Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na předpis na nemoci kostí

BONEFOS 400 MG 100X400MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21484

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - BONEFOS 400 MG 100X400MG Tobolky

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls101450/2008, sukls248625/2011,
sukls200110/2012


Příbalová informace informace pro uživatele

BONEFOS 400 mg
Tvrdé tobolky
(Dinatrii clodronas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit.
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Bonefos a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bonefos užívat
3. Jak se Bonefos užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Bonefos uchovávat
6. Další informace


1. Co je Bonefos a k čemu se používá

Bonefos patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty, které pomáhají předcházet ztrátám
vápníku z kostí. Léčivou látkou je dinatrium- klodronát.

Bonefos 400mg, tvrdé tobolky je určen pro léčbu hyperkalcemie (zvýšené hladiny vápníku v krvi) a
osteolýzy (rozpouštění kosti) způsobené zhoubným onemocněním.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bonefos užívat

Neužívejte Bonefos
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dinatrium- klodronát nebo na kteroukoli další složku
přípravku Bonefos
pokud již užíváte některé jiné bisfosfonáty

Zvláštní opatrnosti při použití Bonefos je zapotřebí
Během léčby Bonefosem je třeba zajistit dostatečný přívod tekutin. To je zvlášť důležité, pokud
máte hyperkalcemii (vysokou hladinou vápníku v krvi) nebo vážnější poruchu funkce ledvin (ledvinné
selhání).

Je třeba postupovat opatrně, podává-li se klodronát pacientům s poruchou funkce ledvin.

Během léčby se doporučuje pravidelně kontrolovat jaterní funkce (transaminázy) a hladinu vápníku a
fosfátu v krvi.

2/6
Před zahájením léčby informujte lékaře, pokud Vás bolí čelist, máte ji oteklou, bolí Vás nebo se Vám
kýve zub.
Pokud během léčby potřebujete jít k zubaři, informujte nejprve svého ošetřujícího lékaře.
Mnoho pacientů, u kterých se během léčby bisfosfonáty rozvinula osteonekróza čelisti, užívalo také
chemoterapii (léčba rakoviny specifickými chemickými látkami nebo léčivy) a kortikosteroidy
(syntetická látka, která se výrazně podobá kortisolu, hormonu, který je tvořen nadledvinami).

Pokud se u vás vyskytují rizikové faktory (např. rakovina, chemoterapie, léčba zářením- radioterapie,
léčby kortikosteroidy, špatná zubní hygiena), váš lékař může doporučit preventivní zubní vyšetření
před začátkem léčby Bonefosem. Během léčby Bonefosem vám nemají být prováděny rozsáhlé
stomatologické výkony.

Při léčbě bisfosfonáty (jinými než je Bonefos) byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární
zlomeniny stehenní kosti (neobvyklé zlomeniny stehenní kosti), zejména u pacientů s dlouhodobou
léčbou osteoporózy. Do této doby nebyl tento nežádoucí účinek u pacientů užívajících Bonefos
pozorován. Pokud máte podezření nebo máte neobvyklou zlomeninu stehenní kosti, lékař pečlivě
zváží, zda bude léčba bisfosfonáty ukončena.

Informujte svého lékaře, pokud pociťujete jakoukoli bolest, slabost nebo máte nepříjemný pocit v
oblasti stehna, kyčle nebo třísla, neboť to může být časná známka možné zlomeniny stehenní kosti.
Lékař provede nezbytné vyšetření a v souladu s tím Vám poradí (viz také Možné nežádoucí účinky).

Léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou zvyšovat nebo snižovat účinek přípravku Bonefos. Pokud si nejste jisti,
zda můžete Bonefos užívat, zeptejte se lékaře.

Bonefos se nesmí užívat spolu s jinými bisfosfonáty.

Užívání Bonefosu současně s protizánětlivými léky (nesteroidními antirevmatiky), zvláště
s diklofenakem, může zvyšovat riziko poruchy funkce ledvin.

Opatrnosti je třeba, je-li Bonefos užíván současně s aminoglykosidovými antibiotiky, protože
je vyšší riziko hypokalcemie (nízké hladiny vápníku v krvi).

Při současném podávání estramustin-fosfátu (při léčbě rakoviny prostaty) s Bonefosem bylo
zaznamenáno zvýšení koncentrace estramustin-fosfátu v krvi až o 80%.

Bonefos nesmí být užíván současně s jídlem nebo s léky obsahujícími dvojmocné kationty,
například s antacidy (léky neutralizujícími žaludeční kyselost) nebo s přípravky obsahujícími
železo.

Užívání Bonefosu s jídlem a pitím
Tobolky Bonefos se musí užívat pouze s čistou vodou na prázdný žaludek (na lačno). Po užití
Bonefosu nic nejezte a nepijte (kromě čisté vody), ani neužívejte ústy žádné jiné léky po dobu jedné
hodiny, protože by to mohlo ovlivnit vstřebávání Bonefosu.

Děti a starší lidé
Bonefos se nesmí používat u dětí, protože bezpečnost a účinnost léčby u dětských pacientů ještě
nebyla stanovena.

3/6
Neexistuje žádné zvláštní doporučení pro dávkování u starších pacientů. V klinických studiích nebyly
hlášeny žádné nežádoucí účinky, které by byly specifické pro skupinu pacientů starších než 65 let.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Bonefos nesmí být používán u těhotných žen. Během léčby musí ženy v plodném věku používat
účinnou antikoncepci. U zvířat proniká klodronát placentou do plodu, ale není známo, zda proniká do
lidského plodu, zda může poškodit plod nebo nepříznivě ovlivnit schopnost rozmnožování u lidí.
Není známo, zda je klodronát vylučován do mateřského mléka. Kojení po dobu léčby Bonefosem se
nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinek Bonefosu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje není znám.

3. Jak se Bonefos užívá

Klodronát se vylučuje zejména ledvinami. Musíte přijímat dostatečné množství tekutin (jako např.
vody) před léčbou, během ní i po skončení léčby.

Bonefos musíte užívat přesně tak, jak vám lékař předepsal.

Je-li Bonefos předepsán v jediné denní dávce, má být přednostně užit ráno na lačný žaludek a zapit
sklenicí vody. Po užití Bonefosu nic nejezte a nepijte (kromě čisté vody) ani neužívejte ústy žádné jiné
léky po dobu jedné hodiny.

Je-li celková denní dávka Bonefosu rozdělena do dvou dílčích dávek, první z nich má být užita
způsobem popsaným výše, další pak mezi jídly, více než dvě hodiny po posledním jídle a pití a hodinu
před následujícím jídlem a pitím (kromě čisté vody), případně užíváním jiných léků.

Bonefos 400 mg tobolky se polykají celé s čistou vodou.

Pokud vám lékař předepsal dávku 1600 mg denně, užívá se tato dávka jako jedna dávka. Pokud je
předepsaná dávka vyšší, část dávky, která přesahuje hodnotu 1600 mg se užívá jako druhá denní dávka
tak, jak je popsáno výše.

Bonefos nesmí být v žádném případě užíván spolu s mlékem, jídlem nebo léky obsahujícími vápník
nebo jiné dvojmocné kationty, protože tyto zhoršují vstřebávání klodronátu.

Dospělí pacienti s normální funkcí ledvin
Pokud máte hyperkalcemii (vyšší hladina vápníku v krvi) způsobenou maligním nádorem, obvykle
budete dostávat nitrožilní léčbu přípravkem Bonefos koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.
Jestliže Vám však budou předepsány tobolky Bonefos, bude obvykle Vaše úvodní dávka 2400 nebo
3200 mg denně. V závislosti na účinku léku, může být dávka postupně snížena na 1600 mg denně
k udržení normální hladiny vápníku.

Pokud trpíte osteolýzou (rozklad nebo degenerace kostní tkáně) způsobenou maligním nádorem, je
doporučená dávka 1600 mg denně. Je-li třeba, lze dávku zvýšit, ale nemá překročit 3200 mg denně.

Pacienti s renální insuficiencí (nedostatečnou funkcí ledvin)
Je třeba postupovat opatrně, je-li Bonefos podáván pacientům s poruchou funkce ledvin. Denní dávky
přesahující 1600 mg v tomto případě nesmí být užívány nepřetržitě. Podle stupně ledvinového selhání
(vyšetření zvané clearance kreatininu) Vám lékař sníží dávku Bonefosu:

clearance kreatininu 50-80 ml/min: 1600 mg denně (není třeba snižovat dávku)
clearance kreatininu 30-50 ml/min: 1200 mg denně
clearance kreatininu nižší než 30 ml/min: 800 mg denně
4/6
Jestliže jste užil(a) více Bonefosu, než jste měl(a)
Pijte velké množství tekutin a kontaktujte svého lékaře, který bude kontrolovat funkci Vašich ledvin a
hladinu vápníku v krvi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Bonefos
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte další dávku v obvyklou
dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Bonefos
Nepřestávejte Bonefos užívat, pokud vám to lékař neřekne. Pokud chcete Bonefos přestat užívat,
nejprve se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Jako všechny léky může mít i Bonefos nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
Nejčastějším nežádoucím účinkem je průjem, který je obvykle mírný a objevuje se častěji při užívání
vyšších dávek.

Dále uvedené nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při užívání tablet nebo tobolek Bonefos i při
podání infuze, i když jejich častost výskytu se může lišit.

Níže je uveden seznam možných nežádoucích účinků podle četnosti výskytu.

Časté nežádoucí účinky: mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 100 pacientů.
nízká hladina vápníku v krvi (bez příznaků)
průjem, nevolnost, zvracení (obvykle mírné)
zvýšení transamináz (skupina jaterních enzymů), hodnoty zůstávají v normálním rozmezí

Vzácné nežádoucí účinky: mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta na každých 1000 pacientů.

nízká hladina vápníku v krvi (s příznaky),
zvýšení hladin parathormonu (hormonu tvořeného v příštítných tělískách) spolu se sníženou
hladinou sérového vápníku,
zvýšení sérové koncentrace alkalické fosfatázy (u pacientů s metastatickým onemocněním toto
může být i v důsledku onemocnění jater a kostí)
zvýšení transamináz (skupina jaterních enzymů) na výše než dvojnásobek normálních hodnot,
bez přidružené poruchy jater
kožní reakce (hypersenzitivita)

Velmi vzácně bylo při léčbě některými bisfosfonáty zjištěno poškození čelisti (osteonekróza).
Příznaky mohou být bolest v ústech, bolest zubu a/nebo čelisti, otoky nebo vřídky v ústech, necitlivost
nebo pocit těžké čelisti, kývání zubu. Oznamte ihned svému ošetřujícímu lékaři a zubaři, pokud by
se u Vás vyskytl kterýkoli z těchto příznaků.
K takovémuto poškození čelisti dochází nejčastěji u pacientů léčených pro rakovinu, zejména ve
spojení s vytržením zubu nebo zánětem v dutině ústní v průběhu léčby.5/6
Spontánní hlášení z postmarketingového sledování:
U pacientů užívajících Bonefos byla pozorována uveitida (otok a podráždění uvey, vnitřní vrstvy oka).
Další oční poruchy, které byly hlášeny při léčbě bisfosfonáty, zahrnovaly konjunktivitidu (otok nebo
infekce spojivek), episkleritidu (otok a podráždění episkléry, tenké vrstvy pokrývající skléru (bělimu),
bílá vnější stěna oka) a skleritidu (otok a podráždění bělimy). Zánět spojivek byl hlášen pouze u
jednoho pacienta, který užíval Bonefos a současně jiný bisfosfonát, ale nebyla ještě hlášena u pacientů,
kteří užívali samotný Bonefos. Do této doby nebyla episkleritida a skleritida u pacientů užívajících
Bonefos hlášena.

Bylo hlášeno zhoršení dýchacích funkcí u pacientů s astmatem vyvolaným kyselinou acetylsalicylovou
(aspirinem) a hypersenzitivní reakce projevující se poruchou dýchání.

Porucha funkce ledvin (zvýšení kreatininu v séru a proteinurie - velké množství bílkovin v moči),
závažné poškození ledvin se vyskytuje spíše ve spojení s rychlou infúzí vysokých dávek klodronátu.

Ojediněle bylo popsáno selhání ledvin, vzácně končící smrtí, zvláště při současném užívání
nesteroidních protizánětlivých léků, nejčastěji diklofenaku.

Ojediněle byly hlášeny případy osteonekrózy (odumření kostní tkáně) čelisti, především u pacientů,
kteří byli předtím léčeni amino-bisfosfonáty jako zolendronát a pamidronát.

U pacientů užívajících Bonefos byly hlášeny silné bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů. Nástup příznaků
kolísá od dnů po několik měsíců po začátku užívání Bonefosu. Nicméně v kontrolovaných klinických
studiích nebylo toto hlášení potvrzeno.

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty jinými než je Bonefos byly hlášeny atypické subtrochanterické a
diafyzární zlomeniny stehenní kosti (neobvyklé zlomeniny stehenní kosti), zejména u pacientů
dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Do této doby nebyly tyto nežádoucí účinky pozorovány u
pacientů užívajících Bonefos. Tyto příčné nebo krátké šikmé zlomeniny se mohou objevit kdekoli
v celé délce stehenní kosti. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti
s traumatem. Někteří pacienti mohou pociťovat bolest ve stehně nebo třísle, často spolu s rysy únavové
zlomeniny na zobrazovacích vyšetřeních, týdny až měsíce před projevením se úplné zlomeniny
stehenní kosti. Zlomeniny se vyskytují často na obou stehenních kostech, proto pokud užíváte
bisfosfonáty a utrpěli jste zlomeninu stehenní kosti, lékař vyšetří obě stehenní kosti. Bylo
zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin.
Pokud je u vás podezření, že máte neobvyklou zlomeninu stehenní kosti, lékař pečlivě zváží, zda bude
léčba bisfosfonáty ukončena.

Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla,
kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti. Lékař
pak provede nezbytná vyšetření a v souladu s tím Vám poradí.


5. Jak Bonefos uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.6/6

6. Další informace

Co Bonefos 400 mg obsahuje
Léčivou látkou je: dinatrii clodronas tetrahydricus 500 mg, což odpovídá dinatrii clodronas anhydricus
400 mg v 1 tobolce

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mastek, kalcium-stearát, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, oxid titaničitý, želatina

Jak Bonefos 400 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Světle žluté tvrdé želatinové tobolky, na vrchní části s černým potiskem BONEFOS, uvnitř tobolky
bílý prášek, v HDPE lahvičce.

Velikost balení: 100 tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Bayer OY
Pansiontie 47
20210 Turku
Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
17.10.2012

Informace o produktu

Kód výrobku: 21484
Kód EAN: 6419824213512
Kód SÚKL: 94460

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Bonefos tobolky je určen pro léčbu hyperkalcemie (zvýšené hladiny vápníku v krvi) a osteolýzy (rozpouštění kosti) způsobené zhoubným onemocněním.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu BONEFOS 400 MG 100X400MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu BONEFOS 400 MG 100X400MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám