Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

CARVESAN 6,25 30X6,25MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88970

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 88970
Kód EAN:
Kód SÚKL: 102596
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Carvesan je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze). Dále se užívá při léčbě angíny pectoris (onemocnění srdce, projevující se bolestí na hrudi) a při léčbě městnavého srdečního selhání - snižuje úmrtnost a nutnost hospitalizace, zpomaluje postup onemocnění a zlepšuje povšechně stav pacienta. Carvesan je určen k léčbě dospělých osob.

Příbalový leták


1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls249285/2011, sukls249280/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CARVESAN 6,25
CARVESAN 25
tablety
carvedilolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je CARVESAN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CARVESAN užívat
3. Jak se CARVESAN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak CARVESAN uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE CARVESAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
CARVESAN obsahující léčivou látku karvedilol je přípravek, který způsobuje rozšiřování cév a tím
snižuje odpor v cévách a hromadění tekutin, čímž působí proti otokům.
Lehce snižuje tepovou frekvenci. Při léčbě CARVESANEM je průtok krve ledvinami zachován,
nedochází ke snížení funkce ledvin. Periferní oběh krve je zachován, proto jen vzácně pozorujeme
chladné končetiny. U pacientů s poruchou funkce levé srdeční komory nebo se srdeční nedostatečností
má karvedilol příznivý účinek na činnost srdce.
Maximální hladina v krvi je dosažena 1 hodinu po podání. Průměrný poločas vylučování karvedilolu
je 610 hodin.
CARVESAN je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze).
Dále se užívá při léčbě některých srdečních onemocnění charakterizovaných nedostatečným
prokrvením (ischemií) např. anginy pectoris (onemocnění srdce, projevující se bolestí na hrudi) a při
léčbě městnavého srdečního selhání. Snižuje úmrtnost a nutnost hospitalizace, zpomaluje postup
onemocnění.
CARVESAN je určen k léčbě dospělých osob.
2/6
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARVESAN UŽÍVAT
Neužívejte CARVESAN
jestliže jste alergický(á) na karvedilol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
jestliže trpíte těžkým srdečním selháním s klidovou dušností a potřebujete nitrožilní podávání
léků podporujících činnost srdce
jestliže trpíte výraznou poruchou jater
jestliže máte průduškové astma
jestliže máte poruchu srdečního rytmu (atrio-ventrikulární blokáda 2. a 3. stupně, sick-sinus
syndrom)
jestliže máte výrazně zpomalenou srdeční akci (tep pod 50/min)
jestliže trpíte výrazně nízkým krevním tlakem
ve stavu šoku při selhání srdce
Upozornění a opatření
Před zahájením léčby přípravkem CARVESAN se poraďte se svým lékařem:
jestliže jste léčeni pro chronické srdeční selhání digoxinem, diuretiky a/nebo ACE inhibitory
(digoxin a karvedilol zpomalují srdeční vedení)
jestliže máte diabetes (cukrovku). Léčba přípravkem CARVESAN může maskovat příznaky
nízkého krevního cukru. Hladina krevního cukru musí proto být zvlášť pečlivě sledována.
jestliže máte chronickou obstrukční bronchopulmonální nemoc (CHOPN) s bronchospastickou
složkou (bronchospasmus= zúžení průdušek) a neužíváte perorální či inhalační léky
jestliže máte srdeční selhání doprovázené nízkým krevním tlakem (systolický TK < 100 mm
Hg), sníženým přísunem krve a kyslíku do srdce (ischemická choroba srdeční) a kornatěním
tepen (ateroskleróza) a/nebo potížemi s ledvinami, je třeba sledovat funkce ledvin. Může být
nutné snížit dávku přípravku CARVESAN.
jestliže nosíte kontaktní čočky. CARVESAN může snižovat tvorbu slz.
jestliže máte ischemickou chorobu dolních končetin (snížený přísun krve a kyslíku do dolních
končetin) či trpíte poruchami periferní cirkulace krve (např. Raynaudův fenomén).
CARVESAN může zhoršovat tyto příznaky.
jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy se zvýšenou produkcí hormonů štítné žlázy.
CARVESAN může maskovat tyto příznaky.
jestliže užíváte CARVESAN a máte podstoupit operaci v anestezii. Měli byste se předem
poradit s lékařem odpovědným za anestezii.
jestliže jste měli těžkou alergickou reakci (např. na štípnutí hmyzem nebo na jídlo) nebo
jestliže právě absolvujete nebo máte podstoupit alergickou desenzibilizační terapii, protože
CARVESAN může zeslabit účinek léků používaných k léčbě takových alergických reakcí
jestliže máte lupenku
jestliže máte velmi nízký puls (méně než 55 tepů za minutu)
jestliže užíváte současně blokátory kalciového kanálu nebo jiná antiarytmika (přípravky
k léčbě poruch srdečního rytmu), je nutno pečlivě sledovat EKG a krevní tlak
jestliže máte nádor dřeně nadledvin
jestliže trpíte Prinzmetalovou anginou pectoris nebo u pacientů s podezřením na toto
onemocnění
3/6
jestliže trpíte depresí či myasthenia gravis (svalové onemocnění charakterizované svalovou
slabostí)
Přípravkem CARVESAN by neměly být léčeny děti a mladiství do 18 let.
Přípravek CARVESAN se nesmí vysadit náhle.
Další léčivé přípravky a CARVESAN
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinky přípravku CARVESAN a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo
které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním
CARVESANU užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
CARVESAN zvyšuje účinek současně užívaných léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku
nebo takových léků, u nichž lze očekávat snížení krevního tlaku jako nežádoucí účinek.
Při současném ústním užívání CARVESANU a léku obsahujícího léčivou látku diltiazem, amidaron
nebo verapamil může ojediněle dojít k poruchám srdečního vedení, což se projeví poruchou srdečního
rytmu.
Pokud užíváte CARVESAN současně s některým z výše zmíněných léků, je nutné, abyste se podrobili
pravidelnému pečlivému sledování srdeční činnosti (EKG) a krevního tlaku. Váš lékař Vám tyto léky
nebude podávat současně nitrožilně.
U pacientů s vysokým krevním tlakem, kteří užívají současně CARVESAN a lék obsahující digoxin,
může dojít ke zvýšení hladiny digoxinu v krvi, proto je třeba hladiny digoxinu v krvi na začátku,
v průběhu i při přerušení léčby CARVESANEM sledovat.
CARVESAN zvyšuje účinek inzulínu a dalších léků k léčbě cukrovky, přičemž příznaky nízké hladiny
cukru v krvi (především zvýšená srdeční frekvence) jsou zkreslené nebo oslabené. Doporučuje se
proto pravidelné sledování hladiny cukru u pacientů s cukrovkou.
Při současném užívaní CARVESANU a léků obsahujících léčivou látku klonidin (působí proti
vysokému krevnímu tlaku) je třeba při ukončení léčby nejprve vysadit CARVESAN a to několik dnů
před postupným snižováním dávek léku obsahujícího klonidin.
U pacientů, kteří užívají lék s léčivou látkou rifampicin (antibiotikum) mohou být hladiny karvedilolu
v krvi snížené a tím snížen i jeho účinek. Naopak při současném užívání léku obsahujícího cimetidin
(léčba žaludečních vředů) mohou být hladiny karvedilolu v krvi zvýšené a tím se může dostavit vyšší
účinek CARVESANU .
Opatrnosti je třeba během celkové anestezie (celkové znecitlivění) vzhledem ke společnému
tlumivému účinku karvedilolu a anestetik na srdeční rytmus a krevní tlak.
CARVESAN s jídlem, pitím a alkoholem
CARVESAN je vhodné užívat současně s jídlem.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste užívat CARVESAN.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů může dojít ke zhoršení pozornosti (tj. schopnosti řízení a ovládání vozidel
a strojů), a to zejména na začátku nebo při změně léčby a ve spojení s alkoholem. Proto činnosti
vyžadující zvýšenou pozornost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Pokud používáte kontaktní čočky, musíte mít na paměti možné snížení tvorby slz.
4/6
CARVESAN obsahuje sacharózu a laktózu
CARVESAN obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE CARVESAN UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Polykejte s dostatečným množstvím tekutiny. Tablety lze rozdělit na dvě stejné dávky. V případě
potřeby rozpulte obvyklým způsobem, tj. rozlomte tabletu oběma rukama podél půlicí rýhy.
Doporučená dávka přípravku je:
Léčba vysokého krevního tlaku
Doporučuje se podávat lék v jedné denní dávce.
Dospělí pacienti
Doporučená dávka přípravku CARVESAN v prvních 2 dnech na začátku léčby je 12,5 mg 1 x denně.
Pak se pokračuje dávkou 25 mg 1 x denně. Podle potřeby lze dávku zvyšovat postupně ve
dvoutýdenních intervalech až na doporučenou maximální dávku 50 mg 1 x denně nebo rozděleně ve
dvou denních dávkách.
Starší pacienti
Doporučená dávka na začátku léčby je 12,5 mg 1 x denně, která bývá u některých pacientů dostačující.
Není-li odpovídající reakce na léčbu, lze dávku ve dvoutýdenních intervalech postupně zvyšovat až na
doporučenou maximální denní dávku 50 mg.
Léčba ischemické choroby srdeční-anginy pectoris
Dospělí pacienti
Doporučená dávka je na začátku léčby 12,5 mg dvakrát denně v prvních 2 dnech. Následně se dávka
zvýší na 25 mg dvakrát denně. Je-li to potřebné, lze dávky postupně ve dvoutýdenních intervalech
zvyšovat až na maximální denní dávku 100 mg denně rozděleně ve dvou dávkách.
Pro starší pacienty se doporučuje dávka 50 mg denně rozdělená do dvou dávek.
Léčba srdečního selhání
Dospělí pacienti
Doporučená dávka přípravku CARVESAN na začátku léčby je 3,125 mg dvakrát denně po dobu
2 týdnů. Je-li tato dávka dobře snášena, lze ji postupně zvyšovat v intervalech, které by neměly být
kratší než dva týdny, až na 6,25 mg dvakrát denně, následně na 12,5 mg dvakrát denně a konečně na
25 mg dvakrát denně. Dávku lze zvyšovat na nejvyšší pacientem tolerovanou dávku. Maximální denní
doporučovaná dávka pro pacienty s hmotností pod 85 kg je 25 mg dvakrát denně. Pro pacienty
s hmotností nad 85 kg je tato dávka 50 mg dvakrát denně.
Před každým zvýšením dávky je nutné se podrobit kontrole u Vašeho ošetřujícího lékaře. Při
přechodném zhoršení srdeční nedostatečnosti nebo při zadržování tekutin v těle (otoky) je třeba na
základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře zvýšit dávky diuretik (léky podporující tvorbu a vylučování
moči) nebo podávání CARVESANU dokonce přechodně přerušit.
Je-li léčba CARVESANEM přerušena na déle než 2 týdny, doporučuje se zahájit léčbu opět dávkami
3,125 mg dvakrát denně a pak dávky postupně zvyšovat dle výše uvedeného schématu. Váš ošetřující
lékař Vám podá přesné instrukce.
Použití u dětí a dospívajících
Přípravek není určen pro použití u dětí a dospívajících.
5/6
Jestliže jste užil(a) více CARVESANU, než jste měl(a)
Neužívejte více tablet, než máte užívat. Pokud jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), poraďte se
s lékařem.
Při předávkování CARVESANEM vzniká výrazné snížení krevního tlaku, výrazný pokles srdeční
frekvence, srdeční selhání až šok a srdeční zástava. Může dojít též k dechovým obtížím (dušnost),
zvracení, poruše vědomí a křečím.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít CARVESAN
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v doporučeném
dávkování podle obvyklého plánu.
Jestliže jste přestal(a) užívat CARVESAN
Neukončujte léčbu bez předchozí porady s lékařem, a to ani když se budete cítit lépe.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pacienti s chronickým srdečním selháním
Velmi časté (vyskytují se u více než 10 % pacientů)
Trombocytopenie (nedostatek krevních destiček)
Závratě
Časté (vyskytují se u více než 1 10 % pacientů)
Hyperglykemie (zvýšené množství glukózy v krvi), hypercholesterolemie (zvýšené množství
cholesterolu v krvi), přírůstky hmotnosti
Zhoršené vidění
Bradykardie (pomalý puls), hypervolemie (zvětšení objemu obíhající krve)
Ortostatická hypotenze (náhlé snížení krevního tlaku při přechodu do stoje), nízký krevní tlak
Nevolnost, průjem, zvracení
Otoky na různých místech těla
Pacienti s anginou pectoris a vysokým krevním tlakem
Časté (vyskytují se u více než 1 10 % pacientů)
Závratě, bolesti hlavy - obvykle mírné, vyskytující se na počátku léčby
Snížená tvorba slz
Bradykardie (pomalý puls)
Ortostatická hypotenze (náhlé snížení krevního tlaku při přechodu do stoje)
Ucpaný nos
Nevolnost, bolest břicha, průjem
Bolest končetin
6/6
Únava - obvykle mírná, objevující se na počátku léčby
Vzhledem k možnosti ovlivnění složení krve CARVESANEM budete muset podstoupit pravidelná
vyšetření krve v intervalech dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. JAK CARVESAN UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co CARVESAN obsahuje
Léčivou látkou je karvedilol (carvedilolum).
CARVESAN 6,25: Jedna tableta obsahuje carvedilolum 6,25 mg.
CARVESAN 25: Jedna tableta obsahuje carvedilolum 25 mg.
Pomocnými látkami jsou:
Sacharóza, monohydrát laktózy, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, magnesium-
stearát. CARVESAN 6,25 obsahuje také žlutý oxid železitý (E 172).
Jak CARVESAN vypadá a co obsahuje toto balení
CARVESAN 6,25
Žluté kulaté ploché tablety o průměru 7 mm, s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
CARVESAN 25
Bílé kulaté ploché tablety o průměru 6 mm, s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Velikost balení
PVC/Al blistr, krabička
Velikost balení: 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tablet
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
MEDOPHARM, s.r.o., Lehárova 1808/11, 143 00 Praha, Česká republika
Výrobce
MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Limassol, Kypr
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31.10.2012.

Recenze

Recenze produktu CARVESAN 6,25 30X6,25MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CARVESAN 6,25 30X6,25MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám