Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Baxter Czech spol.s r.o.
Kód výrobku: 17606
Kód EAN: 5413760261614
Kód SÚKL: 50314
Držitel rozhodnutí: Baxter Czech spol.s r.o.
Brevibloc je indikován pro neodkladnou léčbu: - supraventrikulárních arytmií (fibrilace, flutteru síní, sinusové tachykardie, AV tachykardií a AV nodálních re-entry tachykardií) v naléhavých situacích, kdy je nutná rychlá kontrola komorové frekvence krátce působící látkou; - tachykardie a hypertenze, které se vyskytnou během operace a v postoperačním období; - léčbu a prevenci ischemie vyskytující se v průběhu operace; - nestabilní anginy pectoris/infarkt myokardu.

Příbalový leták

1/11
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls203695/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTY
Brevibloc 10mg/ml, injekční roztok
Esmololi hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, dříve než Vám bude tento přípravek
podán.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo
lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud
si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Brevibloc 10mg/ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brevibloc 10mg/ml
používat
3. Jak se přípravek Brevibloc 10mg/ml používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Brevibloc 10mg/ml uchovávat
6. Další informace
1. Co je přípravek Brevibloc 10mg/ml a k čemu se používá
Přípravek Brevibloc 10mg/ml obsahuje léčivou látku zvanou esmololi hydrochloridum.
Patří do skupiny léků zvaných betablokátory. Účinek spočívá v kontrole rychlosti a síly
srdečních stahů. Může také napomáhat ke snížení krevního tlaku.
Používá se k léčbě:
problémů se srdečními stahy, když srdce tepe příliš rychle;
problémů se srdečními stahy a zvýšením krevního tlaku, pokud k němu dojde
během nebo těsně po operaci.
2/11
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brevibloc 10mg/ml
používat
Přípravek Brevibloc 10mg/ml nepoužívejte jestliže:
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na esmolol, jakýkoliv jiný betablokátor nebo
některou z pomocných látek (uvedených v bodu 6); příznaky alergické reakce
zahrnují dušnost, sípání, vyrážku, svědění nebo otok tváře a rtů;
máte velmi pomalou srdeční frekvenci (méně než 50 tepů za minutu);
máte rychlou nebo střídavě rychlou a pomalou srdeční frekvenci;
máte onemocnění nazývané těžká srdeční blokáda. Srdeční blokáda je
problém s vedením vzruchu, který kontroluje Vaši srdeční frekvenci;
máte problém s prokrvením srdce;
máte závažné příznaky srdečního selhání;
dostáváte nebo jste nedávno dostal/a verapamil. Přípravek Brevibloc 10mg/ml
nesmíte dostat dříve než 48 hodin po ukončení podávání verapamilu;
máte hormonální onemocnění zvané feochromocytom, které není léčeno;
feochromocytom vzniká v nadledvině a může způsobovat náhlý vzestup
krevního tlaku, silnou bolest hlavy, pocení a zrychlenou srdeční frekvenci;
máte nízký krevní tlak;
máte zvýšený krevní tlak v plicích (plicní hypertenzi);
máte příznaky astmatu, které se rychle zhoršují;
máte zvýšenou hladinu kyselin v organismu (metabolickou acidózu).
Pokud se Vás některý z výše uvedených stavů týká, neužívejte přípravek Brevibloc
10mg/ml. Pokud si nejste jist/a, zda se Vás některý z těchto stavů týká, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi dříve, než Vám bude přípravek Brevibloc 10mg/ml podán.
Pokud Vám bude lékař podávat přípravek Brevibloc 10mg/ml, bude postupovat
zvláště opatrně jestliže:
jste léčeni na určité poruchy srdečního rytmu zvané supraventrikulární arytmie a
současně
o máte další obtíže se srdcem nebo
o užíváte další přípravky na srdce;
Užívání přípravku Brevibloc 10mg/ml může v tomto případě vést k závažným reakcím,
které mohou být fatální a zahrnují:
- ztrátu vědomí;
- šok (když srdce nepumpuje dostatek krve);
- srdeční záchvat (srdeční zástava);
máte nízký krevní tlak (hypotenze); příznaky mohou být pocit závratí nebo
lehká bolest hlavy, zvláště po vzpřímení se. Nízký krevní tlak obvykle odezní
do 30 minut po ukončení léčby přípravkem Brevibloc 10mg/ml;
pokud máte před léčbou nízkou srdeční frekvenci;
3/11
Vaše srdeční frekvence poklesne k méně než 50 až 55 tepům za minutu. Pokud
to nastane, může Vám lékař podat nižší dávku nebo léčbu přípravkem Brevibloc
10mg/ml ukončit;
máte srdeční selhání;
máte poruchy ve vedení vzruchu, který kontroluje Vaši srdeční frekvenci
(srdeční blokáda);
máte hormonální onemocnění zvané feochromocytom, které je léčeno přípravky
nazývanými blokátory alfareceptorů;
se léčíte na vysoký krevní tlak (hypertenzi), který byl způsoben nízkou tělesnou
teplotou (hypotermií);
máte zúžené dýchací cesty nebo sípáte, jako při astmatu;
máte diabetes nebo hypoglykemii. Přípravek Brevibloc 10mg/ml může zvýšit
účinek přípravků na diabetes;
začnete mít kožní problémy. Ty mohou být způsobené únikem roztoku okolo
místa vpichu. Pokud se tak stane, Váš lékař použije k injekci jinou žílu;
máte zvláštní typ angíny (bolesti na hrudi) zvané Prinzmetalova angína;
máte malý objem krve (s nízkým krevním tlakem). Mohlo by dojít snadněji
k oběhovému kolapsu;
máte problémy s krevním oběhem, jako např. bledost prstů (Raynaudova
nemoc) nebo bolesti, únavu a někdy pálivou bolest v nohou;
máte problémy s ledvinami. Jestliže máte onemocnění ledvin nebo potřebujete
dialýzu, mohlo by u Vás dojít ke zvýšení hladiny draslíku v krvi (hyperkalémii).
To může způsobit vážné problémy se srdcem;
máte nějakou alergie nebo riziko anafylaktických reakcí (vážných alergických
reakcí). Přípravek Brevibloc 10mg/ml může učinit alergie závažnější a léčbu
obtížnější;
Vy nebo někdo z rodiny máte v anamnéze psoriázu (při níž se na kůži vytváří
šupiny);
máte chorobu zvanou hypertyreóza (nadměrně aktivní štítná žláza);
Změna dávky není obvykle nezbytná jestliže:
máte problémy s játry
Pokud se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených stavů, poraďte se se svým lékařem,
zdravotní sestrou nebo lékárníkem. Možná bude nutné, abyste byl/a pečlivě vyšetřen/a a
aby byla léčba změněna.
Použití s jinými léčivými přípravky
Pokud užíváte nebo jste nedávno užíval/a jiné léky, včetně léků, které jste si opatřil/a
sám/sama bez předpisu, rostlinných léčiv a přírodních produktů, oznamte to svému lékaři,
zdravotní sestře nebo lékárníkovi. Váš lékař ověří, zda některé z léků, které užíváte,
nemění způsob, jakým účinkuje přípravek Brevibloc 10mg/ml.
4/11
Zvláště je nutné Vašemu lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi oznámit, pokud užíváte
některý z následujících přípravků:
přípravky, které mohou snižovat krevní tlak nebo zpomalovat srdeční činnost;
přípravky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu, bolestí na hrudi (angíny)
jako je verapamil a diltiazem. Přípravek Brevibloc 10mg/ml Vám nesmí být
podán do 48 hodin po vysazení verapamilu;
nifedipin, který se používá k léčbě bolesti na hrudi (angíny), vysokého krevního
tlaku a Raynaudovy nemoci;
přípravky užívané jak k léčení srdečního rytmu (jako např. chinidin,
disopyramid nebo amiodaron) a srdečního selhání (jako např. digoxin, digitoxin,
digitalis);
přípravky užívané k léčbě cukrovky, včetně inzulínu a přípravků užívaných
ústy;
přípravky známé jako ganglioplegika (jako je např. trimetafan);
přípravky užívané k snížení bolesti, jako např. nesteroidní protizánětlivé léky
označované jako NSAID;
floktafenin, což je lék proti bolesti;
amisulprid, lék užívaný k léčbě duševních poruch;
tricyklická antidepresiva (jako např. imipramin a amitriptylin) nebo jakékoli
jiné přípravky užívané k léčbě psychických problémů;
barbituráty (jako např. fenobarbital používaný k léčbě epilepsie) nebo
fenotiaziny (jako např. chlorpromazin používaný k léčbě dušeních poruch);
klozapin (požívaný k léčbě duševních poruch);
epinefrin, který se používá k léčbě alergických reakcí;
přípravky používané k léčbě astma;
přípravky užívané k léčbě nachlazení a ucpaného nosu, t.j. léky snižující nosní
prokrvení;
reserpin, který se používá k léčbě vysokého krevního tlaku;
klonidin, který se používá k léčbě vysokého krevního tlaku a migrény;
moxinidin, který se používá k léčbě vysokého krevního tlaku;
ergotové deriváty, přípravky používané hlavně k léčbě Parkinsonovy nemoci;
warfarin, který se užívá k ředění krve;
morfin, což je silný lék proti bolesti;
suxamethonium chlorid (také známý jako sukcinylcholin nebo skolin), který se
používá k uvolnění svalů, obvykle při operaci; Váš lékař bude rovněž věnovat
zvláštní pozornost při použití přípravku Brevibloc 10mg/ml během operace,
pokud budete dostávat anestetika a jinou léčbu.
Pokud si nejste jist/a, zda se Vás některý z těchto stavů týká, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi dříve, než Vám bude přípravek Brevibloc 10mg/ml podán.
Po dobu užívání přípravku Brevibloc 10mg/ml můžete být sledován/a
5/11
Používání léků jako je přípravek Brevibloc 10mg/ml může po delší době způsobit snížení
síly srdečních stahů.
Protože se přípravek Brevibloc 10mg/ml používá pouze po omezenou dobu, je
nepravděpodobné, že u Vás toto vyskytne. Během léčby budete pečlivě sledován/a a
léčba přípravkem Brevibloc 10mg/ml bude snížena nebo ukončena, pokud se síla stahů
Vašeho srdce sníží.
Těhotenství a kojení
.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Brevibloc 10mg/ml byste neměla dostávat, pokud jste těhotná nebo si myslíte,
že byste mohla být těhotná. Upozorněte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Brevibloc
10mg/ml může přecházet do mateřského mléka, takže byste jej po dobu kojení neměla
dostávat.
Důležitá informace o některých složkách přípravku Brevibloc 10mg/ml
Tento přípravek obsahuje v jedné lahvičce přibližně 28 mg sodíku. Tato informace může
být důležitá, pokud jste na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku.
3. Jak se přípravek Brevibloc 10mg/ml používá
Obvyklá dávka
Váš lékař rozhodne, jakou dávku budete potřebovat a jak dlouho Vám bude přípravek
podáván.
Přípravek Brevibloc 10mg/ml nebude zpravidla podáván déle než 24 hodin.
Jak se přípravek Brevibloc 10mg/ml podává
Přípravek Brevibloc 10mg/ml je připraven k použití a bude Vám podáván pomalou injekcí
(infuzí) jehlou zavedenou do žíly na paži.
Přípravek Brevibloc 10mg/ml nesmí být smíchán s bikarbonátem sodným ani jinými
léčivými přípravky.
Léčba se provádí ve dvou stupních:
- První stupeň: v průběhu jedné minuty se podá velká dávka. Tím se rychle
zvýší hladiny v krvi.
- Druhý stupeň: v průběhu čtyř minut se podává nižší dávka.
- První a druhý stupeň je pak možné opakovat a upravit podle odpovědi Vašeho
srdce. Jakmile dojde ke zlepšení, bude první stupeň (velká dávka) zastaven a
druhý stupeň (malá dávka) bude podle potřeby snížen.
- Po dosažení stabilního stavu Vám může být podán jiný přípravek na srdce a
dávka přípravku Brevibloc 10mg/ml přitom může být postupně snižována.
6/11
Pokud během operace nebo těsně po ní dojde ke zrychlení srdeční frekvence nebo
zvýšení krevního tlaku, budou Vám po krátkou dobu podávány větší dávky přípravku
Brevibloc 10mg/ml.
Starší pacienti
Váš lékař zahájí léčbu nižší dávkou.
Děti
Přípravek BREVIBLOC by neměly dostávat děti až do věku 18 let.
Jestliže se ukončí podávání přípravku Brevibloc 10mg/ml
Náhlé vysazení přípravku Brevibloc 10mg/ml může způsobit, že se vrátí příznaky rychlé
srdeční akce (tachykardie) a vysokého krevního tlaku (hypertenze). Aby se tomu předešlo,
začne Váš lékař vysazovat léčbu postupně. Pokud je známo, že máte onemocnění
srdečních tepen (které může být anamnesticky spojeno s angínou pectoris nebo srdečním
infarktem), bude Váš lékař ukončovat léčbu se zvláštní opatrností.
Jestliže se domníváte, že se zapomněla podat dávka přípravku Brevibloc 10mg/ml
Protože Vám přípravek Brevibloc 10mg/ml podává školená a kvalifikovaná osoba, je
nepravděpodobné, že by byla dávka vynechána. Pokud si však přesto myslíte, že se dávka
opominula, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Brevibloc 10mg/ml
Protože Vám přípravek Brevibloc 10mg/ml školená a kvalifikovaná osoba, je
nepravděpodobné, že by Vám byla podána příliš velká dávka. Pokud k tomu však dojde,
lékař ukončí podání přípravku Brevibloc 10mg/ml , a budeli to nutné, podá Vám další
léčbu.
Pokud máte další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého
lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Brevibloc 10mg/ml nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků vymizí během 30
minut po ukončení podávání přípravku Brevibloc 10mg/ml. V souvislosti s podáváním
přípravku Brevibloc 10mg/ml byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Pokud si všimnete některého z následujících nežádoucích účinků, které mohou být
závažné, sdělte to ihned svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi. Může být
také nutné infuzi zastavit.
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)
7/11
pokles krevního tlaku, který lze rychle upravit snížením dávky přípravku Brevibloc
10mg/ml nebo ukončením léčby. Během léčby Vám bude často měřen krevní tlak.
nadměrné pocení.
Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů)
ospalost;
bolest hlavy;
obtížné soustředění;
závratě;
brnění nebo píchání;
pocit nevolnosti (nevolnost a zvracení);
ztráta chuti k jídlu;
podráždění a ztvrdnutí kůže v místě podání přípravku Brevibloc 10mg/ml;
pocit slabosti;
pocit únavy (únava);
pocit úzkosti nebo deprese;
pocit zmatenosti nebo neklidu.
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)
pomalá srdeční frekvence;
náhlá ztráta vědomí
pocit na omdlení nebo mdloby;
záchvaty (křeče);
změny vnímání chuti;
poruchy mluvení;
poruchy s viděním;
dušnost nebo tlak na prsou znesnadňující dýchání;
tekutina na plicích;
sípání;
ucpaný nos;
abnormální chroptivé/praskavé šelesty při dýchání;
suchý pocit v ústech;
bolest u žaludku;
trávicí potíže;
zácpa;
potíže s močením (močová retence);
změna zbarvení kůže;
zarudnutí kůže;
bolest ve svalech nebo šlachách včetně okolí ramenních lopatek a žeber;
špatný oběh v horních nebo dolních končetinách;
bledost nebo zčervenání;
problémy s vedením vzruchu, který kontroluje Vaši srdeční frekvenci;
zvýšený tlak v artériích plic;
8/11
neschopnost srdce pumpovat dostatek krve (srdeční selhání);
narušení srdečního rytmu někdy známé jako palpitace (komorové extrasystoly);
porucha srdečního rytmu (nodální rytmus);
hrudní diskomfort způsobený malým průtokem krve cévami srdečního svalu
(angina pectoris);
pocit chladu nebo vysoké teploty (horečky);
bolest a otok (edém) žíly v místě vpichu při podání přípravku Brevibloc 10mg/ml ;
pocit pálení v místě injekce;
abnormální myšlenky.
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů)
závažné zpomalení srdeční frekvence;
nulové šíření elektrického impulsu srdcem (asystolie);
křehké cévy s místně teplou a červenou kůží (thromboflebitida);
odumření pokožky způsobené únikem roztoku okolo místa vpichu.
Není známo (počet postižených lidí je neznámý)
zvýšená hladina draslíku v krvi (hyperkalemie);
zvýšená hladina kyselin v těle (metabolická acidóza);
zvýšená frekvence srdečních stahů (akcelerovaný idioventrikulární rytmus);
spazmus srdeční tepny;
selhání normálního krevního oběhu (srdeční zástava);
psoriáza (při níž se na kůži vytváří šupinatá místa)
otok kůže obličeje, končetin, jazyka nebo hrdla (angioedém);
kopřivka (urtikárie);
zánět žíly nebo tvorba puchýřů v místě infuze.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, ihned to
sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře.
5. Jak přípravek Brevibloc 10mg/ml uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Brevibloc 10mg/ml nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti,
uvedené na štítku za značkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Po otevření je přípravek stabilní 24 hodin při teplotě 2 až 8°C. Avšak přípravek
by se měl po otevření použít okamžitě.
Nepoužívejte přípravek Brevibloc 10mg/ml, pokud si všimnete částic nebo
změny zabarvení roztoku.
9/11
Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.
Poraďte se s lékárníkem o možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků. Tato
opatření napomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Brevibloc 10mg/ml obsahuje
Léčivou látkou je esmololi hydrochloridum. Jeden ml obsahuje 10 mg esmololi
hydrochloridum. Jedna injekční lahvička obsahuje 100 mg v 10 ml.
Pomocnými látkami jsou: trihydrát octanu sodného a kyselina octová, chlorid
sodný, voda na injekci. Hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková pro
úpravu pH.
Jak přípravek Brevibloc 10mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Brevibloc 10mg/ml je čirý, bezbarvý až světle žlutý sterilní roztok pro
intravenózní injekci. Je dostupný v 10 ml hnědých skleněných lahvičkách.
Velikost balení: 3, 5, 10 a 20 lahviček 100 mg/10 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BAXTER CZECH spol. s r.o.
Praha
Česká republika
Výrobce přípravku Brevibloc 10mg/ml:
Baxter Healthcare Ltd
Caxton Way
Thetford
Norfolk
IP24 3SE
Velká Británie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 18.5.2011

10/11
Následující informace jsou určeny pouze lékařům a zdravotnickému personálu:
V této části najdete praktické informace týkající se podávání přípravku. Úplnou informaci
o dávkování a způsobu podání, kontraindikacích a upozorněních naleznete v SPC.
Dávkování a způsobu podání
Přípravek Brevibloc 10 mg/ml je připravený roztok 10mg/ml a jeho doporučené použití je
intravenózní podání. Tato léková forma se používá k podání příslušné nárazové nebo
bolusové dávky přípravku Brevibloc 10 mg/ml prováděné injekční stříkačkou.
Dávkování je shrnuto v následujících tabulkách.
Tabulka 1
Objem a množství přípravku Brevibloc 10 mg/ml potřebného pro INICIÁLNÍ ÚVODNÍ
DÁVKU 500 g/kg /minutu
Hmotnost pacienta (kg)
40 50 60 70 80 90 100 110 120
Objem (ml) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Tabulka 2
Objem přípravku Brevibloc 10 mg/ml potřebný pro zajištění UDRŽOVACÍCH DÁVEK
při rychlosti infuze mezi 12,5 a 300 g/kg/minutu
RYCHLOST PODÁVÁNÍ INFUZE
12,5
g /kg/min
25
g /kg/min
50
g /kg/min
100
g /kg/min
150
g /kg/min
200
g /kg/min
300
g /kg/min
Hmotnost
pacienta
(kg)
MNOŽSTVÍ PODANÉ ZA HODINU K DOSAŽENÍ RYCHLOSTI PODÁVÁNÍ INFUZE (ml /h)
40 3 ml/h 6 ml/h 12 ml/h 24 ml/h 36 ml/h 48 ml/h 72 ml/h
50 3,75 ml/h 7,5 ml/h 15 ml/h 30 ml/h 45 ml/h 60 ml/h 90 ml/h
60 4,5 ml/h 9 ml/h 18 ml/h 36 ml/h 54 ml/h 72 ml/h 108 ml/h
70 5,25 ml/h 10,5 ml/h 21 ml/h 42 ml/h 63 ml/h 84 ml/h 126 ml/h
80 6 ml/h 12 ml/h 24 ml/h 48 ml/h 72 ml/h 96 ml/h 144 ml/h
90 6,75 ml/h 13,5 ml/h 27 ml/h 54 ml/h 81 ml/h 108 ml/h 162 ml/h
100 7,5 ml/h 15 ml/h 30 ml/h 60 ml/h 90 ml/h 120 ml/h 180 ml/h
110 8,25 ml/h 16,5 ml/h 33 ml/h 66 ml/h 99 ml/h 132 ml/h 198 ml/h
120 9 ml/h 18 ml/h 36 ml/h 72 ml/h 108 ml/h 144 ml/h 216 ml/h
Peroperační tachykardie a hypertenze
11/11
Při peroperační tachykardii a hypertenzi se režimy dávkování mohou následovně lišit:
Při léčbě během operačního výkonu během anestezie, když je vyžadována okamžitá
kontrola:
Injekční bolus 80 mg je podáván 15 až 30 sekund a následován infuzí
150 mikrogramů/kg/minutu. Rychlost infuze upravte podle potřeby až do dávky
300 mikrogramů/kg/minutu. Objem infuze požadovaný pro různé hmotnosti
pacientů je uveden v Tabulce 2.
Po probuzení z anestezie
Infuze 500 g/kg/minutu je podávána po dobu 4 minut a následována infuzí
300 g/kg/minutu. Objem infuze požadovaný pro různé hmotnosti pacientů je
uveden v Tabulce 2.
V situaci po operačním výkonu, když je čas na nastavení dávky
Nárazová dávka 500 g/kg/minutu se před každým krokem úpravy dávky podává
během 1 minuty, aby došlo k rychlému nástupu účinnosti přípravku. Použijte kroky
s dávkou 50, 100, 150, 200, 250 a 300 g/kg/minutu podávanou během 4 minut a
při požadovaném terapeutickém účinku infuzi zastavte. Objem infuze požadovaný
pro různé hmotnosti pacientů je uveden v Tabulce 2.
Inkompatibility
Tento přípravek nesmí míchat s roztoky bikarbonátu sodného ani jinými léčivými
přípravky.
Zvláštní upozornění pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
Lahvička je určena pouze k jednorázovému použití.
Vyhněte se kontaktu se zásaditými roztoky.
Před podáním roztok vizuálně zkontrolujte, zda neobsahuje precipitáty a nezměnil
zabarvení. Použít lze pouze čirý bezbarvý nebo lehce zabarvený roztok. Veškerý
nepoužitelný roztok a obaly musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky.

Recenze

Recenze produktu BREVIBLOC 10 MG/ML 5X10ML/100MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu BREVIBLOC 10 MG/ML 5X10ML/100MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze