Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 102145
Kód EAN:
Kód SÚKL: 114889
Držitel rozhodnutí: KRKA
Tablety Cazaprol se užívají: - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - k léčbě srdečního selhání (stavu, při kterém srdce nedokáže čerpat dostatek krve pro splnění požadavků těla).

Příbalový leták

1/7
Sp.zn. sukls54500-3/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Cazaprol 0,5 mg
Cazaprol 1 mg
Cazaprol 2,5 mg
Cazaprol 5 mg
potahovaná tableta
Cilazaprilum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Cazaprol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cazaprol užívat
3. Jak se přípravek Cazaprol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Cazaprol uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK CAZAPROL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá látka tablet Cazaprol, cilazapril, patří do skupiny léků zvaných inhibitory enzymu
přeměňujícího angiotensin (inhibitory ACE).
Tablety Cazaprol se užívají:
- k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze),
- k léčbě chronického (dlouhotrvajícího) srdečního selhání (stavu, při kterém srdce nedokáže
čerpat dostatek krve pro splnění požadavků těla).
Přípravek Cazaprol působí na krevní cévy, které uvolňuje a rozšiřuje. Toto přispívá ke snížení
krevního tlaku. Rovněž tím usnadňuje srdci pumpovat krev do celého těla, pokud máte chronické
srdeční selhání.
Lékař Vám může předepsat další léky, které, stejně jako přípravek Cazaprol, pomáhají k léčbě Vašich
zdravotních obtíží.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
CAZAPROL UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Cazaprol:
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na cilazapril nebo na kteroukoli další složku přípravku
Cazaprol (viz bod 6: Další informace).
2/7
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na jiné léky ze skupiny ACE inhibitorů, jako jsou
kaptopril, enalapril, lisinopril a ramipril.
- jestliže se u Vás po užívání jiných ACE inhibitorů objevil závažný nežádoucí účinek nazývaný
angioedém (angioneurotický edém), jestliže máte hereditární (vrozený) angioedém nebo
angioedém neznámé příčiny. Příznaky jsou otok obličeje, rtů, úst a jazyka.
- jestliže jste těhotná déle jak 3 měsíce. (Je rovněž vhodné vyvarovat se užívání přípravku
Cazaprol v průběhu časného těhotenství - viz bod Těhotenství a Kojení.)
Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte přípravek Cazaprol. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Cazaprol užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cazaprol je zapotřebí:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Cazaprol
- jestliže máte problémy se srdcem. Přípravek Cazaprol není vhodný pro osoby s určitými typy
srdečních onemocnění.
- jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu (mrtvici) nebo máte problémy s cévním
zásobením (prokrvením) mozku.
- jestliže máte závažné problémy s játry nebo se u Vás objeví žloutenka.
- jestliže máte problémy s ledvinami nebo máte problémy s prokrvením ledvin, které se nazývá
stenóza (zúžení) renální artérie.
- jestliže podstupujete dialýzu.
- jestliže jste v nedávné době zvracel(a) nebo měl(a) průjem.
- jestliže držíte dietu s kontrolovaným příjmem soli (sodíku).
- jestliže máte podstoupit plánovanou léčbu ke snížení alergie na včelí nebo vosí bodnutí
(desenzibilizační léčba).
- jestliže máte podstoupit plánovanou operaci (včetně zubařských zákroků). To je proto, že
některá anestetika mohou snižovat krevní tlak a ten by pak mohl být příliš nízký.
- jestliže se Vám hromadí tekutina v dutině břišní (ascites).
- jestliže máte cukrovku (diabetes).
- jestliže máte kolagenní cévní onemocnění.
- jestliže podstupujete LDL aferézu se sulfátem dextranu.
Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, nebo pokud si nejste jistý(á), promluvte si se svým
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Cazaprol užívat.
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete být těhotná), musíte informovat svého lékaře. Přípravek
Cazaprol není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat v případě, že jste těhotná déle než
3 měsíce, protože, pokud je užíván v tomto stupni těhotenství, mohl by vážně poškodit dítě (viz bod
Těhotenství a Kojení).
Přípravek Cazaprol není určen k podávání dětem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných přípravků.
To je proto, že přípravek Cazaprol může ovlivnit způsob, jakým některé léky účinkují. Stejně tak
některé léky mohou ovlivnit způsob, jakým účinkuje přípravek Cazaprol.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte jakékoli z následujících léků:
- další léky k léčbě vysokého krevního tlaku a/nebo srdečního selhání, včetně léků, které zvyšují
množství moče (diuretik),
- léky k léčbě cukrovky (inzulin nebo tablety),
- léky k ulehčování bolestí kloubů (nazývané nesteroidní antiflogistika (NSAID), např.
acylpirin, indometacin a ibuprofen).
3/7
- protizánětlivé léky (systémové kortikosteroidy jako je např. hydrokortizon, prednizolon a
dexametazon) nebo další léky, které potlačují činnost imunitního systému (imunosupresiva).
- léky k léčbě mánie a deprese (lithium),
- tablety s obsahem draslíku (včetně náhražek soli) nebo močopudné léky šetřící draslík.
- antagonisty aldosteronu.
- sympatomimetika.
- léky usnadňující chirurgickou operaci (anestetika, narkotika).
- léky k léčbě duševních poruch jako je deprese, úzkost, schizofrenie (tricyklická antidepresiva,
antipsychotika).
- sloučeniny zlata (užívané k léčbě revmatoidní artritidy).
Užívání přípravku Cazaprol s jídlem a pitím
Tento přípravek užívejte před jídlem nebo po jídle. Polykejte tablety celé, zapijte je vodou nebo jiným
nealkoholickým nápojem.
Pokud užíváte potravinové doplňky, které obsahují draslík, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete otěhotnět), musíte to sdělit svému lékaři. Lékař Vám
obvykle doporučí ukončit užívání přípravku Cazaprol dříve, než otěhotníte, nebo co nejdříve poté, kdy
zjistíte, že jste těhotná. Rovněž Vám místo přípravku Cazaprol doporučí jiný lék. Přípravek Cazaprol
není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože
pokud se užívá po třetím měsíci těhotenství, může vážně poškodit dítě.
Kojení
Pokud kojíte, nebo se chystáte s kojením začít, sdělte to svému lékaři. Přípravek Cazaprol není
doporučen kojícím matkám. Lékař Vám může vybrat jiný lék, pokud si přejete kojit, zvláště pokud je
Vaše dítě novorozenec nebo předčasně narozené.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Cilazapril neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Je však třeba
připomenout, že u některých lidí se mohou objevit závratě, a to zejména na začátku léčby, při zvýšení
dávky nebo v kombinaci s dalšími léky pro léčbu vysokého tlaku.
Pokud pociťujete závrať, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.
Důležitá informace o některých složkách přípravku Cazaprol
Přípravek Cazaprol obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte
se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CAZAPROL UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Cazaprol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto léčivého přípravku
- Užívejte vždy jednu tabletu přípravku Cazaprol každý den.
- Tabletu spolkněte celou a zapijte ji dostatečným množstvím vody.
- Není důležité, ve kterou denní dobu přípravek Cazaprol užíváte, vždy jej ale užívejte přibližně
ve stejnou dobu každý den.
- Přípravek Cazaprol můžete užívat před nebo po jídle.
Vysoký krevní tlak (hypertenze)
4/7
- Obvyklá úvodní dávka pro dospělé je 1 mg denně.
- Lékař bude zvyšovat dávku až do té doby, než bude krevní tlak upraven obvyklá udržovací
dávka je mezi 2,5 mg a 5 mg denně.
- Pokud máte problémy s ledvinami, nebo pokud jste starší, může Vám lékař předepsat nižší
dávku.
- Pokud již užíváte diuretika (močopudné léky), lékař Vám doporučí ukončit jejich užívání
přibližně 3 dny před zahájením léčby přípravkem Cazaprol. Obvyklá úvodní dávka přípravku
Cazaprol je pak 0,5 mg denně. Lékař bude zvyšovat dávku až do té doby, než bude krevní tlak
upraven.
Chronické srdeční selhání
- Obvyklá úvodní dávka je 0,5 mg denně.
- Lékař bude poté dávku zvyšovat obvyklá udržovací dávka je mezi 1 mg a 2,5 mg denně.
- Pokud máte problémy s ledvinami, nebo pokud jste staršího věku, může Vám lékař podávat
nižší dávku.
- Pokud máte jaterní cirhózu bez ascitu (tekutiny v břiše), nebude Vám lékař dávat dávku vyšší
než 0,5 mg denně a bude pečlivě sledovat Váš krevní tlak.
Použití u dětí
Děti nesmí přípravek Cazaprol užívat.
Neměňte sami předepsanou dávku. Máte-li dojem, že je účinek léku příliš silný nebo příliš slabý,
poraďte se s lékařem či lékárníkem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cazaprol, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cazaprol, než jste měl(a), nebo pokud někdo další užil tablety
přípravku Cazaprol, okamžitě to sdělte svému lékaři nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Balení léku
vezměte s sebou. Mohou se objevit následující účinky: pocit závrati nebo opilosti, povrchní dýchání,
chladná vlhká kůže, neschopnost pohybu nebo řeči a zpomalená srdeční frekvence.
Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Cazaprol
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, zapomenutou dávku vynechejte. Poté si vezměte následující
dávku jako obvykle.
Nezdvojujte následující dávku (dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cazaprol
Při přerušení užívání se může opět Váš krevní tlak zvýšit, a to může zvyšovat riziko komplikací
spojených se zvýšeným krevním tlakem, zejména v srdci, mozku a ledvinách.
Stav pacientů se srdečním selháním se může zhoršit v takové míře, že je nezbytná hospitalizace.
Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Cazaprol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Závažné reakce:
Pokud se u Vás projeví závažná reakce nazývaná angioedém (angioneurotický edém), ukončete
užívání přípravku Cazaprol a okamžitě vyhledejte lékaře. Příznaky mohou být následující:
- Náhlý otok obličeje, hrdla, rtů nebo úst. To může vést k obtížím s dýcháním nebo polykáním.
Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 léčeného pacienta z 10):
5/7
- Pocit závrati
- Kašel
- Pocit na zvracení (nauzea)
- Pocit únavy
- Bolest hlavy
Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 léčeného pacienta ze 100):
- Nízký krevní tlak. To může vést k pocitu slabosti, závrati nebo opilosti a může též způsobovat
rozmazané vidění a mdlobu. Výrazné snížení krevního tlaku může zvyšovat riziko srdeční
příhody (infarktu) nebo cévní mozkové příhody (mrtvice) u určitých pacientů
- Zvýšení tepové frekvence
- Pocit slabosti
- Bolesti na hrudi
- Potíže s dýcháním, včetně dušnosti a pocitu tíhy na hrudi
- Příznaky rýmy nebo ucpaný nos a kýchání (rýma)
- Suchá a opuchlá ústa
- Nechutenství
- Změna chuti
- Průjem nebo zvracení
- Kožní vyrážka (která může být závažná)
- Svalové křeče nebo bolesti svalů nebo kloubů
- Impotence
- Zvýšené pocení
- Návaly horka
- Poruchy spánku
Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 léčeného pacienta z 1 000):
- Prokázání sníženého počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček v krevních
testech (anémie, neutropenie, agranulocytóza a trombocytopenie).
- Určitý typ závažné alergické reakce (anafylaxe)
- Ischémie (nedokrvení) mozku, tranzitorní ischemická ataka (malá mrtvice), cévní mozková
příhoda (mrtvice) (mohou se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne)
- Srdeční infarkt (může se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne)
- Nepravidelný tlukot srdce
- Intersticiální plicní onemocnění
- Obtíže podobající se systémovému lupus erythematodes
- Mravenčení a znecitlivění rukou a nohou
- Sípot
- Pocit plného nosu nebo pulzující bolesti za nosem, tvářemi a očima (sinusitida, zánět
obličejových dutin)
- Bolest jazyka
- Pankreatitida (zánět slinivky břišní). Příznaky zahrnují silnou bolest břicha, která se šíří do zad
- Změny funkce jater a ledvin (které se prokáží v krevních testech nebo rozboru moči)
- Porucha jater, jako je hepatitida (zánět jater) nebo jaterní poškození
- Závažné kožní reakce, které zahrnují tvorbu puchýřů nebo olupování kůže
- Zvýšená citlivost na světlo
- Ztráta vlasů (která může být dočasná)
- Vypadávání a odlučování nehtů z nehtových lůžek
- Zvětšení prsů u mužů
Poruchy krve, hlášené při užívání ACE inhibitorů, zahrnují:
- Nízký počet červených krvinek (anémie). Příznaky zahrnují pocit únavy, bledost kůže,
zrychlený nebo nepravidelný tlukot srdce (palpitace) a dušnost.
- Nízký počet všech typů bílých krvinek. Příznaky zahrnují zvýšený počet infekcí, např. úst,
dásní, hrdla a plic.
6/7
- Nízký počet krevních destiček v krvi. Příznaky zahrnují snadnou tvorbu modřin a krvácení
z nosu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK CAZAPROL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Cazaprol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Cazaprol obsahuje
- Léčivou látkou je cilazapril. Jedna tableta obsahuje 0,5 mg, 1,0 mg, 2,5 mg nebo 5,0 mg
cilazaprilu.
- Pomocnými látkami jsou natrium-stearyl-fumarát, mastek, monohydrát laktosy, hypromelosa,
kukuřičný škrob v jádru tablety a hypromelosa, mastek a oxid titaničitý (E171), žlutý oxid
železitý (E172) u přípravku Cazaprol 1,0 mg a červený oxid železitý (E172) u přípravků
Cazaprol 2,5 mg a Cazaprol 5,0 mg v jejím potahu.
Jak přípravek Cazaprol vypadá a co obsahuje toto balení
Cazaprol 0,5 mg: bílé, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety,
Cazaprol 1 mg: žluté, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety,
Cazaprol 2,5 mg: světle červenohnědé, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety,
Cazaprol 5 mg: červenohnědé, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety.
Přípravek Cazaprol je balený v krabičkách obsahujících blistry s 28, 30, 56, 60, 84, 90 nebo 98
potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
7/7
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.4.2013
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro
kontrolu léčiv.

Recenze

Recenze produktu CAZAPROL 5 MG 30X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CAZAPROL 5 MG 30X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze