Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

BUSPIRON-EGIS 5 MG TBL 30X5MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14411

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 14411
Kód EAN: 5995327116211
Kód SÚKL: 21013
Kdy byste měli užívat tento lék? Buspiron-Egis je předepisován pro léčbu chorobné úzkosti. Její příznaky, jako např. třes, nutkavé pohyby, napětí a neschopnost relaxovat, zvýšené napětí svalů, záškuby svalů a bolest svalů je možno přípravkem Buspiron-Egis léčit. Nadměrnou aktivitu autonomního (vegetativního) nervového systému, který řídí funkce vnitřních orgánů a jehož činnost nelze ovlivnit vůlí, lze rovněž léčit tabletami Buspiron-Egis. Zvýšená aktivita tohoto systému se projevuje nadměrným pocením, pocitem sucha v ústech, rychlým bušením srdce, dušností, zrychleným dýcháním, závratí, změnami citlivosti v končetinách, nadměrným močením, průjmem, neklidem v břiše a zblednutím kůže. Někdy je možné použít tablety Buspiron-Egis k léčbě příznaků doprovázejících úzkost, např. neklidu, podráždění, vzrušení, obav a strachů včetně strachu ze smrti, nadměrné pozornosti mající za následek podrážděnost, potíží se soustředěním a poruch spánku.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 6) 

sp.zn. sukls134057/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Buspiron-EGIS 5 mg 

Buspiron-EGIS 10 mg 

(buspironi hydrochloridum) 

Tablety 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je Buspiron-EGIS a k čemu se používá. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Buspiron-EGIS užívat. 

3. 

Jak se Buspiron-EGIS užívá. 

4. 

Možné nežádoucí účinky. 

5. 

Jak přípravek Buspiron-EGIS uchovávat. 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Buspiron-EGIS a k čemu se používá  

 
Buspiron-EGIS je lék s anxiolytickými účinky (odstraňující úzkost). 
Používá se: 

 

ke krátkodobé léčbě úzkostných poruch, především generalizované úzkostné poruchy (GAD, 
která se projevuje obecnými pocity úzkosti jako je mírné bušení srdce, závratě a neodůvodněné 
obavy. Příznaky jsou jednotlivcem obtížně kontrolovatelné a nejsou spojeny s konkrétní 
událostí.) 

 

k pomocné léčbě depresivních poruch; přípravek není vhodný k léčbě deprese v monoterapii 
(jako jediný lék). (Příznaky deprese zahrnují: depresivní náladu jako např. pocity smutku či 
prázdnoty, snížení zájmu o aktivity, které bývaly příjemné, poruchy spánku jako je nekvalitní 
spánek nebo nadměrná spavost, ztráta energie nebo významný pokles energie, problémy se 
soustředěním, s udržením konverzace, s udržením pozornosti, nerozhodnost i v jednoduchých 
situacích, sebevražedné myšlenky a záměry.) 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Buspiron-EGIS užívat 

 
Neužívejte Buspiron-EGIS:
 

 

jestliže jste alergický(á) na buspiron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže máte závažné onemocnění ledvin a/nebo jater. 

 

jestliže máte akutní otravu alkoholem, hypnotiky (léky na spaní), analgetiky (léky proti bolesti) 
nebo antipsychotiky (přípravky k léčbě některých duševních onemocnění). 

 

jestliže máte epilepsii. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Buspiron-EGIS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 

Strana 2 (celkem 6) 

 

jestliže máte mírné až středně závažné onemocnění jater; v závislosti na závažnosti onemocnění 
může být nezbytné snížit denní dávku, protože při onemocnění jater je vylučování léčivé látky 
sníženo a její hladiny v plazmě jsou zvýšeny; 

 

jestliže máte mírné až středně závažné onemocnění ledvin; v závislosti na závažnosti 
onemocnění může být nezbytné snížit denní dávku, protože při onemocnění ledvin je 
vylučování léčivé látky sníženo a její hladiny v plazmě jsou zvýšeny; 

 

jestliže máte glaukom (zelený oční zákal); 

 

jestliže máte onemocnění zvané myasthenia gravis (onemocnění pohybového aparátu provázené 
svalovou slabostí). 

 

pokud jste drogově závislí. 

 
Děti a dospívající 
Tento přípravek by neměl být podáván dětem a dospívajícím do 18 let. 
 
Buspiron může potenciálně maskovat klinické příznaky deprese a neměl by být k léčbě deprese 
používán samostatně. 
 
Další léčivé přípravky a Buspiron-EGIS  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 
Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících přípravků: 

 

inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) např. moklobemid a selegilin (k léčbě deprese) 

 

erythromycin, itrakonazol, linezolid a rifampicin (k léčbě infekce) 

 

blokátory kalciových kanálů, jako např. diltiazem a verapamil (k léčbě vysokého krevního 
tlaku) 

 

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako je citalopram, escitalopram, 
fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin a sertralin (k léčbě deprese a úzkostných poruch) 

 

nefazodon, trazodon, třezalka tečkovaná, lithium a L-tryptofan (k léčbě deprese)  

 

haloperidol a lithium (k léčbě duševních chorob) 

 

digoxin (k léčbě srdečního selhání) 

 

antacida obsahující cimetidin (k léčbě žaludečních vředů a pálení žáhy) 

 

tramadol (lék proti bolesti) 

 

léky obsahující triptany např. sumatriptan (užívaný k léčbě migrény) 

 

baklofen (užívaný při zvýšeném svalovém napětí) 

 

lofexidin (zvládání abstinenčních příznaků) 

 

nabilon (k léčbě pocitu na zvracení a zvracení) 

 

antihistaminika (k léčbě alergické reakce) 

 

diazepam (k léčbě úzkosti) 

 

warfarin (lék na ředění krve) 

 

fenobarbital, fenytoin, karbamazepin (léky používané k léčbě epilepsie) 

 
Buspiron-EGIS s jídlem, pitím a alkoholem: 

 

během léčby přípravkem Buspiron-EGIS byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholických 
nápojů; 

 

také byste se měl(a) vyvarovat konzumaci většího množství grapefruitů a grapefruitové šťávy, 
protože to může vést ke zvýšeným hladinám buspironu v krvi a k častějšímu výskytu 
nežádoucích účinků. 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Užívání přípravku Buspiron-EGIS není doporučeno během období těhotenství a kojení. 
 
 
 

Strana 3 (celkem 6) 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Buspiron má mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Může způsobovat ospalost nebo 
závratě. Než začnete řídit nebo obsluhovat stroje ujistěte se, že nejste buspironem ovlivněni. 
 
Buspiron-EGIS obsahuje laktosu (55,7 mg monohydrátu laktosy v 5mg tabletě; 111,4 mg 
monohydrátu laktosy v 10mg tabletě). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte 
se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Buspiron-EGIS užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud Váš lékař nerozhodl jinak, doporučené dávky jsou: 
 
Úvodní dávka je třikrát denně 5 mg (tj. třikrát denně 1 tableta přípravku Buspiron-EGIS 5 mg). 
V případě potřeby může lékař zvyšovat úvodní dávku každé 2-3 dny o 5 mg (tj. o 1 tabletu přípravku 
Buspiron-EGIS 5 mg) až na denní dávku 30 mg (odpovídá dávkování třikrát denně 2 tablety přípravku 
Buspiron-EGIS 5 mg nebo 3krát denně 1 tableta přípravku Buspiron-EGIS 10 mg). Doporučená denní 
dávka je 20-30 mg (tj. 4-6 tablet přípravku Buspiron-EGIS 5 mg nebo 2-3 tablety přípravku Buspiron-
EGIS 10 mg).  
 
Jednotlivá dávka nemá překročit 30 mg (tj. 6 tablet přípravku Buspiron-EGIS 5 mg nebo 3 tablety 
přípravku Buspiron-EGIS 10 mg) a maximální denní dávka je 60 mg (tj. 12 tablet přípravku Buspiron-
EGIS 5 mg nebo 6 tablet přípravku Buspiron-EGIS 10 mg). 
 
Tablety užívejte vždy ve stejnou denní dobu, buď před jídlem, nebo po jídle. 
 
Neočekávejte okamžité zlepšení Vašeho zdravotního stavu, protože léčebné účinky se projeví 
přibližně za 7-14 dní od zahájení léčby a plné léčebné účinky se dostaví přibližně za 4 týdny. 
 
Použití u dětí a dospívajících:  
Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících, protože v této věkové skupině nebyla stanovena jeho 
bezpečnost a účinnost. 
 
Starší pacienti
: vyšší věk sám o sobě nevyžaduje úpravu dávky. 
 
Mírná až středně těžká porucha ledvin
: užívají se nižší dávky (viz bod 2. Čemu musíte věnovat 
pozornost, než začnete Buspiron-EGIS užívat). 
 
Mírná až středně těžká porucha jater: 
užívají se buď nižší dávky, nebo stejné dávky v delších 
časových intervalech (viz bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Buspiron-EGIS užívat). 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Buspiron-EGIS, než jste měl(a)
 
 
Poraďte se ihned se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Příznaky předávkování jsou: pocit na zvracení, zvracení, závratě, ospalost, ztráta vědomí. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Buspiron-EGIS 
 
Pokud zapomenete užít Buspiron-EGIS v obvyklou dobu, nezdvojujte následující dávku, abyste 
doplnil(a) vynechanou dávku. Vynechanou dávku nahraďte jen tehdy, pokud je to dostatečně dlouho 
před příští stanovenou dávkou, jinak může dojít k předávkování. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Buspiron-EGIS 
 

Strana 4 (celkem 6) 

Nepřestávejte užívat přípravek jen proto, že se budete cítit lépe. Je důležité, abyste pokračoval(a) 
v užívání přípravku Buspiron-EGIS tak dlouho, jak Vám řekl lékař. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Buspiron je obecně dobře snášen a nezpůsobuje závažné nežádoucí účinky. Pokud se nežádoucí 
účinky vyskytnou, jsou většinou pozorovány na začátku léčby a obvykle ustupují s pokračující léčbou. 
Pokud přetrvávají nebo Vás obtěžují, poraďte se se svým lékařem. 
Přestaňte užívat Buspiron-EGIS a okamžitě kontaktujte svého lékaře, jestliže současně užíváte 
selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) např. fluoxetin a paroxetin a pociťujete: 
Serotoninový syndrom: pocit zmatenosti, pocit neklidu, pocení, třes, chvění, halucinace (podivné 
vidiny nebo zvuky), náhlé záškuby svalů nebo zrychlený srdeční tep. 
 
Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky alergické reakce: svědivá kožní 
vyrážka, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, či obtížné dýchání nebo polykání. 
 
Seznam nežádoucích účinků, uvedený níže, označuje všechny nežádoucí účinky, které by mohly 
souviset s léčbou buspironem (léčivá látka přípravku).  
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí): 

  závrať, bolest hlavy, ospalost. 

 

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): 

  nervozita, nespavost, porucha pozornosti, deprese, zmatenost, porucha spánku, hněv 

  parestézie (mravenčení nebo necitlivost), rozmazané vidění, abnormální koordinace pohybů, 

třes, ušní šelest (zvonění v uších)  

  zrychlený tep, bolest na hrudi 

  zduření nosní sliznice (ucpaný nos), bolest v krku 

  pocit na zvracení, bolest břicha, sucho v ústech, průjem, zácpa, zvracení 

  studený pot, vyrážka 

  bolest kostí a svalů 

  únava. 

 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí): 

  angioedém (otok hlubších vrstev kůže), ekchymóza (menší krvácení do kůže), kopřivka. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí): 

 

psychotické  poruchy,  halucinace,  depersonalizace  (pocit  odstupu  a  odcizení  od  sebe  sama), 

emoční labilita.

 

 

serotoninový syndrom (viz výše), epileptický záchvat (křeče), tunelové vidění, extrapyramidové 

poruchy  (abnormální  mimovolní  pohyby,  změny  svalového  napětí),  svalová  ztuhlost, 
dyskineze (nekontrolovatelné pohyby), dystonie (porucha svalového napětí), mdloby, amnézie 
(ztráta  paměti),  ataxie  (potíže  v ovládání  pohybů),  parkinsonismus  (třes,  ztuhlost  a  šoupavá 
chůze), akatizie (neschopnost vydržet v klidu), syndrom neklidných nohou, neklid.

 

 

retence moči (neschopnost zcela nebo částečně vyprázdnit močový měchýř).

  

 

abnormální tvorba mléka u můžů a nekojících žen.

 

 
 
 

Strana 5 (celkem 6) 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  prostřednictvím  národního  systému  hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Buspiron-EGIS uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Buspiron-EGIS obsahuje 
Léčivou látkou přípravku Buspiron-EGIS 5 mg je buspironi hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě. 
Léčivou látkou přípravku Buspiron-EGIS 10 mg je buspironi hydrochloridum 10 mg v jedné tabletě. 
 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl 
karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát a koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 
Jak Buspiron-EGIS vypadá a co obsahuje toto balení 
Buspiron-EGIS 5 mg: bílé, kulaté, hladké tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým 
potiskem „E 151“ a na druhé straně s půlicí rýhou. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné 
dávky. 
Buspiron-EGIS 10 mg: bílé, kulaté, hladké tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým 
potiskem „E 152“ a na druhé straně s půlicí rýhou. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné 
dávky. 
 
Obsah balení 
30 nebo 60 tablet v PA/Al/PVC perforovaném jednodávkovém blistru, krabička 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38 

Strana 6 (celkem 6) 

Maďarsko 
 
Výrobce
 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120  
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.6.2016 

Recenze

Recenze produktu BUSPIRON-EGIS 5 MG TBL 30X5MG

Diskuze

Diskuze k produktu BUSPIRON-EGIS 5 MG TBL 30X5MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám