Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

CEREX 100X10MG Potahované tablety - recenze

Kód výrobku: 15980

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CEREX 100X10MG Potahované tablety

1/5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls237167/2011


Příbalová informace: informace pro uživatele

Cerex
potahované tablety
cetirizini dihydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Cerex a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cerex užívat
3. Jak se Cerex užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Cerex uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Cerex a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Cerex je cetirizin-dihydrochlorid. Cerex je přípravek proti alergiím.

Cerex se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke
- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
- zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie).

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cerex užívat

Neužívejte Cerex
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance
kreatininu nižší než 10 ml/min.);
- jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné s
léčivými látkami jiných přípravků).
- jestliže máte dědičnou poruchu nesnášenlivosti galaktosy, vrozený nedostatek laktázy nebo
poruchu vstřebávání glukosy a galaktosy.

Upozornění a opatření
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem. V případě potřeby budete užívat
sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

2/5

Když máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měli byste se před zahájením léčby
poradit se svým lékařem.


Další léčivé přípravky a Cerex
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzhledem k charakteru cetirizinu není vzájemné působení s jinými léčivy pravděpodobné.

Přípravek Cerex s jídlem, pitím a alkoholem
Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem
užívaným v běžných dávkách nebylo pozorováno žádné významné vzájemné působení. Přesto se ale
stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Stejně jako jiné léky nemá být přípravek Cerex podáván těhotným ženám.
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání
nepokračujte.
Neužívejte Cerex během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po
užívání přípravku Cerex v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo
obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci
na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících
centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.

Cerex obsahuje laktosu.
Pokud Vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se,
prosím, se svým lékařem před zahájením léčby.


3. Jak se Cerex užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od Vašeho lékaře nedostal(a) o užívání přípravku Cerex
pokyny odlišné. V takovém případě užívejte Cerex přesně podle pokynů lékaře.
Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek Cerexu může být pouze částečný.

Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody.

Dospělí a děti starší než 12 let: 10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let: 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin
Pacientům se středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.
3/5


Pokud vnímáte účinek přípravku Cerex jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým
lékařem.

Délka léčby
Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží, stanoví ji Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cerex, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Cerex, než jste měl(a), informujte, prosím,
svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy,
malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený
tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Cerex
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Cerex
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Cerex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Četnost výskytu těchto
nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 pacienta ze 100 až u 1 z 10), méně
časté (u 1 pacienta z 1 000 až u 1 ze 100), vzácné (u 1 pacienta z 10 000 až u 1 z 1 000) nebo velmi
vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000).

- Poruchy krve a lymfatického systému:
velmi vzácné: trombocytopenie (snížená hladina krevních destiček)

- Tělo jako celek:
časté: únava

- Srdeční poruchy:
vzácné: tachykardie (zrychlená srdeční činnost)

- Poruchy oka:
velmi vzácné: porucha akomodace, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční bulvy

- Poruchy zažívacího systému:
časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem
méně časté: bolesti břicha

- Celkové poruchy a reakce v místě podání:
méně časté: astenie (nadměrná únava), malátnost
vzácné: edém (otok)

- Poruchy imunitního systému:
vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti) někdy těžká (velmi vzácně)

4/5

- Poruchy jater a žlučových cest:
vzácné: abnormální funkce jater

- Vyšetření:
vzácné: zvýšení hmotnosti

- Poruchy nervového systému:
časté: závratě, bolesti hlavy
méně časté: parestezie (zvláštní pocity na kůži)
vzácné: křeče a poruchy hybnosti
velmi vzácné: synkopa (náhlé mdloby), třes, poruchy chuti

- Psychiatrické poruchy:
časté: ospalost
méně časté: agitovanost/rozrušení
vzácné: agresivita, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost
velmi vzácné: tiky

- Poruchy ledvin a močových cest:
velmi vzácné: potíže s močením

- Poruchy dýchací soustavy:
časté: zánět hltanu, rýma

- Poruchy kůže a podkožní tkáně:
méně časté: svědění, vyrážka
vzácné: kopřivka
velmi vzácné: otoky, lokalizované kožní erupce

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě Cerex užívat a poraďte se s
lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.


5. Jak Cerex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za
Použitelné do: a Č.š.:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.5/5

6. Obsah balení a další informace

Co Cerex obsahuje
- Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizin-
dihydrochloridu.
- Dalšími složkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, magnesium-stearát, potahová soustava opadry OY-L-28900 bílá (monohydrát
laktosy, oxid titaničitý, hypromelosa, makrogol 4000).

Jak Cerex vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné straně
Balení 7, 10, 20, 50 a 100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci
HEXAL AG, Holzkirchen, Německo

Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Lek S.A., Warszawa, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz
s.r.o., Praha, office.cz.@sandoz.com


Tato příbalová informace byla naposledy revidována
6.3..2013

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 15980
Kód EAN: 4030855107001
Kód SÚKL: 3900
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Proč se užívá přípravek Cerex? Přípravek Cerex se užívá k léčení projevů alergických onemocnění, jako jsou: - sezónní alergická rýma (senná rýma, pylová rýma s kýcháním, řídkou sekrecí z nosu, svěděním v nose, s ucpaným nosem); - alergický zánět očních spojivek, se svěděním spojivek a slzením; - svědění a chronická kopřivka; - chronická alergická rýma. Přípravek je určen dospělým, mladistvým a dětem od 6 let věku.

Recenze

Recenze produktu CEREX 100X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CEREX 100X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám