Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

BUSPIRON-EGIS 10 MG TBL 30X10MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14410

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 14410
Kód EAN: 5995327116228
Kód SÚKL: 21006
Kdy byste měli užívat tento lék? Buspiron-Egis je předepisován pro léčbu chorobné úzkosti. Její příznaky, jako např. třes, nutkavé pohyby, napětí a neschopnost relaxovat, zvýšené napětí svalů, záškuby svalů a bolest svalů je možno přípravkem Buspiron-Egis léčit. Nadměrnou aktivitu autonomního (vegetativního) nervového systému, který řídí funkce vnitřních orgánů a jehož činnost nelze ovlivnit vůlí, lze rovněž léčit tabletami Buspiron-Egis. Zvýšená aktivita tohoto systému se projevuje nadměrným pocením, pocitem sucha v ústech, rychlým bušením srdce, dušností, zrychleným dýcháním, závratí, změnami citlivosti v končetinách, nadměrným močením, průjmem, neklidem v břiše a zblednutím kůže. Někdy je možné použít tablety Buspiron-Egis k léčbě příznaků doprovázejících úzkost, např. neklidu, podráždění, vzrušení, obav a strachů včetně strachu ze smrti, nadměrné pozornosti mající za následek podrážděnost, potíží se soustředěním a poruch spánku.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 6)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o opravě vydanému pod sp.zn. sukls79857/2010, sukls79858/2010
ze dne 21.11.2012
Opravený text Přílohy č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls79857/2010,
sukls79858/2010 ze dne 17.10.2012


Příbalová informace: informace pro uživatele

Buspiron-EGIS 5 mg
Buspiron-EGIS 10 mg
(buspironi hydrochloridum)
Tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Buspiron-EGIS a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Buspiron-EGIS užívat.
3. Jak se Buspiron-EGIS užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek Buspiron-EGIS uchovávat.
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Buspiron-EGIS a k čemu se používá

Buspiron-EGIS je lék s anxiolytickými účinky (odstraňující úzkost).
Používá se:
ke krátkodobé léčbě úzkostných poruch, především generalizované úzkostné poruchy (GAD,
která se projevuje obecnými pocity úzkosti jako je mírné bušení srdce, závratě a neodůvodněné
obavy. Příznaky jsou jednotlivcem obtížně kontrolovatelné a nejsou spojeny s konkrétní
událostí.)
k pomocné léčbě depresivních poruch; přípravek není vhodný k léčbě deprese v monoterapii
(jako jediný lék). (Příznaky deprese zahrnují: depresivní náladu jako např. pocity smutku či
prázdnoty, snížení zájmu o aktivity, které bývaly příjemné, poruchy spánku jako je nekvalitní
spánek nebo nadměrná spavost, ztráta energie nebo významný pokles energie, problémy se
soustředěním, s udržením konverzace, s udržením pozornosti, nerozhodnost i v jednoduchých
situacích, sebevražedné myšlenky a záměry.)


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Buspiron-EGIS užívat

Neužívejte Buspiron-EGIS:
jestliže jste alergický(á) na buspiron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
jestliže máte závažné onemocnění ledvin a/nebo jater.
Strana 2 (celkem 6)
jestliže máte akutní otravu alkoholem, hypnotiky (léky na spaní), analgetiky (léky proti bolesti)
nebo antipsychotiky (přípravky k léčbě některých duševních onemocnění).
jestliže máte epilepsii.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Buspiron-EGIS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
jestliže máte mírné až středně závažné onemocnění jater; v závislosti na závažnosti onemocnění
může být nezbytné snížit denní dávku, protože při onemocnění jater je vylučování léčivé látky
sníženo a její hladiny v plazmě jsou zvýšeny;
jestliže máte mírné až středně závažné onemocnění ledvin; v závislosti na závažnosti
onemocnění může být nezbytné snížit denní dávku, protože při onemocnění ledvin je
vylučování léčivé látky sníženo a její hladiny v plazmě jsou zvýšeny;
jestliže máte glaukom (zelený oční zákal);
jestliže máte onemocnění zvané myasthenia gravis (onemocnění pohybového aparátu provázené
svalovou slabostí).
pokud jste drogově závislí.

Děti a dospívající
Přípravek by neměl být podáván dětem a dospívajícím do 18 let.

Buspiron může potenciálně maskovat klinické příznaky deprese a neměl by být k léčbě deprese
používán samostatně.

Další léčivé přípravky a Buspiron-EGIS
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících přípravků:
inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) např. moklobemid a selegilin (k léčbě deprese)
erythromycin, itrakonazol, linezolid a rifampicin (k léčbě infekce)
blokátory kalciových kanálů, jako např. diltiazem a verapamil (k léčbě vysokého krevního
tlaku)
selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako je citalopram, escitalopram,
fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin a sertralin (k léčbě deprese a úzkostných poruch)
nefazodon, trazodon, třezalka tečkovaná, lithium a L-tryptofan (k léčbě deprese)
haloperidol a lithium (k léčbě duševních chorob)
digoxin (k léčbě srdečního selhání)
antacida obsahující cimetidin (k léčbě žaludečních vředů a pálení žáhy)
tramadol (lék proti bolesti)
léky obsahující triptany např. sumatriptan (užívaný k léčbě migrény)
baklofen (užívaný při zvýšeném svalovém napětí)
lofexidin (zvládání abstinenčních příznaků)
nabilon (k léčbě pocitu na zvracení a zvracení)
antihistaminika (k léčbě alergické reakce)
diazepam (k léčbě úzkosti)
warfarin (lék na ředění krve)
fenobarbital, fenytoin, karbamazepin (léky používané k léčbě epilepsie)

Buspiron-EGIS s jídlem, pitím a alkoholem:
během léčby přípravkem Buspiron-EGIS byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholických
nápojů;
také byste se měl(a) vyvarovat konzumaci většího množství grapefruitů a grapefruitové šťávy,
protože to může vést ke zvýšeným hladinám buspironu v krvi a k častějšímu výskytu
nežádoucích účinků.

Strana 3 (celkem 6)
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Užívání přípravku Buspiron-EGIS není doporučeno během období těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Buspiron má mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Může způsobovat ospalost nebo
závratě. Než začnete řídit nebo obsluhovat stroje ujistěte se, že nejste buspironem ovlivněni.

Buspiron-EGIS obsahuje laktosu (55,7 mg monohydrátu laktosy v 5mg tabletě; 111,4 mg
monohydrátu laktosy v 10mg tabletě). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte
se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.


3. Jak se Buspiron-EGIS užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud Váš lékař nerozhodl jinak, obvyklé dávky jsou:

Úvodní dávka je třikrát denně 5 mg (tj. třikrát denně 1 tableta přípravku Buspiron-EGIS 5 mg).
V případě potřeby může lékař zvyšovat úvodní dávku každé 2-3 dny o 5 mg (tj. o 1 tabletu přípravku
Buspiron-EGIS 5 mg) až na denní dávku 30 mg (odpovídá dávkování třikrát denně 2 tablety přípravku
Buspiron-EGIS 5 mg nebo 3krát denně 1 tableta přípravku Buspiron-EGIS 10 mg). Doporučená denní
dávka je 20-30 mg (tj. 4-6 tablet přípravku Buspiron-EGIS 5 mg nebo 2-3 tablety přípravku Buspiron-
EGIS 10 mg).

Jednotlivá dávka nemá překročit 30 mg (tj. 6 tablet přípravku Buspiron-EGIS 5 mg nebo 3 tablety
přípravku Buspiron-EGIS 10 mg) a maximální denní dávka je 60 mg (tj. 12 tablet přípravku Buspiron-
EGIS 5 mg nebo 6 tablet přípravku Buspiron-EGIS 10 mg).

Tablety užívejte vždy ve stejnou denní dobu, buď před jídlem, nebo po jídle.

Neočekávejte okamžité zlepšení Vašeho zdravotního stavu, protože léčebné účinky se projeví
přibližně za 7-14 dní od zahájení léčby a plné léčebné účinky se dostaví přibližně za 4 týdny.

Děti a dospívající:
Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících, protože v této věkové skupině nebyla stanovena jeho
bezpečnost a účinnost.

Starší pacienti: vyšší věk sám o sobě nevyžaduje úpravu dávky.

Mírná až středně těžká porucha ledvin: užívají se nižší dávky (viz bod 2. Čemu musíte věnovat
pozornost, než začnete Buspiron-EGIS užívat).

Mírná až středně těžká porucha jater: užívají se buď nižší dávky, nebo stejné dávky v delších
časových intervalech (viz bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Buspiron-EGIS užívat).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Buspiron-EGIS, než jste měl(a)

Poraďte se ihned se svým lékařem nebo lékárníkem.
Příznaky předávkování jsou: pocit na zvracení, zvracení, závratě, ospalost, ztráta vědomí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Buspiron-EGIS

Strana 4 (celkem 6)
Pokud zapomenete užít Buspiron-EGIS v obvyklou dobu, nezdvojujte následující dávku, abyste
doplnil(a) vynechanou dávku. Vynechanou dávku nahraďte jen tehdy, pokud je to dostatečně dlouho
před příští stanovenou dávkou, jinak může dojít k předávkování.

Jestliže jste přestal(a) užívat Buspiron-EGIS

Nepřestávejte užívat přípravek jen proto, že se budete cítit lépe. Je důležité, abyste pokračoval(a)
v užívání přípravku Buspiron-EGIS tak dlouho, jak Vám řekl lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Buspiron je obecně dobře snášen a nezpůsobuje závažné nežádoucí účinky. Pokud se nežádoucí
účinky vyskytnou, jsou většinou pozorovány na začátku léčby a obvykle ustupují s pokračující léčbou.
Pokud přetrvávají nebo Vás obtěžují, poraďte se se svým lékařem.
Přestaňte užívat Buspiron-EGIS a okamžitě kontaktujte svého lékaře, jestliže současně užíváte
selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) např. fluoxetin a paroxetin a pociťujete:
Serotoninový syndrom: pocit zmatenosti, pocit neklidu, pocení, třes, chvění, halucinace (podivné
vidiny nebo zvuky), náhlé záškuby svalů nebo zrychlený srdeční tep.

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky alergické reakce: svědivá kožní
vyrážka, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, či obtížné dýchání nebo polykání.

Seznam nežádoucích účinků, uvedený níže, označuje všechny nežádoucí účinky, které by mohly
souviset s léčbou buspironem (léčivá látka přípravku).

Četnost výskytu nežádoucích účinků je vyjádřena takto: velmi časté (mohou postihnout více než 1
z 10 pacientů), časté (mohou postihnout 1 až 10 ze 100 pacientů), méně časté (mohou postihnout méně
než 1 ze 100 pacientů), vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 1000 pacientů), velmi vzácné (mohou
postihnout méně než 1 z 10000 pacientů), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Psychiatrické poruchy
Časté: nervozita, nespavost, poruchy pozornosti, deprese, zmatenost, porucha spánku, hněv
Velmi vzácné: psychotické poruchy, halucinace, depersonalizace (pocit odstupu a odcizení od sebe
sama), emoční labilita.

Poruchy nervového systému:
Velmi časté: závratě, bolest hlavy, ospalost.
Časté: parestézie (mravenčení nebo necitlivost), rozmazané vidění, porucha koordinace, tremor (třes),
tinnitus (zvonění v uších)
Velmi vzácné: serotoninový syndrom (viz výše), epileptický záchvat (křeče), tunelové vidění,
extrapyramidové poruchy (abnormální mimovolné pohyby, změny svalového napětí), svalová ztuhlost,
dyskineze (nekontrolovatelné pohyby), dystonie (porucha svalového napětí), mdloby, amnézie (ztráta
paměti), ataxie (potíže v ovládání pohybů), parkinsonismus (třes, ztuhlost a šoupavá chůze), akatizie
(pocit neklidu v nohách s potřebou se pohybovat), syndrom neklidných nohou, neklid.

Srdeční poruchy:
Časté: bolesti na hrudi, rychlejší srdeční tep.

Strana 5 (celkem 6)
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:
Časté: ucpaný nos, bolest v krku.

Gastrointestinální poruchy:
Časté: pocit na zvracení, bolest břicha, sucho v ústech, průjem, zácpa, zvracení.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:
Časté: studený pot, vyrážka
Vzácné: angioedém (otok hlubších vrstev kůže), ekchymóza (modřiny), kopřivka.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:
Méně časté: bolest svalů a kostí.

Poruchy ledvin a močových cest:
Velmi vzácné: retence moči (neschopnost zcela nebo částečně vyprázdnit močový měchýř).

Poruchy reprodukčního systému a prsu
Velmi vzácné: abnormální produkce mléka

Celkové poruchy
Časté: únava

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak Buspiron-EGIS uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí


6. Obsah balení a další informace

Co Buspiron-EGIS obsahuje
Léčivou látkou přípravku Buspiron-EGIS 5 mg je buspironi hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě.
Léčivou látkou přípravku Buspiron-EGIS 10 mg je buspironi hydrochloridum 10 mg v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl
karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát a koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak Buspiron-EGIS vypadá a co obsahuje toto balení
Buspiron-EGIS 5 mg: bílé, kulaté, hladké tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým
potiskem E 151 a na druhé straně s půlicí rýhou.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné
dávky.
Strana 6 (celkem 6)
Buspiron-EGIS 10 mg: bílé, kulaté, hladké tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým
potiskem E 152 a na druhé straně s půlicí rýhou.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné
dávky.

Obsah balení
30 nebo 60 tablet v PA/Al/PVC perforovaném jednodávkovém blistru, krabička
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko

Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.11.2012.

Recenze

Recenze produktu BUSPIRON-EGIS 10 MG TBL 30X10MG

Diskuze

Diskuze k produktu BUSPIRON-EGIS 10 MG TBL 30X10MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám