížné soustředění, 
zpomalení srdeční činnosti a zvýšenou chuť k jídlu nebo přírůstek hmotnosti.

Měl(a) byste si být vědom(a) možného vývoje závažných neuropsychiatrických příznaků, jako jsou 
agitovanost, depresivní nálada nebo změny chování během pokusu o zanechání kouření s přípravkem 
CHAMPIX nebo bez něj a měl(a) byste kontaktovat svého lékaře či lékárníka, pokud se u Vás takové 
příznaky objeví.

Závažné nežádoucí účinky, ať již méně časté, nebo vzácné, byly zaznamenány u osob, které se 
pokoušely přestat kouřit pomocí přípravku CHAMPIX: epileptický záchvat, mrtvice, srdeční infarkt, 
sebevražedné myšlenky, ztráta kontaktu s realitou a neschopnost jasného myšlení či uvažování 
(psychóza), změny v myšlení či chování (např. agrese a abnormální chování). Byly též hlášeny 
případy závažných kožních reakcí včetně erythema multiforme (typ vyrážky) a Stevens-Johnsonova

110

syndromu (závažné onemocnění s tvorbou puchýřů na kůži, v ústech, v okolí očí či genitálií) 
a závažných alergických účinků včetně angioedému (otok obličeje, úst nebo hrdla).

-

Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10:

-

Zánět nosu a krku, neobvyklé sny, potíže se spánkem, bolest hlavy

-

Pocit na zvracení

-

Časté: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10:

-

Infekce hrudníku, zánět dutin

-

Zvýšení tělesné hmotnosti, snížená chuť k jídlu, zvýšená chuť k jídlu

-

Ospalost, závratě, změny chuti

-

Dušnost, kašel

-

Pálení žáhy, zvracení, zácpa, průjem, pocit plnosti, bolesti břicha, bolest zubů, trávicí 
potíže, plynatost, sucho v ústech

-

Kožní vyrážka, svědění

-

Bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad

-

Bolest hrudníku, únava

-

Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100:

-

Plísňová infekce, virová infekce

-

Pocity paniky, potíže s přemýšlením, neklid, změny nálad, deprese, úzkost, halucinace, 
změny sexuální touhy

-

Epileptický záchvat, třes, malátnost, snížení citlivosti na dotyk

-

Zánět spojivek, bolest očí

-

Zvonění v uších

-

Angina pectoris, rychlá srdeční akce, bušení srdce, zrychlená srdeční činnost

-

Zvýšený krevní tlak, nával horka

-

Zánět nosu, dutin a krku, překrvení nosu, krku a hrudníku, chrapot, senná rýma, 
podráždění v krku, překrvení dutin, nadměrné množství hlenu z nosu způsobující kašel, 
výtok z nosu

-

Červená krev ve stolici, podráždění žaludku, změna pravidelnosti stolice, říhání, vředy 
v ústech, bolest dásní

-

Zarudnutí kůže, akné, zvýšené pocení, noční pocení

-

Svalové křeče, bolesti hrudní stěny

-

Abnormálně časté močení, močení v noci

-

Zvýšené menstruační krvácení

-

Tíseň na hrudi, onemocnění podobající se chřipce, horečka, pocit slabosti nebo nemoci

-

Vysoká hladina cukru v krvi

-

Srdeční infarkt

-

Sebevražedné myšlenky

-

Změny v myšlení či chování (např. agrese)

-

Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000:

-

-

Nadměrná žízeň

-

Pocit nemoci nebo nespokojenosti, pomalé myšlení

-

Mrtvice

-

Zvýšení svalového napětí, obtížná řeč, problémy s koordinací, zhoršená chuť, změna 
spánkového režimu

-

Poruchy vidění, změny barvy očních bulbů, rozšíření zornic, přecitlivělost očí na světlo,
krátkozrakost, slzení očí

-

Nepravidelný srdeční tep nebo poruchy srdečního rytmu

-

Bolest v krku, chrápání

-

Zvracení s příměsí krve, nepravidelná stolice, povleklý jazyk

111

-

Ztuhlost kloubů, bolest žeber

-

Glukóza v moči, zvýšené množství moči a častější močení

-

Poševní výtok, změny sexuální funkce

-

Pocit chladu, cysty

-

Cukrovka

-

Náměsíčnost

-

Ztráta kontaktu s realitou a neschopnost jasného myšlení či uvažování (psychóza)

-

Abnormální chování

-

Závažné kožní reakce včetně erythema multiforme (typ vyrážky) a Stevens-Johnsonova 
syndromu (závažné onemocnění s tvorbou puchýřů na kůži, v ústech, v okolí očí či 
genitálií)

-

Závažné alergické účinky včetně angioedému (otok obličeje, úst nebo hrdla)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek CHAMPIX uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na papírovém obalu nebo na 
krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Lahvička: Tento přípravek nevyžaduje žádná zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek CHAMPIX obsahuje

-

Léčivou látkou je vareniclinum

-

Jedna potahovaná tableta 0,5mg obsahuje vareniclinum 0,5 mg (ve formě vareniclini tartras).

-

Jedna potahovaná tableta 1mg obsahuje vareniclinum 1 mg (ve formě vareniclini tartras).

-

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety – CHAMPIX 0,5 mg a 1 mg potahované tablety
Mikrokrystalická celulosa
Bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý
Sodná sůl kroskarmelosy
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Magnesium-stearát

112

Potahová vrstva – CHAMPIX 0,5 mg potahované tablety
Hypromelosa
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 400
Triacetin

Potahová vrstva – CHAMPIX 1 mg potahované tablety
Hypromelosa
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 400
Hlinitý lak indigokarmínu (E132)
Triacetin

Jak přípravek CHAMPIX vypadá a co obsahuje toto balení
-

CHAMPIX 0,5 mg jsou bílé, potahované tablety ve tvaru tobolky s označením „Pfizer“ 
„CHX 0,5“

-

CHAMPIX 1 mg jsou světle modré, potahované tablety ve tvaru tobolky s označením „Pfizer“
a „CHX 1,0“

Přípravek CHAMPIX je dostupný v následujících baleních:

-

Balení pro zahájení léčby obsahující 2 blistry; 1 průhledný blistr s 11 tabletami přípravku 
CHAMPIX 0,5 mg potahované tablety a 1 průhledný blistr se 14 tabletami přípravku 
CHAMPIX 1 mg potahované tablety v papírovém obalu.

-

Balení pro zahájení léčby obsahující 2 blistry; 1 průhledný blistr s 11 tabletami přípravku 
CHAMPIX 0,5 mg potahované tablety a 14 x 1 mg potahované tablety a 1 průhledný blistr s 28 
tabletami přípravku CHAMPIX 1 mg potahované tablety v papírovém obalu.

-

Pokračovací (udržovací) balení obsahující 2 průhledné blistry po 14 tabletách přípravku 
CHAMPIX 1 mg potahované tablety v papírovém obalu.

-

Pokračovací (udržovací) balení obsahující 2 průhledné blistry po 28 tabletách přípravku 
CHAMPIX 1 mg potahované tablety v papírovém obalu.

-

Pokračovací (udržovací) balení obsahující 2 průhledné blistry po 14 tabletách přípravku 
CHAMPIX 0,5 mg potahované tablety v papírovém obalu.

-

Pokračovací (udržovací) balení obsahující 2 průhledné blistry po 28 tabletách přípravku 
CHAMPIX 0,5 mg potahované tablety v papírovém obalu.

-

Balení pro zahájení léčby obsahující 2 blistry; 1 průhledný blistr s 11 tabletami přípravku 
CHAMPIX 0,5 mg potahované tablety a 1 průhledný blistr se 14 tabletami přípravku 
CHAMPIX 1 mg potahované tablety v krabičce.

-

Pokračovací (udržovací) balení obsahující 2 průhledné blistry po 14 tabletách přípravku 
CHAMPIX 1 mg potahované tablety v krabičce.

-

Pokračovací (udržovací) balení obsahující 4 průhledné blistry po 14 tabletách přípravku 
CHAMPIX 1 mg potahované tablety v krabičce.

-

Pokračovací (udržovací) balení obsahující 8 průhledných blistrů po 14 tabletách přípravku 
CHAMPIX 1 mg potahované tablety v krabičce.

-

Pokračovací (udržovací) balení obsahující 10 průhledných blistrů po 14 tabletách přípravku 
CHAMPIX 1 mg potahované tablety v krabičce.

-

Balení se zapečetěnou modrobílou HDPE lahvičkou s dětským bezpečnostním uzávěrem, 
v krabičce, obsahující 56 tablet přípravku CHAMPIX 1 mg potahované tablety.

-

Balení se zapečetěnou modrobílou HDPE lahvičkou s dětským bezpečnostním uzávěrem, 
v krabičce, obsahující 56 tablet přípravku CHAMPIX 0,5 mg potahované tablety.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

113

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent
CT13 9NJ
Velká Británie

Výrobce
R-Pharm Germany GmbH
Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen
Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien
Pfizer S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000

България 
Пфайзер Люксембург САРЛ, 
Клон България
Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Česká republika
Pfizer PFE, spol. s r.o.
Tel: + 420 283 004 111

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel.: +36 1 488 37 00

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: + 45 44 20 11 00

Malta
V.J. Salomone Pharma Ltd.
Tel : +356  21220174

Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 666 7500

Norge
Pfizer Norge AS
Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., 
Τηλ.: +30 210 67 85 800

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel.: +43 (0)1 521 15-0

España
Pfizer, S.L.
Tel: + 34 91 490 99 00

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: + 48 22 335 61 00

France
Pfizer
Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Portugal
Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda
Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 3908 777

România
Pfizer România S.R.L.
Tel: +40 (0)21 207 28 00

114

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
+44 (0) 1304 616161

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za 
svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, 
Ljubljana
Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland
Icepharma hf.
Simi: +354 540 8000 

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka 
Tel: +421-2-3355 5500

Italia
Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: + 358 (0)9 43 00 40

Κύπρος
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH), 
Τηλ: +357 22 817690

Sverige
Pfizer Innovations AB
Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel: + 371 670 35 775

United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: + 44 (0) 1304 616161

Tato příbalová informace byla naposledy revidována.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky: 

http://www.ema.europa.eu/

Recenze

Recenze produktu CHAMPIX 1 MG 56X1MG PO Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CHAMPIX 1 MG 56X1MG PO Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám