Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

BUVENTOL EASYHALER 100 MCG/DOSE 200DÁVEK Dávkovaný prášek k inhal. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15495

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 15495
Kód EAN: 6432100007100
Kód SÚKL: 92744
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Buventol Easyhaler je úlevový inhalační přípravek. Používá se na zmírnění příznaků astmatických záchvatů a příznaků zhoršení astmatu a jiných astmatických stavů. Používá se také k prevenci příznaků astmatu způsobených námahou nebo stykem se známými alergeny, jimž se nelze vyhnout.

Příbalový leták

sp.zn. sukls160518/2011, sukls160519/2011 
a sp.zn. sukls266657/2012, sukls266689/2012 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Buventol Easyhaler 100 μg/dose 
Buventol Easyhaler 200 μg/dose 

dávkovaný prášek k inhalaci 

 

Salbutamoli sulfas 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je Buventol Easyhaler a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Buventol Easyhaler používat  

3. 

Jak se Buventol Easyhaler používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Buventol Easyhaler uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Buventol Easyhaler a k čemu se používá  

 

Přípravek Buventol Easyhaler je úlevový inhalační přípravek k léčbě příznaků astmatu obsahující léčivou látku 
salbutamol.  Patří  do  skupiny  léků  nazývaných  jako  krátkodobě  působící  beta

2

-agonisté,  také  známých  jako 

bronchodilatátoři neboli úlevové přípravky. Rozšiřuje dýchací cesty a tím zmírňuje dechové příznaky, jako jsou 
dechová tíseň, dušnost, sípání a kašel. Léčivá látka salbutamol má rychlý nástup účinku a krátkou dobu působení 
(4 až 6 hodin). 

Buventol Easyhaler se u dospělých a dětí nad 6 let věku p

oužívá na zmírnění příznaků astmatických záchvatů a 

příznaků zhoršení astmatu. Používá se také k prevenci příznaků astmatu způsobených námahou nebo stykem se 
známými alergeny, jimž se nelze vyhnout.  
Dále  se  Buventol  Easyhaler  používá  u  dospělých  k léčbě  chronické  obstrukční  plicní  choroby  (CHOPN) 
s reverzibilní obstrukcí (vratným zúžením) dýchacích cest.  
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Buventol Easyhaler používat  

 
Nepoužívejte Buventol Easyhaler  
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  keroukoliv  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

Jestliže jste alergický(á) nebo myslíte, že jste, oznamte to svému lékaři dříve než začnete užívat tento 
lék. 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Buventol Easyhaler se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže máte vysoký krevní tlak 

jestliže máte jakoukoliv nemoc postihující srdce nebo cévy 

jestliže máte infekci v plicích 

jestliže máte jakékoliv problémy s hladinou krevního cukru včetně diabetu (cukrovky) 

jestliže máte hyperaktivitu (zvýšenou činnost) štítné žlázy 

 

jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi 

Týká-li  se  Vás  některé  z výše  uvedeného,  oznamte  to  svému  lékaři  před  zahájením  používání 
přípravku Buventol Easyhaler. 
 
Další léčivé přípravky a Buventol Easyhaler 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  používáte,  které  jste  v  nedávné  době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 
Zejména se jedná o: 
-  jiné bronchodilatátory (léky k rozšíření průdušek) včetně theofylinu a aminofylinu 
-  beta-blokátory, které se používají při léčbě zvýšeného krevního tlaku (např. propanolol)  
-  léky na depresi 
-  léky na odvodnění (diuretika) 
-  kortikosteroidy 
 
Přípravek Buventol Easyhaler s jídlem a pitím 
Jídlo a pití neovlivňují tuto inhalační terapii. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Buventol Easyhaler nemá žádný vliv na  schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Buventol  Easyhaler  obsahuje  malé  množství  laktózy,  které  by  však  nemělo  způsobit  potíže 
pacientům  s nesnášenlivostí  laktózy.  Informoval-li  Vás  Váš  lékař  o  tom,  že  jste  přecitlivělý(á)  vůči 
některým  jiným  typům  cukrů  nebo  jste  přecitlivělí  na  mléčné  bílkoviny,  kontaktujte  svého  lékaře 
dříve, než začnete užívat tento lék. 
 
 
3. 

Jak se Buventol Easyhaler používá 

 

 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

 
Váš lék - Buventol - se nachází v inhalátoru - Easyhaler. Lék je ve formě suchého prášku, který budete 
vdechovat přes náustek inhalátoru. 
 
Dávkování 
 
Obvyklá dávka přípravku pro dospělé a děti nad 6 let je: 
 
Na  úlevu  od  příznaků  akutního  astmatického  záchvatu  se  používá  jednotlivá  dávka  100  –  400 
mikrogramů  (1  až  4  vdechy  přípravku  Buventol  Easyhaler  100  μg/dose,  1  až  2  vdechy  přípravku 
Buventol Easyhaler 200 μg/dose). 
 
Na  prevenci  příznaků  astmatického  záchvatu  se  inhaluje  dávka  100  až  200  mikrogramů  (1  až  2 
vdechy  přípravku  Buventol  Easyhaler  100  μg/dose,  1  vdech  přípravku  Buventol  Easyhaler  200 
μg/dose) 15 až 30 minut před námahou nebo očekávaným stykem se známými alergeny. 
 
Doporučená maximální denní dávka (během 24 hodin) pro dospělé a děti nad 6 let  je 800 mikrogramů 
(tj. 8 dávek po 100 μg nebo 4 dávky po 200 μg). Pokud příznaky neustoupí ani po dávce 400 μg nebo 
se během krátké doby) objeví opět, vyhledejte lékaře. 
 

Kryt náustku 

Přípravek  Buventol  Easyhaler  se  nemá  podávat  častěji  než  čtyřikrát  denně.  Mezi  jednotlivými 
dávkami musí být časový odstup šesti hodin. Potřebujete-li častější aplikaci než čtyřikrát denně nebo 
potřebujete-li zvýšení jednotlivých dávek, svědčí to o zhoršování astmatu. V tomto případě se poraďte 
s lékařem. 
 
Pokud se Vaše dušnost nebo dýchání výrazně zhorší, může Vám lékař doporučit, abyste užili větší než 
maximální  dávku  pouze  jako  mimořádnou  léčbu.  JE  VELMI  DŮLEŽITÉ,  abyste  neinhalovali  více 
dávek nebo nepoužívali Váš inhalátor častěji, než Vám doporučil Váš lékař. 
 
Důležité 
 
Jestliže úleva dušnosti nebo dechové tísně není taková, jako obvykle nebo netrvá tak dlouho jako 
obvykle nebo používáte-li tento úlevový inhalační přípravek častěji než obvykle, oznamte to co 
nejdříve svému lékaři. Může se stát, že Váš plicní stav se zhoršuje a možná budete potřebovat  
zvláštní lék. 
 
Oznamte svému lékaři, potřebujete-li použít Buventol,Easyhaler více než jednou týdně. Je možné, že 
budete potřebovat protizánětlivou preventivní léčbu. Jestliže již užíváte preventivní léčbu, je důležité 
pokračovat v jejím užívání pravidelně, a to i přesto, že se cítíte lépe. 
 
Při používání přípravku dítětem je vždy nutný dohled dospělé osoby. 
  
Jestliže jste použil(a) více přípravku Buventol Easyhaler, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více vdechů než je doporučeno, můžete zaznamenat rychlejší tlukot srdce než je 
obvyklé  a  můžete  se  třást.  Tyto  účinky  obvykle  za  pár  hodin  vymizí  ale  měli  byste  to  co  nejdříve 
oznámit svému lékaři. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Buventol Easyhaler  
Pokud  jste  vynechal(a)  vdech,  můžete  užít  další,  je-li  na  něj  čas  nebo  i  dříve,  máte-li  dušnost.  Váš 
lékař  Vám  mohl  doporučit  užívat  Buventol  Easyhaler  pravidelně  každý  den  nebo  pouze  když  máte 
dušnost. 
 
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO EASYHALERU 
 
Buventol Easyhaler je snadný k použití. Nejdříve si však přečtěte následující 
instrukce: řeknou Vám co byste měli dělat a na co si máte dávat pozor. 
 
VYBALENÍ

 

INHALÁTORU 

 
Vyndejte  inhalátor  z krabičky.  Samotný  inhalátor  je  zabalen  v  ochranném 
fóliovém  sáčku,  který  jej  chrání  před  vlhkem.  Sáček  otevřete  pouze 
v případě, že inhalátor začnete používat. 
 
Ujistěte se, že balení je kompletní (obr. 1): 

 

Inhalátor s krytem na náustku. 

 

Součástí balení může být ochranné pouzdro.  

 

Jestliže používáte inhalátor bez ochranného pouzdra, přejděte k bodu 
„Užití dávky léku Buventol Easyhaler“.  

 
Vložení inhalátoru do ochranného pouzdra: 
Otevřete ochranné pouzdro (obr. 2). Ujistěte se, že na náustku inhalátoru je nasazený 
kryt (brání náhodnému zmáčknutí inhalátoru).  
Vložte inhalátor do ochranného pouzdra, aby se zvýšila trvanlivost léku. 
 
Jestliže inhalátor ihned nepoužijete, uzavřete ochranné pouzdro. 
 

Ochranné 
pouzdro  
 

Obrázek 1. 

Inhalátor 

Náustek 

Obrázek 2.  

 

UŽITÍ

 

DÁVKY

 

LÉKU

 

BUVENTOL

 

EASYHALER

 

 

 
Používáte-li ochranné pouzdro, otevřete jej.  
 
Sundejte kryt náustku. 
 
Protřepejte 

 

 Inhalátor  důkladně  protřepejte  tři-  až  pětkrát 
nahoru  a  dolů  (obr.  3a,  3b).  Tím  zajistíte,  že  se 
prášek řádně uvolní a odměří se správná dávka. 

 

Ujistěte se… 

 

Že jste protřepali nahoru a dolů. 

 

Že jste přitom náhodně nestiskli. 

 

B. 

Stiskněte 

 

Inhalátor  držte  ve  svislé  poloze  sevřený  mezi 

ukazováčkem a palcem (obr. 4a, 4b).  

 

Zmáčkněte  jednou  inhalátor  mezi  prsty  dokud 

neuslyšíte  cvaknutí  a  nechte  inhalátor  vrátit  do 
původní polohy. Tím se do dávkovací komůrky uvnitř 
náustku odměřila dávka. 

 

Ujistěte se… 

 

Že  na  náustku  není  nasazen  kryt,  který  zabrání 
stisknutí. 

 

Že  jste  inhalátor  před  užitím  léku  stiskli  pouze 
jednou.  Jestliže  jste  jej  stiskli  více  než  jednou, 
viz  bod  „Máte-li  problémy  s používáním 
inhalátoru
“. 

 

Že  jste  inhalátor  během  stisknutí  a  inhalace 
dávky drželi ve svislé poloze. 

 

C. 

Inhalujte 

V sedě nebo ve stoje 

 

Dýchejte normálně (ale NE do inhalátoru). 

 

Vložte náustek do úst mezi zuby a pevně jej sevřete rty.  

 

Silně a zhluboka se nadechněte (obr. 5a, 5b). 

 

Uvolněte inhalátor z úst a vyjměte. 

 

Alespoň na 5 sekund zadržte dech, poté dýchejte normálně. 

 

Výdech musí být mimo vždy mimo inhalátor. 

 

Ujistěte se… 

 

Že  máte  v ústech  celý  náustek  tak,  aby  vám  prášek 
neulpíval na zubech. 

 

Že jste náustek pevně utěsnili svými rty. 

 

Že jste do inhalátoru nevydechli. Je to důležité, inhalátor by se mohl ucpat. Pokud jste do 
inhalátoru vdechli, viz bod „Máte-li problémy s používáním inhalátoru“.  

 
Máte-li problémy s používáním inhalátoru  

 

Nespěchejte. Je důležité dýchat normálně. Zkuste si to několikrát před zrcadlem, pomáhá to. 

 

Jestliže  inhalátor  náhodně  stisknete  nebo  jste  jej 

stiskli  více  než  jednou  anebo  jste  do  inhalátoru 
vdechli
,  odstraňte  prášek  z náustku  poklepáním  proti 
desce  stolu  nebo  dlani  (obr.  6a,  6b).  Tím  se  zajistí 
správné  dávkování.  Potom  zopakujte  postup  v bodech 
A, B a C.  

Obrázek 3a. 

Obrázek 3b. 

Obrázek 4a. 

Obrázek 4b. 

Obrázek 5a. 

Obrázek 5b. 

Obrázek 6b. 

Obrázek 6a. 

 
Jestliže užíváte dva vdechy, protože Vám je předepsal lékař  

 

Zopakujte  postupně  body  A,  B  a  C  (Všimněte  si,  že  před  dalším  odměřením  dávky  musíte 

inhalátor opět protřepat). 

 
Po použití inhalátoru 

 

Nasaďte zpět kryt náustku. Používáte-li ochranné pouzdro, uzavřete jej. 

 
ČIŠTĚNÍ  
 
Náustek  vyčistěte  alespoň  jednou  týdně  suchou  látkou.  Nikdy 
nepoužívejte vodu, prášek v Easyhaleru je citlivý na vlhkost. 
 
Používáte-li ochranné pouzdro, vyjměte z něj inhalátor a otřete jej. 
Když inhalátor vkládáte zpět do ochranného pouzdra, nasaďte na 
náustek kryt, který brání náhodnému uvolnění dávky.  
 
 
VÝMĚNA EASYHALERU ZA NOVÝ 
 
Součástí  inhalátoru  je  počitadlo,  které  ukazuje  zbývající  počet 
dávek v inhalátoru (obr. 7a, 7b). Počítadlo se pootočí po každých 
pěti stisknutích inhalátoru (dávkách). V červené oblasti počitadlo 
ukazuje zbývajících posledních 20 dávek. Pokud nemáte nový Easyhaler, 
požádejte  svého  lékaře  o  předpis.  Když  počítadlo  ukazuje  0,  je  čas 
Easyhaler vyměnit a to i přesto, že skrz okénko na zadní straně inhalátoru 
(obr. 8) lze v inhalátoru vidět zbývající prášek. 
 
Ochranné pouzdro si ponechte na další inhalátor. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 pacienta ze 100): třes, zvýšený nebo nepravidelný 
srdeční rytmus, bušení srdce. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 pacienta z 1000): bolesti hlavy 
 
Vzácné  nežádoucí  účinky  (vyskytují  se  u  méně  než  1  pacienta  z  1  000):  kašel,  podráždění  v ústech 
a krku (kterému se dá předejít vypláchnutím úst po inhalaci), snížení hladiny draslíku v krvi, svalové 
křeče,    neklid,  závrať,  hyperaktivita  (pocit  neobvyklé  aktivity,  vznětlivost),  nepravidelné  míhání 
srdečních  síní,  nedostatečné  prokrvení  srdce,  rychlá  a  nepravidelná  srdeční  činnost,  předčasné  a 
mimořádné srdeční stahy. 
 
Méně  často  se  mohou  u  některých  lidí  objevit  alergická  reakce  nebo  hypersenzitivní  reakce 
(angioedém  (otok  různých  částí  těla)).  Zaznamenáte-li  svědění,  kopřivku,  zčervenání  kůže,  otékání 
očních víček, rtů, tváře nebo krku, dušnost, nízký krevní tlak nebo kolaps, krátce po použití Buventol 
Easyhaleru, PŘESTAŇTE Buventol Easyhaler používat. Okamžitě to oznamte svému lékaři. 
 
Vzácně mohou inhalované léky způsobit větší dušnost a zkrácení dechu ihned po použití (paradoxní 
bronchospasmus). Pokud se to u Vás objeví, PŘESTAŇTE Buventol Easyhaler používat. Okamžitě 
to oznamte svému lékaři. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  

Počítadlo 
dávek 

Obrázek 7a. 

Obrázek 7b. 

Počítadlo 
dávek 

 

 

Obrázek 8. 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

:

 

x

 

x

 

x

 

:

 

x

 

x

 

-

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

x

 

x

 

-

 

x

 

x

 

x

 

-

 

x

 

x

 

x

 

x

 

X

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

/

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

X

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

X

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

X

 

.

 

X

 

.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

Okénko 

  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak Buventol Easyhaler  uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu

, aby byl přípravek chráněn před 

vlhkostí

.  

 
Po otevření fóliového sáčku chraňte před vlhkem. Doporučuje se uschovávat Easyhaler v ochranném 
pouzdře. 
 
Pokud Vám Buventol Easyhaler navlhne, je potřeba vyměnit jej za nový. 
 
Buventol Easyhaler vyměňte vždy 6 měsíců po otevření fóliového sáčku. Pro snadnější zapamatování 
si zapište datum, kdy jste otevřeli fóliový sáček:  
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  štítku  a  krabičce.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Buventol Easyhaler obsahuje 
 

Léčivou  látkou  je  salbutamoli  sulfas  120,5  mikrogramů,  odpovídající  salbutamolum  100,0 
mikrogramů,  v jedné  odměřené  dávce  (BUVENTOL  EASYHALER  100  μg/dose)  nebo 
salbutamoli  sulfas  241,0  mikrogramů  odpovídající  salbutamolum  200,0  mikrogramů  v jedné 
odměřené dávce (BUVENTOL EASYHALER 200 μg/dose). 

Pomocnou látkou je monohydrát laktózy (který obsahuje mléčné bílkoviny). 

 

Jak Buventol Easyhaler vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílý nebo téměř bílý prášek k inhalaci 
Vícedávkový práškový inhalátor Easyhaler obsahuje 200 dávek (vdechů). 
 
Easyhaler  sestává  ze  sedmi  plastových  dílů  a  pružiny  z nerezavějící  oceli.  Plastové  materiály 
inhalátoru jsou polyester, polyethylen, polykarbonát, acetal, styren-butadien a polypropylen. Inhalátor 
je zataven ve fóliovém sáčku a zabalen v papírové krabičce.  
 
Velikost balení: 
 
Buventol Easyhaler 100 μg/dose - 200 dávek 
Buventol Easyhaler 200 μg/dose - 200 dávek 

 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
 
Orion Corporation 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
Výrobce: 
Orion Corporation, Orion Pharma 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.2.2016. 
 

Recenze

Recenze produktu BUVENTOL EASYHALER 100 MCG/DOSE 200DÁVEK Dávkovaný prášek k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu BUVENTOL EASYHALER 100 MCG/DOSE 200DÁVEK Dávkovaný prášek k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám