Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA 10X1DÁV Injekční suspenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97466

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 97466
Kód EAN: 8590335504288
Kód SÚKL: 120113
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Příbalový leták

sp. zn. sukls236994/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Boostrix Polio  injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce 

Adsorbovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli (acelulární složka) a dětské obrně 

(inaktivovaná vakcína) se sníženým obsahem antigenů. 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než dostanete/Vaše dítě dostane tuto 
vakcínu, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tato vakcína byla předepsána výhradně Vám/Vašemu dítěti. Nedávejte ji žádné další osobě. 

Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci, viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je Boostrix Polio  a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než budete/Vaše dítě bude očkováno vakcínou Boostrix Polio  

3. 

Jak se Boostrix Polio  podává 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak vakcínu Boostrix Polio  uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Boostrix Polio  a k čemu se používá 

 
Boostrix Polio  je vakcína, která se používá jako posilovací dávka u dětí starších než 3 roky, 
dospívajících a dospělých v rámci prevence vzniku čtyř nemocí: difterie (záškrt), tetanu, pertuse 
(dávivý kašel) a poliomyelitidy (dětská obrna). Vakcína působí tak, že přinutí tělo, aby si vytvořilo 
vlastní ochranu (protilátky) proti těmto nemocem. 
 

•  Záškrt: Záškrt postihuje hlavně dýchací cesty a někdy kůži. Obvykle dochází k zánětu (zduření) 

dýchacích cest, což vede k těžkým dýchacím obtížím a někdy až k udušení. Bakterie rovněž 
uvolňují toxin (jed), který může způsobit poškození nervů, srdeční problémy a dokonce smrt. 

 

•  Tetanus: Bakterie vyvolávající tetanus pronikají do těla odřeninami, řeznými a jinými ranami 

v kůži. Ranami zvlášť náchylnými k infekci jsou popáleniny, zlomeniny, hluboké rány nebo rány 
znečištěné zeminou, prachem, koňským hnojem/trusem nebo dřevěnými třískami. Bakterie uvolňují 
toxin (jed), který může způsobit svalovou ztuhlost, bolestivé svalové křeče, záchvaty až smrt. 
Svalové křeče mohou být tak silné, že mohou zapříčinit i zlomeniny obratlů. 

 

•  Pertuse (dávivý kašel): Dávivý kašel je vysoce nakažlivá nemoc, která postihuje dýchací cesty a 

přitom způsobuje těžké záchvaty kašle, jež mohou vadit normálnímu dýchání. Kašel bývá často 
provázen „dávivými“ zvuky – odtud obecné pojmenování „dávivý kašel“. Kašel může přetrvávat 
1 - 2 měsíce i déle. Dávivý kašel může vést také k ušním infekcím, dlouhodobému zánětu 
průdušek, zánětu plic, záchvatům, poškození mozku až k smrti. 

 

•  Poliomyelitida (dětská obrna): Dětská obrna, nazývaná někdy zkráceně obrna, je virové 

onemocnění s rozmanitým průběhem. Často probíhá v mírné formě, ale u některých jedinců může 
zanechat trvalé následky, nebo způsobit i smrt. V nejtěžších formách může virus dětské obrny 
způsobit paralýzu (ochrnutí) svalů, včetně těch svalů, které jsou nezbytné pro chůzi a dýchání. 
Končetiny postižené touto chorobou mohou být bolestivě deformované. 

 
Žádná ze složek této vakcíny nemůže vyvolat záškrt, tetanus, dávivý kašel ani dětskou obrnu. 
 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než budete/Vaše dítě bude očkováno vakcínou 
Boostrix Polio  

 
Nepodávejte vakcínu Boostrix Polio : 
 

• 

pokud jste Vy měl(a)/Vaše dítě mělo v minulosti jakoukoli alergickou reakci na Boostrix Polio  
nebo na kteroukoli další složku této vakcíny (uvedenou v bodě 6), nebo na neomycin a 
polymyxin (antibiotika). K příznakům alergické reakce mohou patřit svědivá kožní vyrážka, 
dechové obtíže a otok obličeje nebo jazyka. 

• 

pokud jste Vy měla(a)/Vaše dítě mělo v minulosti alergickou reakci na jakoukoli vakcínu proti 
záškrtu, tetanu, dávivému kašli nebo dětské obrně. 

• 

pokud se u Vás/Vašeho dítěte v době do 7 dnů po předchozím očkování jakoukoli vakcínou 
proti pertusi (dávivému kašli) vyskytly obtíže týkající se nervové soustavy. 

• 

pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytly po předchozím očkování jakoukoli vakcínou proti 
záškrtu nebo tetanu přechodný pokles krevních destiček (což zvyšuje riziko vzniku modřiny 
nebo zvýšené krvácivosti) nebo potíže postihující mozek nebo nervovou soustavu. 

• 

máte-li Vy/má-li Vaše dítě závažnou infekci s vysokou teplotou (přes 38 °C). Mírná infekce, 
jako je nachlazení, by neměla být problémem, ale nejprve se poraďte se svým lékařem. 

 
Upozornění a opatření 
 
Před podáním vakcíny Boostrix Polio  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
 

• 

jestliže se u Vás/Vašeho dítěte vyskytly po předchozím podání vakcíny Boostrix Polio  nebo 
jiné vakcíny proti pertusi (dávivému kašli) nějaké zdravotní problémy, jako jsou zejména: 

horečka (vyšší než 40 °C) během 48 hodin po očkování; 

kolaps nebo šokový stav během 48 hodin po očkování; 

neustupující pláč trvající 3 hodiny nebo déle v průběhu 48 hodin po očkování; 

křeče/záchvaty s horečkou nebo bez ní v průběhu prvních 3 dnů po očkování. 

• 

máte-li Vy/má-li Vaše dítě nediagnostikované nebo progresivní onemocnění postihující mozek 
nebo epilepsii, která není pod kontrolou. Poté, co se onemocnění dostane pod kontrolu, by měla 
být vakcína podána. 

• 

máte-li Vy/má-li Vaše dítě problémy se srážením krve nebo se Vám/mu snadno tvoří krevní 
podlitiny. 

• 

máte-li Vy/má-li Vaše dítě sklon ke křečím/záchvatům vznikajícím v důsledku horečky, nebo 
pokud se křeče/záchvaty v důsledku horečky vyskytly ve Vaší rodině. 

• 

máte-li Vy/má-li Vaše dítě z jakéhokoli důvodu dlouhodobé problémy s imunitním systémem 
(včetně infekce HIV). Vy můžete/Vaše dítě může být i v tomto případě očkován(a/o) vakcínou 
Boostrix Polio , ale ochrana proti infekcím nemusí být po očkování tak dobrá, jako u dětí a 
dospělých, jejichž imunitní systém je v pořádku. 
 

Při každém injekčním podávání léčiva nebo i před ním může dojít k mdlobám (zvláště 
u dospívajících). Informujte proto lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste Vy nebo Vaše dítě již 
někdy při injekci omdlel(a/o). 
 
Jako u všech vakcín, ani Boostrix Polio  nemusí zcela chránit všechny očkované jedince. 
 
Další léčivé přípravky a Boostrix Polio 
 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte/Vaše dítě užívá, které jste v nedávné době 
užíval(a)/Vaše dítě užívalo nebo možná budete Vy/Vaše dítě bude užívat. 
 
Vakcína Boostrix Polio  může být podána současně s některými jinými vakcínami. Každá z těchto 
vakcín musí být podána do jiného místa. 
 

Boostrix Polio  také nemusí působit, pokud Vy užíváte/Vaše dítě užívá léky snižující účinnost 
imunitního systému při boji s infekcí. 
 
Těhotenství a kojení 
Váš lékař Vás obeznámí s možnými riziky a přínosem podání vakcíny Boostrix Polio  v těhotenství. 
Není známo, zda Boostrix Polio  prochází do mateřského mléka. O možných rizicích a přínosech 
podání vakcíny Boostrix Polio  během kojení si promluvte se svým lékařem. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než budete očkována touto vakcínou. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není pravděpodobné, že by vakcína Boostrix Polio  mohla ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Boostrix Polio  obsahuje neomycin a polymyxin 
Tato vakcína obsahuje neomycin a polymyxin (antibiotika). Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte 
vyskytla alergická reakce na tyto látky, sdělte to, prosím, svému lékaři. 
 
 
3. 

Jak se Boostrix Polio  používá 

 

• 

Vakcína Boostrix Polio  bude aplikována formou injekce do svalu. 

 

• 

Tato vakcína nesmí být nikdy podána do žíly. 

 

• 

Dostanete/Vaše dítě dostane jednu dávku vakcíny Boostrix Polio . 

 

• 

Váš lékař ověří, zda jste Vy/Vaše dítě byl(a/o) již dříve očkován(a/o) proti záškrtu, tetanu, 
dávivému kašli a/nebo dětské obrně. 

 

• 

Vakcína Boostrix Polio  může být použita při podezření na tetanus i když budou také provedena 
další opatření s cílem snížit riziko tohoto onemocnění, jako je důkladné ošetření poranění 
a/nebo podání specifického tetanového antitoxinu. 

 

• 

Lékař Vás bude informovat o doporučeních ohledně dalšího přeočkování. 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Podobně jako u všech injekčně podávaných vakcín se mohou velmi vzácně objevit závažné alergické 
reakce (anafylaktické a anafylaktoidní reakce) (až u 1 z 10 000 podaných dávek vakcín). Mohou se 
poznat podle následujících příznaků: 

• 

vyrážky, která může být svědivá nebo puchýřnatá, 

• 

otoku očí a obličeje, 

• 

potíží s dýcháním nebo polykáním, 

• 

náhlého poklesu krevního tlaku a ztráty vědomí

K takovým reakcím obvykle dochází ještě před opuštěním ordinace lékaře. Pokud u Vás/Vašeho dítěte 
po očkování dojde k některé z těchto reakcí, musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc
Nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií u dětí ve věku 4 až 8 let, jsou následující: 
 

 

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 dávek vakcíny): 

•  bolest, zarudnutí a otok v místě vpichu injekce; 

•  ospalost. 

 

 

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 dávek vakcíny): 

• 

horečka 37,5 °C nebo vyšší (včetně horečky vyšší než 39 °C); 

• 

krvácení, svědění nebo tvrdá bulka v místě vpichu injekce; 

• 

velký otok končetiny, do níž byla podána injekce; 

• 

ztráta chuti k jídlu; 

• 

podrážděnost; 

• 

bolest hlavy. 

 

 

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 dávek vakcíny): 

• 

průjem, nevolnost, zvracení; 

• 

bolest žaludku; 

• 

otok uzlin na krku, v podpaží nebo tříslech (lymfadenopatie); 

• 

poruchy spánku; 

• 

apatie; 

• 

suchý kašel; 

• 

únava. 

 
Současné podávání s vakcínami proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) nebo vakcínami 
proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím (MMRV) u dětí ve věku 3 - 6 let 
 
Ve studiích, ve kterých byla vakcína Boostrix Polio podávána současně s MMR nebo MMRV 
vakcínou, byly často hlášeny vyrážka a infekce horních cest dýchacích (včetně rýmy a bolesti v krku). 
Horečka, podrážděnost, únava, ztráta chuti k jídlu a zažívací obtíže (včetně průjmu a zvracení) byly 
hlášeny častěji (velmi často) než ve studiích, ve kterých byla vakcína Boostrix Polio podávána 
samostatně. 
 
Nežádoucí účinky, které se vyskytly v klinických studiích u dospělých, dospívajících a dětí starších než 
10 let, jsou následující: 
 

 

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 dávek vakcíny): 

• 

bolest, zarudnutí a otok v místě vpichu injekce; 

• 

únava; 

• 

bolest hlavy. 

 

 

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 dávek vakcíny): 

• 

horečka odpovídající nebo vyšší než 37,5 °C; 

• 

podlitiny, svědění, tvrdá bulka, pocit tepla, znecitlivění v místě vpichu injekce; 

• 

bolest břicha, nevolnost, zvracení. 

 

 

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 dávek vakcíny): 

• 

horečka vyšší než 39 °C; 

• 

velký otok končetiny, do níž byla podána injekce; 

• 

zimnice; 

• 

bolest; 

• 

závratě; 

• 

bolest kloubů, bolest svalů; 

• 

svědění; 

• 

opar úst; 

• 

otok uzlin na krku, v podpaží nebo tříslech (lymfadenopatie); 

• 

nechutenství; 

• 

brnění nebo snížená citlivost rukou nebo nohou (parestesie); 

• 

ospalost; 

• 

astma. 

 

Následující nežádoucí účinky se vyskytly při běžném podávání vakcíny Boostrix Polio  a nejsou 
specifické pro žádnou věkovou skupinu: 
 

• 

kolaps nebo přechodné bezvědomí nebo zastřené vědomí; 

• 

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, které může vést k obtížnému polykání nebo 
dýchání (angioedém); 

• 

křeče nebo záchvaty (s horečkou nebo bez horečky); 

• 

vyrážka (kopřivka); 

• 

neobvyklá slabost (astenie). 

 
Dále, následující nežádoucí účinky se vyskytly během klinických studií s vakcínou Boostrix 
(GlaxoSmithKline Biologicals posilovací vakcína proti difterii, tetanu a pertusi): 
 
Nežádoucí účinky vyskytující se u dětí ve věku 4 až 8 let: 
 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 dávek vakcíny): 

• 

poruchy pozornosti; 

• 

hnisavý výtok z očí, svědění očí, zaschlé krusty na očních víčkách (zánět spojivek); 

• 

bolest. 

 

Nežádoucí účinky vyskytující se u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 10 let a starších: 
 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 dávek vakcíny): 

• 

celkový pocit nevůle. 

 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 dávek vakcíny): 

• 

tvrdá bulka nebo lokální zánět (absces) v místě vpichu injekce. 

 
Méně časté 
(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 dávek vakcíny): 

• 

infekce horních cest dýchacích; 

• 

bolest v krku a potíže s polykáním (faryngitida); 

• 

mdloba (synkopa); 

• 

kašel; 

• 

průjem; 

• 

nadměrné pocení (hyperhidrosa); 

• 

kožní vyrážka; 

• 

ztuhlost kloubů, bolest kloubů, bolest svalů; 

• 

onemocnění podobné chřipce, jako horečka, bolest v krku, rýma, kašel a zimnice. 

 

Po podání vakcín proti tetanu byly velmi vzácně (až u 1 z 10 000 podaných dávek vakcín) hlášeny 
případy výskytu dočasného zánětu nervů způsobujícího bolest, slabost a ochrnutí končetin, 
postupujícího často k hrudníku a obličeji (Guillain-Barre syndrom). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 
5. 

Jak vakcínu Boostrix Polio  uchovávat 

 
Uchovávejte tuto vakcínu mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tuto vakcínu po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Chraňte před mrazem. Zmrazení vakcínu zničí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co obsahuje přípravek Boostrix Polio  
 

Léčivými látkami jsou: 
Diphtheriae anatoxinum

1

                                 ne méně než 2 mezinárodní jednotky (IU) (2,5 Lf) 

Tetani anatoxinum

1

                                       ne méně než 20 mezinárodních jednotek (IU) (5 Lf) 

Bordetellae pertussis antigena: 

Pertussis anatoxinum

1

                        

                                       8 mikrogramů 

Pertussis haemagglutinum filamentosum

1

     

                       8 mikrogramů 

Pertaktin

1

                 

                2,5 mikrogramů 

Virus poliomyelitidis inactivatum: 

typus 1 (kmen Mahoney)

2

 

                                               40 D jednotek antigenu 

typus 2 (kmen MEF-1)

2

 

                                                 8 D jednotek antigenu 

typus 3 (kmen Saukett)

2

 

                                                32 D jednotek antigenu 

 

1

 adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý (Al(OH)

3

)      0,3 miligramu Al

3+

 

a fosforečnan hlinitý (AlPO

4

)                                                    0,2 miligramu Al

3+ 

pomnoženo na VERO buňkách 

 

Hydroxid hlinitý a fosforečnan hlinitý jsou ve vakcíně obsaženy jako adjuvancia. Adjuvancia 
jsou součástí některých vakcín z důvodu dosažení rychlejší, lepší či dlouhodobější ochrany 
navozené vakcínou. 
 

Pomocnými látkami jsou: živná půda 199 (jako stabilizátor obsahující aminokyseliny, minerální 
soli a vitaminy), chlorid sodný a voda pro injekci. 

 
Jak přípravek Boostrix Polio  vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. 
 
Boostrix Polio  je bílá, slabě mléčně zakalená tekutina, dostupná v předplněné injekční stříkačce 
(0,5 ml). 
 
Boostrix Polio  je k dostání v baleních po 1 a 10 dávkách s jehlami nebo bez jehel. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 

 
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Praha 
Česká republika 
 
Výrobce 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart 
Belgie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Boostrix Polio
: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Litva, Lotyšsko, Španělsko, 
Island, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Řecko, 
Slovinsko, Slovenská republika, Finsko, Švédsko. 
Boostrix Tetra: Francie 
IPV-Boostrix: Irsko, Malta 
Polio Boostrix: Itálie 
Boostrix-IPV: Rumunsko, Velká Británie  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1. 12. 2017
 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv, www.sukl.cz. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Obsah injekční stříkačky se má před použitím důkladně protřepat, aby vznikla homogenní zakalená 
bílá suspenze. 
Suspenze vakcíny se má vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje cizí částice a/nebo nemá-li změněný 
fyzikální vzhled. Je-li patrný obsah cizích částic nebo jakákoli změna vzhledu, vakcína se musí 
zlikvidovat. 
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 

Recenze

Recenze produktu BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA 10X1DÁV Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA 10X1DÁV Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám