Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

CERTICAN 1 MG TABLETY 60X1 MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32943

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 32943
Kód EAN: 8594050585768
Kód SÚKL: 16988
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Užívá se proto, aby zabránil Vašemu organismu odmítnout transplantovaný orgán. Certican se užívá ještě s dalšími léky, které se nazývají cyklosporin pro mikroemulzi a kortikosteroidy, aby zabránily Vašemu tělu odmítnout transplantované ledviny nebo srdce.

Příbalový leták

1/7 

sp. zn. sukls272143/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Certican 0,25 mg tablety 

Certican 0,5 mg tablety 

Certican 0,75 mg tablety 

Certican 1 mg tablety 

 

everolimusum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je Certican a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Certican užívat 

3. 

Jak se Certican

 

užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Certican uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Certican a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou přípravku Certican je everolimusum. 
 
Certican patří do skupiny léků známých jako imunosupresiva. Užívá se u dospělých pacientů proto, 
aby zabránil imunitnímu systému těla odmítnout transplantovanou ledvinu, srdce nebo játra. Certican 
se užívá ještě s dalšími léky, jako je cyklosporin při transplantaci ledvin a srdce, takrolimus při 
transplantaci jater a kortikosteroidy. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Certican užívat 

 
Neužívejte Certican 

 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na everolimus nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6); 

 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sirolimus. 

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři a neužívejte Certican. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem: 

 

Léky, které tlumí imunitní systém jako Certican, snižují schopnost organismu bojovat s infekcí. 
Doporučuje se konzultace s Vaším lékařem nebo transplantačním centrem, pokud máte horečku 
nebo se celkově necítíte dobře nebo pokud máte místní příznaky, jako je kašel, pocit pálení při 
močení, které jsou závažné nebo trvají více dní. Rovněž ihned konzultujte lékaře nebo 
transplantační centrum, pokud se cítíte zmatený/á, máte poruchu řeči, ztrátu paměti, bolest 

2/7 

hlavy, poruchy vidění nebo záchvaty, neboť to mohou být příznaky vzácného, ale velmi 
závažného onemocnění, které se nazývá progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). 

 

Pokud jste v nedávné době podstoupil(a) chirurgický zákrok nebo pokud stále máte 
nezahojenou operační ránu, může Certican zvýšit riziko obtíží při hojení ran. 

 

Léky, které tlumí imunitní systém jako Certican, zvyšují riziko vzniku karcinomů, především 
kůže a lymfatického (mízního) systému. Měl(a) byste nosit přiměřené oblečení a často aplikovat 
ochranný sluneční krém s vysokým ochranným faktorem, abyste omezil(a) expozici slunečnímu 
záření a UV paprskům. 

 

Váš lékař Vám bude pečlivě kontrolovat funkci ledvin, hladinu krevních tuků (lipidů) a cukru 
ve Vaší krvi, stejně jako hladinu proteinů ve Vaší moči. 

 

Jestliže trpíte nebo jste někdy v minulosti trpěl(a) onemocněním jater, informujte o tom, prosím, 
lékaře. Lékař může upravit dávkování Certicanu. 

 

Pokud se u Vás objeví dýchací potíže (např. kašel, obtíže s dechem a sípání), informujte, 
prosím, svého lékaře. Lékař může rozhodnout, zda a jak je nutno pokračovat v léčbě přípravkem 
Certican a/nebo zda budete užívat další léky, aby se stav upravil. 

 

Certican může u mužů snižovat možnost otcovství snížením tvorby spermií. Účinek je obecně 
dočasný (vratný). Muži, kteří by chtěli počít dítě, by měli konzultovat svou léčbu se svým 
lékařem. 

 
Starší lidé (65 let a starší) 
Jsou omezené zkušenosti s užíváním Certicanu u starších lidí. 
 
Děti a dospívající (do 18 let) 
Certican není doporučen pro použití u dětí a dospívajících po transplantaci ledviny, protože není 
dostatek zkušeností s užíváním Certicanu v této věkové skupině. Certican nemá být používán u dětí a 
dospívajících po transplantaci jater. 
 
Další léčivé přípravky a Certican 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Některé léky mohou ovlivňovat působení Certicanu. Především byste měl(a) lékaře informovat o tom, 
že užíváte některý z následujících léků: 

 

imunosupresivní léky (léky potlačující funkci imunitního systému) jiné než cyklosporin, 
takrolimus nebo kortikosteroidy, 

 

antibiotika jako rifampicin, rifabutin, klaritromycin, erytromycin nebo telitromycin, 

 

antivirotika jako ritonavir, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, indinavir nebo amprenavir, které 
jsou užívány k léčbě HIV infekce, 

 

přípravky používané pro léčbu plísňových infekcí jako vorikonazol, flukonazol, ketokonazol 
nebo itrakonazol, 

 

přípravky na léčbu epilepsie jako fenytoin, fenobarbital nebo karbamazepin, 

 

přípravky na léčbu vysokého krevního tlaku nebo problémů se srdcem jako verapamil, 
nikardipin nebo diltiazem, 

 

dronedaron, lék užívaný k úpravě srdečního rytmu, 

 

přípravky na snížení cholesterolu v krvi jako atorvastatin, pravastatin nebo fibráty, 

 

přípravky k léčbě akutních záchvatů nebo používané jako sedativa před nebo v průběhu 
chirurgického zákroku nebo jiných lékařských výkonů, jako je midazolam, 

 

okreotid, lék užívaný k léčbě akromegalie (nadměrného růstu), vzácného hormonálního 
onemocnění, které se obvykle objeví ve středním věku, 

 

imatinib, lék užívaný k potlačení růstu abnormálních buněk, 

 

třezalku (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek pro léčbu deprese a jiných onemocnění, 

 

pokud máte být očkován(a), řekněte to nejdříve svému lékaři. 

 
Certican s jídlem a pitím 
Přítomnost jídla může ovlivnit, kolik Certicanu je vstřebáno. Pro udržení stálé hladiny užívejte 
Certican stále stejně, buď pokaždé s jídlem, nebo pokaždé nalačno.  

3/7 

Certican neužívejte s grapefruitem nebo grapefruitovým džusem, protože to může ovlivňovat jeho 
účinek v těle. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Jste-li těhotná, neužívejte Certican, pokud lékař nerozhodne, že to je nezbytné. Během léčby 
Certicanem a ještě dalších 8 týdnů po skončení léčby musíte užívat účinnou antikoncepci. 
 
Pokud si myslíte, že jste těhotná, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete Certican užívat. 
 
Během užívání Certicanu byste neměla kojit. Není známo, zda Certican přestupuje do mateřského 
mléka. 
 
Certican může mít vliv na mužskou plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. 
 
Certican tablety obsahují laktosu 
Pokud nesnášíte některé cukry (glukosu, galaktosu, laktosu), informujte o tom lékaře dříve, než 
začnete Certican užívat. 
 
 
3. 

Jak se Certican užívá 

 
Váš lékař přesně stanoví dávku Certicanu, jakou budete užívat a kdy ji budete užívat. 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jakou dávku budete užívat 

 

Obvyklá úvodní dávka je 1,5 mg/den po transplantaci ledvin a srdce a 2 mg/den po transplantaci 
jater. 

 

Je obvykle rozdělena do dvou dílčích dávek, jedna ráno a jedna večer. 

 
Jak se Certican užívá 
Certican se užívá pouze ústy. 
Tablety nedrťte. 
Tablety polykejte celé a zapíjejte je sklenicí vody. 
Po transplantaci ledvin a srdce byste měl(a) první dávku užít co nejdříve po transplantaci. Po 
transplantaci jater byste měl(a) první dávku užít asi 4 týdny po transplantaci. 
Po transplantaci ledvin a srdce byste měl(a) tablety užívat spolu s cyklosporinem pro mikroemulzi. Po 
transplantaci jater byste měl(a) tablety užívat spolu s takrolimem. 
Nezaměňujte Certican tablety za Certican dispergovatelné tablety, aniž byste o tom informoval(a) 
lékaře. 
 
Sledování během léčby Certicanem
 
Lékař může dávku Certicanu upravit podle jeho hladiny v krvi a podle Vaší reakce na léčbu. Lékař 
Vám bude pravidelně provádět krevní testy pro kontrolu hladin everolimu a cyklosporinu v krvi. 
Lékař bude také pravidelně sledovat funkci ledvin, tuky v krvi, cukr v krvi a také hladinu proteinů 
v moči. 
 
Jestliže jste užil(a) více Certicanu, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), vyhledejte ihned lékaře. 
 
 
 
 

4/7 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Certican 
Jestliže jste zapomněl(a) Certican užít, vezměte si jej, jakmile si na to vzpomenete a dále pokračujte 
v užívání Certicanu v obvyklou dobu. Poraďte se s lékařem. Nezdvojujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Certican 
Lék nepřestávejte užívat, dokud Vám to lékař neřekne. Budete tento přípravek potřebovat, dokud bude 
třeba zabránit odmítnutí Vaší transplantované ledviny, srdce nebo jater. Přestanete-li Certican užívat, 
zvýší se riziko, že Vaše tělo odmítne transplantovaný orgán. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Protože je Certican užíván společně s jinými léky, není vždy možné nežádoucí účinky přímo a 
s jistotou přisoudit samotnému přípravku Certican. 
 
Následující nežádoucí účinky potřebují okamžité lékařské ošetření: 

 

infekce, 

 

zápal plic, 

 

alergické reakce, 

 

horečka a podlitiny pod kůží, které mohou vypadat jako červené tečky, může se objevit 
nevysvětlitelná únava, zmatenost, zežloutnutí kůže nebo očí, menší množství moči (trombotická 
mikroangiopatie, hemolyticko-uremický syndrom). 

 
Pokud se u Vás projeví některý z následujících nežádoucích účinků: 

 

přetrvávající nebo zhoršující se plicní/dýchací symptomy jako je kašel, potíže s dýcháním nebo 
sípání, 

 

horečka, celkový pocit nevolnosti, bolesti na hrudi nebo břicha, zimnice, bolesti při močení,  

 

otoky obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, 

 

obtíže s polykáním, 

 

spontánní tvorba modřin nebo krvácení bez zjevného důvodu, 

 

vyrážka, 

 

bolest, nezvyklá horkost, otoky nebo výtoky z pooperační rány, 

měl/a byste přestat Certican užívat a kontaktovat ihned lékaře
 
Další hlášené nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10) 

 

infekce (virové, bakteriální a plísňové); 

 

infekce dolních cest dýchacích, jako je plicní infekce, včetně pneumonie; 

 

infekce horních cest dýchacích, jako je zánět hltanu a běžné nachlazení; 

 

infekce močových cest; 

 

anémie (snížený počet červených krvinek); 

 

snížení počtu bílých krvinek s následným zvýšením rizika infekcí, nízký počet krevních 
destiček, což může vést ke krvácení a/nebo vzniku podlitin pod kůží; 

 

zvýšení hladiny tuků (lipidů, cholesterolu a triglyceridů) v krvi; 

 

vznik diabetu (vysoká hladina cukru v krvi); 

 

snížená hladina draslíku v krvi; 

 

úzkost; 

 

nespavost (insomnie); 

5/7 

 

bolest hlavy; 

 

nahromadění tekutiny v osrdečníkovém vaku, které, pokud je závažné, může snížit schopnost 
srdce pumpovat krev do krevního oběhu; 

 

vysoký krevní tlak; 

 

žilní trombóza (ucpání žíly krevní sraženinou); 

 

nahromadění tekutiny na/v plicích/hrudní dutině, které by Vám mohlo, pokud je závažné, 
způsobit dušnost; 

 

kašel; 

 

dušnost; 

 

průjem; 

 

pocit nevolnosti (nauzea); 

 

nevolnost (zvracení); 

 

bolest žaludku (břicha); 

 

celková bolest; 

 

horečka; 

 

hromadění tekutiny v tkáních; 

 

špatné hojení ran. 

 
Časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100) 

 

otrava krve; 

 

infekce ran; 

 

nádory a benigní tumory; 

 

rakovina kůže; 

 

poškození ledvin s nízkým počtem krevních destiček a nízkým počtem červených krvinek s 
nebo bez vyrážky (trombocytopenická purpura/hemolytický uremický syndrom); 

 

rozpad červených krvinek; 

 

nízký počet červených krvinek a krevních destiček; 

 

rychlý srdeční rytmus; 

 

krvácení z nosu; 

 

pokles počtu krevních buněk (příznaky mohou zahrnovat slabost, vznik podlitin a časté 
infekce); 

 

sraženiny v cévách ledvin, které mohou být nejčastější příčinou odvržení transplantátu během 
prvních 30 dnů po transplantaci; 

 

krvácivé problémy; 

 

cysta obsahující lymfu; 

 

bolest v ústech nebo v krku; 

 

zánět slinivky; 

 

vředy v ústech; 

 

akné; 

 

kopřivka a jiné alergické příznaky, jako je otok tváře nebo krku (angioedém); 

 

vyrážka; 

 

bolest kloubů; 

 

bolest svalů; 

 

bílkovina v moči; 

 

poškození ledvin; 

 

impotence; 

 

kýla v místě chirurgického zákroku; 

 

zvýšené jaterní testy; 

 

poruchy menstruačního cyklu (včetně vynechání krvácení nebo prodlouženého silného 
krvácení). 

 
Méně časté (mohou postihnout méně než 1 pacienta ze 100 a více než 1 pacienta z 1 000) 

 

rakovina lymfatické tkáně (lymfom / potransplantační lymfoproliferativní porucha); 

 

nízké hladiny testosteronu (pohlavní hormon); 

6/7 

 

zánět plic; 

 

zánět jater; 

 

žloutenka 

 

cysta na vaječníku. 

 
Další nežádoucí účinky 
Další nežádoucí účinky se objevily u malého počtu pacientů, ale jejich přesná četnost výskytu je 
neznámá: 

 

abnormální ukládání proteinů v plicích (příznaky mohou zahrnovat vytrvalý suchý kašel, únavu, 
dušnost); 

 

zánět cév; 

 

závažná vyrážka s otokem kůže. 

 
Pokud se u Vás objeví některý z těchto nežádoucích účinků, řekněte to svému lékaři
 
Navíc se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, které si neuvědomujete, jako jsou abnormální výsledky 
laboratorních testů, včetně funkčních testů ledvin. Během Vaší léčby Certicanem bude lékař 
pravidelně provádět tyto testy, aby mohl sledovat případné změny. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5.  

Jak Certican uchovávat 

 

 

Certican uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

Certican neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Certican uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 

 

Nepoužívejte Certican, pokud si všimnete poškození obalu nebo jiné známky poškození. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co Certican obsahuje 

 

Léčivou látkou je everolimusum. Jedna tableta obsahuje everolimusum 0,25 mg, 0,5 mg, 
0,75 mg nebo 1,0 mg. 

 

Pomocnými látkami jsou:  

Certican 0,25 mg tablety: butylhydroxytoluen (E 321), magnesium-stearát, monohydrát laktosy 
(2 mg), hypromelosa, krospovidon, laktosa (51 mg). 

Certican 0,5 mg tablety: butylhydroxytoluen (E 321), magnesium-stearát, monohydrát laktosy 
(4 mg), hypromelosa, krospovidon, laktosa (74 mg). 

Certican 0,75 mg tablety: butylhydroxytoluen (E 321), magnesium-stearát, monohydrát laktosy 
(7 mg), hypromelosa, krospovidon, laktosa (112 mg). 

Certican 1,0 mg tablety: butylhydroxytoluen (E 321), magnesium-stearát, monohydrát laktosy 
(9 mg), hypromelosa, krospovidon, laktosa (149 mg). 

 
 
 

7/7 

Jak Certican vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Certican 0,25 mg tablety jsou bílé až nažloutlé, mramorované, kulaté, ploché tablety o průměru 
6 mm s vyrytým „C“ na jedné straně a „NVR“ na straně druhé. 

 

Certican 0,5 mg tablety jsou bílé až nažloutlé, mramorované, kulaté, ploché tablety o průměru 7 
mm s vyrytým „CH“ na jedné straně a „NVR“ na straně druhé. 

 

Certican 0,75 mg tablety jsou bílé až nažloutlé, mramorované, kulaté, ploché tablety o průměru 
8,5 mm s vyrytým „CL“ na jedné straně a „NVR“ na straně druhé. 

 

Certican 1 mg tablety jsou bílé až nažloutlé, mramorované, kulaté, ploché tablety o průměru 9 
mm s vyrytým „CU“ na jedné straně a „NVR“ na straně druhé. 

 
Certican tablety se dodávají v obalech obsahujících 50, 60, 100 nebo 250 tablet. Na trhu nemusí být 
všechny velikosti balení. Certican je také dostupný ve formě dispergovatelných tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, Česká republika 
 
Výrobci: 
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika 
Novartis Pharma GmbH, Vídeň, Rakousko 
Novartis Pharma N.V., Vilvoorde, Belgie 
Demetriades & Papaellinas Ltd., Nicosia, Kypr 
Novartis Healthcare A/S, Kopenhagen, Dánsko 
Novartis Finland Oy, Espoo, Finsko 
Novartis Pharma S.A.S., Rueil-Malmaison, Francie 
Novartis Pharma GmbH, Norimberk, Německo 
Novartis (Hellas ) S.A.C.I., Athens, Řecko 
Novartis Hungária Kft., Budapest, Maďarsko 
Novartis Farma S.p.A., Torre Annunziata, Itálie 
Novartis Farma S.p.A, Origgio, Itálie 
V.J. Salomone Pharma Ltd., Marsa, Malta 
Novartis Pharma B.V., Arnhem, Nizozemí 
Novartis Norge AS, Oslo, Norsko 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A., Porto Salvo, Portugalsko 
Novartis Farmacéutica S.A., Barcelona, Španělsko 
Novartis Sverige AB, Täby, Švédsko 
Novartis Poland Sp. z o.o., Varšava, Polsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Certican: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, 
Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko, Spojené království 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31.10.2016 
 

Recenze

Recenze produktu CERTICAN 1 MG TABLETY 60X1 MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CERTICAN 1 MG TABLETY 60X1 MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám